Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیــا مردم افغــانستان اتفــاق کــرده اند که اتحــاد نکنند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 12 آبان 1394 ، 08:29

محمدعلی مهرزادبیدارگر شرق، فرزند برومند ومبارز نستوح، سیدجمال الدین افغانی متفکر بزرگ شرق زمین که درقرن19 میلادی تلاش ومبارزه بخاطر اتحاد وبسیج هم وطنان خود درداخل کشور، ووحدت کشورهای اسلامی، علیه استعمار براه انداخت؛ اما استعمار کهنه کار ومکار انگلیس با شناخت که از اقوام وملیتهای دیروز وحتی امروز افغانستان داشته ودارد،

زمینه را برای تحقق این دوپیام چنان تنگ ساخت که سید ناگزیرشد، تا بمارزه خود درخارج از وطن ابایی خود افغانستان علیه استعمارگران ادامه دهد. موقع خروج از وطن وسفربه کشورهای متعدد با هزاردرد وافسوس این پیام را برای هم وطنان خود ابلاغ و بجا گذاشت: ( اندیشه های پراگنده را جمع کردم وتصورات گوناگون را گرد آوردم وبه شرق ومردم ان نگریستم؛ کشورمن مرابه خود مشغول داشت ونخستین سرزمین است که بدن من خاک انرا لمس کرده است وبا زهند که دران عقلیت برومند گشته وایران به حکم همسایگی وعلایق وجزیرت العرب ازحجازکه فرودگاه وحی است ونجد ویمن وشاهان آن وعراق وبغداد، هارون ومامون ان واندلس وکاخ های حمراء آن وسرنوشتی که به ان دچار گشته اند، شرق!شرق! دستگاه مغزخودرابرای تشخیص بیماری ووارسی علاج ان اختصاص دادم ودیدم که کشنده ترین بیماری های ان همان تفرقه مردم ان وپراگندگی افکارشان است که(درامراتحاد اختلاف دارند ودرامراختلاف اتحاد میکنند)، پس به توحید گفتارشان پرداختم واز خطرمغرب زمین که ایشان را احاطه کرده است هشداردادم). حقانیت وتحلیل این مرد بزرگ را درین روزها در محافل تجملی گروهای سیاسی؛ گاهی پنهان.وگاهی اشکار از دید مردم افغانستان در کا خهای که دست رنج پدران یتیمان که اکنون در کوخ ها زیست دارند، ودر راه حفظ ارزشهای اسلامی وملی جانهای شیرین خودرا برای حفظ نا موس وطن فدا کردند؛ محافل برای حفظ سرمایه های غارت شده در پی کسب قدرت سیاسی در حال چانه زنی اند.مفاهیم نا اشنا وغیر معمول چون حکومت وحدت ملی گاهی بنام اتحاد انتخاباتی، گاهی ائتلا فهای نا مقدس ونا موفق وشکننده، مارا بیاد پیام سید جمال الدین افغان می اندازد؛ که این محفل بازیها برای اینست تا این پیام که قبلاً تذکررفت در عمل تحقق ببخشند وباردیگرملیت های باهم برادر افغانستان را در نفاق وشقاق آغشته سازند وبه عمرخائینانه خود ادامه دهند؛ ودرعمل ثابت کنند که این گفته ای بزرگ مرد در افغانستان توسط این چهره های شناخته شده که صرف سنگرتبدیل کرده اند تکرارتاریخ است. مدعیان حکومات سه دهه اخیر با ترکیب غیر متجانس با عنوان کردن شعارتامین عدالت اجتماعی، از ادرسهای رنگارنگ در افغانستان، عملاً جهنمی مخوف برای افغانها ساختند واز جامعه افغانستان قربانی ها گرفتند، وهنوز که هنوزاست تداوم ان اعمال ضد ملی وضد انسانی تار وپود وهست وبود مردم افغانستان را پی هم ویران و باقی مانده را به یغما وبه تاراج بردند.

