Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مســعود درتوفـــان ســیاست هــای منطقــوی وجهانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط پروفیسرداکترحمید هادی، کرولاینای شمالی   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:30

مســعود درتوفـــان ســیاست هــای منطقــوی وجهانیدرین هفته که سالگردشهادت یک رادمرد بزرگ افغانستان یعنی احمد شاه مسعود فقید راتجلیل وازرهبریت، کاردانی، حمایت ازحریت و آزادی کشور ومردم سرزمین هاتوسط این شخصیت والا تقدیرمیکنم، هنوزهم افغانستان وکشورهای دیگراسلامی درآتش نفاق، جنگ، خونریزی وتعصب نژادی وناسیونالیسم وشرارتهای دین افراطی می شوزند. درین ایام بیشترازهمه وقت کلمات وگفتارمسعودفقید درگوش های مازمزمه میشود ودرفضا طنین اندازمیباشد.
باوجودیکه کشورومردم ناتوان افغانستان درمسیرتقریباسه صدسال گذشته ازحکمفرمایی قانون، عدالت اجتماعی وتامین حقوق بشربی بهره بوده وسیستم سیاسی کشور ورهبران دولت تهدابی ازدموکراسی، یعنی حکومت مردم وآزادمنشی فردی بنیادنکرده بودند، باآنهم مردم به اصطلاح نفس میکشیدند وبه زندگی بخور ونمیر ادامه میدادند. تاریخ شهادت میدهدکه فاجعه ایکه درافغانستان بوقوع پیوست وبعدترحوادث خونباری رابدنبال داشت، اصلاباتعرض روسهای سفاک برسرزمین ما آغازیافت. این تعرض نه تنهاشالودۀ یک کشورمظلوم، غیوروآزادی خواه راازهم فروریخت، بلکه این حملات خونبار درخارج ازافغانستان انتشارنموده وتشنجات بعدی را ازآسیاتا اروپا، امریکا، شرق میانه و افریقا به میان آوردکه درنتیجه تاامروز ملیونهافرد بشر راازتولیددهشت افگنی وجنگ به تباهی کشانیده ویک سلسله ممالک جهان خصوصا کشورهای اسلامی شرق میانه راویران نموده است.
درچندسال گذشته حاصل این فاجعه 60 ملیون مهاجرمسلمان ازخانه و کاشانۀ آنهابوده که پنجاه درصدیعنی 30ملیون آنها اطفال بوده است، درین بحث مختصر دوموضوع ونتایج تباه کنندۀ آن برای کشورعزیزما وتغییرات سیاسی بعدی وحوادث خونبار دردیگرنقاط جهان بشریت، ودوم، نقش مسعودفقید درین توفان حوادث سیاسی ویادبودی ازماهیت شخصیت ورهبریت این مرد بزرگ .
مورخ ونویسندۀ توانای کشورجناب داکترحقشناس حملۀ روسهاو جانبازی افغانهاراچنین خلاصه میکند:« درفاجعه ایکه درکشورمااتفاق افتاد، خونین ترین جنایتی بودکه چشم ایام کمتردیده وگوش تاریخ اندک شنیده است. یک قدرت شیطانی عصر باسازوبرگ پیشرفتۀ آدم کشی ولشکرخونخور واهریمنی برملت بیچاره ومظلوم وتهیدستی که جزمهرورزی وانساندوستی وصلح وآزادی شعاری نداشت، حمله نموده وهروحشت وبربریتی که ازدستش ساخته آمدمضایقه نکرد. صدهاهزار انسان بیگناه کشته شدوملیونها زن ومرد ازخانه وکاشانۀ خویش آواره گردیدند. قومی ملحد وخداناشناس برآیین خدایی وخداپرستی تاختند تا مردم راقتل عام کنند وثروتهای سرشارطبیعی ودست نخوردۀ کشور آنها را ازخودسازند. این تاخت وتاز وحشیانۀ عصرواین صحنه های دلخراش والمناک هرچند دورازاقیانوسها ودرگوشۀ دورافتادۀ ازجهان قرارداشت، اماهمانند صاعقۀ درفضا پیچید وقلب واحساسات جامعۀ بشری رابه شدت تکان داد. درمسجدوکلیسا غلغله افتاد، ازعرب وعجم فریاد برآمد، کافر ومسلمان همدردی نشان دادند، ازهرجامعۀ نفیری برخاست وازهرانجمن نفرت وانزجاری، اما دیدوشناخت هریک ازین فاجعه به اندازۀ برداشت شان بود وقضاوت وداوری آنان بقدرحوصلۀ شان. خودنیز قیام کردیم وباسنگ وچوب، باخنجر وشمشیروتفنگ و هرچه دردست داشتیم دردفاع ازوطن خود برخاستیم. فرزندان توحید و پاسداران ایمان وآزادی به قربانگاه رفتند وازسربازی وجانبازی داستانها آفریدند. دستۀ به رسالت یازیدند وعهده دار قیام ورهبری آن شدند.»
