Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیــا فــرخنــده کُشــی هــای دیگــر در راه نیست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر مهرین   
چهارشنبه ، 4 فروردين 1395 ، 09:48

 آیــا فــرخنــده کُشــی هــای دیگــر در راه نیست؟ یک گــزینه از کتابی که تازه انتشار یافته است.
جمعی فرخنده را کشتند، زیرا یک تن از افرادی که از قــِـبل سؤ استفاده از دین، پول و نان می آورد، آنها را برانگیخت که فرخنده قرآن را سوختانده است. نعرۀ تکبیر وهیجان آنها فضا را فرا گرفت و صدور حکم هردم موجود وآماده یا سزای مرگ، در ددمنشانه ترین چهره اش از طرف کسانی اجرا شد، که نه ورق سوخته یی از قران مجید را دیده بودند ونه دودی را. پرسشی هم در چنان مورد، محلی از اعراب نیافت، که نمی یابد.
اما نتیجۀ تأمل وفرونگریستن بر مدارک وشواهد نشانمان می دهد که فرخندۀ مظلوم نه تنها قرآن نسوخته است، بلکه این ایجادانگیزۀ بسیجنده، رفتار حیوانی، پیروزی برانگیزنده، نبود حضور نیروی مانع شونده یا نیروی امنیتی وحتا همیاری خاموشانه با جلادان است که خواستگاه شناسی را مطرح می نماید.
از جزییات این که چه سخنانی میان فرخنده و دکاندارتعویذ فروش ومقیم در مسجد" شاه دوشمشیره" گذشته است، هنوزآگاهی همه جانبه و جامع ندارم، اما فریادهای او که گوش سخن نیوش نمی یافت، حاکی از آن اند، که جمعیت فریب خور را مخاطب قرار می دهد که قرآن نسوخته است. در این راستا هم شایان یادآوری است، حتا کم نبوده اند آنانی که اگر چنان اتهام را نیز برای اندک زمانی پذیرفتند، از محکومیت رفتار وحشیانه علیه فرخنده سخن گفتند. زیرا صلاحیت صدورحکم در حیطۀ آنها نیست. حاشیه وار یادآورشوم که قرآن سوزی را شاهد بوده ایم، نمونه یی از آن قتل والی پیشین لوگر از طرف تروریست ها با همیاری شبکۀ نفوذی آنها در مسجد بود، که حکومتی های طرفدار طالبان، بر روی آن پرده کشیده اند.
اکنون مسأله یی که بیشتر به ابعاد نگرانی ها می افزاید این است که جامعۀ ما بستر مساعد رویش چنان عوامل برانگیزنده است. بر بنیاد چنین برداشتی، کشتن فرخنده منحصر به فرد تلقی نمی شود، بلکه گونه هایی از فرخنده کشی در چشم انداز قرار می گیرد.
زیرا:
-    توسل سودجویانه به دین ومذهب وبهره گیری از آنها در کشورما از طرف چنین عناصر، زمینه های بسیار دارد. بهره گیری از آنها تحمل واستدلال وکاربرد عقل وخرد را برنمی تابد.
-    عنصر وعامل بر انگیزنده، با توجه به سطح نازل وزمینه های مساعد وموجود فریب خوری، پیروزی خویش را همواره در چشم انداز می یابد.
-    نقش وکارکرد چنین انگیزه و رفتار، زمانی موفقیت آمیز تر به نظر می رسد که دستگاه دولتی را فسادی تعفن آمیز در برگرفته است. تغذیۀ عناصری در سطح آن تعویذده و امثالش از چنین دستگاه کار دشواری نیست.
-    نفوذ عناصر همفکر وموافق با آن تعویذده دکاندار در دستگاه های دولتی ومنجمله نهادهای امنیتی کشور، مشوق تداوم فعالیت های زیانبار بهره جویانه ومصونیت آمیز آنها است. وقتی ایازنیازی ملای مسجد وزیرمحمداکبرخان کابل، زلمی زابلی سناتور و سیمین حسن‌زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، حشمت ستانکزی و . . . در واقع به دفاع قاتلان پرداختند، ابعاد مصیبت وزمینه های مساعد احتمال فرخنده کشی بیشتر را درچشم انداز قرار می دهد.
