Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

درحاشـــیۀ موضــوع اختـــلاس در وزارت معـــارف PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر مهرین   
پنجشنبه ، 18 تیر 1394 ، 08:07

درحاشـــیۀ موضــوع اختـــلاس در وزارت معـــارفپیوست به شمارۀ پیشین
در حوزۀ فساد ستیزی ۲
ضرورت تحقیق، دور از انگیزه های قومی و ملیتی
افزون بر این که بارها وبارها در داخل وخارج کشور افراد ونهادهای از هموطنان ما از حضور فساد لجام گسیخته،نصیر مهرین از دزدی ها، اختلاس ها، رشوت ستانی ها و... حتا رئیس جمهور دستگاه فساد آلود،سخن گفته اند؛ نهادهای خارجی نیز هنگامی که نگریسته اند، تعفن فساد در افغانستان، بالا گرفته وهمه آگاهی یافته اند؛ اسناد و ارقامی را انتشار داده اند. اگر "سیگار" بر اختلاس وزارت معارف مهر تائید نهاد، چندین بار بقیه نهادهای خارجی نیز ارقامی را انتشار داده اند.

به طور نمونه، UNODC یا دفتر ملل متحـــــد برای موادمحدر وجرم، گزارش مبسوطی را زیرعنوان فساد اداری در افغانستان در سال 2010( جدی سال 1388) انتشار داد ، که در برگ های نخستین آن چنین آمده است:
"فقر و خشونت معمولاَ بزرگترين چالش های به شمار مي روند که افغانستان با آن مواجه است؛ اما اگراز افغانان پرسيده شود، جواب متفاوت را ارائه مي کنند: فساد اداری بزرگترين نگرانی آنها ميباشد. طوريکه در اين گزارش دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد (UNODC) تذکر يافته، ۵٩ فيصد جمعيت اذعان داشتند که عدم صداقت ادارات دولتی بزرگترين نگرانی شان را تشکيل ميدهد در حاليکه ۵۴ فيصد بی امنيتی و ۵٢ فيصد بی کاری را بزرگترين چالش عنوان کرده اند."
اما از آنجایی که کشورهای خارج و مؤسسات هم آغوش با آنها در این فسادگستری وفاسد پروری دست کمی ندارند واز آنجایی که ترکیب وساختارحکومت کرزی وظرفیت های آن برای غرق کردن وآغشته نمودن همه نهادها به مفاسد مساعد بود، انبوهی از موارد سزاوار تحقیق از بررسی واطلاع رسانی بازماندند. یکی ازعوامل پیوند های گروهی بود که به زودی متأثر از فضای گرایشات قومی، به وابستگی های قومی/ قبیله یی درساختارهای دولتی انجامید. واگر صدای اعتراضی بلند شد، سران شبکه ها که خود با گون های مختلف مفاسد آلوده بودند، به تبانی رسیده و از افشأ آن جلوگیری نمودند.
برای یک حرکت مستقل، درک این موضوع بسیار مهم است که سمت وسو یافتن تحقیق اختلاس ها وبقیه مفاسد، با رویکرد های قومی وقبیله یی، نتیجۀ در خور نیاز نمی یابد. زیرا همه دستگاه ها را شبکه های زراندوز ومافیایی که شامل اجزای قومی می شوند، فرا گرفته است. بنابر نیاز مبارزۀ سالم علیه مفاسد، وبا درنظرداشت شکل گیری شبکه های زراندوز وچپاولگر از همان فردای سقوط طالبان، نباید این وظیفۀ مردمی را با رویکرد های قومی به چالش کشید. بلکه افراد فاسد و دزد دارایی های مربوط به مردم را باید از هر قوم وملیتی که هستند، به سوی محاکمات عادلانه کشید. رویکردهای قومی، بافت شبکه های مافیایی و فسادآمیز را شکل داده است. سردسته یی که پشتیبانی زورمندان خارجی را نیز همراه داشته، با اشغال مقام مهم، خودی های خانواده گی،ویا قومی را با گوشزد های که فرهنگ رازداری مافیایی را فراموش نکنند، به بقیه شعبات تعیین کرده اند. برایند زیانبار چنین شبکه ها که با استعداد سالاری هیچ وجه مشابهت به هم نرسانیده است، یکی از پایه های دستگاه فساد آلود کرزی بود که در حکومت کنونی به درازا کشید. اما مبارزۀ سالم ، گردهم آیی شخصیت ها ونهاد هایی که مبارزه با مفاسد را در دستور کار قرار می دهند، نشان دادن بخشی از فاسدان وپنهان نگهداشتن بخش دیگر را به دلیل علایق قومی بر نمی تابد.
در یک جمله: نیاز تحقیق درست، مواضع فساد ستیز را با اتخاغذ موقف فرا قومی مطالبه می نماید.