حملۀ ارتش سرخ واشغال افغانستان یک نقطۀ انتقالی درحیات مردم ما وسیاست کشورهای منطقه وشیوع جنگ وخونریزی درخارج افغانستان یعنی قارۀ امریکا، اروپا، افریقا وکشورهای شرق میانه شد. درحقیقت پس ازخروج اردوی سرخ ازافغانستان وعدم توجه امریکا درمعضلۀ افغانستان زمینه رابرای بروزجنگ داخلی آماده ساخت. درین بی ثباتی که دسته های مختلف مجاهدین برای اخذ قدرت باهم میجنگیدند، داخلۀ پاکستان درامورداخلی کشور، وفرستادن طالبان برای اشغال افغانستان، زمینه رابرای نشو ونما وتشکیل دهشت افگنان القاعده هموار نمود. استیلای طالبان و وردسیل آسای شاگردان مدارس اسلام افراطی دیوبندی، بازی سیاسی بزرگ دیگری درمنطقه بودکه بربرنامۀ راهیابی قدرتهای بزرگ غرب بطرف شمال ورسیدن به منابع سرشارنفت آسیای میانه پیریزی شده بود. ازین هیولای سیاسی دهشت افگن عرب بنام اسامه بن لادن ودار ودسته اش درافغانستان سربلندکردندوباحمایت طالبان، برامریکاحمله ومنجربه تراژدی11/9 شدند. متعاقبا حکومت طالبان درکابل توسط قوای امریکاسقوط داده شده وپلان حمله برعراق پیریزی شد.
باوقوع تراژدی11/9 پرده ازروی ستیژ بالارفت وبازیگران دیگری ظاهرشدند. یکدستۀ جمهوریخواهان جدیدیا NEO- CONSERVATIVE های امریکایی که شاگردان مکتب Leo Strauss وWillstatterدر کالج شهری نیویارک ویونیورستی شکاگو بودند ودرسر آرزوی تسلط جهانی رامی پروریدند، بازیکنان صحنۀ جدید بودند. نظریۀ این گروه شباهت به ایدیولوژیTrotsky روسی بودوحل مشکلات راتنها ازراه زور وجنگ میدانستند. آنهاعقیده داشتندکه فاجعۀ11/9 موقع مساعدی برای پیاده کردن نظریات آنهابوده است. به همین اساس جنگ عراق براه افتاد وبه تعقیب آن تاامروز ازلیبیا، سوریه، عراق، مصر ودیگرکشورهای اسلامی ملیونهامسلمان قربانی شدند یادستخوش مهاجرت ودیگر بدبختی هاشده وازبین این مصیبتها شبکۀ دیگردهشت افگنی یعنی داعش یا ISIS ظهورنموده است.
ازحملۀ روسها تاظهورداعش میبینیم که این حوادث چون زنجیری بهم ارتباط دارندومیتوان ادعاکردکه اگرحملۀ روس برافغانستان نبود، شبکۀ دهشت افگنی القاعده ایجاد نمیشد واگرحملۀ امریکا برعراق نمیبود امروزداعش وجودنمی داشت .
