Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

یک دختـــر مسلمـــان در یک کشــور اســـلامی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
سه شنبه ، 11 فروردين 1394 ، 09:46

یک دختـــر مسلمـــان در یک کشــور اســـلامی
گـویـیـا بـا و ر نمــــــی دا ر نـد ر و ز داو ری
کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

در افغانستان یک دختر مسلمان را که نیاکانش سالهای سال، نسل اندر پی نسل درین کشور زیسته است، مسلمان بوده و مسلمان زاده، و بازهم مسلمان و مسلمان زاده و بازهم مسلمان و مسلمان زاده بوده، به پیش روی نظمبانان و حقوقبانان کشور یعنی افراد پولیس که وظیفه ایشان حفظ نظم اجتماعی و حقوق شهروندان کشور است، به ددمنشانه ترین، وحشیانه ترین صورت، به قتل رسانیدند و سپس سوزاندند. نظمبانان و حقوقبانان کشور مردبری سیل و تماشا می کردند.
این عمل شرمناک ترین عمل برای یک کشور و مردم آن کشور است. یک کشور شرمگین با مردم شرمگسار با پولیس بی مسوولیت و بی پروا در سراسری جهان.
صرف نظر ازینکه یک شهروند مسلمان است و یا نامسلمان، قانون اساسی افغانستان حفظ حقوق انسانی هر شهروند را، از جمله احترام به شرف و حیثیت هر فرد را تضمین نموده است. این نظمبانان و حقوقبانان کشور باید آن را اجرا می کردند. اما افسوس و صد دریغ که تضمین تنها به حرف مانده است.
من حالا یک مثال از یک کشور کفر (از نظر افراطی ها) می آورم تا دانسته شود که تفاوت حقوق انسانی میان یک کشور اسلامی و یک کشور کافری از کجاست تا به کجا.
در دانشگاه پزشکی روتردام، به تاریخ ٢٤ مارچ ٢٠١٥ یعنی هفتۀ پیش، دو دختر مسلمان، هردو دانشجوی دانشگاه طب (پزشکی) که بر خلاف خواست دانشگاه نمی خواستند در مضمون مهارتهای بدنی درمانی سهم بگیرند، اقامۀ دعوا به دادگاه نموده اند. آنان میگویند: چون مسلمان اند، مذهب آنان به آنان اجازه نمیدهد که یک مرد نامحرم بدن آنان را به دست هایش لمس کند. یا آنان بدن یک مرد نامحرم را لمس کنند یا معاینه کنند. این در حالی است که آن دختر ها از پیش میدانستند که اگر آنان در رشتۀ طب دانش می آموزند چنین مضمونها را نیز می خوانند و امتحان میدهند، عضو عضو بدن آدم، زره زرۀ وجود انسان در زمان درس به نمایش گذاشته می شود. از جمله لازم خواهد افتاد که برای سپری کردن موفقانۀ امتحان، یک بیمار را پژوهش و معاینۀ بدنی کنند و از روی منطق، کسی نمی تواند بگویند که چون بیمار یک مرد است و درحال مرگ، او نمیتواند به او دست بزند، زیرا محرم اش نیست و باش که بمیرد، چون مذهب ام این را گفته است.
اما شاگردان مرد مسلمان با کمال خوشی، بدن یک زن نامحرم را لمس می کنند و میخواهند که دختران نامحرم همصنفی شان هرجای از بدن آنان را که لازم می داند، با دست هایش دست بزند. آنان به دادگاه رفتن را لازم هم نمی دانند. من به این منطق کاری ندارم.
به هر حال سخن بر سر این است که چگونه خود مسلمانان درین کشورهای غیر اسلامی می توانند از طریق دادگاهها به حقوق مذهبی خود تاکید کنند. اما در کشور ما در پایتخت آن، یک آدم مظلوم محاکمۀ صحرایی می شود و آخوندها و ملاها نیز آن را تایید می کنند. از آن بدتر: از دولت میخواهند تا «مانع فعالیت جامعه مدنی شود، اگر نه، در غیر آن علما در رابطه به حمایت خود از حکومت تجدید نظر خواهند کرد».
به سخن دیگر، ورنه، این ملا ها جهاد اعلان خواهند کرد، همانگونه که در سی سال گذشته کردند. این است بهترین و آسانترین وسیلۀ آنان، زمانیکه منطق شان از کار می افتد.
کشور هالند از نظر افراطی های اسلامی یک کشور کفر است. اما در همین کشور کفر، مسلمانان از همه آزادی های بنیادین خود برخوردار اند و در صورت ناراضی بودن یا نقض حقوق خود می توانند به دادگاهها دادخواهی کنند. این دو دختر چنان هم کردند.
اما در یک کشور اسلامی یک دختر متدین و مومن فقط به اتهام دروغین به شکل وحشیانه کشته و سوزانده می شود، در آنجا دادگاهی در کار نیست، هرکس خود را دادرس و قاضی می پندارد. آخوندهای ما، از جمله کلانترین آخوند، جناب ملا نیازی نیز آن را تایید می کنند. چون در کشور افغانستان قانون حکومت نمی کند و به جای آن آخوند حکومت می کند، همه گوشها هم از ملا میخواهد بشنود که چه میگوید. ملا هم همان چیزی را می گوید که شنیدیم. حیف و باز هم حیف که وحشیانه ترین عمل بازهم تایید میشود.