سوال ا ینجاست که تنوع قومی –مذهبی در افغانستان اینقدرعمیق است که اختلافات نظرها غیرقابل حل بدانیم؟ ایا تضادها ی طبقاتی اینقدرحادشده است که به مداخله بیگا نه گان مشروعیت بخشیده شود تا برای ما حکومت سازی کند؟ ملتی که صلاحیت وتوانایی حل وفصل امور خودرا نداشته باشدودرتامین منافع ملی خود از دیگران مشوره بگیرد، ودر مصالح عامه وی اراده بیگانگان دخیل باشد؛ملتی که وضع ثابت وسیر منظمی نداشته باشد، بدبختی ونیکبختی پیهم می بیند، علم وجهل، فقر وثروت در ان دوران داشته باشد، عزت وذ لت متناوب ببیند، وتابع بیگانگان وهمسایگان مداخله گر ونا مطلوب، زورگویان تفنگ سالار داخلی باشد؛ درهم چوشرایط واوضاع واحوال چگونه انتظار بیرون رفت از ین همه نابسا مانیها را ازحکومت وحدت ملی ویا انتخابات شفاف را درآینده برای یک مجلس که از مشروعیت مردمی برخوردارباشد می توان داشت؟ مابه ملت شریف افغانستان خطاب می کنیم که : چگونه ناپاک را با پاک معاوضه می کنید؟ وشما تا این حد اغفال وخدای ناکرده در انحطاط قرار ندارید که امورخودرا به دست خفاشان وزورگویان که خون مارا چون خفاشان شبگرد بمکند بسپارید، تا هرطوریکه بخواهند در ان تصرف وامیال شوم خودرا بر اورده سازند.!؟ ایا قبول وانتخاب این اشخاص شمارا به دوران بردگی اختیاری واجباری، وتحمل ذلت وداغ ننگ وعارکه شایسته شما نیست نمی برد؟ ایا افتخارتاریخی که دربین ملل جهان داشتید به سوال مواجه نمی سازد؟ درست است که در عرصه داخلی وخارجی ائتلافها در گذشته وامروز درصحنه سیاست سابقه طولانی دارد، البته کوتا ه ترین تعریف که برای ائتلاف می توان گفت اینست که : ائتلاف عبارت از توافقی است میان دوویا چند طرف برای حمایت از دیگربه منظورپیشبرد منافع متقا بل نه تامین منافع مردم، درعین زمان ائتلاف یک سازمان پیچیده ولغزنده بسوی منافع گروهی در کوتا مدت ودراز مدت می باشد، همچنین کار برد ائتلاف در سطح سیاست داخلی وبین المللی رایج است؛ از جمله ائتلاف های بزرگ که درسال های اخیر در سطح جهانی بعد ازحادثه 11 سیپتامبرشکل گرفته، مبارزه با تروریزم در افغانستان را می توان نام گرفت. البته امریکا که خودرا سردمداراین ائتلاف تصورمی کرد، سعی نمود تا ازین توافق جهانی علیه تروریزم برای حمله به عراق بهره جوید، اما با مخالفت بعضی از کشورها ی عضو ملل متحد وحتی اعضای این ائتلاف قرارگرفت. همزمان با ائتلافهای خارجی علیه تروریزم، درین روزها بعداز حادثه کندز، تنوردید وبازدید سران تنظیم ها برای فرونشاندن خشم مردم گرم ترازپیش احساس می شود،هستند کسانی که می خواهند روی اعمال خودکه به حق مردم افغانستان بصورت کل وبصورت اخص به حق مردم کابل انجام دادند سرپوش بگذارند.