نقش احمدشاه مسعودفقید به مقابل روسهای متعرض که منشأ اکثراختلافات سیاسی بشمارمیرود، خیلی جالب وبرازنده است. با وجودی درجنگ برای استقلال افغانستان تمام اقوام ومردم افغانستان مساویانه سهم گرفتند وقربانی دادند، اماپلانگذاریهای  جنگ گوریلایی ، شجاعت، احساس وطنپرستی، درایت وکاردانی ازحماسه آفرین بود. ماهمه میدانیم که تاریخ کشورهای جهان بابستر متلاطم وپرغوغای آن همیشه شاهد بروز وظهورمردانی بوده است که موجودیت برازندۀ آنها تأثیرعمیقی درتدوین وتکامل دوره های مختلف تاریخی بوده ونقش تعیین کنندۀ درسرنوشت ملل داشته است. مسعودیکی ازهمین قهرمانان بودکه درمشکلترین ایام اشغال افغانستان توسط روسها ودورۀ تسلط طالبان والقاعده، برای آزادی کشورمردانه جنگید . این مردبزرگ در آسایشگاه محقری زندگی داشت، درشرایط ابتدایی ساده ولباس ساده اما روحیۀ بزرگ برای دفاع ازکشور بادشمن غول آسایی پنجه نرم کرد. مقاومتش باجنگ علیه روسها بامهارت خاصی که منحصربه جنگ گوریلایی بود، درچهار صفحه پیریزی شده وحمایت اکثرمردم افغانستان راباخودداشت. مورخین مینویسند درجنگی که روسهادرطول یک هفته چهارهزارراکت ازآنسوی دریای آمو بردرۀ پنجشیر پرتاب کردند وصدهاطیارۀ جنگی این درۀ زیبا رابمباران میکرد، ودرهفته های اخیربه تعدادسی هزارعسکراردوی سرخ وارد پنجشیرشده بود، نتوانستند این قهرمان راکه قدرتش برعقیده وایمان به خداومقاومتش بر عشق وطنپرستی استواربود، شکست بدهند. روایت میکنندکه حملات روسهابرپنجشیرشباهت حملۀ متحدین برپناهگاه هتلر داشت. مسعود در این جنگ برای آزادی کشورش جنگیدوآزادی راچنین تصویرمیکرد:
« مابرای آزادی میرزمیم، برای من زیستن درزیرچتر بردگی پست ترین نوع زندگیست، برای حیات مادی همه چیزمیتوان داشت، آب، نان، مسکن . ولی اگرآزادی مابرباد رفت، اگرغرورملی مادرهم شکسته شد، واگراستقلال مانابود گشت، درآنصورت این زندگی برای ماکوچکترین لذت وارزشی نخواهد داشت .»
مسعود چه میگفت ودیگران درمورد او چه اظهاراتی داشتند ؟
* مسعودبارها میگفت:« مرگ صدبار بهتراززندگی تحت اسارت و بردگی میباشد.» * مسعودفقیدباتمام قوماندانهای جهادبااحترام ومحبت صحبت میکرد، ازنطقها وصحبتهای تلفونی اش بادیگرقوماندانهای جهادچنین برمیآیدکه او آرزوی فرمانروایی نداشت، ودیگران رابه اتحاد واتفاق وتشکیل حکومت توصیه میکرد. * ایمان مسعود به خدا چون کوهی استواربود. درمسلمانی معتدل ومیانه روبود وازدین افراطی وناسیونالیسم قومی وزبانی که کشورش رابه بردباری رهنمونی میکرد، گریزان بود. * آزادی ووطنپرستی نشانه های بزرگ این رهبرعالیمقام بود. * مسعوداحترام خاصی به حقوق وآزادی زنان داشت وتعلیم و تربیه اطفال وجوانان به نظراو اجزاء مهم واساسی برای انکشاف آیندۀ کشور بشمارمی رفت .
