Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سخنـــی چنــد از اندیشـــه هـــای مســــعود (رح) (بخش هفتم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط انجنیر عبدالصبور فروزان، نیوجرسی   
پنجشنبه ، 22 بهمن 1394 ، 09:03

سخنـــی چنــد از اندیشـــه هـــای مســــعود (رح) (بخش هفتم)رضا دقتی خبرنگار نشنل جیوگرافی که احمدشاه مسعودرا درسفرش دراپریل 2001 درفرانسه همراهی مینمود، میگویدکه دریک ملاقات دوستانه مسعود برایم گفت که سران کشورهای اروپایی که شامل جامعۀ اروپا میباشند، ازطریق نماینده های خاص شان دریک مجلس خصوصی درپاریس ازمن خواهش کردند تااجازه بدهم قوای نظامی به افغانستان ارسال بدارند، باطالبان جنگیده وایشان راازبین ببرند. رضا دقتی میگوید مسعودبرایم گفت: (من برایشان گفتم که من به هیچ صورت اجازه نمیدهم، اگرشما بر پاکستان فشار بیاوریدکه ازحمایۀ طالبان دست بردارد، طالبان بخودی خود ازبین میروند، به قوای بیگانه ضرورتی نیست، ماتوان مقابله علیه طالبان ودفاع ازوطن خودرا داریم، قوای بیگانه مشکلات ما رازیادمیسازد.)
این طرزدیدشهیدآمرصاحب به اندازۀ به حالت وطن دقیق وبجاست که درطی چهارده سال بعدازشهادتش، چهل ودوکشورمقتدر، متمول وپیشرفتۀ جهان باهمه امکانات نظامی وتجهیزات جنگی وباصرف بلیونها دالروقربانی هزاران تن ازسربازان شان، نتوانستندحتی یک امنیت نسبی رادرافغانستان بیاورند، ویاشرارت طالبان مزدوررا حداقل تضعیف نمایند. رضادقتی میگویدکه من به مسعودگفتم: (آمرصاحب اجازه بدهید تااین کشورهاقوای خودرا روان کنندوطالبان رابکلی از بین ببرند وکارشما راآسان سازند.) مسعود درپاسخم گفت: (هرگزنه، اینهاهمه اهداف ومرامهای خودرا دارند، شکست طالبان بدست مردم افغانستان است.)
شهیداحمدشاه مسعود خوب میدانست که هریک ازین کشورها اهداف  ومنافع خودرادرین پیشنهاد جستجومی نمایند، چنانچه اوضاع درهم وبرهم وبی ثبات وبی امنیت درکشور بعدازچهارده سال، نشان میدهدکه وعده و پیمان این کشورها دورازآنچه که ادعامی شد، بوده ودرعملکرد آنان صداقت وراستی وجودنداشت، افغانستان همان طورکه نارام بود، نارام ماند وطالبان شریرتر ودهشت افگنترشدند. این بازی چهارده ساله وحادثۀ اخیردر قندز نشان دادکه هیچیک ازین کشورهانه امنیت اوضاع رادرافغانستان می خواستندونه بهبودزندگی مردم آنرا، ونه میخواهندکه طالبان ازبین بروند. بهراندازۀ که به اوضاع این چهارده سالۀ حضورقوای نظامی کشورهای اجنبی دقیقتر میشویم، بهمان اندازه به صدق طرز دیدآمرصاحب شهید قرینترمی گردیم، که وجودقوتهای نظامی بیگانه درکشور به نفع وطن ومردم ما نبوده، وجودآنهاوضعیت وطن مارا بدتر و زندگی مردم مارا رقتبار ساخته ومیسازد.
حاصل چهارده سال حضورنظامی این کشورهادر وطن ما چیزی بجز از احداث چندپایگاه نظامی امریکا وانگلیس در نقاط مختلف کشور، تضعیف توانمندی دفاعی کشور، تقویۀ طالبان و بلندبردن قدرت نظامی پاکستان، نمیباشد. چنانچه پاکستان طی چندسال اخیربااستفاده ازکمک نظامی سالانه یک بلیون دالری امریکاقدرت پرتاب گلوله های زرهی اش راکه قبلاً الی هندوستان بود، به فاصله های خیلی دور تر ازهندوستان انکشاف داده است، که خطرجدی برای کشورهای اروپایی، روسیه وحتی خودامریکا میباشد.
