Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مشاور یا مؤلفة القلوب PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:36

مشاور یا مؤلفة القلوبوقتی بخود سری وخود کامگی سران حکومت وحدت ملی نگاه میکنم در مورد  جذب ونصب مشاورین شان تعجب میکنم بعد از سبک دوشی آقای داوود اساس مشاور ارشد داکتر عبدالله عبدالله در یکی از رسانه ها با وی از نزدیک دیدم علت برطرفی خود را برایم گفت از آقای اساس پرسیدم که داکتر عبدالله چند مشاور دارد برایم گفت 162 مشاور برایش گفتم بعد از سبک دوشی شما شاید تعداد به 161 رسیده باشد از وی پرسیدم مشاورین رئیس جمهور به کدام تعداد است گفت، دقیق نمیدانم شاید 180 نفر زیادتر باشد از معاشات پرسیدم برایم گفته شد هیچ کس از 50000 افغانی کمتر و از 300000 افغانی معاش بالاتر ندارد با خود گفتم ای داد و بی داد از سوی دیگر گاهی این سوال نزد من مطرح می شود واز خود می پرسم چطور ممکن است رهبران دیکتاتور وخود پسند خود کامه به مشوره مشاورین که خود توجه کنند .در جهان رؤسای جمهور حد اکثر از پانزده مشاور زیادتر ندارند اما رهبران ما تا بالای صد نفر را بنام مشاورین بخش ها وسکتور های آشنا ونا آشنا را در ستون تشکیلات دارند.از کمیت که بگذریم کیفت هم خیلی نگران کننده است. در واقعیت میتوان کمیت را به شاخه ها وکیفیت را بریشه چنار تشبیه کرد یکی سر بر اسمان ودیگری در حضیض زمین است برای انسان سوال پیدا میشود که این رهبران اول از هیچ متخصص داخلی مشوره نمیگیرند واگز مشاورین خود استفاده کنند از چه عرصه ای خواهند پرسید وحتی برخی مشاورین ماه ها وسال ها رئیس جمهور ورئیس اجرائیه را دیده نمی توانند بعضی روز ها به دفتر میروند تنها نصوار می کشند چای می نوشند اینطرف و آن طرف تیلفون میکنند باز به خانه خود بر میگردند عده ای محدودی از این مشاورین به بعضی از دفاتر دلالی میکنند به همین تر تیب مشاورین معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بشمول  برخی وزراء از مشاوریت تنها معاش آن حلال دیگر کار و عمل بخاطر وطن  حرام.
مشاور ویا مؤلفة القلوب: از آنچا ئیکه سران حکومت وحدت ملی اعم از رئیس جمهور ورئیس اجرائیه ومعاونین ووزراء گاهی هم بخواست مردم مشوره اهل نظر توجه نکرده اند ونمیکنند میتوان گفت که مشاوریت نیاز رهبران نه که نیاز مشاورین است که اقشار مختلف را در بر میگیرد.مثلا دوستهای دوران کمپاین که نسبت نداشتن اسناد تحصیلی و نبود تجربه کاری  اهلیت وشایستگی تقرر در بست های دولتی را ندارند اینها باید حد اقل یک نامی داشته باشند واز مدرکی نانی حلال یا حرام بکف آرند که ساده ترین آن مشاوریت است که بفر مان ارباب قدرت صورت میگیرد.به همین تر تیب یک تعداد اقوام ووابستگان که بخاطر بقدرت رسیدن ایشان دعا وخیرات کرده اند باید از خیر وبر کت وظیفه اینها بهره گیرند.اگر به حج عمره قناعت کند که آسان است والا بست مشاوریت میتواند هم ایشان را صاحب نام ونان کند  .اگر چنینئ نشود دوستان واقارب رهبران خودرا ترک میکنند پس جهت بدست آوردمعاشات وامتیازات مشاورین را از کرایه خانه تا موتر وروغنیات بیغم میسازد و بخاطر وظیفه دل شان نیز باغ باغ میشود مشاوریت منحیث یک تحفه مؤلفة القلوبی تقدیم حضور هر کس و ناکس شده میتواند. تا همیشه پشه گونه بر عسل قدرت وثروت بچسپند.این نوع حکومت هارا حکومت پارتی وقومی میگویند که در ادارات دولتی وسفارت خانه ها وهمه جا ها باید اقارب شان باشد هدف تیم کاری و خدمت گذری نیست همان پروژه سازی وچور وچپاول. بعد از سبک دوشی داوود اساس مشاور ارشد داکتر عبدالله  
