Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نافرمانیهای مدنی، شهروندان بدخشان وسمنگان، ریشه دراصل خودشناسی وحق تعیین سرنوشت مردمان غیور افغانستان دارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط درویش نیک اندیش   
چهارشنبه ، 19 فروردين 1388 ، 21:40

سرزمین آزاده وسر به آسمان کشیده ای بدخشان وسمنگان تاریخی، درود برشما! به یقین باور باید کرد که، هرتحول وتغییری که درآن منافع ملی ومردمی نهفته باشد، درطول تاریخ از این مناطق ریشه ای سرچشمه گرفته است. حق تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان وبا اراده نیک شهروندان گرامی وافغانستانیهای به آگاهی رسیده، یا دیر ویا زود، رقم زده خواهد شدواین جنبش حق خواهانه وبرحق، از جایی سراغاز خواهد یافت که،...

 در گذشت زمان، بیشترمورد ستمگری وبی عدالتی قرار داشته و حاکمان ظالم وستمگر، هیچگاهی بداد مردم وحقوق حقه ای آنها توجه نداشته اند وهمیشه مردم این دیار توهین، تحقیر ودرعقب نگهداشته شده اند؛ اما جبر زمان وخورد شدن جهان، این ستمگران بی عاطفه وتنگ بینان قبیله سالار را، روز بروز دستهایشان را کوتاه وکوتاهتر ساخته، تا مردمان این سرزمین آزادگی وجوانمردی خویش را باز یابند وبر اصل خویش وصل شوند.

حاکمان ستم پیشه وهراسناک از حاکمیت مردمی، همیشه با شیوه های تحمیلگرایانه وزورمنشانه، دم از حاکمیت مرکزی بیدادگر زده اند، وتقسیم قدرت در نزد این مزدوران بیگانه خواه، از دست رفتن حاکمیت قبیلوی حساب شده وپروپاگند نابخردانه کرده اند که، گویا با تقسیم قدرت وسهم سازی مردم در تعین سرنوشتشان، کشور دچار تجزیه خواهد گردید ؛ بسیاری مردمان ساده واز خود بیگانه شده ای مارا با چنین ترفندهای محیلانه فریب داده اند وتا هنوز فریب میدهند.

من از اقای کرزی ودارودسته ای مشاور ورایزن ریاست جمهوری شاهانه اش می پرسم که، در بدخشان که بیسوادان در اقلیت وبا سودان در اکثریت قرار دارند، کسی یافت نشد که، خدمتگار آن دیار، تعیین بست می نمودید که با مقرری شخصی بنام منشی مجید، هموند حزب بدنام به اصطلاح اسلامی اقای گلبدین ویک آدم که تنها چیزی که دارد، ریش است وگوش وبینی، که سایر حیوانات دیگر هم از این عضلات برخوردار هستند، این آدم که به احتمال بزرگ از خرد تهیست، در طی هفت سال والیگری، بدخشان وبدخشانیهای خرد بار وخردمند را به چه سرنوشت تیره گرفتار کرده است، اگر یک دانشگاه داشت، با آمدن این نحس چوچه ای گلبدین، دانش ودانشگاه ازبدخشان گرفته شد واین مرد ابلهه آمده است که، تاروپود حزب تبهکارش را در بدخشان دو باره بتند وبدخشان را به پایگاه ترور ودهشت مبدل گرداند. در سرزمین ویا مکانیکه اعتدال برهم بخورد، تباهی وفساد سربلند میکند وسلامت جامعه از دست میرود؛ این اقای منشی مجید، توهین به مردم با فرهنگ وفرهنگ دوست بدخشان است ؛ بهتر است که این ننگ خرد باخته را دوباره در ریاست جمهوری خویش بیاورید ومشاور والا مقام مقرر بدارید، تا در پهلوی جمعه خان همدرد، دردهای بی درمان شما آقای کرزی را درمان بدارد.

مردمان علم دوست بدخشان را بگذارید تا از میان فرزندان خویش خدمتگار راستینشانرا برگزینند واین کار بار شانه های شمارا نیز سبک خواهد ساخت! آقای کرزی! من به شما مشوره میدهم که، یک ساعت وقت گرانبهایتان را صرف مطالعه تاریخ شاهان همتبار وآن ستمگرانیکه هرگز دست آوردی از ظلم واستبدادشان در پیشگاه مردم افغانستان، نداشته اند، بنمایید، خواهید یافت که در برابر مردم از کدام شیوه کار بگیرید؛ اگر بخواستهای برحق مردم وقعی نگذارید، این مردم با شیوه های انسانی ونافرمانیهای مدنی، گاندیوارحق خویش را میگیرند وآنجاست که شما در پیشگاه این مردم، چنان خواهید بود که، امروز در پیشگاه مردمان همتبار جنوبیت هستی! مگر دموکراسی را حکومت مردم بر مردم نگفته اند؟ اگر چنین است، از تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان چرا هراس دارید؟ تابکی والیهای نابکار وخرد بیگانه را برمردم تحمیل مینمایید؟ فرمانداربا شهامت بلخ، از اینکه فرزند راستین بلخ است، نتیجه ی کارکردهایش را می بینید؟ چرا بدخشان وسمنگان وسایر مناطق دیگر این سرزمین، چنین نباشد؟ آفرین بر نمایندگان دلیرودلسوز مردم نجیب سمنگان، که در پیشاپیش این حق خواهی قرار داشتند ومردمانشان را با خردمندی رهنمایی میکردند! بدخشانیهای نترس! با شیوه که امروزبرگزیده اید، یعنی نا فرمانی مدنی، میتوانید که به هدف والای انسانی برسید.