-    در شبکه های تلویزیونی وطنی، بسیار به ندرت می توان شاهد برنامه هایی بود که به چنین مهمی در گسترۀ رسانه یی، هنری وفرهنگی توجه نمایند. برخلاف برخی برنامه های مبتذل حتا فرصت استفادۀ بهره گیران از دین ومذهب رافراهم می آورند و برخی اگر از موضوع آگاهی دارند، با خود سانسوری و رفتار محافظه کارانه به روزمره گی می پردازند. و این درخالی است که بسا رسانه ها را تبلیغات عناصر بیگانه با خرد ورزی، نا آشنا با قانونمداری در قبضۀ خویش در آورده و گوش ها و چشم ها را می آزارند.
-    آنانی که درمراسم جنازه، فاتحه و درکل در مساجد کشور سرگرم سخنرانی ها هستند، مانعی را دربرابر خویش نمی بینند. زیرا هیچ کس حق نداشته وندارد که باری دست بلند کند وبگوید که: ملا صاحب این سخنان شما بنابر این دلایل درست نیستند. آنها بربنیاد روال کارعادت کرده اند که در جادۀ یکطرفه برانند. اعتراض بر سخنان نادرست ملاهای کشور و افشأ استفاده از دین وعقاید ومقدسات مردم، با واکنش شدید وعاجل مواجه شده، سلاح تکفیر معترضین ومنتقدین را به کار می گیرند. این سلاح پیشینه اکنون کاربرد بسیار یافته است. چه بسا کسانی هم قربانی می شوند ویا از ترس لب در دهان فرو می بندند.
-    سردمداران حکومتی نه تنها از دین ومذهب بهره می گیرند، بلکه رجوع بیشتر به آن، خاطرخواهی قشر طفیلی کشور را الزام می نمایند.
-    افراد نیروی امنیتی منفعل، نظاره گر را هم دیدیم اما کمتر به زمینه ها وعوامل پرورشی آنها واین که چنان پرورش یافته اند که با دیدن جسدی در آتش نیز به آن نگاه بی تفاوت کنند، توجه کرده ایم.
-    و سر انجام این را نیز بیفزایم که :
-    با توجه به سیاست تسلیم طلبانه یی که در قبال طالبان در پیش گرفته شده است، بعید به نظر می رسد که حکومت کنونی نیز بر آن هنجارهای نکوهیده وزشتی انگشت بگذارد که در هیأت باورها وکارکردهای طالبان حضور دارد.
گمانی نیست که موضوع قتل فرخندۀ مظلوم، جدی تر گذرگاه بازاندیشی پیرامون نقش آن عناصری را دراجتماع می گشاید که با فریب وفریب کاری، مردم آمادۀ فریب خوری را به یاری می طلبند. همچنان نقش شخصیت ها ونهاد هایی را فراز می آورد که با وجود دشواری های موجود به تکاپو برای گسترش فرهنگ؛ ارزشها وهنجاری های تمدن آمیز ادامه می دهند. اعتراض برناگواری ها، نقد بیروکراسی، نقد بی توجهی به قانون ومفاسد گوناگون؛ مکمل کار پردامنۀ فرهنگی تواند بود. امیدی که بتواند از تداوم فرخنده کشی جلوگیری نماید.
مطالبۀ مشخصی که برای محکمۀ قاتلان فرخنده در میان است، زمانی به درستی به سامان می نشیند که همه عوامل ذهنی، فرهنگی و شکل دهندۀ اقدام آنها طرف محکومیت باشد. ورنه حتا با اعدام آنها نیز جامعۀ ما دستاوردی را شاهد نتواند باشد.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 150 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.