Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

در پانزدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (رح) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط داکترغلام محمد دستگیر، برومفیلد- کلورادو   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:53

در پانزدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (رح)وطنداران عزیز وگردانندگان محفل یادبود شهداوتجلیل یکسال دیگر از شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود (رح), متأسفم ازینکه نظر به مشکلات برخورد پروگرامیکه قبلأ پلان شده بود به روزتجلیل سالگرد آن مردشهید, وطندوست, مبارز راه آزادی و جوابهای دندان شکن به دشمنان افغانستان عزیزنتوانستم باشمادوستان مجاهدومبارزیکجا باشم.
از خبراینکه امسال سفارت افغانستان حاضرشدتامحفل سالگرد هفتۀ شهدا را باتمام مصارف آن درسفارت وباگفتارسفیرآغازنماید، بسیار خوش شدم و راستی به اصطلاح ازخوشی درپیراهنهانمی گنجیدم که یک سفیرجوان افغانستان برای اولین باربه چنین ابتکاری دست زده از شهدای جهاد افغانستان به احترام یادمیکند. ولی این خوشی و شادمانی من عمر کوتاه داشت ودرک کردم که این عمل جز یک توطئۀ بیش نبود وشما عزیزان گزارشات آن روز را از قلم مرد بزرگوار فرهنگی و دانش پژوۀ ما محترم محمد قوی کوشان مدیرپرکار هفته نامۀ امید در شمارۀ گذشته (1025) از نظر گذشتاده اید که چه زیبا رقم یافته بود و توانست یک چهرۀ نابکار, فریبنده, وعده خلاف وکسیکه ارزش این مقام عالی, که بایدازهمۀ افغانستان نمایندگی کند, ندارد؛ بارنگ سیاه قلم سیاهترساخت. لذابه اساس رسم دپلوماسی, عنعنۀ مطبوعاتی و پیروی ازفرهنگ افغانستانیها این رنگ پیشآمد به موسفیدان, نخبگان و بزرگان افغانستان زاده که شهروند امریکااند, به نظرمن خیلی نامساعد و حتا تکان دهنده بوده, سفارت افغانستان درواشنگتن دی سی هرچه زودتربر رویۀ خود روشنی بیندازدو جهت اقناع خاطر بزرگان مبارز و مجاهد جوابیۀ ارائه دارد.
جای تأسف است که فسادپیشگان حکومتهای کرزی واکنون احمدزی باجاسوسان انگریزی و پاکستانی شان که خودلیدرهای آنند، روشی در پیش گرفته اند تاجهاد مارا با نیرنگهای شیطانی خویش بدنام, از اوراق تاریخ دور و ازکتابهای درسی حذف نمایند و یادی از شهدای گلگون کفن ماچون قهرمان ملی شهیداحمدشاه مسعود, جنرال داوود, رئیس جمهوراستادربانی وغیره را درسایۀ تاریک قومپرستی وپشتونخواهی خود مکدرساخته آهسته آهسته ازنظرها دور وحتی به نابودی رهسپار سازند. من به اینگونه دشمنان راستین مردمم نفرین میفرستم وگوشزد میسازم که افغانستانیهاهمیش قدر بزرگان و خدام حقیقی مملکت خود را دانسته هیچگاه آنهارافراموش نمی نمایندوباآنهائیکه هنوز هم درفکر رهائی مردم باشهامت وستم دیدۀ افغانستان از شرظالمان و قوم پستان اند, همیش همقطار وهمراه خواهند بود.