ازاین امرنمی توان انکار کرد، که این گروهای داخلی هرگزباهم تفاهم نداشته؛ صرف در یک نقطه به قول سید جمال الدین افغان باهم مشترک عمل می کنند( درامراتحاد اختلاف دارند ودر امراختلاف باهم اتحادمی کنند)، البته این گفته نه تنها در این 13 سال به ثبوط رسید؛ بلکه در طول جنگهای تنظیمی سراپا گوش به فرمان کارگردانان خارجی از جمله ایران وپاکستان گذاشته بودند. خداوندهیچ ملتی را هلاک نساخته، مگرپس از اینکه بتفرقه گرفتارشدند وبنفاق مبتلا گشتند که باعث ذلت طولانی وعذاب سخت وفناء دایمی انها گردید. ایا گاهی این گروها سربگریبان خود کرده اندکه این همه مصائبی که سرزمین ومردم مارا در نوردیده، ازقدرت های مادی ومعنوی ما کاسته،جزءتفرقه ودوری ما از یک دیگرومقاطعه که خداوند و پیامبرمارا از آن نهی کرده هیچ چیزی دیگرنبوده که مارا به بلا های ان آغشته کند وهدف تیرهای ان قراردهد. مردم افغانستان باید آموخته باشند که درین چند دهه اخیر اساساً نه تنها در افغا نستان، بلکه در هرنقطه جهان آزادی واقعی به آن معنی نیست که مردم ازادی برگزیدن سروران وروسای واقعی خود را داشته باشند، آزادی واقعی آن است که اصلاً به نماینده گان پوشالی وشخصیت های کاذب که درایران وپاکستان ساخته وبافته شده اند، و خودرا به حیث نماینده گان مردم به پارالمان کشور کاندید کنند، نباید رای بدهند؛ باید دست های آلوده به خون شان راکوتا واجازه ندهند تا دیگر این آدم کشان قرن 21 بر سرنوشت این مردم حق شناس در انتخابات اینده مجلس شورای ملی حضورپیدا کنند. البته از ما بهتران خوب تر می دانند که آزادی واقعی فعلاً در شرایط موجود کشوردر این است که با خود داری ازانتخاب بد از بدتربه لحاظ وجدان این ودیعه خداوندی وبخا طر مردم بلاکشیده پایان دهند!؟ آزادی واقعی انست که با آب نریختن به اسیا ب مافیای مواد مخدروفساد پیشه گان خود داری کنیم. ازگذشته باید آموخته باشیم که رای دادن به یک گروه کوچک ویا اشخاصیکه به شورا ی ملی ویا شورای ولایتی انتخاب می شوند،بر انان اجازه داده نشود که برملیون ها انسان هم وطن ما حکمرانی وبرجان ومال انها تجاوزکنند؛ وبجای مردم بدون در نظرداشت منافع علیای کشور تصمیم بگیرند، انصافاً باید این حق رای مااز شناخت همه جانبه روی معیارات اسلامی وملی بهره مند و استوار باشد، هرقدردر رای دادن خود ازوجدان انسانی واسلامی استفاده شود بدون شک حق رای ما به ستم واستبداد وسرکوب نمی گراید. برعلاوه حق رای هم وطنان ما باید، نه تنها حق کنترول روی نماینده گان منتخب شان دایمی باشد، بلکه حتی می تواند مطابق قانون اساسی برعملکرد رئیس جمهوررا توسط نما ینده گان خود داشته باشند. شما می دانید که در جهان امروز، تحولات شگرف درعرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چنان وسعت ودر عین حال بغرنج شده است که بدون تکثرنظرات وپذیرفتن تکثرگرایی یافتن پاسخ وراه حل معضلات کشور نا ممکن است. ازطرف دیگر ایاعدم شرکت در انتخابات ورای ندادن می تواند راه حل باشد ؟ درین صورت مشروعیت انتخابات چه به رای مثبت و یا منفی مورد سوال قرار میگیرد. جریا نات انتخابات گذشته هم وطنان مارا شدیداً بمبارزه می طلبد تا درین برهه زمانی، هرچند یکبارشده خودرا در معرض محاکمه وجدانی قراردهند، خودرا ازمایش کنند که چه قدر می توانند از ودیعه وامانت خداوندی که همان ازادی حق رای است ازین نعمت الهی در انتخاب خود اولاً رضای خداوند ودر قدم دوم رضایت مردم حق شناس افغانستا ن را نسبت به انتخاب رئیس جمهورآینده ونماینده گان شورای ملی که عنقریب زمان برگزاری ان اعلان خواهدشد بکار می برند.؟ اگرچه مبرهن است که هنوزراهی طولانی برای ایجاد چنین فضای که در ان از استقلال رای خود بدون تعلقات ووابستگی قومی- مذهبی، زبانی، تنظیمی، سمتی استقلال رای داشته باشند درپیش داریم؛ اما باورداریم به توفیق خداوند وبه همت سکا نداران عرصه فرهنگ وفرهنگیان، دانشمندان ملی و رسالت مند، می توانیم افکارمردم خودرا به سوی فلاح ورستگاری ووحدت نظروعمل جهت داد واقوام باهم برادر افغانستان راازبند این جبهات کاذب نجات دادوبا اتحاد وهمدلی جنایت کاران جنگی رابه محاکمه عدل الهی بکشانیم، وازین طریق جلوی بی عدالتی وزورگویی ها وتجاوزبه حریم مقدس مردم خودرا بگیریم
برای حسن پایانی این مقاله بازهم لازم می افتد تا ازسخنان گهرباروتحلیل وشناخت دقیق که سید جمال الدین افغان از جامعه انروزخود داشته نقل قولی داشته باشیم؛ تا ماهم از جامعه امروزی خود با در نظرداشت تحولات اخیر شناختی دقیق وهمه جانبه بعمل آوریم،تا علت وعوامل اصلی که موجب این همه اختلافات در افغانستان ایجادشده ریشه یابی ودر ایجادحکومت وحدت ملی واقعی؛ نه به شکل وشمایلی بیگانگان که زیرعنوان( حکومت وحدت ملی) تضاد طبقاتی ومرزبندیهای جدیدی که رنگ وبوی تعصبات متعفن وتهوآور تبارگرایی، تنظیمی را برما تحمیل کردند ذهنیت وباورهای مسموم کننده را با کارفرهنگی روشن کنیم؛ برای تائید گفته خود توجه شمارا به گفته بیدارگرشرق سید جمال الدین افغان جلب می نمایم :( زمانیکه خداوند خیرملتی را خواهد سخن شان را یکی نماید؛ جهان انسانی، جهان اندیشه است، پس اندیشه صالح ونشران در کتاب ها، رساله ها وجراید در تهذیب اخلاق مردم، بهره مندی عقول واز میان بردن کینه توزی تباه کن فاسد درمعاش ومعاد ( دنیا وآخرت)شان، سود فراوانی دارد. هرگاه اگاهان به پا شوند، بیانیه دهند،مردم را از بدی ها اگاه سازند، بنویسند وان را به چاپ برسانند وازمرزهای دینی واصول شرعی، تجاوزنکنند،با این کار خداوند، کامیابی را برای شان ارزانی خواهد کرد. آلمان ها درمسئله دین مسیح، مانند ایرانی ها وافغانها درمذاهب دیانت اسلامی، باهم اختلاف داشتند، چون این اختلاف فرعی، بروحدت سیاسی اثرگذاربود، ضعف وناتوانی برامت آلمان روی اورد وتجاوزهمسایگانش برالمان شدت گرفت ودرسیاست اروپا کسی ازآلمان حرفشنوی نداشت، زمانی که به خویشتن مراجعت کردند وبر اصول بنیا دین، تمسک ورزیدند ووحدت ملی را در مصالح عمومی مراعات کردند، خداوند، قدرت وشوکت را، بار دیگربه ان ها برگرداند وامروز انها، فرمانروایی اروپا را بدست آوردند ومیزان سیاست اروپا دردست انها قرار دارد ).
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 107 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.