با تشکر از نوایی ولی اقایی نوای باید بدون پرده صحبت کرد که عامل این کار ضد آزادی بیان ایران بوده و ط راح ایرانی ان خواسته با این عمل خود ظرب شست خود را نشان دهند که چگونه مزدور انها متوانند صدا ها را خ فه نماید از این خطرناکتر ان شبکه های تلویزونی هستند که توسط این کشور تمویل و حمایه میشود.