آنچه برشماوجهانیان برملاست اینست که آمرصاحب شهیدبا همسنگرانش به یک جهادفی سبیل الله مشغول بودندوباصداقت کامل و جانفدائی مطلق باوجودکشتارقوماندانان مجرب و فداکارشان ازطرف نوکران استخبارات پاکستان وتوطئه های متعددتوانستند باچند راکت, کلشنکوف وتفنگ و تفنگچه روسهاراازیکسو واجنتهای پاکستانی و جنگهای نیابتی به نفع پاکستان را از سوی دیگربه شکستهای ننگین و سیه نامی تاریخی روبروسازند. ولی امروز قوای دهها مملکت به قیادت امریکائیهانتوانستند جلوحملات ظالمانۀ طالبان راباوجودپیمانها و وعده هائیکه بمردم افغانستان داده اندموفق به ایجادیک سدحربی از پیشروی شان درقصبات, ولسوالیها وحتی ولایات نشده اند. همین اکنون که این چندسطر رامینویسم ازتلویزیون افغانستانی شنیدم که طالبها از سه جبهه باز برقندزحمله کرده اندو والی قندزکه معلوم میشد خودیک افغان (پشتون) و ممکن طالب هم باشد موضوع را جدی فکرنمیکرد وهم برای رسانه هااجازه داده نشد ازجریان جنگ به مردم راپوردهندکه عملیات محاربوی جدی را مشکوک میسازد؛ چه دارند که از مردم پوشیده نگاه میدارند؟ درحالیکه قوای همین امریکا بود که طالبان را درمزار شریف درظرف دوهفته قلع وقمع نمودتاحدیکه ملاعمرحاضر به تسلیمی شدومکتوب تسلیمی اشرابه حامدکرزی که رئیس جمهور و قوماندان اعلای عسکری افغانستان بودفرستاد، امااین خاین ملی ودشمن افغانستانیها وبرادرطالبان تسلیمی اشرا نپذیرفت وبا این عمل بیشرمانۀ خودامروزمملکت, امریکا, اروپاودیگران رادرآتش حملات خون آشام این گروه بی بندوبار به خاکسترویرانی وبی امنیتی خارق العاده روبرو ساخته است. تعجب من درینست که چگونه اکنون امریکا در برابر چنین فتنه جوی بدکاردرشهرهاوقرارگاه هایشان خموش نشسته ازدور با چشمان بسته مینگرند وپیامها وپلانهای میان تهی فقط برای مغشوش ساختن افکارمردم رنج کشیدۀ افغانستان اززبان سخنگوهای واهی پران خود پخش میسازند. در عین زمان عساکرملی  افغانستان با شهامت و مردانگی, با شکم گرسنه ولوازم جنگی ناقص وحمایت محدود در مقابل دشمن میایستند وبا مردانگی و جانفدائی از خاک خود در برابر اجنتهای پاکستانی دفاع میکنند؛ برشیر مادران قهرمانی که آنها را نمو  داده اند هزارها تحسین ورحمت نثار میکنم.
اقلأ در نظرمن, دلیل این بی انسجامی, عدم پلانهای موثق و تاکتیکی برای شکست دشمن است. متحدین در جنگ جهانی دوم هتلر نازی را شکست دادند اما امروز ناتو با قدرت تخنیکی و کمپوتری که  دارد حتی نمیتواند بسویۀ شهید احمد شاه مسعود عملیات موفق براه اندازد و دشمن را نابود سازد. دفاع قسمی میپردازند و بعد محل را تخلیه نموده چند عسکر اجل رسیده  را با سلاح و مهمات محدود موظف میسازند که دربرابر حملات سه جبهه ای طالب مجهز پایداری نمایند؛ نمیدانم این روی چه فلسفۀ تکتیکی محاربوی بنا یافته است؟ درحالیکه میدانند فقط برای چند ساعت این فرزندان رشید به دفاع  پرداخته مینوانند و بعد یا کشته میشوند و یا بدست دشمن لامذهب دستگیر میگردند تا سر شان از تن جدا گردد؛ تا والدینش بیفرزند نان آور شود, خانم جوانش بی شوهر و همدم  با مشکلات  عنعنوی دست و گریبان بماند و طفلکان یتیمش گداگر روی سرک بار آید و کجاست؟ آن مردی درین حکومت بیکفایت که ازین بازماندگان حمایت کند. چرا از قندوز دفاع اعظمی صورت نمیگیرد؟ چرا کس خبر نمیشود که هزاران طالب مفلوک با تجهیزات عسکری سنگین  در بین شان وجود دارد؟ چطور دشمن میتواند که با سلاح مجهز آمادۀ نبرد گردد؟ و باز حمله کند و تخریب کند و ظلم کند! چه کسی یا کسانی با این گروه ظالم خون آشام همکاری دارد؟ چرا از این نقطۀ تمرکز حملات متعدد دشمن جدأ دفاع صورت نمی گیرد؟ و...و...و...
