آقای محترم اکبر ( نوایی ) سلام.
شما با امیرعلی شیرنوایی چه ارتباط فامیلی دارید
که تخلص ( نوایی ) را به خوداختیار کرده اید ؟؟