Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
پیشــنهاد بــه پیشـــگاه همـــه فــرهنگیــــان و مـــردم ســرزمینــم (خــراســــان) افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سلیمان راوش   
سه شنبه ، 27 فروردين 1392 ، 07:56

سلیمان راوشبه آرمان شناسایی، پیدایی و زنده شدن شناسه ی تباری جامعه ی خویش در بستر تاریخ و آگاهی از آبشخور رودبار فرهنگی مان در سیر زمان در تکیه به استوره و تاریخ  در پهنه ی  جهانی که بایگانی شده اند؛ و به آماج خیزش از دهلیز های تنگ و تاریک گمنامی، بی نشانی و نامهای ناشناختنی؛ پس از یازده سال پژوهشها به این برآیند رسیدم که مردمان ما از نگاه تباری نه آریایی بوده و نه کشوری به نام آریانا در جغرافیای سرزمین ما وجود داشته است. در این زمینه یادداشت ِ پُر سندِ را زیر نام {آنهایی که پافشاری بر آریانا و آریایی میدارند در پی  راندن  تاریخ و فرهنگ هزاران ساله ی سرزمین ما می باشند} نبشته نموده ام که در برخی از رسانه ها از میان روزنامۀ ماندگار، سایت خاوران، سایت کوفی، مشعل و چند دیگر به نشر رسیده که دوستداران میتوانند به این نشانی سری بزنند:.

http://www.nuroddin.de/artikel%20von%20soleman%20rawash/rawash-%20aryaie%2017.05.10/s.%20rawash-aryaie.pdf

اکنون با پشوانه به این یافت ها و بافتها، برای فرهنگیان سرزمین خویش پیشنهاد می نمایم که بجایی واژه  یا نام  گنگ «آریایی»  درجُستار های اتنوگرافی یا تبار شناسی « گیومرسیان» یا «گیومرسی ها» را برگزینند.
پیش از همه در باره ی وات های  (حروف) این واژه:
در بسیاری از نهاد های پژوهشی، تاریخی و ادبی سرزمین ما پس از چیره شدن فرهنگ و زبان عرب ها این نام با وات  «ک»  آغاز و با وات  «ث » ختم شده  « کیومرث» می نویسند.  «ث» وات چهارم از وات های عربی است که  به وات  پنجم از هجای پارسی باستان جا یافته و آوای «سین» را دارد.  برخی از پژوهش گران به این باوراند که این وات در اوستای کهن بوده است، ولی دست آویزی در دست نیست. شاد روان دهخدا در فرهنگ دهخدا پژوهش گرانه می نویسد که "این حرف در فارسی دری نباشد".
گونه های دیگر این نام را در (فرهنگ اعلام اوستا) هاشم رضی چنین نوشته .
"در روایات پهلوی و نامه های عصر ساسانی و پس از آن کیومرث  به این گونه ها نوشته شده است: گیومرث ، گیومرت تواریخ و داستانهای ایرانی و کیومرث و جیومرث تواریخ عرب، گیومرد و گیوک مرث در پهلوی". اما زبان دری و پارسی امروزی نوشتن بجایی کیومرث را با وات «ک» و وات  آخر«ث»  که بیشتر پیروی  از گونه ی عربی آن است ناپسند شمرده و  «گیومرس» می نویسند و می گویند که بار منطقی آن از نگر زبان شناختی باستانی بیشترمی باشد.
در بارۀ شخصیت این نام:
در فرهنگ اعلام اوستا نوشته شده است که: " به موجب اشاره یی در اوستا تأکید شده که گیومرس نخستین انسان سرزمین اهورایی ست، چنانکه سوشیانت واپسین  بشر نوید داده شده ی پیروزگر مزدایی است. در یسنا هات 26 / 10  نوشته شده است:
"فروهر های مردان پاک را می ستاییم، فروهر های زنان پاک را می ستاییم ، همۀ فروهر های نیک توانای مقدس پاک را می ستاییم، از آن (فروهر) گیومرس تا سوشیانت پیروزگر"
با نگرش کتب های ارزشمند  تاریخی مردمان سرزمین ما از تبار گیومرس به شمار رفته و بجا خواهد بود که گیومرسیان گفته شوند.
بهره ی  دیگری که در این پیوند به دست  می آید، یگانه گی  مردمان یک پهنه ی  فرهنگی بزرگ از دریای  آمو و سیحون تا دریای سند ، تا سواحل دجله و فرات،  دریای خزر و ختای می باشد، یگانگی ِ که ناسگالیده در برابر خود خواهی ها، خود بزرگ بینی ها، زورگرایی ها، باور های ترفندانه  و ستیزگرانه؛ با کشیدن خط های سرخ مرز های سیاسی فر وپاشیده است و گویی که بازمانده گان فرزندان فریدون ( ایرج و سلم و تور) نمی توانند ازاین مرز های سخت  گذر  نموده شیپور یگانگی  فرهنگی و همتباری خویش را بلند نمایند.
از این رو یکی از زمینه های همسویی و همپیوندی گسترده ی فرهنگی، پیوستن به ریشه و دانستن تاریخ و پیشینه  ی  خویش است، آبیاری ریشه ی  کاج بلندی که همه شاخه و برگ اویم.
به امید گذار از ناپیدایی  به پیدایی و از تیره گی به روشنایی.

