Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کـــرزی وبـــازی هـــای پیــش انتخـــابــاتی وپــس انتخــابــاتی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمداسلم سلیم   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 11:24

محمداسلم سلیمکـــرزی وبـــازی هـــای پیــش انتخـــابــاتی وپــس انتخــابــاتی انتخابات سال ۲۰۰۹ که همه میدانم با تقلب گسترده وغیر قابل پیمایش به پایان رسید. دریک بازی بسیارمحرمانه وخطرناک بینن المللی وداخلی ومعاملات پشت پرده تقلب بر آرای شفاف مردم پیروز ساخته شد وریس جمهور تقلبی بر اریکه قدرت تکیه زد. جالب این است که درین کشور با وجود این همه حزب سیاسی وگروه هایی مختلف اجتماعی وجامعه مدنی این قضیه را پیگیری همه جانبه وشاید وباید نشد، به جز از صدا هایی ضعیفی که درمحدودهء وزیر سقف ها باقی ماند.

کرزی از همان روز هایی اول دوباره تکیه زدن به کرسی قدرت برای ادامه حیات سیاسی ونفوذ درقدرت وحفظ ثروت های بادآورده وچپاول کمک ها که با زمینه سازی شخص خودش توسط برادرانش صورت گرفته است. درپی مهندسی انتخابات سال ۲۰۱۴ بود. اقداماتی که ازقبل برای نفوذ وتحت کنترول داشتن انتخابات زمینه فراهم ساخت به عمل آورد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:44
ادامه مطلب
 
رئیـــس کمیســــیون شــکایـــات انتخـــابــات عبــدالســـتار ســـعادت کیست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط خلیل الله نیک پی، پل خمری ـ بغلان   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:09

رئیـــس کمیســــیون شــکایـــات انتخـــابــات عبــدالســـتار ســـعادت کیست؟طور مقدمه عرض شودکه چون ستارسعادت درپروگرام تَودِی خبری طلوع، همۀ اقوام غیرپشتون افغانستان راخارجی ووارد شده قلمداد، وقوم شریف هزارۀ مان را نسل چنگیزیادنموده است، لهذا بحیث هموطن افغان، مانیز حق داریم بفهمیم که ستارسعادت ازکجا واردبغلان شده؟ زمین های نامحدودشانرا ازکجابدست آورده؟ و سوم اینکه چطور درین موقع حساس تاریخ افغانستان، رئیس کمسیون شکایات انتخابات سال ۱۳۹۳انتخاب شده است؟

ادامه مطلب
 
شـــعر پســـاطــالبـــانی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:31

پرتو نادریشعرما درسال های اخیر نه تنها بسیار گسترده شده؛ بلکه متنوع نیزشده است. این امر داوری در این مورد را دشوارمی سازد.من در این جا بیشتر به شعر درون مرزی توجه دارم. در سال ها پس از طالبان شعر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به زبان های مهم جهان ترجمه شده است که این امر می تواند در شناسایی شعر معاصر افغانستان به جهانیان بسیار سود مندی باشد. چیزی که در گذشته بسیار اندک بوده است. به همین دلیل است ما همیشه چهره های کمی ادبی درعرصۀ جهانی داریم.

ادامه مطلب
 
مــوضـــوعـــات انتخـــابــات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط استاد فضل الرحمن فضلی   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:54

مــوضـــوعـــات انتخـــابــاتالف: رای (انتخاب کردن و انتخاب شدن)
ب: اجرای انتخابات
ج: احزاب و انتخابات
د: نظامهای انتخاباتی

الف: رای،انتخاب کردن،انتخاب شدن: عبارت از آن عملکرد حقوقی وتشریفاتی میباشد که شهروندان واتباع یک کشور با درنظرداشت قوانین وضع شده جهت برگزیدن زعما و نمایند گان پارلمان به آن مبادرت میورزندوگویارای دهنده با این کار زمینه وسهم خودرادر شرکت غیر مستقیم اداره امور دولتی تسجیل میکند.

