Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ایــن نــه خــون، کــه بــذر زنــدگی است کــه دست شُــهدا افشـــانده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط عبدلقیوم ملکزاده   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:23

ایــن نــه خــون، کــه بــذر زنــدگی است کــه دست شُــهدا افشـــانده است"طرفه نمازیست عشق آب وضویش سرشک / آیۀ تقدیس او خنجرخون داده آب"
باز اینجا سخن ازسنبلۀ خونین است.
سخن از: « به عشق زنده شدن "عندربهم" بودن / شده ست حاصل آن ها زسینه چاکی ها »!
سخن ازماه به خون خفتن بارزترین ، نام آورترین وتأثیر گذارترین چهره های تاریخ معاصر کشور در رأس پیر خردِ منطقه (استاد پروفیسور برهان الدینربانی) وقهرمان ملی افغانستان ( انجنیراحمد شاه مسعود) ودر کنار آنها هفتۀ یاد بود از هزاران شهید راه اسلام وآزادی، گلگون قبایانی که جان های شیرین شان را درطبق اخلاص نهادند و خاضعانه به پیشگاه ربالجن والناس، پیشکش کرده اند.


یاد آن بهترینانی که:
"به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند: / زمین چه قدر حقیراست ای خاکی ها ؟!"
سخن ازآنهایی است که ما هرچه داریم ازفیض وجود آنهاست:
"در دفتر خاطرات ما بنویسید/ما هرچه که داریم ازشهیدان داریم"
چه عظمتی والاتر ازنیل به سرچشمه نوربرای انسان،
وچه مقامی برترازنزدیک شدن به هستی مطلق،
وچهمجدی شکوهمند ترازاستوار ساختن پایه های با عظمت اسلام وقرآن، و ارزش ها واهداف مقدس،با خون پاک فرزندان اسلام،
وچه زیبا ترازعشقی که عاشق برای وصال محبوب حقیقی، شکلش می دهد!
قرآن عظیم الشأنچه جایگاه بلندی برای شهید ترسیم کرده:
{ترجمه}:«وگمان مبرآنانی را که در راه خدا کشته شده اند مردگانی هستند، بلکه آنان زنده و دربارگاه پروردگارشان بهره منداند.»(169- آل عمران)
درآیه دیگر می فرماید:
{ترجمه}: "آنان را که در راه خدا کشته می شوند ، مرده مخوانيد آنها زنده اند و، شما در نمی يابيد." ( 154- سوره بقره)
دراین هردو آیۀ مبارکه ازمرده خواندن شهید نفی به عمل آمده واشاره برآن است که شهیدان زنده اند و"مرگ آنان در حقیقت انتقال حیات جاری درسطح طبیعت به حیات پشت پرده آنان می باشد."
در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) نقل شده است كه رسول اكرم (صلی الله علیه وسلم) در روز اُحد بالای سر « مصعب بن عمیررض » ایستاد و برای او دعا كرد و سپس فرمود :
ترجمه: " رسول خدا گواهی می دهد كه شهدا شاهدان من نزد خدا در روز قیامت هستند. بیایید و ایشان را زیارت كنید ، بر اینان سلام كنید ، كه سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، هیچ كس نباشد كه بر آنها سلام كند الا اینكه جوابش را می دهند . وآنها از میوه های بهشتی وهدایای آن روزی داده می شوند .(*)
درحدیث دیگری آمده: " هیچ قطره یی در راه خدا محبوب ترازقطرۀ خون شهید نیست."
شهدا درسینه های مردم ودر دفتر خاطرات حضوری همیشگی دارند، حضوری سبز! اما این حضورنی وهم است ونی هم تجلی ساحرانه، وحتی فراتراستازایجازوایهام واستعاره.
شهادت یعنی ایثارهمۀ هستی درراه معشوق سرمدی وبذل تمامی امکانات اعم ازبدنی،جانی ومالی درطریق جانان!
چه بسا وقتی که سخن ازایثار وازخود گذری می رود، نه تنها در آموزه ها وفرهنگ اسلامی ما، بل درفرهنگ ادیان دیگر، ارائه دهنده شهادت است، یعنی ازخود گذشتگی ونفی دیگران! یا گذشتن انسان ازآنچه فرااختیار ویاست وخیلی هم دوستدارِ وی، وبه عبارتی دیگر: سپردن نقد شیرین جان برای جانان!
وایثار، یعنی بخشیدن وخود را نسبت به دیگران دراین مسابقۀ خیر،مقدم وارجح دانستن واین درحالیست که خود وی به این متاع عزیز وگرانبها نیازشدید وجدّی دارد، ولی روح جوانمردانه ای که آفرینندۀ جانبخش در فطرت وی به ودیعت نهاده، فرایش می خواند تا دراین راه پرشکوه وشرف به سوی دیگران ننگرد، بلکه به هدف مقدس خویش ناظر باشد واساسی ترین خواسته قلبی اش را مورد توجه وامعان نظر قراردهد.
