Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فســاد اداری عامــل بحــران وعــدم ثبــات نظامهــاي گــذشته در افغــانســتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:58

محمدعلی مهرزادمهمترین عامل موثربرکارکرد یک نظام اداری، داشتن قواعد مناسب است، واز همه مهمتررعا یت آن قواعد از جانب همه اقشار جامعه می با شد، با تاسف نه قواعد مناسب وشفاف که جوابگوی رفع مشکلات اربا ب رجوع باشد وجود ندارد، واگر در بعضی بخشها وجود داشته باشد، رعا یت آن تا اکنون آنچه نیا ز مردم است در عمل نه تنها ضما نت اجرایی نداشته، بلکه در رأس هرم تصمیم گیرنده گان مسا یل اداری به آن وقع نمی گذارند! مشکل کار از آنجا شروع می شود که قواعد را بحیث افزار به نفع خود شان ویا نزدیکان واقمار خود تغیر می دهند، فساد می تواند وسیله مناسب ومهم برای نابودی یک نظام سیاسی نقش داشته باشد.از نظر دانشمندان اقتصاد اتفاق نظر وجود دارد که فساد اداری، سرما یه گذاری ملی را به سیر غیر مولد وغیر کارکردی هدایت می کند وما نع رشد اقتصاد ملی و موجب بوجود آمدن قشر کمیشن کارو دلال ووابسته به سرما یه داران خارجی می گرداند، هرقدر فساد اداری کمتر باشد، پایداری نظام سیاسی بیشتر است وبرعکس! هرچه یک نظام دموکراتیک تر، پایدار تر باشد، کنترول فسادو کاهش آن میسر وممکن است، حتی می توان ادعا کردکه عمرنظام دراز تر خواهد بود، برعکس فساد اداریست که عمر نظام را کوتا و استعداد های خلاق جامعه را در جهت منافع فردی، گروهی، تنظیمی و قبیلوی می کشا ند. از طرف دگر اصلاً همین سود جویان اند که بدنبال سود بیشتر کارکنان دولت را آلوده به فساد وجامعه ارزشی را تخریب وبهترین استعداد ها را بسوی نا بودی جهت داده، تمام ارزشهای اسلامی وملی، ونا دیده گرفتن قواعد واصول اساسی اداری از همین جا منشه می گیرد.
عدم اگاهی وعدم همکاری مردم مسا یلی است که این ارگان های که تعهد ووظیفه گرفته اند تا جلوی فساد اداری را بگیرند از جمله موضوعاتی است که روی آن با ید کار کرد، ودر غیر ان رفته رفته فساد اداری استعدادهارا به نفع مافیای بین المللی تغیر جهت خواهد داد.درین اواخر یکی از علل پیدایش فساد اداری دربین ارگانهای دولت ایجا د ارزوها، واهداف بلند پروازا نه جد ید برای رسیدن به موقف اقتصادی وسیاسی وتراکم سرما یه، حتی اگر بقربا نی وفقر هم وطن رنجد یده شان تمام شود دریغ نمی کنند، ایجاد شده است، اما درمقا بل راهای ارضای این نیازها برای طبقه محروم جامعه محدود ومسدود است. لهذا مردم ارزومند وناکام از (بیراهه) وطرق نا مشروع به دنبال دستیابی به اهداف می روند، وقتی ((بیراهه)) رفتن شروع شود، بعد از مد تی به عنوان یک روش، هنجاروفرهنگ باب می شود. وقتی فساد به یک فرهنگ تبد یل شد، کسی د یگر فکر نمی کند که کارش غلط است؟ زیرا؟ از یک طرف می بیند که همه این طور رفتار می کنند واز طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. مد تیست که اولیا ی دولت ما گاهی مفاسد دولت را با کمال بلاغت بیان می فرمایند وگاهی از شدت دولت خواهی به حالت افغانستان کجا با ید قرارداشته با شد؟هرگاه این قسم نوحه خوانی را گریه می کنند! پس جایگاه دولت مردان ما در رفع مفا سد وزرای ما با این قسم دلسوزی های فریبنده می توانند خودرا ازین نوع معا یب کار مبرا وانمود نمایند؟!