ادامه مطلب
 
مضحـــکه ای پـُـر هیـــاهــو و بی اثــر در حاشــیه انتخــابات ریاست جمــهوری افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سیامک بهاری   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:16

مضحـــکه ای پـُـر هیـــاهــو و بی اثــر در حاشــیه انتخــابات ریاست جمــهوری افغــانســتانمشروعیت بخشیدن به حکومتها و پارلمانها به نام مردم و رای٬ یکی از پیچیده ترین و رمزآلودترین ابزارهای ادامه بقای سلطه سیاسی نظام سرمایه داری است. به یک بیان "دمکراسی" و "رای"٬ برابر است با مشروعیت سلطه و بقا و حفظ نابرابری و اعمال تبعیض سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی به خود رای دهندگان.
انتخابات اما در افغانستان بیشتر از آنکه بخواهد مشروع باشد٬ کمدی تراژدی سلطه قدر قدرتی امریکا و غرب و مشتی تفنگچی مجاهد سابق بنام دولتمرد جدید است که به "برکت" بیش از سه دهه جنگ و خونریزی سکان جامعه ای مچاله شده را بدست گرفته اند.

ادامه مطلب
 
رونــد ســبز بــرگ هــای خــزانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط کجکن عزیز   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:17

رونــد ســبز بــرگ هــای خــزانیروند سبز مجتمع است که ریاست آنرا آقای امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان به عهده دارد. او روند سبز را بعد از انکه از مقام دولتی اش کنار رفت تاسیس کرد و تااکنون رهبری میکند.
آقایی صالح از طرفداران و حامیان حکومت کرزی در چند سال نخست بود که بعدها به یکی از مخالفین حکومت و اداره آقای کجکن عزیزکرزی تبدیل شد او ظاهرآ به سیاست های اخیر کرزی در مورد مصالحه با طالبان شدیدآ مخالفت کرده و سیاست های کرزی را تضرع آمیز و چاپلوسانه خواند. صالح همچنان قضیه طالبان را مرتبط به پاکستان میداند و پاکستان را منبع مشکل افغانستان می پندارد.

ادامه مطلب
 
انتخـــابات ۱۶حمـــل و آینــده افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مطیع الله جاهد   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:48

انتخـــابات ۱۶حمـــل و آینــده افغــانســـتانسرانجام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ معینه خود یعنی شانزدهم حمل سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی برگزار گردید. ملیونها افغان از سراسر کشور با اشتیاق و علاقه فروان به پای صندوق های رای رفتند تا زعیم ملی خویش را تعین نمایند. مطیع الله جاهدبرخلاف توقعات نا امنی که میرفت انتخابات در فضای نسبتآ امن برگزار گردید. نیروهای مسلح کشور با عزم متین و گامهای استوارشان امنیت مراکز رای دهی را در سراسرکشر تامین نموده و به باورمندی به توانائی های شان افزودند.

ادامه مطلب
 
جنـــگ در افغــانســتان؛ جنــگ شــبکه هــای استخبـــاراتی است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 11:28

مهرالدین مشیدجنــگ در افغــانســتان؛ جنــگ شــبکه هــای استخبـــارات و امــا پاکســـتان در خــط مقـــدم جبهـــه:
شاید هیچ کس شک نداشته باشد که جنگ کنونی در افغانستان جنگ شبکه های استخباراتی است و در راس آن استخبارات پاکستان قرار دارد که از حمایت های مالی و اقتصادی امریکا برخوردار است. هرچند امریکا این جنگ را به نام مبارزه با تروریزم آغاز کرد، پس از دوازده سال جنگ بی سرانجام حالا شکست خورده است و این حالا جنگ افغانستان را بی فایده خوانده است.

