Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پیــام شـــورای فرهنـــگی افغانــستان ســویدن بمنــاسبت (هشــتم مــارچ) روز همبســتگی زنــان ســراسر جهــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
جمعه ، 18 اسفند 1391 ، 09:20

پیــام شـــورای فرهنـــگی افغانــستان ســویدن بمنــاسبت (هشــتم مــارچ) روز همبســتگی زنــان ســراسر جهــانروز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان, بتاریخ 8 مارج 1910 باشرکت رهبران و کادرهای طبقه کارگر زنان و هواداران تأمین عدالت اجتماعی وتساوی حقوق زنان با مردان در گوپنهاگن پایتخت دنمارک طی کنگره بزرگی تجلیل گردید. کلارازیتکین یکی از مبارزان زنان پیشگام آلمان که طبق آرمان مارکسیزم برای تأمین عدالت اجتماعی وسیاسی و تساوی حقوق زنان با مردان, در تمام عرصه های زندگی در صف سایرهمفکران ملی و بین المللی اش مبارزه میکرد, درکنگره کوپنهاگن دلیرانه پیشنهاد نمود: "اکنون که تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی جهان بیداری و کار آگاهی زنان از هر وقت دیگر بیشتر شده است, ضرورت است روز 8 مارچ بعنوان روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان برای ارج گذاری به کارگرزنان قهرمان که سکوت را شکستند و درفش دفاع از حقوق زنان را بر افراشته خواهان تساوی حقوق زنان با مردان شدند, مسمی گردد.
پیشنهاد کلارازیتکین با شورو هلهله فراوان استقبال گردید و در قطعنامه کنگره کوپنهاگن روز 8 مارچ بنام روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان اعلام گردید و در مصوبات کنگره گنجانیده شد. ازآن پس این روز همه ساله در روز هشتم مارچ با همایش ها و تظاهرات زنان جهان بر گزار میگردد و از کارکرد های قهرمان زنان جهان چیز ها گفته میشود وبه شهامتها و رشادتهای شان ارج گزاری میگردد.
هشتم مارچ بحیث روز همبستگی زنان سراسر جهان بعد از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسمبر 1948 از طرف سازمان ملل متحد تصویب گردید و عملاً تســــــاوی حقوق زنان با مردان در چارتر ملل متحد درج و رسمیت آن اعلان گردید.
شورای فرهنگی افغانستان سویدن به تأسی ازاعلامیه جهانی هشتم مارچ و تبلور همبستگی خود با زنان سراسر جهان مخصوصاً زنان ستمدیده افغانستان این روز را همه ساله به گونه یی تجلیل کرده همبستگی خود و همفکران خودرا به منصه دید و خوانش فرهنگیان و روشنفکران افغانستان و سایر فارسی زبان سراسر جهان قرار میدهد.
با پیروی ازین مفکوره امسال نیزازین روز جهانی تجلیل بعمل آورده پیام پر ارج خودرا بخاطر زنان ستم کشیده به نشر رسانیدیم. اینک توجه شماخوانندگان محترم را به محتوای آن جلب می نمائیم:
در جنوری 1921 شاه امان الله مدرسه تعلیم رسمی زنان افغانستان را زیر نام "مکتب مستورات" آغازکرد. در مراسم افتتاح مرکزآغازین نهضت زنان افغانستان مدیر مکتب اظهارداشت که این اولین مکتب و مدرسه رسمی برای تربیه دختران افغانستانی در شهرکابل میباشد. مکتب مستورات تا جنوری 1924 فعالانه در رشد و انکشاف فکری زنان افغانستانی پرداخت. در سال 1924 عوامل انگلیسی زیر نام ملاها و آخند های خوست, علیه نهضت زنان افغانستان و مکتب مستورات شوریدند. شاه امان الله درجنوری 1924 مجلس بزرگ ملی افغانستان یا لویه جرگه را در شهرک زیبای پغمان احضار و موضوع فعالیت مکتب مستورات را مطرح کرد.
از آنجا که بیشترین اعضای مجلس کبیر ملی را ملاها و آخند های مجهز با اسلحه مناظره و منطق دیوبندی تشکیل میداد, قشر روشنفکر نهضت طلب و طرفداران ریفارم زنان افغانستان در برابر منطق مدرسه دیوبندی ضعیف آمدند. مجلس بزرگ ملی به طرفداری ملاها وآخند های خوست رأی داد و مکتب مستورات را مسدود گردانیدند. بمحض گذشتن دوره عبوری, همینکه گماشته های هند برتانوی دوباره بر اوضاع افغانستان مسلط گردیدند, همان ملاها و آخند های خوستی و شنواری درمجلس کبیرملی بعدی تعلیم زنان را ضروری دانسته وبه افتتاح دوباره مکاتب نسوان رأی دادند.
