Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تــرور هــای زنجیـــرۀ پروســـه بــود ویــا پـــروژه؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:44

تــرور هــای زنجیـــرۀ پروســـه بــود ویــا پـــروژه؟ترور های وحشتناک وغیر متعارف در افغانستان از شهادت مرحوم احمد شاه مسعود قهرمان ملی آغاز شده زما نیکه برای اولین بار ترورست های مدرن از اروپا وارد افغانستان شدند وبا انفجار کامرۀ فلمبرداری شان با عث شهادت احمد سعیدیاحمد شاه مسعود شدند. حرکت طالبان دست داشتن در ترور احمد شاه مسعود را رد کردند ومنطق هم حکم میکند که این قتل با این پیچیدگی از سطح بر نامه ریزی طالبان بلند بود.

 

 

ترورستان عرب بودند وتا بعیت بلجیمی داشتند که طالبان با این افراد نمیتوانند تا مین  را بطه کنند وهمچنان عیار سازی یک کامره فبلمبرداری با مواد انفجاری نیز از سطح  پلان گذاری طالبان آنموقت بلند بود وهم اینکه عا ملین جا بجا از پا در آورده شدند در حالیکه امکان زنده نگهداشتن یکی از آنها کاملا میسر بود.

پس اینجا ارتباط مستقیمی بین طراحان خارجی وزمینه سازان داخلی تا لحظه انفجار وبعد از انفجار که به نابودی عا ملین انجا مید وجود دارد.

مسئولیت تحقیق در مورد شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی در همان زمان ومکان از صلاحیت نزدیکترین دوستانش بود که هم قدرت را بدست داشتند وهم بیشترین معلومات را در مورد ترورستان داشتند..لذا درین مورد کسی حق ندارد پای حکومت های بعدی را شامل قضیه کند این بر میگرد به استخبارات بیرونی وقدرتمندان داخلی چه مخالف وچه موافق.؟