ادامه مطلب
 
اعـــلامیه، تقبیـــح لت و کــوب خبرنگـــاران در خــوست و پکتیـــا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 11:01

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستاندو تن از فعال ترین خبرنگاران خوست و پکتیا،که عضویت اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان را دارند، در روز های گذشته، مورد لت و کوب شدید قرار گرفته اند.
جزئیات در مورد این قضیا، در خبرنامه ای که از سوی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به نشر رسیده، ارائه شده است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با تاکید به این که عامل یکی از این قضایا مشخص است، از نهاد های امنیتی کشور می طلبد تا کفتان اخلاص، ولسوال زرمت را مورد پیگرد قرار داده و در مورد قضیۀ دومی، عاملین لت و کوب لمر نیازی در ولایت پکتیا را، شناسایی و بازداشت کنند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:42
ادامه مطلب
 
رهبــران حــزب دیمــوکراتیک خلــق افغــانســتان در خاطــرات جنــرال عبدالقــادر (بخش دهم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مصلح سلجوقی   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:41

رهبــران حــزب دیمــوکراتیک خلــق افغــانســتان در خاطــرات جنــرال عبدالقــادر (بخش دهم)جنرال قادر در گفتگویش با دوكتور پرویز آرزو، هیچكدام از رهبران حزب دیموكراتیك را خوب نمی بیند.او هر كدام را به نوعی محكوم میکند. جنرال در جواب به پرسش دوكتور آرزو می گوید: "كه اگر بگویم هیچكدام از رهبران حزب دیموكراتیك خوب نبودند، شاید مردم بگویند، پس كی خوب بود." (صفحهمصلح سلجوقی 452 کتاب)
جنرال قادر برای گفته ی خویش هم دلایلی دارد و هر كدام را مستدل محكوم می كند. كاركرد آنها را زیر سوال می برد. می خوانیم كه جنرال قادر ببرك كارمل را با چه ویژه گی های می شناسد:

"پرویز آرزو: اولین برداشت شما از ببرک کارمل چی بود؟

ادامه مطلب
 
انتخـــابات، مشـــروعیت نظـــام و پاســـداری از رای شـــهرونــدان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:54

انتخـــابات، مشـــروعیت نظـــام و پاســـداری از رای شـــهرونــدانانتقال قدرت در سرزمین ما همیشه خونین بوده است. چنین رویدادهایی یا با خدعه و نیرنگ به هم راه بوده و یا هم با صدای تفنگ آغاز شده است و در خشونت بارترین شیوۀ آن با شلیک نخیستین گلولۀ تانک. از این دیگاه حاکمیت ها درافغانستان همیشه حاکمیت تفنگ پرتو نادریبوده است و ادمۀ خشونت دولتی. نخستین باری که کشور انتقال مسالمت آمیز قدرت را تجربه کرد، انتقال قدرت سیاسی ازحکومت مجاهدان به حکومت موقت پس از کنفرانس بن بود؛

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:38
ادامه مطلب
 
فـــراخـــوان بــرای پاســـداری از آرای مـــردم PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط دکتر هارون امیرزاده   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 11:11

فـــراخـــوان بــرای پاســـداری از آرای مـــردمهموطنان عزیز!
مردم افغانستان در شانزدهم حمل با قبولی خطرات و تهدید های جانی توسط طالبان با اشتراک گسترده و با شور و هیجان بی سابقه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ به امید آینده بهتر رای دادند. اما هزاران نفر زن و مرد در مناطق خاص افغانستان به دلایل نبود برگهداکتر هارون امیرزاده های رای محروم شدند. افزون بر آن نظر به گزارشات مستند تقلبات گسترده در بسیاری حوزه های انتخاباتی بویژه پر کردن برگه های جعلی چاپ شده در پاکستان در مناطق جنوبی و شرقی کشور به نفع یک کاندید خاص سلامت انتخابات را زیر سوال برده است.

ادامه مطلب
 
خشـــم بی جـــا، دردی را دوا نمــی کنــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد یونس مهرین   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:24

محمد یونس مهرینکرزی دوپا را در یک موزه کرده ومی گوید که پیمان امنیتی را امضا نمی کنم؛ هرچند برگزاری لویه جرگه به عنوان بزرگترین نهاد با صلاحیت ومورد اعتبار برای دولت وقاطبۀ مردم افغانستان،زمینۀ خوبی برای امضای این پیمان بوده است که برمبنای ارزشمندی واهمیت این امر حیاتی، لویه جرگه، طی قطعنامه یی فیصله نمود که این پیمان ضمانت کنندۀ خیر وفلاح مردم ومصالح علیای جامعه می باشد که باید به زودی به امضا برسد؛ اما کرزی از قبول امضای این پیمان، ابا می ورزد.