این حق شماست وکسانیکه دراین راه شمارا تهدید ویا میترسانند، خرافه گرایان فساد پیشه ای بیش نیستند! میگویند ترساندن بن همه بیدادگریست، آنکه میترساند، جان وخرد را می آزارد واز این ازردن کام می برد. آنکه می ترساند ستمگارست. جبر هیچگاه کسی را به عدالت نمیرساند. وقت این رسیده است که، از نظریات فرزندان راستین بدخشان که سالها پیش سیستم دولتداری را دراین سرزمین، پیشبینی کرده بودند، بنام خداوند جان وخرد یاری بگیرید ودر پیاده ساختن این سیستم که همان حق تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان باشد، بکوشید ودراین راه برحق از هیچکس نترسید، شما کامیاب هستید واین شهامت شما سبب این خواهد گردید که، مردم افغانستان وهمه افغانستانیهای ستمدیده، به این کامیابی برسند. در گزینش سیستم حکومتی ورییس جمهوری اینده دقت نمایید وهم نمایندگان شورای ملی را از کسانی برگزینید که، مانند باتوی فداکار، فوزیه کوفی، از حق شما دفاع وصدای حق خواهی شمارا بگوش دنیا برسانند.

با تظاهرات ونا فرمانی مدنی، شما میتوانید که بدون تردید به هدف پاک خویش برسید ودراین راه سهلنگاری، ستمگران رافرصت میدهد تا ترفند بجویند وتطمیع کنند وفرمان وتهدید نمایند وبازبه انحصارقدرت ادامه دهند وبه تحمیل نا بکارترین آدمکان فرمانبردارشان، مانند گذشته بیشرمانه دوام دهند. شما همه شاهد هستید که، بالای فرزند مبارز ودانشمند بدخشان، عبدالطیف پدرام، چه مصیبت آوردند، تا راه روشنگری این فرزند سخنور وسخندان شمارا بگیرند وسد نمایند. اما بیخبر ازاین هستند که بدخشانرا فرزندان اینچنانی وافراست وامروز بدخشانیها به کنه وریشه ای خویش فهمیده اند وبه یقین میدانند که بدخشان سرزمین کهن تاریخ ویکجا با لعل ولاژوردش زایش یافته است، چهارهزار سال پیش از میلاد، این سرزمین با مصر امروزی وفرعون امپراتوری مصر دادوستد بازرگانی داشته است وبه گواه تاریخ مصریان هم از این سرزمین رفته اند وبدون شک از لاژورد بدخشان بنا براین دلیل آگاهی داشته اند. چنین مردم وچنان سرزمین را دیگر دراین هنگام، منشی مجیدهای تحمیلی نمی توانند رهبری کنند وفریب دهند!

درود بر شما دلاوران فرهنگ پرور که، با دست خالی وباورمندی به حقوق خویش، بدون خشونت که درگوهر زایش بدخشانی جای نداشته و جای نخواهد داشت، به توانمندی خود باورانه وحق تعیین سرنوشت خواهید رسید ودیگر ما شاهد تحمیل والی وفرماندار از سوی حاکمان پوک اندیش، نخواهیم بود ودر اینده زود به خواست خداوند نیک آفرین، با گزینش شما مردم فرهنگ دوست، خدمتگارتان از میان فرزندان خودتان، در خدمت شما قرار خواهد گرفت. ایدون چنین بادا. وسمنگان، سرزمین شاهان خردمند ودلاوران نامدار ورستمان زمان نیز به سرنوشت خود خواسته خواهد رسید وتمام ولایات کشور، خود سرنوشت خویش را رقم خواهند زد وخدمتگارانشان را از میان فرزندانشان بر خواهند گزید. یگانه راهیکه کشور مارا به آرامی می برد، سیستم خود گردانی محلی واشتراک مردم در قدرت دولتی است. هرکس وهر حکومتی که خلاف این حکم باشد، محکوم به فناست! شما مردمان جنوب، غرب ومشرقی نیز بپا خیزید وخدمتگارانتانرا از میان فرزندانتان برگزینید ودراین راه نیکو وسرنوشت ساز معطل نکنید که دیر خواهد شد وبه سخنان مشاورین، چشم به پول آقای کرزی باور نداشته باشید که، جز فریب ودروغ از آنها چیزی میسر نخواهد گردید.

قانون بدنام کنند ه حالت شخصی مردمان پاک بین اهل تشیع را بنام این مردم ولی به اشاره طالبان کرام، که اقای کرزی توشیح کرد، نمایندگی از فریب ومشوره های دروغین این مشاوران پول بگیر بینش سوخته میکند که چه رسوایی وچه غوغایی را بر پا نکرد! حق استراحت خصوصی را در خانه ای شخصی انسانهای این سرزمین هم در بند حاکمیت طالبگرایی قرار دادند، تا روح وروان طالبان زن ستیز را بخاطروحدت با حکومت اقای کرزی وبرنده شدنش در انتخابات آرامش بخشد. دراین باره بانوان خردمند هریک: ثریا بها ونادیه فضل روشنگری خوبی کرده اند، در سایتهای وزین انترنیتی میتوانید، بخوانید واز حقیقت آگاه شوید.

چنانچه مولوی بزرگ می گوید:

موج دریای حقایق که زند برکه قاف
زان زما موج برآورد، که ما کاریزیم.....

درویش نیک اندیش

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 15:36
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 158 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.