در شهر، هر کس را، نمی گیرند
در قسمت پیشین در جایی نوشتیم : "خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود." برای آنانی که نیازتحقیق وجدی گرفتن موضوعی مانند دزدی از بودجۀ وزارت معارف وبقیه وزارت ها و مؤسسات را به عنوان یک ضرورت پذیرفته اند، " به آزمون گرفتن تحقیق" پرسش برانگیز می تواند باشد. اما هنگامی که هموطنانی با سینۀ پر درد از پهنا و ژرفای مفاسد اداری در افغانستان، از بی توجهی نهادهای مسؤول و در نهایت، تداوم مفاسد و در واقع مردم آزاری، اطلاعاتی را مطرح می نمایند، گونه یی از نا باوری آنها را از به ثمر نشستن کوشش ها هنگام ابراز نظر همراهی می کند. جملۀ "... تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود" ، ناظر بر حضور چنان ذهنیتی نیز است. همین بخش از هموطنان ما با توجه به ابعاد فساد گستری این چهارده سال پسین، با یادآوری از دروغگویی ها وقانون شکنی ها، دسته بازی های مافیایی، وغرق بودن دستگاه های دولتی به فساد تعفن آمیز، گاهی از تۀ دل خویش این را نیز می گویند که :
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر، هر آن که هست، گیرند
تصور می شود که برای سمت وسو یافتن مبارزۀ درست علیه مفاسد، دزدی ها وچپال ها ومردم آزاری های دستگاه فسادآلود وبویناک، لازم است که با چنین موقفی بگسلیم. توسل به چنین سخنی، گونه یی از بار نا امیدی ویأس آمیزی را بر دوش حمل می کند. فرهنگ انفعال وتوجیه فعالیت همچنان پیروزی وتداوم کارکردهای مافیایی چندین ساله را به نمایش می گذارد. افزون بر آن دارندۀ بار این اشتباه نیز است که گویا همه در کشور ما فاسد استند.
نه!
از سالیان متمادی، اکثریت مردم ما در پهلوی شکایت و فریاد از فقر روز افزون، فریاد از خشونتی که تروریست ها با همنوایی دولتمردان آن را گسترش دادند؛ از شرفسادی که درهمه دستگاه های دولتی به بی دادگری اشتغل داشته اند، نیز نالیده اند. کمتر کسی را توان سراغ داشت که با مراجعه به دستگاه های دولتی و جست وجوی حل مشکلی، با اذیت وآزار، رشوت طلبی مواجه نشده باشد. همینطور رسانه های داخلی مختلف کم ویابیش ویا نهادهایی که در پیوند با نظارت های مؤسسات جهانی فعال اند، از حضور مفاسد سخن گفته اند. در واقع مردم ما با نیاز رستن مردم از شرِ فقر و خشونت به همان میزانی رنج برده اند که از کارکردهای جفاآمیز روزمرۀ دستگاه فساد آمیز. این مردم همانگونه که در آرزوی نجات از کارکردهای ساختار های به سر می برند که از یک سو فقر زا واز سوی دیگر زراندوز وچپاولگر پرور است، همانگونه که نمی خواهند خشونت و دهشت افگنی زندگی ایشان را درمعرض تهدید همیشگی قرار بدهد؛ برای رهایی از دستگاه نا عادل و فاسد که مکمل بقیه جوانب ناهنجاری ها نیز بوده است، آرزوی همیشگی خویش را ابراز نموده اند.
پس می توان خود را متشکل نمود وبرای تأمین عدالت و دادخواهی جدی تر دست به کار شد. در این حوزه از تلاش های عدالت خواهانه، " مستان شهر" نشانی شده می باشند. مگر این همه اسنادومدارک ارائه شده برای تحقیق اختلاس ها در وزارت های دفاع، معارف و، صحیحه و... بسنده نیست؟ مگر آیا تهدید جناب فاروق وردک که رشوت گیرنده گان وپیمانکاران"تفاهمنامه" با پاکستان را افشأ می کنم، خود گونه یی از گواهی یک شاهد مطلع از مفاسدننگین نیست؟
تحقیق موضوع و نظارت شخصیت ها ونهادهای مستقل، با سهمگیری فعال مردم، " مستان شهر" را معرفی خواهد کرد.
ادامه دارد 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 تیر 1394 ، 08:11
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 299 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.