جواب اینست که فساد پیشه گان دالردوست و خائن و قاتل دردولت ضعیف احمدزی درکرسیهای حساس به اساس ارتباط قومی وقبیلوی بر قرارشده اند و درفکر این اند که به چه سرعت میتوانند صاحب بلند منزل درکابل وتجارت دردوبی وجرمنی و امریکا شوند. مردم ازجنگ وکشتاربه ستوه آمده اندودرقهقرای ناچاری وگرسنگی ناشی ازپلانهای منظم ومرتب دشمن بضدشان غرق شده اند, جوانان از بیکاری زحمات و رنجشهای مادی ومعنوی راپذیرفته برقاچاقبران بی وجدان اعتماد  می دارند نه برحکومت و دولت مملکت خود؛ اینها خوشبخت خواهند بود که زنده وسلامت به منزل مقصود برسند. درچنین یک خلای وجدانی و ایمانی تنها مردم بی بضاعت و نادار افغانستان صدمه می بینند و بس.
وهم بخاطر باید داشت که امریکا بر دشمنان دوست نمای خود چون کرزی وپاکستان اعتماد نموده از همکاری بلی گویان مفسد و سارقین کمکها وکشتار فرزندان شان برخود میبالندتا با صدمه ها و توطئه های گوناگون ضرربینند! امامتأسفانه ازین تجارب عبرت نمیگیرند و بازهم گوش به کری وچشم به نایبنائی  میبرندوعدم اعتمادبه راست گویان وطندوست ومسلکی افغانستانیهای شهروندامریکا، که ازطرف همین دستۀ تگ و تگمارها بدنام معرفی شده اند موفقیت های حتمی و بی شائبۀ خود را از دست  داده اند.
جوانان افغانستان! از خواب غفلت بیدار شوند و بدانند که در مقابل یک دسته بی حیا های چشم و... پاره روبرو هستند که از روش انسانی و مدنی و محترمانۀ شان استفادۀ شوم و نا جائز نموده از خم خم رفتن صیادی شیادی و ماهر این دشمنان دین و دنیای خود پر حذر باشند و بدانند کسیکه چون کرزی بر ماستر وبادار خود که اورا از کوچه های پشاور به اریکه ریاست جمهوری رسانیده است وفادار نماند بشما هم وفادارنخواهد ماند. اومیخواهد از بی آلایشی شما به مفاد شخصی خود استفاده کند که هوشیار باشید. اتحاد و همدستی خود را هیچگاه فراموش ننموده در راه تحصیل علم و کمال راستین, نه دیپلومهای ساختگی, ازهیچ نوع فعالیت دریغ ننمائید. و راه قهرمان ملی را که میگفت تا یک پارچه زمین به اندازۀ کلاه پکول من بماند از خاک آبا و اجدا و مهد تولد خود دفاع میکنم ,دقت کنید و درپیش گیرید؛ آنگاست که شما انشاءالله موفق میشوید. به سرود شهید قهارعاصی که "مرد" عنوان دارد, نیک بنگرید:
آمد و خود را به دریابار جاری کرد و رفت
باغ را با خنده هایش آبیاری کرد و رفت
آتشی افروخت از جنس تبسم در چمن
زخم گندم زار را مرهم کرد و رفت
آمد و بر شاخساران بلند افشاند دست
دیده و دل را شهید بی بهاری کرد و رفت
بازوانش را به دریاداد وچشمش رابه کوه
مدتی این خاکدان راسبزه کاری کردو رفت
قصه هاپرداخت ازشمشیر، ازماه، از درخت
مادران سوگ را با گریه یاری کرد ورفت
آفتابی بود مرد از گرمی و تابندگی
از گریبان شفق پرتو نثاری کرد و رفت.    /
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 128 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.