درک مقام شهید ازظرفیت فهم ودرک ما فرا ترقراردارد. عدم اطلاق واژۀ «موت» در چند جای قرآن کریم( کاربرد کلمه "اموات" به شهدا قدغن می باشد)، مبین آن است که تنها منبع وحی الهی است که شمه یی ازاین مقام والا را برما بازگومی فرماید.
شهید یعنی زنده، گواه،حاضر، ناظر،خبردهندۀ راستین،امین درشهادت،آگاه،محسوس،مشهود وشاهد...، وشهادت قلۀ کمال؛
شهید، گلواژۀ عشق ومقام رفعت انسان؛
شهید یعنی کسی که خودرا فنامی سازد تا دیگران وارزشها زنده بمانند؛
شهید کسی است که عزت اسلام واستقلال میهنش را با هیچ بهایی معامله نمی کند؛
خون گلگون شهید بذری است افشانده شده برای بقا وبرای زندگی (**).
شهادت یک انتخاب آگاهانه است وخون شهدأ آبرویی است آیین برگزیده مارا وآرمان بزرگ یک ملت خدا جورا...!
هرگاه جهان بینی زیربنای فکری وفرهنگی انسان براین تعلق پذیرد که جزلقای خدا ورضای آن ذات یکتا، یعنی دربرابرآنچه او برای آنان مقدر فرموده، چیزدیگری درعقبی پذیرانیست، اراده اش را نسبت به هرچیزدیگروهرخواسته دیگر به این هدف والا استوارمی سازد- یعنی رسیدن به مقام شامخ شهادت.
این بدان معناست که حقیقتی به نام مرگ، حق است وحتمی، وهیچ کسی را ازآن یارای فرار نیست.
انسان سرانجام ولو به تعبیرکلام الهی در« بروج مشیده» قرارداشته باشد، مرگ را همی چشد.
پس چه بهترکه رحلتی نیکوترازرحلتِ دلِ بستر فراهمش آید، تا سعادت خوردن روزی ازنزد پروردگارنصیبش شود.
در دوران جهاد برحق ملت مسلمان کشور،اگراراده ای برای جهاد وشهادت وجود نمی داشت وطرد باطل وفتنه، درصدربرنامه های مبارزاتی مجاهدان قرارنمی گرفت،اظهرمن الشمس است که کشورآزاد مردان برای همیش درکام اژدهای سرخ کمونیزم فرومی رفت ورایت سبزاسلام عزیز برای همیش برزمین می افتاد وبه گردن هرکی مسلمان بود زنجیرکین می افتاد.
وهمچینن اگرتیغ تیز وبرّان خون گلگون شهیدان راه حق شاهرگ های فتنه ودسیسه تروریسم بین المللی وحامیانش را نمی برید، وفداکاری های این ملت سلحشور وآزادیخواه و درپیشاپیش آنها سرداران رشید ونامور جهان اسلام"شهید صلح" (استاد ربانی)، و" قهرمان ملی" ( انجنیراحمد شاه مسعود) وصدها وهزاران سنگردارنامدار نمی بود، یقیناً وضع کشوربه مراتب ازوضعیت کنونی بدتر واسفبارتروفاجعه بار تر می بود.
چه رجال با عظمتی بودند آن ابرمردان که هم حیات پرافتخار وبا عزتی، نصیب دنیای شان شد وهم با سربلندی توانستند آخرت شان را بیمه کنند و توفیق این نعمت عظمی رفیق شان شد تا بتوانند خودرا ازسلک فرقۀ « لم یلحقوابهم»( آنانی که درفضل ومقام شهادت نرسیده اند) مجزا بسازند.
چه شرمنده اند آن ذلیلانی که گه گاهی درحق این سروران دهن کجی می کنند وبعضاً ازاستعمال کلمات نامناسب درحق آنها مضایقه نمی نمایند!
اینک درآستانۀ سیزدهمین سالگرد عروج ملکوتی قهرمان ملی کشور وسومین سالگرد پرواز خونین روان پیرخرد منطقه قرارداریم. به روان پاک آن دوفرزانۀ مهرورز، درود می فرستیم وارواح ایشان وکلیه شهدای جهاد ومقاومت را شاد می خواهیم. این را نیز در خور فزدون می دانیم که – گرچه فقدان آن ها خصوصاً استاد شهید وآمرصاحب شهید دراین روزگار پرآشوب، سخت درد ناک وجگر سوزاست-  اما ازآنجایی که نیل به این هدف از آرزو های قلبی ایشان بود، می گوییم خوشا به حال شان وبدا به حال زار و ابتردشمنان شان که هم رسوای این جهان شدند ودرزمرۀ سیه کارانی قرار گرفتند که جایگاه شان، آتش جهنم است ودرآن جاویدان خواهند ماند.
فرا رسیدن هفته شهید را به کلیه منسوبین شهدای عزیز وخانواده های داغدارشان تسلیت وهم تهنیت عرض می داریم.
..................................................
(*)  تبیان یزد.
(**) گونۀ تعبیر صاحب اثر"مرثیه ای که نا سروده ماند" ( ص-178)

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:14
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 181 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.