ادامه مطلب
 
انتخــابات هــای گـــذشته وانتخــابات ۱۳۹۳ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط عبدالحی "نزهت"   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:58

عبدالحی نزهتانتخابات یک پرؤسه دیمؤکراتیک بؤده، مردمان کشؤر های مختلف جهان اصؤلا در انتخابات ها چه ریاست جمهؤری ؤ پارلمانی رای خودرا درحقیقت نمایانگر خواست های شان است به طرق دموکراتیک بکار میبرند.
مردم افغانستان دیمؤکراسی تاج دارشاهی سال ۱۳۴۳ را به یاد دارند آنؤقت با ؤصف همه مشکلات، جناح های مختلف سیاسی دست راستی ؤچپی ازحق رای خؤد استفاده نمؤده، ؤ حتی دشمنان سرسخت رژیم شاهی به حیث نماینده داخل پارلمان کشؤر شدند.

ادامه مطلب
 
آخــرین گــزینه کــرزی بســیج مــردم در بــرابــر حکــومت آینده: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط خالد کوهستانی   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:08

آخــرین گــزینه کــرزی بســیج مــردم در بــرابــر حکــومت آینده:آخــرین گــزینه کــرزی بســیج مــردم در بــرابــر حکــومت آینده:
کــرزی منفــعت خــود را درحمــایت از کــدام نامــزد ریاست جمــهوری جســتجو دارد؟

در طول تاریخ افغانستان خوشبختانه یا بد بختانه بهترین گزینه برای سمت وسو دهی افکار عامه وانگیزه دادنخالد کوهستانی به مردم برمبنای قومیت بوده واین گزینه برای سیاسیون در تطبیق اهداف شان بسیار موثر تمام شده است. ایجاد فضای ترس از به قدرت رسیدن وبرتری خواهی یکی قوم از قوم دیگر به دلیل موجودیت بستر مناسب در افغانستان وعدم درک ودانش درست مردم از حقوق شان،ترویج بیشتر داشته است.

ادامه مطلب
 
برگشت آقــای ســتارســیرت به صحنــه ســیاسی افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط منجم زاده   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:03

منجم زادهدرچند روز گذشته آمدن آقای سیرت به افغانستان سر زبانهاست، اینکه با اقای سیرت چه برنامه های دارند هنوز معلوم نیست.
دراین شکلی نیست، که اقای سیرت یکی ازشخصیت های علمی و دینی کشور ماست، ولی زمانیکه توان و قدرت سیاسی را بیشتر ازامروز داشتید و دوستان شان درکنفرانس بن، که ایشان رهبری آنرابه عهده داشتند کنار رفتند و یا کنار گذاشته شدند.

ادامه مطلب
 
و انتخـــابــاتی کــه به مســـتراح ریختـــه شد... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط بهمن تکوین   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 11:15

و انتخـــابــاتی کــه به مســـتراح ریختـــه شد...آنکه اینقدر بیصبرانه منتظرش بودیم، (انتخابات) سرانجام اتفاق افتاد...از "بدمعاشی" های "وکیل" و "وکیله" صاحبان گرفته الی پرکاری صندوقها و زورگوییها و معامله گری های پیش و پس از رای گیری... و صدها و هزاران تصویر و فلم از تخلفات و تقلبات... و حال هم این نمای بهمن تکویناوراق رای دهی در خاک انداز مردم و ادعای کمبود برگه های رای دهی... آه دموکراسی، آی انتخابات،...کاش میکشتندت ولی اینقدر تحقیرت نمیکرند!
مردم ما که سالها شاهد جنگ و خشونت بودند، برای ایجاد تغییر و بهبود وضعیت سیاسی کشور، دموکراسی را پسندیدند و با قلبهای آکنده از امید به پای صندوقهای رای رفتند.