ما باید آموزش قانون و اجرایی آن را ازین کافران بیاموزیم. البته از نظر من در دنیا هیچ کافری وجود ندارد. هر کس مطابق به مذهب خود کم و بیش مومن و متدین مذهب خود است. کلمۀ کافر را در بالا برای تاکید به موضوع استفاده کرده ام. ورنه هرکس به شیوۀ خویش کم یا بیش مومن و متدین است.
همین کافرسازی در اسلام است که اکنون شمشیر تکفیری را به سوی همدیگر کشیده اند. چون زور شان به کافران نمی رسد. مثلن اسرایل همسایۀ در به دیوار داعش است. لازم نیست به خاطر جنت رفتن راه دراز را به سوی افغانستان و یمن و آسیایی میانه پیمود. اسرایل، دشمن اسلام به گفتۀ تندروان اسلامی، در کنار شان است. اما داعش و نیروهای افراطی همپیمان شان قتل مسلمانان را آسان تر فکر می کنند. ورنه در عراق، در سوریه جهاد برای چه است؟ آیا بشار اسد مسلمان نیست؟ آیا سوریه یک کشور غیر اسلامی است که با نعرۀ الله اکبر، مردم شان، زیر ساخت های اقتصادی ایشان و هست وبود شان نابود می شود و نامش هم جهاد است؟ نیروی داعش در یمن و افغانستان رسیده است، برای چه؟ حال اینکه یگانه کشور کفر از دید داعش اسرایل به پهلویش است. ازین می توان یک نتیجه گرفت و آن اینکه این مسلمانان جهادی ناتوان می پالند. شخص ناتوان مانند فرخنده و صدهای مسلمان دیگر که کشتند. کشور ناتوان مانند افغانستان، یمن، عراق، سوریه، سپس آسیایی میانه.
خادم حرمین شریفین (نام خود ساخته و خود پرداخته برای فریب مردم) و خلیفه نشین های خانوادگی خلیج فارس نیز مسلمانان یمن را با بم و توپ می کوبند؟ در سوریه، در عراق، در یمن، در پاکستان، در افغانستان شیعیان را کافر می نامند و کشتار شان را از سوی خود مسلمانان جهاد می نامند و گویا که خدا به آنان گفته است که این بندگان خدا را باید بکشند. آخر این شیعیان هم خود را مسلمان می گویند. درینجا از حقوق بشر نمیگویم که هر فرد حق دارد، هرگونه مذهبی را که خود می خواهد، می تواند برگزیند و عبادت کند. اگر چنین کرد، و مذهبی برگزید، نباید او را کسی بکوشد. فقط یادآوری می کنم که این قربانیان همه نسل پی نسل مسلمان میباشند.
در آمد خانوادۀ سعودی تنها از حج رفتن مسلمانان از کشور های دیگر جهان به ١٨ ملیارد یورو در سال می رسد. این مبلغ بدون از درآمد حج عمره است. این پول همه برای قتل و کشتار مسلمانان در کشورهای دیگر، تربیه کودکان مسلمان در مدرسه های دینی تندرو برای کشتار مسلمانان دیگر به نام کافر به مصرف می رسد. بدتر از همه این است که دولت افغانستان میخواهد برای عربستان سعودی در کابل دانشگاه اسلامی بسازد؛ گویا برای آموزش اسلام میان رو.
ما که از عربستان تا به حال اسلام میانه رو ندیده ایم. آنچه دیده ایم تندروترین، افراطی ترین اسلام است. همین اسلام سعودی باعث قتل و سوزاندیدن فرخنده شده است. اسلام سعودی طالب تربیه می کند و داعش و انصارالله و القاعده. اسلام سعودی خواهان کشتار مسلمانان شیعه به نام رافضی در یمن، در سوریه، در عراق، در پاکستان، در افغانستان است. اسلام سعوی نفرت و کینه می آفریند. باید از ایجاد چنین دانشگاه اسلامی در افغانستان سرسختانه جلوگیری کرد.
اگر گپ به سوزانیدن قران باشد، هیچکس بیشتر از مجاهدان قرآن را نسوزانیده است. هزاران مکتب با کتابخانه هایش یکجا که در دوران جهاد در سراسر افغانستان به آتش کشانیده شد، قرآن شریف، تفسیر ها و ایات قران در میان کتاب هایش وجود داشت. همین اکنون نیز، بار ها گزارش شده است که بم ها نیز برای کشتن دیگران در میان قرآن شریف جاگذاشته می شوند.
اما چشمهای کور آن را نمی بیند. فرخنده را به تهمت دروغین می کشند و میسوزانند. خود را پاک و دیندار جلوه میدهند.
حافظ می گوید:
گــو یـیـا بـا و ر نمی دارنـد روز داوری
کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 289 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.