ولی درطی این مدت هزاران هموطن بیگناه ماچه توسط عملیات دهشت افگنانه و انتحاری طالبان ددمنش وچه توسط عملیات قطعات نظامی امریکاوسایرکشورها شهیدشده اند، واین اظهرمن الشمس است، که ازهمان نخستین آوان لشکرکشی امریکاطرف جنگ طالبان بودندکه مردم ما ازظلم واستبدادایشان به ستوه آمده وبخاطر طرداین گروه دهشت افگی وشریر تن به آن دادند تاحضورقوتهای نظامی امریکاوسایرکشورها رادرکشور بپذیرند، که خلاف عنعنه، خلاف خصوصیت ملی وخلاف مشخصۀ آزادیخواهی وآزادمنشی مردم ما که درصفحات تاریخ جهان به آن معروف هستند، میباشدوحتی مایۀ ننگ وعارمردم ماست. این گرانترین وگزافترین قیمتی بودکه مردم ماپرداخت وبه وعده ووعیدکشورهای دیگراعتماد نمودندکه شرارت طالبان دفع مینمایند. اماچنین نشد وکشورهای ذیدخل بخصوص امریکا باوجودفهم اینکه پاکستان مستقیماً طالبان راتمویل، تجهیز، تربیت نظامی ورهبری جنگی می نماید، هیچ اقدامی ازطرف این کشورهابخصوص ایالات متحده صورت نگرفت، تاپاکستان را ازین عمل نامقدس بازدارد، که درآن صورت طالبان بخودی خود فلج می شدند وجنگ درافغانستان خاموش میشد.
حتی نمایندۀ خاص امریکابرای افغانستان وپاکستان، آقای ریچاردهلبروک بصراحت اظهارداشت که پاکستان وسازمان جاسوسی آن حامیان اصلی طالبان اند، ومنشأ اصلی تمویل، تجهیز وتربیت نظامی ورهبری جنگ طالبان میباشند، وتازمانیکه پاکستان ازین اعمال خوددست بردارنشود، جنگ در افغانستان خاموش نمی شود. برعکس این حقایق، دولت امریکابرای تقویۀ نظامی پاکستان سالانه یک بلیون دالرمیپردازد وبرای انکشاف آن کشور ملیونهادالر مازاد همکاری مینماید. حتی زمانیکه ایالات متحده قسمت اعظم قطعات نظامی خودراتحت پلان اوباما ازافغانستان خارج کرد، سلاح ومهمات نظامی آن قطعات خودرا که درپایگاههای نظامی شان درافغانستان بود، همه را به نظامیان پاکستان تسلیم دادکه مایۀ تعجب برای مردم افغانستان بود، و دوستی امریکا راباافغانستان مورد سئوال قرارداد. پرسش اساسی درینجاست که چرا امریکااین سلاحها ومهمات رابه اردوی افغانستان تسلیم نکردکه سبب تقویت اردوی افغانستان میشد، همین راامریکا درظاهر ادعاداردوآنرا بهانۀ حضورقوتهایش درافغانستان میداند.
امروزافغانستان ضعیف ترین کشورجهان ازنگاه قدرت دفاعی بوده واولین کشوری است که فاقد قوای نظامی هوایی میباشد. درین اواخرامریکاتصمیم گرفت چند فروند هلیکوپتربرای افغانستان بهد، ولی صاحب نظران نظامی افغانستان میگویندکه این هلیکوپترها به شرایط جغرافیایی افغانستان مناسب نبوده وقابل استفاده نمی باشد. قراراظهارنظر پیلوتهای نظامی افغانستان این هلیکوپترها به ارتفاعات بلند پروازکرده نمی باشدوفاصله های زیاد راه پیموده نمی توانند ودشمن به آسانی میتواندتاآنهارا سقوط بدهند. درحالیکه درین تازگی امریکاقرارداد تسلیمدهی 72 فروند طیارات بمب افگن که با تجهیزات مدرن نظامی مجهزاند، برای پاکستان تصویب نمودکه درقدرت نظامی پاکستان افزایش چشمگیری رابه وجودمی آورد.