بخاطر اظهار نظرش در مورد مادر بمب و استعمال آن در ولسوالی اچین ننگرهار باید همه مشاورین بدانند که آنقدر مشاور هم نیستند که در رسانه ها اظهار نظر کنند اگر میکننددر مسائل اختلافات قومی وسمتی زبانی ودفاع وتعرض داخلی اجازه است نه اینکه بر حا میان غربی بتازند وحد نا شناسی ونمک حرامی کنند  بلکه معاش را بگیرند وشوله خودرا بخورند وپرده کنند والا ریزرفی ها جای شانرا  پر میکند..مشاورین باید بدانند که حیثیت لات های سلطان محمودرا دارند که باید اطراف دستار خوان را پر کنند وشکم سیر بگردند وحق ابراز عقیده واظهار نظر را نداشته باشند.اگر  دولت امیتازات  اضا فی مشاورین  را که شامل معاش وموتر وخانه دفتر سکرتر میشود ویا امیتازات اضافی وکلای تشریفاتی به ولسوالان بدهد وبرای شان صلاحیت بدهد تا در حوزه مدیریتی شان در حد ممکن مستقل عمل کنند بدون شک هم نا امنی کاهش میافت ومیزان محبوبیت دولت افزایش میابد اما متا سفانه این دولت فقط پیشروی خودرا می بیند دیگر از حال مردم خبر نیست مشاورین هم که در هیچ عرصه جزء مصلحت های مالی وانتفاعی به چیزی دیگر فکر نمیکنند مثلا به چند مشوره توجه کنید.
مشاور مالی: اسکناس های کهنه را جمع آوری ودر بدل پول جدید بدهید وسر انجام پول  های کهنه را در ده سبز به آتش بزنید؟ شما میدانید این مشوره چه اهداف وچه تبعات دارد.
؟اول مردم بحفظ ونگهداری پول توجه نمیکنند چون کهنه شود  بانک پول کهنه را میگیرد ونو میدهد.
دوم .اختلاس اشکار: به بهانه  حریق زدن اسکناس های مندرس وکهنه ملیونها افغانی حیف ومیل شده مثلا شصت ملیون اسکسناس کهنه را آتش میزنند وسه صد شصت ملیون مصرف تیر میکنند که سه صد ملیون حتما اختلاس است.
سوم -.هر گاه پول بیشتر چاپ شود ارزش آن پایان میابد که از لحاظ اقتصادی ضربه بزرگی به دولت است.
مشوره در سطح اجتماعی: واکسین همه ساله پولیو.ارقام هفت ملیون طفل زیر پنج سال که باید توسط پنجا هزار فرد تعلیم دیده عملی شود شما فکر کنید این پنجا ملیون طفل در کجاست ..و مصرف تر بیه ومعاشانت این پنجا هزار چقدر است؟ تمام مشاورین به پروژه سازی وعایدات آن فکر میکنند که دمار از روزگار دولت بر آورده اند.اصلا واکسین به این پروژه سازی وحشر چند هزاری نیازی ندارد.بلکه برای والدین توصیه شود خود شان حتی الوسع اطفال خودرا جهت تطبیق واکسین به نزدیکترین کلینیک محل شان ببرند که نه به سر وصدا نیاز باشد ونه هم به تر بیه واستخدام افراد اضافی.
مشوره های سیاسی: خوب در قسمت مشوره های سیاسی همه میدانند که خارج از حوزۀ هدایت دهی مشاورین خارجی هیچ حرکت سیاسی انجام نمیشود.سیاست داخلی از مشوره خارجی ها متاثر است .مثلا مسئله صلح با حکمتیار وگم بودن سر نخ که عاقبتش بکجا می انجامد وصلح با طالبان زیر نظر  شورائی عالی صلح که از سال ها بدین سو معلوم نشد دولت چه میخواهد ومخالفین چه؟ وآیت این دو طرف گاهی هم طور مباشر روی مطالبات شان صحبت کرده اند هر گز نه..ویا اینکه یکی پاکستان را همسایه وبرادر معرفی میکند ودیگری دشمن اما هر گز نگفتند پاکستان از ما چه میخواهد وچرا رسم وصراحتا خاستهای جا نبین مطرح نمیشود.با آنچ گفته امد فقط یک واقعیت خیلی مسلم ومجسم است که مشاورین به نام ونان قناعت دارند وبیشتر از آن هیچ گامی را بر نمیدارند واصلا توانمندی فکری هم درین زمینه ندارند.تنها بودجه اضافی جهت جلب مخالفین وکاهش نا رضا ئیتی برخی مردم میگیرند وبدون اینکه طرحی مشخصی  داشته باشند ..امید وارم رهبران دولت به این رقم مشاورین نقطه  پایان گذاشته فقط دولت داری خوب را پیاده کنند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 133 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.