Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مــرکز عــدلی قضــایی یا محکمـــۀ اختصــاصی انقـــلابی! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 11:02

پرتو نادریایجاد مرکز عدلی و قضایی برای تعقیب و به محاکمه کشیدن فساد پیشه گان و افراد بلند پایۀ دولتی که متهم به فساد مالی و اداراند؛ ظاهراً می تواند امر نکویی باشد. اما پرسشی که به میان می آید این است که: آیا یک دستگاه فاسد و افتاده در چنگ مافیای فساد مالی - اداری می تواند با فساد مبارزه کند؟ شاید بتوان گفت آری! یعی فساد پیشه گان  به قدرت رسیده  می خواهند تا آن شمار فساد پیشه گانی که از قدرت کنار شده  و به موی دماغ آنان  بدل اند را  به دادگاه بکشانند. محاکمۀ هر فساد پیشه یی به سود کشور است، اما شیوه و هدف چنین باشد باز هم فساد هم چنان بر جای خود باقی می ماند و تنها بازی کنان آن  تغییر می کنند.  بدین گونه نسل سوم فساد پیشه گان دموکرات و مجاهد وارد معرکه می شوند. بهتر است گفته شود که از هم اکنون وارد معرکه شده اند.
هیاهویی را که  داکتر غنی در روز های  نخست به راه انداخته بود با گذشت زمان خاموش شد و نتیجۀ ملموسی در پی نداشت. گذشت زمان روشن کرد که هیج برنامۀ تدوین شده ای برای مبارزه در امر فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
وعده ها و سخنان داکتر غنی  زمانی در این زمینه نقش بر آب شد که  شهروندان  دیدند او چگونه فاسد ترین افراد را به بلند ترین مقام ها  برمی گمارد. ظرف دو سال گذشته شمار زیادی از فساد پیشه گان شناخته شده به دور او حلقه زده اند. در یک چنین وضعیتی پایه گذاری چنین نهادی چه پیامی می تواند داشته باشد!
وقتی خبر ایجاد این نهاد را شنیدم یاد آن روزگارانی افتادم که اندیشه ها و داوری ها همه سرخ بودند و افغانستان سرخ در میان آتش و خون می شوخت. دوران حزب دموکراتیک خلق بود. تا این حز به میدان آمد، محکمه یی را به نام « محکمۀ اختصاصی انقلابی » پایه گذاری کرد. این محکمه تا پایان دوران نحیب به کار خود ادامه داد. محکمه یی که در آن هیچ متهمی حق دست رسی به وکیل مدافع را نداشت. یعنی زندانیان پس از یک دوره شکنجه های خونین  گروه گروه از این کانال خون آلود و تاریک می گذشتند و می رسیدند به زندان پلچرخی یا هم به کشتارگاه های شبانه در پلچرخی.
افزون بر این این محکمه افزاری بود در دست حکومت خلقی- پرچمی تا مخالفان سیاسی، روشنفکران ، شاعران و نویسنده گان دیگر اندیش را به زندان افگند و شکنجه کند. ما در کشور خود هنوزهم یک رشته مفاهیم سیاسی و اجتماعی داریم که تعریف آنان به  یک سرزمین بدون مرز می ماند. مانند: وحدت ملی ، هویت ملی ، ارزش های ملی، خیانت ملی و چیز های دیگری.  تاریخ شدهد است که  حکومت های وابسته به بیگانه، حکومت های غیر ملی در این سرزمین صدها شخصیت ملی و روشنفکر را به  اتهام خیانت ملی و خیانت به ارزش های ملی  و خیانت به وحدت ملی سال های در گوشه های زندان های مخوف شکنجه کرده اند. یا هم تیر باران شده اند. مثلا عبدالرحمان لودین، عبدالولی خان دروازی و دهها تن دیگر می شوند خایین ملی و به گروه اعدام سپرده می شوند؛ اما نادر خان با آن رو سیاهی های که در تاریخ دارد، با آن وابسته گی های که به انگیس دارد، می شود شخصیت ملی و شاه ملی!
شهید میوند وال می شود کوتا چی و در گوشآ زندان با بی رحمی حلق آویز می شود و داود خان می شود قایید ملی! و به همین گونه در ادامه این تاریخ خونین همیشه چنین بوده است.