اکثر معایب همان طوریکه توسط وزراء بمیان می آید، رفع معایب نیز در صورتیکه واقعاً خواسته باشند بدست همین وزرا است! درین سه دهه اخیر، بخصوص درین ده سال اخیر یکی از عوامل پیدایش فساد چگونگی کمک ووامهای خارجی است که استعدادهای خلاق جوانان را بسوی وابستگی کشا نیده است، چه از نظر مالی این طبقه جوان به انها وابسته می شوند. وهم چنان رقا بت وخوش خدمتی گروها، تنطیم ها، وبعضاً تشکل های سیاسی مذهبی، بخا طر بدست آوردن امتیازات، وقرار دادهای بزرگ دالری، از خارجیان به خود ویا وابستگان خود سر به استان خارجیان گذاشته وحضورشان را نه بخا طر توسعه ورفاه اقتصادی افغا نستان، بلکه برای حفظ سرما یه های تاراج شده ای که از بیت المال غارت کردند، اکنون در پی قدرت سیاسی از طریق اربا بان خارجی وکشورهای همسا یه چون ایران وپاکستان می خواهند در حفظ وتداوم فساد اداری وتضعیف حاکمیت دولتی در آینده نیز نقشی داشته باشند. درین صورت معا دله فساد در بین خارجیان وگروهای داخلی که در مفا سد اداری غرق و آلوده ا ند در تعادل قرار گرفته، هیچ کدام نمی توانند از زیر بار فساد اداری شا نه خالی کنند، ودر مقا بل یک دیگر عکس العمل نشان دهند، در هم چو اوضاع واحوال کسی جز مردم محروم ما که بازنده این بازی شیطا نی است! درین ده سا ل تاراج گران سرما یه ملی در پسـت های حسا س کشور لانه کرده ا ند بعداز بدست گرفتن منابع مواد خام وپخته داخلی بحیث کمپرادوران تجارتی بدون شک مناسب ترین مهرهای وابسته به کمپنیهای انحصار گر در رأُس هرم قدرت نصب شده اند، از جمله خصوصیتهای این افراد، جاه طلبی در مقابل هم وطن خود،و احسا س خود کم بینی در مقا بل خارجیان، حتی المقدور نهایت قصی القلب، بعضاً با تاسف که ازبین اردو و سیاست مداران جستجو میکنند!!همان طوریکه درین راستا ا رگا نهای متعدد با صلاحیت و مستقل در جلوگیری از مفاسد اداری، اختلاس واصلاح اداره ایجاد شده،اخرین و تازه نفس ترین آن، ایجاد اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری است، که متا سفا نه تا اکنون نسبت عدم همکاری مقاما ت بالا وارگا نهای تنفـــیذ قا نون وعدلی وقضای وعدم همکاری مردم، انطوریکه خواست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری است همکاری نکرده اند، روی این ملحوظ نه تنها در عمل جا یگاه خودرا تثبیت وفیصله ها وکار کرد شان تحقق نیافته وضما نت اجرایی پیدا نکرده، دست آورد شان به آینده های دور انهم در صورتیکه ارگا نهای که درین راستا مبارزه مشترک دارند در عمل تشریک مساعی کنند بحالت تعلیق قرار گرفته است. با انهم تصور من اینست که اگر اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بصورت واقعی از طرف مقام با صلاحیت حمایه وهمکاری ارگا نهای تنفیذ قا نون وعدلی وقضا یی سنت شکنی کنند! عدالت را نسبی تامین وتعمیم بیشتر ببخشند، وبصورت عملی فعالیت های آن اداره را تقویه وتحت تاثیر سایه سنگین (فرهنگ معافیت) قرار نگیرند، می توان امید وارشد که درین دوره حد اقل احسا س انسا نهای که بخا طر تامین حق و عدالت ونجا ت مردم حق شنا س افغانستان می خواهند یک سلسله رهنمو دها نهاد ینه شود، تا نسل بعدی از پد یده ای فساد اداری رها یی یا بد، بدون شک اشخا صیکه به معیارهای اسلامی وملی ونسبت به مردم خود دلسوز واز تقوایی وظیفه وی ووجدان کاری (این ودیعه الهی) بهره مند باشند می توانند مصدری خدمتی در خور مقام والای انسانی شوند.