ادامه ترور ها؟ شخصیت منحصر به فرد سید مصطفی کاظمی وحمله انتحاری بر آن  که شبیه حمله بر شهید احمد شاه مسعود بود باید سر نخی را بدست وارثین احمد شاه مسعود ومدعیان خون آن داده باشد .بدین معنی که طراحان قتل احمد شاه مسعود بعد از آن حادثه به داخل افغانستان آمده اند و عین پلان را طرح کرده اند .بعد روشن شد که این پروسه نه بلکه یک پروژه است که بخاطر بر داشتن دانه های درشت ویا شخصیت های مؤثر جهادی بر داشته میشود تا راه را برای  بر نامه های بعدی هموار سازند بر نامه های که تا هنوز مشخص نیست که چه خواهد بود..درین مقطع حساس لازم بود تا کسا نیکه مدعی حمایت از مسعود وخط مبارزاتی اش هستند نوع ارتباط بین این دو ترور وعناصر ذی ربط را پیدا میکردند اما بر خلاف انتظار شعار دادند و گاه و بیگاهی  بسوی این وآن اشاره رفتند...من  بعد از شهادت سید مصطفی کاظمی به این باور شدم که طراحان نزدیک آمده اند واین پروسه سر عت پیدا میکند تا پروژه تکمیل شود.یعنی هدف خورد کردن وپاک کردن  شخصیت های بر جسته بخصوص حامی اتحاد شمال بود که از چندین زاویه هدف گرفته شده بودند با گشتن فزیکی، با کشتن شخصیت شان از طریف معتاد ساختن به فساد وبا بر طرفی وکنار زدن عدۀ از بدنه دولت یعنی چندین سنگر.تا بتوانند حکومتیکه تمام عناصر آن از یک حزب واز مناطق مشخص بود کمی از محاصره وانحصار بیرون شود واین پروژه در خارج طراحی شده بود وپروسه آن در افغانستان توسط عناصر خاص که در داخل نظام هم نفوذ داشتند عملی میشد.
به همین تر تیب ترور جنرال داود داود، جنرال عبدالرحمن سید خیلی ، جنرال خان محمد قندهاری، ملک زرین کنر،  جنرال خاک ریزوال، احمد ولی خان کرزی، حاجی عبدالقدیر، قومندان عبدالحق ،حشمت خلیل کرزی، احمد خان سمنگانی، مطلب بیگ و غیره وتا شهادت هولناک پروفیسور استاد بر هان الدین ربانی رئیس شورائی عالی صلح ورهبر جمعیت اسلامی افغانستان وتا حال جزء یک پروژۀ پلان شده بود.با آنکه این قتل ها طور مقطعی وبا بر نامه عملی میشد حامیان مقتولین ویا شهداء آنقدر به به جمع آوری ثروت وچسپیدن به قدرت گیر مانده بودند که گاهی هم فکر نکردند چرا این افراد کشته میشوند وطراحان قتل وعاملین این پروسه با تکمیل این پروژه چه هدف اساسی را دنبال میکنند؟ویا اینکه تا هنوز به هدف رسیده اند ویا خیر واین کا بوس هولناک تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد وفر جامش چیست؟.تصفیه وپاک سازی نظام از حزب خاص ویا رهبران اقوام خاص است ویا ضعیف سازی نیروی  مقتدر سال های جنگ وجهاد است تا بتوانند ایشان را براحتی به پای میز محاکمه بکشانند واز علملکرد های شان جواب بگیرند البته اینها همه احتمالات است واگر هدفی در تطبیق پروژه باشد فرضیه های فوق قابلل دقت است.اما بی غمباشی زر اندوزان خیره چشم هم قابل تا مل است که فکر میکنند شاید تا دنیا است چنین خواهد بود.
چرا هیچ قا تلی دستگیر نشد؟ باور دارم نیرو های قدرتمندی در صحنه حضور دارند که نزدیکان ویاران خودرا از دست میدهند وداده اند واین قدرت مندان در پست های امنیتی بزرگ ووزارت ها کار میکردند اما نتوانستند یک عامل ویا مظنون واقعی را دستگیر وواقعیت را به سمع شهروندان افغانستان برسانند واقعیت تلخی که سوال های زیادی را در ذهن ایجاد میکنند که اینها منتظر چه وکی اند واز چه کسی انتظار دارند قاتل دوستان وهمسنگران شانرا شنا سائی ودستگیر کنند..به همین دلیل است که گاهی برخی تحلیل گران نزدیکترین دوستان احمد شاه مسعود واستاد بر هان الدین ربانی را متهم میسازند چون اینها بیشترین قدرت را درین زمان داشته اند واما مانند افراد عادی وعابرین راه ادعا کرده اند که به هیچصورت قابل قبول نیست...من به این باورم که همشهریان ما درین سه دهه به قدرت وثروت معتاد شده اند وهیچ پدیده ای برای شان عزیز نیست. جز از پول و ثروت
