Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

در بـــارۀ وجـــه تســـمیه ی حقـــوق بیـــن المــــلل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
دوشنبه ، 4 شهریور 1392 ، 09:59

عید محمد عزیزپورتعریف:
حقوق بین الملل عبارت از مجموعۀ اصول و هنجارهای الزام آور حقوقی است که دولتها و کساوندان1 دیگر حقوق بین لملل، در روابط میان خویش، به رعایت آن متعهد (شده) اند. این اصول و قواعد ناشی از رشد مناسبات بین المللی است و به نوبت خویش روابط بین المللی میان دولتها و سازمانهای بین لمللی، دولتها و کساوندان دیگر حقوق بین لملل را در زمینه های مختلف تنظیم نموده و سامان می بخشد؛ و در بعضی موردها نیز حقوق و وظایف در رابطه با افراد مقرر میدارد. هدف اساسی حقوق بین الملل تامین صلح و امنیت بین الملی برپایۀ همکاری میان کشورها است.
باید دانست که منظور از حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی است که در برابر حقوق بین الملل خصوصی به کار میرود.
در افغانستان این شاخه ی حقوق، از سوی گروهی به نام «حقوق بین الملل» و از سوی گروه دیگر به نام «حقوق بین لدول» یاد میشود. در ایران آن را «حقوق بین الملل» (عمومی) می گویند. نویسندگان ایرانی میگویند که این اصطلاح از دانشگاه استانبول به ایران وارد شده است.2 اما به یقین که نویسندگان ترکیه نیز این اصطلاح را از زبانهای فرنگی به ترکی برگردانیده اند. عربها این شاخه ی حقوق را «القانون الدولی» یا «القانون الدولی العام» مینامند که باز هم ترجمه یی از زبانهای فرنگی است.
ممکن است کسانیکه بار اول میخواستند اصطلاح «حقوق بین الدول» را، در افغانستان به کار ببرند، زیر تاثیر واژه ی «دول» عربی، این بخش حقوق را «حقوق بین الدول» نام گذاشته اند. حال اینکه در هردو نام، واژه ها منشأ عربی دارند و میتوان هر دو اصطلاح («حقوق بین الملل» و «حقوق بین لدول») را به زبان فارسی مترادف خواند.
اگر واژه های «ملت»، «دولت» و «کشور» را مجازن، هم معنا انگاریم و آنرا چون یک بودمان یا موجودیتی تعریف کنیم که از کشور به صورت کل، نمایندگی میکند، اختلافی در معنا پیدا نخواهد شد.
اما این که بگوییم کدام یک ازین دو نام گذاری درست تر است، راه به دهی نخواهد برد. زیرا هیچ یک ازین نامها با محتوا و تعریفی که دربالا آرودیم، مطابقت ندارند. اما من به این نظرم که، بهتر است این بخش حقوق را در افغانستان نیز به یک نام و آن هم «حقوق بین الملل (عمومی)» بنامیم.
ملل یعنی ملتها. ملت درینجا مجازن دولت و کشور معنا دارد. یک مثال ساده برای تایید این گفته سازمانهای بین المللی است. ما در افغانستان، هیچیک از سازمانهای بین المللی را سازمانهای بین الدولی یاد نمی کنیم. حتا سازمان ملل متحد را که یک سازمان سوچه ی میاندولتی است، «سازمان دول متحد» نمیگوییم، بلکه میگوییم «سازمان ملل متحد». حال اینکه، ملت و دولت یک معنا را میرسانند و اعضای سازمان ملل متحد دولتها (کشورها) اند نه ملتها.
در اصل، حقوق بین الملل اصطلاحی است که نامگذاری آن در اروپا صورت گرفته است و ما در واقعیت برگردان اروپایی آن را استفاده میکنیم. در کشورهای دیگر نیز «حقوق بین الملل»، به همین نام یاد میشود، مگر در آلمان، و گاهی هم در هالند3 که آن را بنام «حقوق خلقها» (حقوق مردمان یا ملتها) یاد میکنند.4
این نام گذاری ها همچنان در زبانهای اروپایی برگردانی از همدیگر اند که با محتوای حقوق بین الملل سازگاری ندارند، ولی پذیرفته شده است. و ما معنا و محتوایی را که در تعریف بالا بیان شده است به آن میدهیم، بدون اینکه به نام گذاری آن دقت کنیم.
هنگامیکه این شاخه از دانش، در اروپا پدید آمد، دانشمندان می کوشیدند برای آن نامی بیابند. چنانکه در آن زمان مرسوم بود، آنان برای نام گذاری به حقوق روم باستان رو آوردند. در حقوق روم آنان اصطلاح لاتین (jus gentium) یعنی حقوق خلقها (ملتها)، را یافتند و این اصطلاح یا «زبانزد» را برای نام گذاری مناسب دیدند.
