Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مســـعود ومشخصـــه هـــای منحصـــر به فــرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط عبدالحفیظ همام   
دوشنبه ، 1 مهر 1392 ، 08:19

مســـعود ومشخصـــه هـــای منحصـــر به فــرددرین مقال کوتاه، مشکل است حق مطلب را روی مشخصه ها و ویژگیهایی ارزنده وآموزندۀ شخصیت بزرگی چون سپهسالار جهاد و مقاومت احمدشاه مسعود، ادا کرد؛ مقالاتی ازین دست پیرامون ابعاد شخصیتی چون قهرمان ملی کشور، بحری را درکوزه گنجانیدن است. در واقع بایست به حجم یک امت و به امتداد یک نسل پیرامون شاخصه های زندگی ایشان سخن گفت و قلم فرسایی کرد. به فرمودۀ دانشمند وعالم مجاهد شهید دکتور عبدالله عزام: "راستی من کجا و مسعود کجا، او که با دستان پرتوانش پای ظلم را به لرزه درآورده، بنیاد و دیواره های کفررا ورشکسته ساخته است!... آیا این همه کارهای که من کرده ام در برابر ساعتی که احمد شاه مسعود درمیان طوفان آتش وخون وامواج گلوله و مرگبار مسلسل صدها طیاره وهزاران تانک و توپ به سر برده است، به اندازۀ پشیزی بیش ارزش خواهد داشت؟ نه هرگز".

مبارزه در برابرسه پدیده
احمدشاه مسعود، سه ونیم دهه از عمر گرانبهای خویش را صرف مبارزه با سه پدیدۀ شوم و سیاه تاریخ کشورمان سپری نمود:
1- مبارزه با استبداد داخلی وحاکمیت موروثی
2. مبارزه با تجاوز و اشغال استعمارسرخ
3. مبارزه با تحجر، ترور و وحشت.
هر یک ازین پدیده ها، بمثابۀ کتله های از لجن متعفن و انباشته شده یی اند، که به حجم چند نسل و به توانایی ملتی مبارز وخستگی ناپذیری مقاومت و پایداری میخواهد، که نهایت طاقت فرسا و جانکاه است. آنچه از مسعود یک چهرۀ ماندگار و استثنائی برای تاریخ معاصر ما ارائه میدهد مؤلفه های از قبیل حس آزادگی وعدالت خواهی، مروت ومردانگی، ایستادگی و مقاومت و ادامۀ جهاد ومبارزۀ پیهم وخلل ناپذیر وی دربرابر اینهمه تجاوز، بیداد، ناهنجاریها وناگواریهای متراکم روزگار ما است. شخصیتی که ویژگیها و شاخصهایی ارزندۀ مختص به فرد در وی تبلور یافته است، که اورا درفراز و نشیب روزگار ونابسامانیها وناهنجاریهای ایام، چون کوهپایه ها استوار، پایدار ومقاوم نگه میدارد.


بعد فکری وایدلوژیک
به نظرم شاخصترین ویژگی، و اثرگذارترین مشخصه درزندگی انسان، همانا شاخصۀ ایده وبعد فکری و ایدلوژیک هر انسان است، که برای آدمی جهت میدهد و مسیر فکری اش را در آزمون زندگی تبیین وتعیین مینماید.
در یک کلمه، محوری ترین مؤلفه یی اثرگذار در شخصیت مسعود، همان بعد فکری وایدیولوژیک وی است. ما می بینیم وی از همان عنفوان جوانی دارای یک جهانبینی اسلامی وجاذبه های ایمانی است؛ چون تنها گرایش های ایمانی وباورهای دینی است، که موجب میگردد انسان تلاشها ومجاهدتها را علی رغم گرایشهای طبیعی وغریزی انجام دهد. وگاهی هم هستی، مقام و حیثیت خودرا در راه ایمان خویش فدا سازد. این در صورتی میسر است که ایدۀ انسان جنبۀ تقدس داشته و بر وجود وهستی انسان حاکمیت مطلق پیدا کند. به فرمودۀ مرتضی مطهری، تنها ایمان دینی ومذهبی است که به اندیشه وایدۀ آدمی تقدس می بخشد، وانسان را بصوب آن درحرکت می آورد وبا ایمان راسخ و پایمردی دران راه مبارزه مینماید.
روی همین جاذبه های ایمانی و داعیۀ دادخواهی و عدالت اجتماعی بود که مسعود، به عنوان یک روشنفکرمسلمان و متعهد، وبا درک ژرف ازاوضاع نا بسامان کشور، در اوائل دهه های هفتاد سده یی پیشین میلادی، در صف نهضت اسلامی پا به عرصۀ مبارزه نهاد؛ درست زمانیکه کشور از نظر اجتماعى در هنگام ببارآمدن نهضت اسلامى و سازمانهای چپ ماركسستى در حد ناگواریها ودر وضعیت کاملا انهیارسیاسی-اجتماعى تمام عيار قرارداشت.
بدینگونه، ویژگی فکری واندیشۀ او مبنی برتحقق آرمانهای عدالت اجتماعی اسلام، اثرگذارترین نقش در شخصیت وی به حساب می آید. که در واقع تبلور اندیشه ومحورباوری مبارزات فرزندان نهضت اسلامی در فراز ونشیب تاریخ این کشور است، که بایستی درافغانستان تحقق مییافت.