ادامه مطلب
 
از «خــرصفتی» مــورد نظــر عبدالــرؤوف لیــوال؛ تا «ســنگر جهــل» مــورد نظــر اســتاد میــر اکبــر خیبـــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 12:02

محمد عالم افتخارشاید خیلی از عزیزان مطلع باشند که اینجانب در اواسط سال پار؛ به سلسله مباحث پیرامون نقد اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ گزارشاتی از نشست های چهل وهشت ساعته ام در 20 ساله گی با استاد میر اکبر خیبر؛ تدارک و تقدیم داشتم ولی حینی که می بایستی به بررسی نظرات استاد در مورد آنچه «سنگر جهل» بریتانیا میخواند؛ می پرداختم؛ متوقف شدم.

ادامه مطلب
 
مـــا تشـنه آب، پاکســتان وایــران تشـــنه خـــون! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:34

مـــا تشـنه آب، پاکســتان وایــران تشـــنه خـــون! سرانجام فعالیت های سیاست بازیهای فریب ونیرنگ پاکستان وایران درقبال اوضاع افغانتسان از لابلای شبکه های استخباراتی سربرون کرد ودر دو چهره خودرا نشان داد، یک چهره سیاست ایران درشعار (اسلام مرزندارد) وچهره پاکستان چون مزدوران استعمار در لباس مذهبمحمدعلی مهرزاد که از یک منبع آب خوره دارد، هویدا شد. اغراض شوم سـیاسی ومفـکوره نا سیو نالیزم وتعصبات افراطی که بشکل ووضع خزنده در افغانستان به اشکال گوناگون در وجود ضعیف النفسان داخلی در طول سالها در روابط همسایگی ادامه داشته و

ادامه مطلب
 
نذیر ظفـــر در گفت و شنود با خانــم مــاریــا دارو، نویســنده چیــره دست کشــور PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
دوشنبه ، 25 فروردين 1393 ، 10:27

نذیر ظفـــر در گفت و شنود با خانــم مــاریــا دارو، نویســنده چیــره دست کشــورخواندن هر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد و بینش مشکل تر از آنست که خواننده تصور میکند.
برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شویم، آنهم یک خانم نویسنده افغان (ماریا جان دارو) در زنده گی مها جرت؛ من چاپ دو اثر تازه این نویسنده را که اخیرا اقبال چاپ حاصل نموده؛ بهانه قرار داده و با ایشان گفتشنودی تر تیب نموده ام که شما عزیزان را به خوانش این مصاحبه فرا میخوانم:

1 – پرسش: کدام اصول باید در نگارش یک کتاب مد نظر گرفته شود؟

ادامه مطلب
 
سخنـــی بــا آقـــای داکتـــر عبــدالســـتار ســـیرت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 09:15

سخنـــی بــا آقـــای داکتـــر عبــدالســـتار ســـیرتدوسال پیش در خجسته سالروز میلاد مبارک سرور و سردارما حضرت محمد مصطفی صلی الله و علیه وسلم. در سالون پذیرایی دایموند پالاس شهر فریمونت. که از طرف دست اندرکاران انجمن معلم که خود آقای ستارسیرت ریاست آنرا عهده دار می باشد؛ در پایان سخرانیها بخش پرسش و پاسخ نیز درمحمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا برنامه بود.
من محمد طاها کوشان پرسشی را خدمت استاد نوشته و به یکی از دست اندرکاران سپردم و ایشان نیز پرسش مرا چنین خواند: اقای طاها کوشان نوشته که نسل جوان ما به ویژه در داخل افغانستان به کتابهایی از نویسنده هایی مانند علی دشتی و سلمان رشدی، دسترسی دارند،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 1 از 419

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 13.04

SHAFIE AYAR Nr. 160

FARAAKHABAR 13.04

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری

نظـــرسنجـــی بــرای

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 88 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.