دررژیم محمد داؤد رئیس جمهور اصلاح طلب افغانستان زن از قید اسارت و چهاردیوار خانه آزاد گردید. دستآوردهای عمده و برازنده آن همانا سیستم های تعلیم و تربیه آزاد و مشترک زن و مرد, سهم فعال زنان در احیای هنرهای زیبا و پیش گام شدن زنان افغانستانی در بسا رشته های علمی و فرهنگی بود که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی نیز تکیه گاه محکمی برای زنان دانشمند و با فرهنگ افغانستانی بازگردید. سنگ اندازیهای عقب گرایانه و کینه توزانه ملاهای دیوبندی دیگرنتوانست جلو رشد پیشرونده و ارتقایی آنان را بگیرد. هرچند دوره اختناق و ستم طلبان, نهضت زن در افغانستان را برای چند سال خفه کرد ولی نتوانست بکلی آنرا محوکند. پیشآهنگان و پیشتازان زنان افغانستانی در برون مرزها صدای زنان افغانستان را بلند نگداشته, فریاد کودکان بی مادر و زنان شهید را به گوش جهانیان می رسانیدند.
گفتنی است, در راستای مبارزات زنان افغانستانی تا حال زنی به شجاعت شهید مینا تبارز نکرده است؛ قطرات خون شهید زرمینه ( 16 نوامبر 1999 ) هزاران زرمینه توفنده رویانید و هزاران زن مبارز صدا بر کشیدند وداعیه برحق زنان بخون نشسته را به گوشهای شنوا رسانیدند. تا حال صدای رسای زمزمه های شهید نادیه انجمن و شهادت بی آواز خانم خوشگل و صنعت شکن بدخشانی که بارهاحلقه دار از فشردن گلوی او ابا ورزید, هنوز مایه تأثر و انزجار همه افغانستانیهای وطن دوست و بادرد بود که دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان باز مرتکب جرم دیگری شده انیسه کوهستانی دخترک تناز کاپیسایی را که میخواست هموطنان بیمار خودرا تداوی کند، مورد اصابت تیر ستم پیشگان قرن واقع شد و چهره زیبا و معصومش غرق خون گردید.
شورای فرهنگی افغانستان درحالیکه همبستگی و حمایت خودرا در اعاده حقوق مشروع زنان افغانستان اعلان میدارد از زنان بادرد و با احساس جهان می طلبد تا به سنگر مقاومت زنان افغانستان پیوسته آن عده کسانی را که در قرن بیست و یکم فریادهای حق و حقوق خواهی زنان افغانستان را در پیشگاه باداران خود سر میدهند و پنهانی, خفاشانه دست به فشردن گلوی زنان افغانستان زده نبوغ و استعدادهای هنری, اجتماعی و فرهنگی آنان را میکشند, جلوشانرا بگیرند.
شورای فرهنـگی افغانستان بمثابه انـــــــجمن سرتاسری افغانستانیهای با احساس برخود می بالد و افتخار داردکه ازهمان آغاز فعالیتهای فرهنگی و سیاسی خود راه قهرمانان و سنگرداران راه عدالت و دیموکراسی واقعی در کشوررا تعقیب کرده وظیفه میهنی ووطنی خودرا گام بگام ادا کرده است. مجریان و پیشآهنگان این شورا قدمهای استواری در طرح پیشنهاد سازنده نظام آینده کشور, افشاگریهای دشمنان سوگند خورده کشور, بی پرده سازی خائنان وطن و بابا های ساخته گی را در دستور کار خــود قرار داده و طرح ها و مقالت هایی درمورد روشنگری زنان افغانستان طبع و نشر کرده است که همه مبین تعقیب خط قهرمان زنان ملی کشور مان میباشد.
در اینجا بی مناسبت نمیبینم از زحمات و پشت کارگردانندگان محافل هشتم مارچ روز پرافتخار زنان جهان و ارج گذاری بمقام والای زن در سراسر جهان اظهار سپاس کرده مؤفقیت های مزید شانرا در راه زنده نگهداری این داعیه برحق زنان جهان طلبگار شوم. شورای فرهنـــگی افغانستان, سویدن وعده مـیدهد, به پا س خدمات بی شائبه زنان قربانی استبداد وستم افغانستان, لوای آرزوها و آرمان شان رادر برونمرزها بلند نگهداشته, با نشر مفکوره ها و نظر یات شان صفحات نشریه های خود را مزین نگهدارد.
امیدوارم ســـــــــــالهای آمدنی شگوفانتربوده دستآوردهای زنان مبارز و پارلمان زنان افغانستان بجاهایی رسد که دیگر حرفی از ستم بر زن و ستــم بر ناظمان خانواده ها و ستم برنیم پیکره جامعه انسانی در میان نباشد و زن و مرد افغانستانی مســاویانه زندگی سازآیندگان باشند, که انشالله میباشند. پدرود

 

پروفیسور رسول رهین
رئیس شورای فرهنگی افغانستان
سویدن

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.