ثبات وپایداری
در تاریخ، بسا رهبران، انقلابیون و مبارزانی اند که در یکی از ابعاد مبارزاتی موفقیت و شهکاریهایی داشته اند؛ ولی لاجرم به نحوی از لحاظ فکری دچار آشفتگی فکری و گسیختگی ایدولوژیک میگردند. حتا ما این پریشانی و گسیختگی فکری را در تاریخ مبارزات اسلامی هم می توانیم مشاهده نمائیم. خیلی از مبارزان وپیشتازان، ارزشهای دینی وباورهای اعتقادی شان در یک مقطع دچار التقاط فکری گردیده و آشفتگی ذهنی بر ایشان چیره میگردد وچه بسا از ارزشهای والای انسانی به پای ملیت، زبان، قومیت وامثال اینها ریخته میشود، که سرانجام نهضت از نظر فکری ورهبران نهضت از لحاظ ایده و اندیشه به انحراف و به بیراهه می شتابند.
اما مسعود، از لحاظ فکری چه در آغازین مرحلۀ زندگی و تا آخرین مرحلۀ مبارزات وقهرمانیهایش هرگز دچاراندکترین تزلزل فکری نمیگردد، و تا آخرین مرحله تنها اسلام را یگانه اساس زندگی و راه حل بحرانهای عمدۀ انسانها وجوامع بشری میداند؛ از همین رو، ما شاهد هستیم که ایشان در آزمون مبارزه به هیچ قیمتی وارد معامله نمیگردد و به قیمت تفکر و اندیشۀ اسلامی، آزادی خواهی واستقلال طلبی به بازیگریهای سیاسی تن نمیدهد.
بعد اخلاقی
آنچه شخصا بنده و آنهائیکه که با مسعود، شناخت ونشست و برخاست داشته اند، مسعود را به صفت یک مسلمان متعهد و متعبد که همیش در سنگر دعاء و توکل به خدا، ومددجوئی از غیب و اتکاء به ارادۀ الهی داشت، می شناسند. از شاخصه های برازنده و ویژگی ایشان، پابندی به اخلاقیات وآموزه ها و ارزشهای دینی واخلاقی است، که نهایت ایشان به این ارزشها ومفاهیم ارج میگذاشت.
یقینا، بسیار کم اند افرادیکه پس از رسیدن به قدرت بتواند در برابر زرق وبرق زندگی و تجملات دنیایی خویشتن را مصؤون نگه دارد؛ چه بسا ما شاهد دگرگونیهای زندگی مردان مجاهدی بوده ایم، که با تأسف به بیراهه رفته اند، وافرادی هم ازهمین نهضت اسلامی از طرازهمان انقلابیون و مبارزان، گرفتاریهای مادی و هوسهای نفسانی پیدا کردند. اما زندگی مسعود، سراسر حتی در اوج پیروزی همیشه پارسایی و درویش مآبانه است واو تا آخرین مرحلۀ حیات توانست ویژگیهای شاخص ایمانی اش را در طول مبارزه و تا ایام شهادت وعروج ملکوتی اش حفظ نماید.
در پایان، به روح همه شهدای جهاد ومقاومت افغانستان وبخصوص به روح پاک سپهسالار جهاد ومقاومت وقهرمان ملی کشورشهید احمد شاه مسعود، درود ورحمت فرستاده واز بارگاه پروردگار برای شان جنات برین وبهشت جاودانه استدعاء مینمایم. روح شان شاد ویادشان گرامی باد!.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.