* احمدشاه مسعود کتاب زیادمطالعه میکرد وافکارواندیشه های فلسفی داشت. افکارفلسفی توحید وتصوف مولانا جلال الدین محمدبلخی مسعود راجذب نموده بود، سروری در کیش ودین مسعود، خدمتگری بود. * مسعوداسیران جنگی راشکنجه نمیکرد وازقوانین زمان جنگ و مقررات کانونسیون جینوا رااحترام می نمود. * مسعودآنقدرازنعمت اخلاق وذخیرۀ ارزش واحترام انسانی برخورداربود که درزمان جنگ و قبل از ورودبه شهری، به عساکرخود دستورمیدادکه برزنان، اطفال، مردان ودارایی مردم دستبرد نزنند وبه مردم هیچگونه اهانت نکنند.
دراثر جهادونبرد باشرافت این مرد بزرگ، دیواربرلین شکست، کاخ کمونیسم کرملین زوال یافت وجنگ سردبین دوقدرت جهانی ازبین رفت.  
* وال ستریت ژورنال، مسعود رافاتح جنگ سرد لقب داد. * وینسان هوگو ژورنالیست معروف فرانسه مسعودرا « درخشان چهرۀ حماسه آفرین انجام قرن » یادکرد.* برنارد هنری لیوی فیلسوف بزرگ فرانسوی دردیدارهایی که بااحمدشاه مسعود داشت، خصوصیات اورا چنین برشمرد: « افغانها ملتی اندکه تاریخ هرگزفراموش شان نخواهد کرد. احمدشاه مسعود نمونۀ ازهمین ملت است، ملتی که درسهای فراموش ناشدنی رادرتاریخ این قرن بیادگارگذاشته است. من دیدم که مسعود آنچه راجع به اتحاد واتفاق مبارزانش میگفت، جدأ به آن معتقد بودکه به نظرمن امروز اویگانه شخصیت افغانی درین راستاست. »
* عبدالله عزام مردمشهور وذینفوذ عرب دربارۀ احمدشاه مسعودگفت : « مسعود پدیدۀ تکرار ناپذیر است، اوبهتر ازناپلیون بناپارت درمقابل روس هاایستادگی کرد.» * کوفی انان سرمنشی سازمان ملل گفت: « مسعودبرای خودیک ستراتژی نظامی داشت وبرای حفظ حق حاکمیت افغانستان کمک قاطع وحیاتی نموده بود. قتل اومساعی رابرای خاتمه دادن به جنگ داخلی افغانستان به مشکل مواجه میسازد. مسعودبرای راه حل هرمنازعه همیشه آماده بود. »
نکول فانتن رییس سابق پارلمان اروپااظهارنمود:« مرگ مسعودموجب نگرانی عمیق من دربارۀ افغانستان میشود. مسعود امیدآزادی مردم افغانستان دربرابرجنون ویران کنندۀ قدرت درکابل بود. »
دوستان گرامی! احمدشاه مسعودچون ستارۀ درخشانی ازدرۀ پنجشیر درخشید. اودرپاکی وبیگناهی چون کبوتری سپیدبال ودرغرور و بزرگی وشهامت چون عقابی بلندپرواز برکوهها، دره هاوآسمانهای کشورش اوج میگرفت ومحبت وجوانمردی اش دردلهای دوستان و یارانش چون سلطان مقتدری حکومت میکرد. درآفتابهای سوزان و زمستانهای سرد راههای صعب العبوری رامی پیمود وازطلوع سپیده دم تاسیاهی شب برای نجات کشورش جانبازی میکرد.
مرگ این قهرمان بزرگ نمیتواند تلاطم اقیانوس آزادی وبزرگواری را ازدل ها برباید. این رادمرد بزرگ در دل مردم افغانستان تخمی ازوطن پرستی، انسانیت، بشریت وفداکاری راکاشته است که تاجهان باقیست علم آزادی اورا برشانه باید کشید.
گرچه مسعودتاامروز وارث سیاسی ندارد، اما هرریگ وسنگ وصخره، درهردره ووادی کشور نوای دل انگیز وآزادیبخش اورا ازامواج رود خانه هاخواهندشنید وبربزرگی وشهامت او درودخواهندفرستاد. به روح بزرگش درود می فرستم . /

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 183 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.