یادداشت:
من کوتاه نوشتم  تا فرهیخته گان فرهنگ و دانش گسترده بپردازند
امیدوارم، مردم آگاه و به ویژه فرهنگیان ژرف اندیش و خِرد باور، در رسایی این پیشنهاد  چنانکه شایسته هست همکاری و همیاری نموده و در گسترش آن اگر پذیرفتنی باشد از راه رسانه ها آغازی را به انجام رسانند. با آنکه میدانم  تنور چالش های سیاسی  و کشوری آتشین  تر از این گفتار و جستار می باشد.
اما پیش ازآنکه روزی این طرح از سوی کسی دیگری در کشوری دیگری پیشنهاد و به کار گرفته شده  و ما را به پیروی وا دارد ، بهترست خود به آنچه اگر منطقی است نخستین گام را برداریم.
بادرود سپاس
سلیمان راوش
سوم فروردین ماه 1392
آلمان

Advertise your business here. Click to contact us.
 • رحیل
  پیشنهادهایی ازین دست، در گام نخست باید با فرهیخگان همفرهنگ و دانشمند و مطرح شود. پس از یک اجماع کلی فرهیختگان است که می شود آنرا برای عام مردم پیشنهاد کرد. اگر یک دانشمند نتوانسته باشد دو نفر از همقطا ران خود را روی یک مساله و پشنهاد خودش با خود همنوا بسازد، چگونه می شود عوام الناس قانع ساخت؟ در همچو مواردی راساً توده های عام مردم را نمی شود نشانه گرفت. این مسایل بغرنجتر ازان اند که مردم عادی بتوان ند ژرفا و پهنا و اهمیتش را درک کنند.

  اول باید انجمنی از دانشمندان روی همچو مسایلی به توافق برسند . پس ازان است که می توان به اقناع دیگران هم پرداخت.

  یک نفر به تنهایی خود را قهرمان عرصۀ فرهنگ و هویت جا بزند، این برای هیچکسی، به ویژه برای تاجیکان قابل پذیرش نیست.

  ما باید یاد بگیریم که چگونه با همطقاران خود کار کنیم و صدای های جمعی را ایجاد کنیم. تکروی های خودخواهانه و "منم" گفتن ه ای خود بینانه نفرت خلق می کند نه همدلی. ازینرو حتی اگر بهترین و درستترین حرفی هم برای گفتن داشته باش یم، گوشی برای شنیدنش نخواهیم یافت.
 • پامیرزاد

  جناب محترم راوش صاحب سلام عرض میدارم.
  خواستم چند نکته پیرامون نوشته تان مطرح سازم:
  *- پیشنهاد کرده ا ید که به جای واژه گنگ «آریایی» در جستار اتنوگرافی «گیومرسیان» یا «گیومرسی ها» برګزیده شود.اول اینکه - تاکید بر گنگ بودن آریایی داشته اید. در صورتی که این واژه از آریاناوئجه مأخوذ بوده که در کتاب اوستا ذکر شده است. دو دیگر این که- چطور بعد از گذشت هزارهها سال نام اتنوگرافی یک قوم، نام های زبان های ای ن اقوام را به نام یک شخص و آن هم نام غلط شده حتی توسط خود شما تبدیل کرد که هنوز باور ندارید این کیوم رس است یا کیومرث، گیومرس است یا گیومرث.
  *- نتیجه گرفته اید که «چیره شدن فرهنگ و زبان عرب ها این نام با وات «ک» آغاز و با وات «ث» ختم شده. . . ث از وات های عربی است که به وات پنجم از هجای فارسی باستان جا یافته و آوای سین را دارد». به نظرم این نتیجه کاملا معکوس واقعیت زبانهای قدیمی است. اینکه صدای «ک» جایگزین صدای«گ» شده، درست است ولی در ارتباط به آوای «ث» مسئله گونه دیگری است. پژوهش حقیقت تاریخ و ف رهنگ آریایی ها صرف از دریچه فارسی و ایرانی چنین نتایج معکوس را بار می آورد. زیرا این غلطی تلفظ صدای «ث» در زبان فارسی به «س» است که امروز محققین را به بیراهه می کشاند و آوای «ث» که یکی از آواهای زبان های قدیم آریایی است، بر عربی بودن آن تاکید می شود. و گیومرث نام اسطوره یی آریایی به کیومرس تبدیل می گردد.
  *- تاکید داشته اید که «برخی از پژوهشگران به این باور اند که این وات در اوستای کهن بوده ولی دس تآویزی در دست نیست.» اینکه این پژوهشگران مثالی نداده اند، کار خود شان ولی نویسنده این سطور که یک بار کتاب اوستا را از نظر گذرانده ام مثال های زیادی به چشم می خورد که از جمله نام یکی از خدایان آریایی ق دیم «میثرا» بوده و این آوا در آن با حرف مشخص اوستایی وجود دارد که هنوز این آوا در زبان های پامیری در کلماتی به گوش می رسد. مثال واضح آن در زبان شغنانی کلمه «میث» به معنی «روز» می باشد. و نام آن رب الن وع آریایی ها با این کلمه پیوند معنایی نیز دارد.
  اگر چه این طرح نکات زیاد قابل بحث را دارد ولی از طوی ل ساختن آن صرف نظر نموده مطلب را به پایان می رسانم. احترام
 • امید
  آقای رحیل !
  جناب رواش یک پیشنهاد منطقی نموده است ، این شما هستید بدون از اینکه بفهمید چه می گوئید قض اوت کور دلانه وتعصب آمیز مینمائید.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 163 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.