Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مخــالفت با احمـــدشـــاه مســـعود ضــدیت به اتحــاد مـــلی افغــانســـتان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط داکترمحمدفرید یونس، شمال کالیفورنیا   
سه شنبه ، 2 مهر 1392 ، 08:22

مخــالفت با احمـــدشـــاه مســـعود ضــدیت به اتحــاد مـــلی افغــانســـتان استاقتباس ازکتاب «مسعود و آزادی» به کوشش عبدالودود ظفری، سال چاپ ۲۰۱۲م. کلیفورنیا
عنوان فوق پیغام بسیارسنجیده شده بود که در دهمین سالگرد شهادت قهرمان جهاد افغانستان، احمدشاه مسعود شهید، مورخ ۱۸ سپتمبرداکتر محمد فرید یونس۲۰۱۱ م که در رستوران چاندنی درشمال ایالت کلیفورنیا برگزار شده بود، به اجازه برادر گرامی ودانشمند جناب محمدعمر مهربان که گردانندگی محفل را بعهده داشت، اظهار داشتم. من در جمله سخنرانان که برای سخنرانی دعوت شده بودند، نبودم.

فقط اجازه خواستم که پیغام فوق رابگویم وبس. اعتراف میکنم که کوتاهترین سخنرانی من درزندگی بوده است، زیراکمترازبیست ثانیه دوام کرد، و اماانعکاس آن ازتصورمن بالابود. فردای آنروز از اروپا، کانادا وامریکا تلفونها گرفتم که ” یک پیغام نبود بلکه یک کتاب بود”. بلی
مد‌تهامیشدکه مخالفین مسعودشهید می‌خواستند و هنوز هم این آرزو رادارندکه بدون استدلال و منطق استوارسیاسی، این بزرگمرد تاریخ کشوررابدنام کنندونقش اورادرصحنه سیاسی بی‌اهمیت جلوه دهند وعاقبت الامرچهره او را بااتهاما ت بی‌اساس ازصفحات تاریخ محو و نابود کنند.
برای اینکه نشان داده باشیم اتهامات نمی‌تواند ازشناختی که ما از تاریخ کشوروسرگذشت جهاد داریم، موثرباشد؛ دریکی از برنامه‌های «داکتریونس شو» اعلام کردم که میدان هوائی کابل باید بنام میدان بین‌المللی احمدشاه مسعود مسمی گردد. این هشداربه آنانِ بود که فکرمیکردندکه بااتهامات ودروغ پردازیهامیتوانندتاریخ راچنانکه در زیادترازدوصدسال نوشته‌اند، بنویسند.غافل ازینکه واقعیتهای تاریخ خودبخود برملا میشودواما زمان کار دارد. سؤال درینجاست که چرا بایدمسعودشهید بدنام شود؟ امروزسیاستمدران، نویسندگان ومحققین که درباره افغانستان تحقیق میکنند، ازاروپاکه حتی فرانسویان پوستۀ مراسلاتی مسعود راچاپ کردند، امریکامانند(پیتر)تامسن که حقایق را برملاساخت، وتاامریکای لاتین مانندگارسیه که زندگینامه اورا نوشت، ودیگران که فهرست آن به درازا میکشد وتکرار احسن را لازم نمی بینم، زیرایقین دارم دیگران درمورد کافی نوشته اند، در موردزعامت آن مردتاریخ کشورمدلل نوشته اند. این‌ محققین که نه مسلمان هستندونه افغان، بجزءازچندنویسنده محدود که یا درخدمت امپریالیسم قرارگرقته اند و یابرای اینکه شکست خوردند باید تفرقه رابوجودبیاورندتا ازیکسوانتقام گرفته باشند وازسوی دیگرمنافع راهبردی سیاسی(ستراتیژیک)خودراباتجزیه افغانستان نصیب شوند، دلیل دیگری رانمیتوان سراغ کرد زیرا همه اتهامات بسیارمبسوطانه نه تنها از جانب هواخوان هموطن بلکه از جانب محققین خارجی رد شده است، پس چرا اینهمه تخریب و بد نامی؟
دلیل آنرادرتغییرات سوسیوپولیتیک افغانستان چنانکه هم در برنامه ‌های تلویزیونی گفتم وهم درتارنمای خاوران که درسویدن نشر میشود نوشتم اینست که افغانستان دراثرجهادعلیه قوای سرخ سه تحول بزرگ راتجربه نمود. اول جهاد افغانستان باعث هجرت مردم شد واین هجرت برای همه مردم فوقلعاده آموزنده بود. مردمان این سرزمین که روزی خواب رفتن به یک کشورهمسایه را نمی‌دیدند، عازم دیارهجرت شده وزندگی نوراتجربه کردند، جوانان شان راهی دانشگاههای معتبرجهان شدند، وپولهاونظریات مترقی به کشور سرا زیرشد. نتیجه اینکه آن شهروند دیروز در اثر هجرت زندگی‌اش از نگاه علمی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی وفکری تغییر نمود. افغان امروزدیگرنمی‌خواهدوحتی اجازه نمی‌دهدکه بخاطر قوم وزبان ومذهب ازحقوق حقه انسانی اش محروم باشدوراه نداشته باشدکه بخاطراینکه ازگروه «اقلیت» است شهروند دست دوم باشد ویابخاطریکه درمذهب اکثریت نیست به وزارت خارجه کشور راه نداشته باشدویابخاطرنژادش دررشته نظامی جنرال نشود.