تحلیل نهائی :از نهم سپتامبر ۲۰۰۱ روزی  که افغانستان به کانون توجهات رسانه‎‎های منطقه‎ای و بین‎المللی تبدیل شد؛ زما نی که دو تروریست  بلجیمی مراکشی تبار با یک عملیات انتحاری بی سابقه وخیره گننده در منطقه خواجه بهاء‎الدین  ولایت تخار افغانستان بزرگ‌ترین فرمانده نظامی نیرو‎های ائتلاف ضدطالبان را به قتل رساندند. ونقطه در خور توج این است که  ترور احمد شاه مسعود دو روز پیش از حادثه تاریخی یازدهم سپتامبر صورت گرفت و در هیاهوی حملات نیویورک و ویرجینیا آنگونه که باید و شاید دیده نشد. از آن تاریخ تاکنون افغانستان شاهد تحولات فراوانی بوده است؛ از جمله سقوط طالبان، حضور گسترده نیرو‎های بین‎المللی، استقرار نظام سیاسی جدید  واداره حکومت توسط همسنگران نزدیک احمد شاه مسعود…وبر گشت مجدد طالبان وداعش تا این که این کشور را به خط مقدم مبارزه با تروریسم در جهان تبدیل کرده است. نظام سیاسی جدید مسعود را قهرمان ملی افغانستان لقب داده است ولی با این حال مرگ احمد شاه مسعود همچنان در هاله‎ای از ابهام قرار دارد.وبعد از احمد شاه مسعود نوبت شهادت به همسنگرانش وحتی رهبرش استاد ربانی رسید..جالب اینکه  نزدیکان وفرزندان این قرباینان گردانندگان اصلی حکومت اند ولی اندکترین اطلاعات از عاملین وقاتلین ندارند وچشم شان بسوی مردم عادی است تا قا تلین را  شناسائی ودستگیر کنند.حال که چندین دهه ازین ما جر ها میگذرد میخواهم بگویم همانطور که این قتل ها وترور ها زنچیره است عاملین وعناصر هم به هم هم تنیده وبافته است .که گویا دوست ودشمن را با هم مکس کرده است.
اگر نزدیکان احمد شاه مسعود واستاد ربانی که حدود سه دهه میشود در پست های کلیدی ووزارت خانه های مهم دولت حتی  ارگانهای امنیتی کار کرده اند از عاملین سر نخی نداشته باشند خیلی بی ا ارزه بی کفایت وبی تفاوت بوده وایشان مسئول نه که مهره وحلقه زنجیری بوده اند که نمیدانستند توسط چه کسی تکان میخورد..مگر از چه کسی انتظار دارند عا ملین قتل ها وترور های زنجیره ای را شنا سائی کنند. مگر چرا یک روز هم بخاطر قتل رهبران وقهر مانان شان احتجاج نکردند وتظا هراتی  راه اندازی نکردند.فکر میکنم دامنه شک وتردید خیلی وسیع است ونمیتوان تنها خارجی ها وعوامل بیگانه را متهم ساخت چه دوستان نزدیک هم هیچ عکس العمل مشخص وسازنده انجام نداده اند. شما ملاحظه کنید که محترم احمد ولی مسعود برادر شهید مسعود در پاسخ به سوال یک خبر نگار درین زمینه چه میگوید.وطور نشان میدهد انگار خود شان بی صلاحیت ودست بسته اند ویا رعیت عادی در حالیکه چنین نیست خودش سفیر وبرادر دیگرش معاون رئیس جمهور وهمسنگرانس اکثرا وزیر اند ولی هیچ کاری نکرده اند.. سوال خبر نگار:
به‎نظر شما طراحان و عاملان واقعی ترور ایشان چه کسانی بودند؟
اولین نکته‎ای که باید در ارتباط با ترور شهید مسعود متذکر شوم این است که طالبان در این توطئه نقش  نسبی داشتند ولی طراح اصلی نبودند. طراحان اصلی ترور شهید مسعود را باید در خارج از کشور افغانستان یافت. طالبان فقط مهره‎‎های داخلی توطئه بودند. بنابر اطلاعاتی که ما داریم، گروه‎های متعددی در این کار سهیم بودند؛ گروه‎‎هایی مانند القاعده و برخی عوامل پاکستانی. اما در کل می‌‎خواهم این نکته را مطرح کنم که ترور شهید مسعود یک کار عادی نبود که طالبان به تنهایی از عهده آن برآید. طالبان بخشی از توطئه بودند ولی با وجود این، بسیاری از طراحان و عاملان ترور برای ما ناشناخته مانده‎اند. دلیل آن هم این است که به‎رغم درخواست‎‎های فراوان، دولت افغانستان تاکنون کمیسیونی را برای بررسی این مسأله تشکیل نداده است تا تحقیق گسترده‎ای در این‎باره صورت گرفته و مشخص شود که واقعا چه کشور‌ها، نهاد‎‌ها و افرادی در این ترور دست داشته‎اند...؟؟؟
خوب سوال من این است که شما من حیث برادر ودوستان دیگر که مهره های اصلی دولت هستید چه کاری انجام داده اید ؟وحتی وزارت دفاع وامنیت وداخله هم بدسترس شما یود حتی وزارت خارجه اگر میخواهید عوامل خارجی را در یابید.نه خیر فرزندان ودوستان هم تقصیر دارند.؟؟؟؟

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 9 فروردين 1396 ، 23:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 107 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.