حال آقای غنی که این نهاد را ساخته  باید در نخسستین گام فهرست فساد پیشه گان مالی اداری، آدم کشان ، متجاوزان به ناموس مردم ، قاچاق چیان مواد مخدر، زمین خواران و دهشت افگنانی که باید تعقیب عدلی شوند را در اختیار رسانه ها بگذارد.
اگر به گونۀ نمادین چند تن از فساد پیشه گان دون پایه محاکمه شوند و بلند پایه گان فاسد هم چنان بر اریکه بمانند، دیگر این خود فرمان تجاوز همه گانی بر زنده گی مردم و دارایی های کشور است. آن سان که روزگاری آن قرقلی پوش دموکراسی افغانی حامد کرزی به همه فساد پیشه گان بزرگ به اطرافیان خود مژده داد که اگر فساد می کنید همین جا در افغانستان بلند منزل های بسازید نه در دوبی و جا های دیگر!
در هر کشوری که در آن بوی قانون وجود داشته باشد، چنین رییس جمهوری با چنین دستوری به محاکمه کشانده می شود؛ اما در افغانستان میدان تاریخی هوایی کابل را به نام او می کنند.
اگر داکتر غنی دروغ نمی گوید، به مردم مراجعه کند. امروز چهره های فاسد، آدم کشان و متجاوزان به ناموس مردم با خاطر آسوده به زنده گی ننگین خود ادامه می هند، مردم، رسانه و نهاد ی کشوری و جهانی که در زمینۀ فساد در افغانستان پژوهش هایی کرده اند آنان را خوب می شناسند!
امروزه دهها گزارش پژوهشی به وسیلۀ رسانه های کشوری و نهادهای جهانی در پیوند به  فساد پیشه گان، آدم ربایان و متجاوزان به ناموس مردم به نشر رسیده است. گزارش هایی که نه حکومت کرزی به آن اعتنایی کرد و نه هم حکومت و حشت ملی ( غنی – عبدالله )!
اگر هدف از این نهاد عدلی و قضایی این است که غنی بخواهد شمشیر دموکلسی بر فرق مردم بیاویزد و تنها آن شمار فاسدانی حکومت کرزی را که حال به منتقدان او بدل شده اند به محکمه بکشاند و بر فرق فاسدان وابسته به خود و عبدالله دست نوازش بکشد، باید بداند که این ترفند ها دیگر ره  به جایی نمی برد و تاریخ روی ترا سپید نمی سازد. برای  آن که غنی باید چنین نهادی را از همان آغاز پایه گذاری می کرد حال که دوماه و اندی از عمر حکومت او نمانده است این امر یک ادای عوام فریبانه دیگر چیزی نخواهد بود. شماری از فساد پیشه گان در دستگاه کنونی به چنان جایگاه های رسیده اند که مبارزه با آنان به گذشتن از هفت خوان رستم می ماند!
اگر داکتر غنی دروغ نیم گوید در نخستین گام باید باید وظایف آن فساد پیشه گانی را که باید تعقیب عدلی شوند در حالت تعلیق در آورد تا امکانت بهتر تحقیق در پیوند به فساد آنان فراهم شود. مشکل برای غنی د شاید این امر است که او با چنین افرادی از یک کاسه آب می نوشد. یا هم چنین افرادی در حصار حمایت مافیا های قومی ، زبانی و مذهبی قرار دارند.
من فکر می کنم که اگر داکتر غنی عزم را هم که جزم هم کرده باشد و بخواهد دست کم گوشۀ از رویش در داگاه تاریخ سپید سازد، باز هم توان آن را نخواهد داشت تا با پهلوانان رویین تن فساد در آویزد. برای آن که  یگانه کاری سازمان یافته ، برنامه ریزی شده و هدفمند و شبکه ای که در افغانستان صورت می گیرد، همان فساد مالی و تاراج دارایی های کشور است. برای مقابله با چنین چیزی باید هدفمند، سازما یافته  و برنامه ریزی شده مبارزه کرد چیزی که هنور حکومت ( غنی – عبدالله ) ندارد. به هرصورت نباید بسیار بد بین بود، دیده شود آینده چه چیزی را روشن می کند.  Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 244 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.