تاریخ اسلام باهجرت آغازمی‌یابدنه فتح مکه ویا تولد پیشوای اسلام (ص)، زیراهجرت انسان ساز است.هجرت مردم ما را بیدار ساخت. دوم دین اسلام که در انحصار یک عده خاص به نام مذهبیون قرار داشت، از انحصار آن گروه خارج شد و مردم در اثر آزادی دین از دست یک گروه که سالها به مردم یک روش را املا کرده بودند و مردم را در فقر و تنگدستی، بیسوادی و جهل محکوم کرده بودند، آزاد شدند. اینکه یکعده به کفرگراییدند ویکعده به غرب گرائی رفتند بخاطر این بود که مذهبیون در تنویر افکار عامه ناکام ماندند و نتوانستند تا نیازمندی های مردم را به اساس دساتیر قرآن پاک و ارشادات پیشوای اسلام محمد(ص) مرفوع سازند ودرنتیجه جامعه از نگاه فکری به رکودمواجه شد. یکی ازآرزوهای شهیداحمدشاه مسعود یک افغانستان مستقل اسلامی به موازین زندگانی امروزی بود. پس چرا نخواستند که همچو یک آرزو عملی شود همین است که منافع آنانکه سالها مردم را استثمار کرده بودند، از بین می‌رفت و همان بودکه ازحربه قوم گرائی، زن ستیزی و اعمال ضد ملی یعنی تفوق طلبی کارگرفتندونه تنهاکه کابل رابخاک وخون کشیدند بلکه کشور را دودسته به آی اس آی پاکستان تقدیم کردند. از قضا که بوجودآمدن آی اس آی بعدازبوجودآمدن پاکستان به تشبث یک انگلیس صورت گرفته است.یعنی آی اس آی یک نظر انگلیسی بود نه پاکستانی. درین بازی استثمار و استعمار مسعود شهید جا نداشت و برای اینکه مانندآقای حکمتیارمورداعتماد آی اس آس نبود باید به نوعی ازانواع بدنام میشد. چون مردم ازروس نفرت داشتند خواستند که دست شهیدمسعودراباروس بسته کنند. کتاب جنگهای افغانستان اثر پیترتامسن منتشره 2011 عکس قضیه را به ثبوت رسانده است.
دلیل سوم تحول بزرگ سیاسی بود که در اثر جهاد در افغانستان به وقوع پیوست و آن عبارت از دست دادن قدرت سیاسی قوم پشتون درافغانستان بود. قوم پشتون که 36 درصد از نفوس افغانستان را می‌سازد از تاسیس افغانستان معاصرتاجهاد افغانستان توسط یک قوم اداره میشد. با جهاد و هجرت طلسم این روند سیاسی از هم پاشید و در هم شکست. برای قوم گرایان که به یک نوع روش قیادت خو گرفته بودند، قبول کردن یک قاید بزرگ از یک قوم دیگر نه تنها قابل قبول نیست ونبوده بلکه ننگ شمرده میشود. همان بود که تخریبات برعلیه یک فرزندفرزانه کشورکه افغانستان رابرای افغانستان میخواست نه بیگانه، شروع شدواما موفقانه نبود زیرا مردم دراثرهجرت وجهاد، مانند گذشته کورنبودندونیستند وخوب رااز بد خوب تشخیص کرده اندوامروزکه12سال ازشهادتش سپری میشود، مرد وزن به دوستی آن شهیدبزرگ وبه نامش افتخارمیکند، زیاد شده میرود.
درافغانستان چنانکه در «داعیهء نامنهاد پشتونستان» نوشتم، درقرن 21هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ قومی در اکثریت نیست زیراهیچ قوم بالاتراز50 درصد نمی‌باشد، پس مخالفت باشهیداحمد شاه مسعودقهرمان بزرگ جهادبرحق مردم شریف ومسلمان افغانستان برعلیه کفر، استبداد، استعمارواستکبار، ضدیت به اتحادملی افغانستان است. شهید مسعود یک افغانستان اسلامی، متحد و آزاد از هر گونه اسارت را برای کشورش آرزو میکرد. مسعود تنها قربانی سیاستهای منطقه که آرزونداشت قدرتهای بزرگ جهانی وپرازیتهای منطقوی دخالت مستقیم در افغانستان داشته باشد، نشد بلکه قربانی قوم گرائی داخلی هم شد.
جالب اینجاست که نظام قومگراعکسهای مرحوم سردار محمد داوود راکه باعث دخیل ساختن امپریالیسم سوسیالیستی درقضایای سیاسی و اقتصادی در دهه پنجاه در افغانستان گردید و به کمک گماشتگان روسی باردوم به قدرت رسید، باعکس خان عبدالغفارخان که اشغال افغانستان راتوسط شوروی تائید کرده بود یکجابه نمایش گذاشتند و افتخار کردند و اما خواستند تابه شکل غیر عادلانه و ظالمانه مسعود شهید را بخاطر یک راهبردسیاسی نظامی متهم به خیانت کنند!
بااین نوشتارمنحیث یک محقق تاریخ و جامعه شناسی مسئولیت خود دانستم تا دَینم رادر مقابل همصنفم که درلیسه استقلال کابل باهم یکجا بودیم ومن بحیث یک همصنف به نامش افتخارمیکنم، ادا کرده باشم. اگر امروز در جمع ما می‌بود، شصت سال عُمر میداشت. الهی روحش شاد باد! /
نویسندۀ مطلب بالا استاد دانشگاه ایالتی کلیفورنیا-ایست بی، وبرنامه ساز دینی و سیاسی تلویزیون نورمی باشد.
(منتشرۀ هفته نامۀ امید)

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 مهر 1392 ، 08:50
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 181 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.