اصطلاح (jus gentium)، که معنایش حقوق خلقهاست، در واقعیت آن هنجارهای حقوقی بود که روابط حقوقی میان شهروندان آزاد امپراتوری روم را با بیگانگان، پیوندهای حقوقی بیگانگان را با همدیگر، وهم، روابط با سایر کشورها را تنظیم می کرد و این هنجارها تنها پاره یی از حقوق داخلی روم باستان شمرده می شدند. حال اینکه حقوق بین الملل روابط میان دولتها و سایر کساوندان را تنظیم می کند.
از سوی دیگر، اصطلاح (jus gentium) یعنی حقوق خلقها (ملتها)، در مقابل (jus civile) حقوق مخصوص اتباع روم، قرارداشت، که دربردارندۀ هنجارهای حاکم بر روابط حقوقی میان شهروندان امپراتوری روم با همدیگر بود. درحالیکه حقوق بین الملل روابط میان دولتهای دارای حاکمیت را تنظیم می کند. ازین سبب، پسانها، اصطلاح (jus inter gentes) یعنی حقوق میان خلقها (ملتها)، یا حقوق بین الملل پدید می آید.
ف.ف. مارتینس دانشمند انگلیسی (1590-1660) می نویسد: «حقوق بین الملل، (jus gentium) حقوق خلقها (ملتها) نیست، بلکه حقوق میان ملتها است. ازینرو است که آهسته آهسته نام حقوق بین الملل پدید آمده است. در آن زمان ملت و دولت معنای واحد داشت.5 همچنان، همو، نوشت که فعالان روابط بین المللی ملتهای سازمانیافته و یا دولتها اند. دولت از نظر او ملت سازمان یافته است.
اما از نظر تاریخی نخستین کسیکه هنجارها و مقره های حقوق بین الملل را نوشت هوگو گروسیوس، حقوقدان هالندی بود. او که به پدر حقوق بین الملل نامدار شد، نام این حقوق را «حقوق جنگ و صلح» گذاشت. اما در متن کتاب خود حقوق بین خلقها را نیز استفاده کرد.
نامهای دیگری که به منظور نام گذاشتن این شاخه ی حقوق به کار رفته است، عبارت اند از: «حقوق نوع بشر» (پاسکال فیور)، «حقوق سیاسی خارجی» (هگل) و غیره6
درآن زمانها نویسندگان اروپایی به این عقیده بودند که حقوق بین الملل، حقوق دولتهای متمدن است که هدف از دولتهای متمدن، دولتهای مسیحی بود. بر اساس این عقیده بود که مردمان و دولتهای دیگر متمدن شمرده نمی شدند، گویا دیگران نامتمدن بودند. همین بود که دولتهای اروپایی به اشغال کشورهای دیگر دست یازیدند و سیستم استعماری را پایه افگنده شد. در بسی حالتها مردم بومی در سرزمین نیاگان خویش قتل عام شدند.
امروز حقوق بین الملل بر اساس اصل برابری تمام دولتها استوار است. فرق میان دولتها بنام متمدن و نا متمدن نیست.
در کشورهای اسلامی نیز، روابط دولت اسلامی با دیگر کشورها زیر نام «سیر» بررسی میشده است.7 اصطلاح های «دار الاسلام»، «دار الحرب»، «دار العهد»، «دار الهدنه» و «دار الحیاد» و غیره یادگار همین روابط است.
اما نام «حقوق بین الملل» باوجود که محتوای آن را بازتاب نمی دهد، در گفتمانهای دانشی و پژوهشی، چه در تراز بین المللی و چه در تراز درونکشوری، پذیرفته شده است.
فشرده اینکه، با وجود ناهمسانی در نام، حقوق بین الملل عبارت از مجموعۀ اصول و هنجارهای الزام آور حقوقی است که روابط میان دولتها، سازمانهای بین لمللی و کساوندان دیگر حقوق بین لملل را در زمینه های مختلف تنظیم می نماید. هدف اساسی حقوق بین الملل تامین صلح و امنیت بین الملی برپایۀ همکاری میان کشورها است.
...........................................
[1] subjects
[2] حقوق بین الملل عمومی، ویرایش جدید، تالیف دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، ص.12
[3] Kooijman, P. H., Internationaal Publiekrecht in vogelvlucht, Groningen, 6de druk 1995, p. 15
[4] Volkerrecht (المانی), Volkenrecht (هالندی),
[5] به نقل از کتاب حقوق بین الملل، بخش عمومی، تایف: زیر نظر ر.م. ولیوف، گ.ای.کوردوکف، دانشگاه کازان، 2011 (به زبان روسی)
[6] بنگرید: باییسته های حقوق بین الملل عمومی، تالیف داکتر رضا موسی زاده، ص. 6
[7] بنگرید: اسلام و حقوق بین الملل، تالیف دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، کتابخانه گنج دانش، تهرانف 1375تازه ترین رویداد ها
122 - Walli e Ghazni by Shafie Ayar
121-Arshad Ershade Kazab by Shafie Ayar


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 233 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.