پاکستان برای بدست آوردن پول از امریکا ووارد کردن فشاربرمقامات آن دو امتعه دردست دارد: یکی سلاح ذروی ودیگری قوای طالبی وگروههای دهشت افگن شبهه طالبی، به بهانۀ اینکه سلاح ذروی اش راازدسترس طالبان ودهشت افگنان دور نگهداشته باشد، امریکا رامجبور میسازدکه پول بدهد. به امریامیگویداگرپول ندهی، طالبان قوت گرفته به سلاح ذروی دسترسی می یابندکه درآنصورت خطرجدی برای امریکابوده وازین بابت سخت در هراس است، لذا خودرامجبوربه پرداخت پول به پاکستان میداند. چنانکه در سال2006 زمانیکه امریکابنابرفشارهای دپلوماتیک، کمکهای نظامی خودرا بخاطرمداخلۀ مستقیم ارتش پاکستان درجنگ طالبان علیه افغانستان قطع کرد مقامات نظامی پاکستان به طالبان امرحرکت دادودرطی کمترازیک هفته قوای طالبی به اندازۀ پیشرفت کردکه به دروازه های قصرریاست جمهوری آنکشور دراسلام آباد وبه دروازه های ذخیره گاههای سلاحهای ذروی رسیدند، واین یک نمایش خیلی موفقی بودکه مقامات پنتاگون راسخت نگران ساخت ولرزه دراندام مقامات ادارۀ بوش انداخته بود.
هیئت امریکابدون معطلی به پاکستان رفت وافزون برازسرگیری کمکهای نظامی، پول مازاد هم به پاکستان پرداخت شد. این یک مانورخوبی برای شناخت نقطۀ ضعف امریکابود وبعدازآن پاکستان مطمئن شدکه هردهلی که به این بهانه بزند، امریکاییهامجبورند باآن برقصند! ازین به بعدپاکستان در هرمعاملۀ خودبا امریکاهمیشه دریک دست سلاح ذروی ودردست دیگر طالبان رادارندوبااین بازی پاکستان توانسته طی سالهای سال بلیونهادالرکمک نظامی ازامریکا بگیرند. چنانکه پس ازحرکت نمایشی فوق الذکر، رئیس جمهوربوش یکصدملیون دالرتنهابرای اعمارساختمانهای محافظوی سلاحهای ذروی پاکستان پرداخت، وبعد اوباما نیزبرای پاکستان به این منظورپول داد که اینهابرعلاوۀ کمکهای نظامی سالانه یک بلیون دالرمیباشد، وملیونهادالر دیگربرای انکشاف واعمارپروژه های اقتصادی واجتماعی پاکستان بودند.
ارقام موجودنشان میدهدکه این کمکهای سخاوتمندانه، پاکستان رابه کشوری مبدل ساخته که تولید وانکشاف سلاح اتومی وپرورش گروههای تروریستی درآن نسبت به هرکشوری دیگر خیلی سریعترمیباشد.
سرعت انکشاف سلاح اتومی ونشو ونمای سریع گروههای تروریستی در پاکستان اکنون خودمقامات امریکا رادرتشویش ونگرانی انداخته وحالا ایالات متحده ازپروردۀ خود درهراس بوده ودرصدد آنست تاراهی بیابدتا اهداف برنامه های اتومی پاکستان رامحدود سازد. چنانچه رئیس جمهور اوباما درملاقاتش بانوازشریف صدراعظم پاکستان درماه اکتوبر2015 در واشنگتن این مسأله رامطرح ساخت. اماترس وهراس ایالات متحده ازوجود همزمان سلاح اتومی وگروههای طالبی درپاکستان به اندازه ایست که نواز شریف بااستفاده ازین نقطۀ ضعف امریکا، نه تنهابه تقاضای اوباما وقعی نگذاشت، بلکه برامریکا فشار آورد تاتعزیراتی راکه برفروش وسایل ولوازم ذروی به پاکستان وضع شده بود، برداشته شوند وقرارگزارشات اخیردر نیویارک تایمز مقامات امریکایی متقاعدشده اندکه این تعزیرات رابرطرف نمایند.
بدین ترتیب ایالات متحده یکبارپاکستان راپول داد تاطالبان رابسازد، وبار دیگرپول داد تاقدرت اتومی اش راارتقا دهد، که هردو وسیلۀ خوبی بدست پاکستان درمعاملاتش باامریکا برای مطیع ساختن آن میباشد. درواقع زمامداران امریکابه پول مالیه دهندگان امریکاهم برای کشورخود وهم برای کشورهای منطقه دردسر خریده اند، وانکشاف همزمان اسلحۀ اتومی و گروههای طالبی، ثبات منطقه راازبین برده وبسترهای نارام راایجادنموده است. اگر روند سرازیرشدن کمکهای سخاوتمندانۀ نظامی امریکابه پاکستان به همین منوال ادامه یابد، ترس ایجادمیشودکه درآینده قسمت اعظم درآمد مالیه دهندگان امریکا مستقیماً به پاکستان برود وخودایشان از شرتروریستان  ودهشت افگنان پاکستانی نفسی براحت نتوانندکشید./ (دنباله دارد)
منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 175 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.