این مأ مول وقتی براورده می شود، که اداره عا لی مبارزه علیه فساد اداری در استخدام کادرهای شا یسته وبدون تعلقات به این گروه وآن گره وتنظیمها وتبار معین ((خارج از پروسه اصلاح اداری وخدمات ملکی)) تکرار می کنم (خارج از اداره اصلاح اداره وخدمات ملکی) البته در کوتا مدت اقدام کنند، ولی در دراز مد ت باید اداره اصلاحات اداری با درنظرداشت شرایط واوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وروانشناسی و تحولات که در آینده در جامعه افغانستان قابل پپیش بینی است تشکیل شود، چون درساختن وایجاد این اداره بینها یت از شتا ب وعدم شناخت اوضاع سی سال جنگ کار گرفته شده، نظرات بیگا نه گان ذید خل بوده، لهذا یک ضرورت ونیاز جامعه امروز وفردا حکم می کند تا درین اداره تجد ید نظر شود، تا معیارهای پذیرفته شده ای ملی وبین المللی در نظر گرفته شود تا از مرزبند ی های که جد یداًً در ادارات بوجود آمده است جلوگیری واز کنار زدن اشخاص که از تجربه ودانش وتعهد بهره منداند، به بها نه این آن واز ان جمله عدم اشنا یی با دومهارت زبان انگلیسی وکمیپوتر بیش ازین از صحنه کنار زده نشوند.!
بعد از استخدام کاد رهای ورزیده وکارشناسان ماهر دربخشهای مالی واداری که از اوضاع واحوال داخلی وبین المللی اگاهی کامل داشته باشند، ودر قدم بعدی امتیازات مادی این اشخاص کنترول کننده را به شکل مناسب افزایش داده شود، تا انها تطمیع نشوند، وبا علاقه مندی به دنبال کنترول مفاسد بروند.با ید افراد کنترول کننده خود با دقت کنترول شوند مارا عقیده بر اینست که کنترول فساد اداری از طریق قا نون کافی نیست، و موازی با تنفیذ قا نون، راه حل بعدی و مهم کنترول فساد اداری از طریق نیروهای کار ازموده ای اطلاعا تی است، اما شرط آن داشتن اطلاعا ت وسیستم سالم اطلاعاتی شده می تواند. باید توجه شود در صورت که توقع مردم برای توبیخ ومجازات با لا باشد، میزان مجازات نیز بالا می رود وبر عکس اگر انتظار توبیخ کم باشد، در آن صورت اعتماد مردم کم می شود وقبح فساد زیاد، یعنی طور عمل شود که مردم مقابله با فساد را حس ولمس کنند.! اما در شرایط امروزی ما با همه تلاش که در ظاهر آمر که مسئولان قضایی انجام می دهند، عملکرد این قوه درحد انتظار طوریکه برداشت مردم در کوچه وبازار شنیده ودیده می شود بر آورده نمی شود. اکنون که دخالت خارجیان در فساد اداری واعطا یی پروژه ها ی چند ملیون دالری به سطح جها نی واز زبان رسا نهای معتبر داخلی وخارجی انعکا س یافته جای تردید باقی نمی ماند.

طور مثال می توان به چند نمونه از فساد اداری در کشورهای خارج اشاره ای داشته باشیم:
مثلاً: وزیر اقتصاد مالی گذشته فرانسه ((هروی ریشمارد)) که به خاطر خانه دولتی گران قیمتش تحت فشار قرار گرفته بود مجبور به استعفا شد، صرف سه ماه بیشتر نبود که این مسئولیت را به عهده گرفته بود.
18 جنوری 2009 صدراعظم سابق آلمان(گرها رد شرویدر) وزیر دفاع خود را عزل کرد، زیرا او یک مشا ور روابط عمومی خودرا تشویق با انعام مادی زیادی (یعنی بیش از حد معمول).
31 جنوری 2002 (گروگر گیزی) سیاستمدار آلمان به علت آن که از تخفیف پروازهای(لوفتا نزا) برای مقا صد شخصی استفاده کرد ه بود، مجبور به استعفا شد.ولی با تاسف که در افغا نستان این مکروب سرطا نی را در بد نه سیستم اداری توسط اشخاص ضعیف النفس وبی اراده ما تزریق کردند، اما درین آواخر کشورهای بزرگ در افغانستان بعد از ده سال متوجه شده اند وبه خوبی به خطر فساد اداری پی برده اند ومی دانند اگر فوراً با آن بر خورد نکنند، تهدید بزرگی برای ثبات سیاسی، اجتماعی، واقتصادی انها خواهد بود، نه بخا طر تقویه بهتر حکومت داری خوب در افغانستان، صرف بخاطر اینکه حضور خودرا مشروعیت ببخشند، در ظاهر داد از جلوگیری از فساد وعدم کا رایی حکومت خوب را عنوان می کنند! برای مردم ما کاملاً روشن شده که پای این دوستان در انتخا ب مهره های ناسالم دخیل است! خارجیان مفاهیمی از جمله: دموکراسی، آزادی بیان ومطبوعات، ایجاد جامعه مد نی را وقتاً فوقتاً نشخوارمی کنند، تا ازین طریق بتوانند جلوی حساسیت های مالیه دهنده گان خودرا بگیرند، برای حفظ منافع خود شان تلاش دارند تا در کشور ما دست آوردی داشته باشند.وظیفه ای ما در هم چو اوضاع واحوال چه باید باشد؟.چه با ید کرد تا ازین بحرانات متعدد که ابعاد گسترده داشته از جمله بحران اقتصادی که حتی جهان را تهدید میکند، فقر وبیکاری، مواد مخدر، فساد اداری، عدم تنفیذ قانون،واز همه مهمتر نظام قبیله سالاری، موجودیت اشخاص وابسته به کشورهای همسایه نا مطلوب وتجاوزگر که به حیث ستون پنجم علیه منافع علیای کشور دست به تفرقه وتضعیف حاکمیت ملی می زنند؟.ودر ظاهر خودرا در ردیف نماینده گان دروغین اقوام باهم برادر برشا نهای زخمی مردم ما خودرا تحمیل کرده وبرعده ای حق السکوت می دهند، این پروسه در وجود گروهای فشار وزورمدار تداوم یافته است. بانک جها نی از فساد اداری تعاریف گونا گون را بیان داشته از جمله می توان به تعریف ذیل بصورت کوتا اشاره ای داشته باشیم: (سوء استفاده از قدرت عمومی برای بهره گیری خصوصی) در فساد اداری رشوه، اختلاس، چاپ پول تقلبی، تجارت مواد مخدر، پولشویی یا تطهیر پول، وباج گیری را می توان نام گرفت که از جمله روشهای کثیف سیاسی است. در کشورما در سه دهه اخیر دستیا بی به ثروت غیرمشروع وغیر قا نونی یک عده ای در واقع به قیمت فقر عده ای زیاد از هم وطنان ما دست یازید ند، که این امر باعث شد تا فقرا ومستمندان با مشاهده تراکم سرمایه که توسط اربابان زر وزورونوکیسه، احسا س نیاز وحقارت بیشتر می کنند ودر این طبقه محروم ارزوهای بوجود امد که قبلاً در انها این احسا س وجود نداشت، این وضع موجب بحرانات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، که جلوگیری از آن در آینده ممکن نیست بمیان آوردند! بدین ترتیب فقر برای انها غیر قابل تحمل می شود وعاقبت دمار این رشوه خواران وفساد پیشگان را بر خواهد چید وتشت رسوایی شان زبان زد عام وخاص چون دیگران خواهد شد، ودر محاکمه وجدانی تا ابد منفور خواهند شد، وان زمان دیر نیست چه شرایط واوضاع واحوال داخلی وخارجی آبستن تحولات جدید است که در منظقه وکشورما در حال شکل گیری است! در صورتیکه این بی تفاوتی ها،قانون شکنی ها، عهد شکنی ها در سطح ملی وبین المللی نا دیده ونا شنیده پنداشته شود وادامه داشته باشد، عدم ارضا یی نیازمند یهای معنوی ومادی جامعه ما که در فقر وبیکاری وبی سوادی، در سطح جهان گاهی مقام اول وگاهی در مقامات دوم وسوم در نوسان است، واز نظر فساد اداری تا اکنون مقام شامخ و(کپ طلایی) به همت دلالان وسود خواران ورشوه ستا نان جایگاه اول را در منطقه حفظ نموده اند! این عمل خلاف اسلامی وملی شان تعادل جامعه را بهم زده، این امر موجب میشود تا دیگران به رسیدن به سرمایه این قشر اسیب پذیر، دست به کارهای خلاف بزنند، رفته رفته فرهنگ خشونت وعادت به خلاف جزء اخلاق اجتماعی قرار گرفته، از داشتن یک جامعه ای عاری از فساد ومواد مخدر مارا محروم خواهند ساخت؟ به هم خوردن رابطه بین اهداف از یک طرف، ووسا یل مشروع برای دستیابی به این اهداف روز تا روز کم رنگ وحتی مجموع معیارهای ارزشی اسلامی وملی که در افغانستان وجود داشت در حا ل نابودی جهت داده می شود،به این سوال تا اکنون تاراج گران بیت المال توجه نکرده اند که ایا این نا برابری وتراکم سرما یه غیر مشروع که از خون فقیران، ومستمند ان چون خفاشان شب گرد خون انهارا می مکید وامروز به حا ل این طبقه محروم از نعمات مادی ومعنوی به تماشا نشسته، وبه ریش دست اندر کاران اداره نظارت و جلوگیری ازفساد اداری می خند ید.؟
با تشکیل دولت وحدت ملي، این رشوه ستانان واختلاسگران بیت المال سنگر تبدیل کرده از وسایل مدرن یعنی (تطهیر پول ویا پولشویی) کار می گیرند تا به تصور خود شان رد پای این جرمی که به حق اقوام باهم برادر انجام می دهند ناپدید وبه حیا ت ننگین وآغشته به فساد تداوم بخشند، وازین طریق ارگانهای تنفیذ قانون و عدلی وقضایی را وبه ویژه اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را به مبارزه طلبیده اند. انچه که این ادارات و به خصوص اداره جدید اداره عالی مبارزه علیه فساداداری را تهد ید می کند تنها فساد اداری نیست، بلکه این یک امرمسلم است که اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری نه تنها به مشکل عدم کادرهای مسلکی ودر عین زمان متعهد وکارشناسان که در امر شناخت باندهای سازمان یافته ای داخلی وخارجی که چون تار عنکبوت سیستم اداری را ما را چنان در خود پیچانده است، تجربه کافی داشته باشند مواجه می باشد. مشکلی بعدی اداره عالی نظارت، سیستم قا نونگذاری معیوب، سیستم قضایی معیوب، تداخل گروهای فشار داخلی وخارجی، (رسمی وشخصی) عدم حسابدهی دولت به ملت، حقوق ناچیز کارکنان دولت، واز همه مهمتر تفاوت در معاشا ت کارمندان که به شکل پراشوتی وارد بد نه سیستم اداری روی ارتباطات مقرر شده اند، بدون شک در عمل تضاد طبقا تی را حاد ساخته و عدم علاقه مندی به کار وتما یل به سوء استفا ده را مشروعیت بخشیده است، استخدام خارج از ظرفیت بودجه، ایجاد نهادهای موازی به دولت که بنام کارشنا س، مشاورین، وهمکار درعین دفتر که اصلاً صلاحیت وتجربه کاری نداشته ازتجربه کارکنان که عمری رمز وراز اداری را می دانند نشخوار می کنند، ودربدل این بیکاری پنها نی وتورم تشکیلاتی، از معاش دوهزار دالر بالاتر برای یک عده ای که اصلاً لایحه وظایف شان در ابهام است پرداخته میشود، از طرف دگر تا ده هزاردالر بنام مشاور داخلی هم وطن خود ما است ومدتی از جبر روزگار وطن را ترک گفته واز مهارت زبان انگلیسی وکمپیوتر در خارج بهره گرفته بازهم بالای کارمندان سابقه غرورمی فروشد! ايجادهمه معضله های مو جود بدون شک زاده حکومت هاي گذشته است، در هم چو اوضاع واحوال،ضرورت به همکاری جامعه مدنی واحاد مردم با دولت وحدت ملي میرود، البته رسیدن به هدف ضرورت به یک تحول فرهنگی وتشريك مساعي همه اقشارجامعه را نه بشكل نمادين، بلكه به صورت قيام ملي ومردمي در امر ريشه كن كردن مفاسد اداري در تمام بخشهاي كشور می کند، تا ازين طريق توا نسته باشيم ازيك نظام با ثبات وپاسخ گو به مردم ريا ضت كش باشيم.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 164 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.