Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تقـــدیر از اجـــراآت خـــوب، تکمیـــل ٣٩ پــروژه ســاختمــانی و زیــربنــایی در ســال ۲٠١۵ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 22 دی 1394 ، 08:50

پرتو نادریبرنامۀ تقدیر از اجراآت خوب (Good Performers Initiative) بر اساس فرمان 99 مقام ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در چارچوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به سال 2007 به فعالیت آغاز کرد. این برنامه در گام نخست به وسیلۀ آدارۀ انکشافی  سازمان ملل متحد حمایت مالی می شد.  از سال 2008 بدین‌سو ادارۀ بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون  ایالات متحد امریکا (GPI)  این برنامه را تمویل می کند.  بر بیناید اهداف  این برنامه بر بنیاد دسته بندی ها یا کتگوری های زیرین پاداش داده می شود. این پاداش ها به گونۀ یک رشته پروژه های ساختمانی زیربنایی و مثر بر زنده‌گی کشاورزان و مردم ارائه می گردد:
•    ولایاتی که بر بنیاد گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد؛ میزان کشت کوکنار را به صفر می رسانده اند و وضعیت صفری کشت کوکنار را حفظ می کرده اند.
•    ولایاتی که  کشت کوکنار را به میزان ده درصد یا بیشتر از آن کاهش می دهند.
•    ولایاتی که هر چند شامل این دو دسته نمی شوند؛ ولی  اجراآت  و دست آورد های خوبی در امر مبارزه علیه مواد مخدر داشته باشند به این پاداش‌ها دست می یابند.
پس ازتطبیق مرحلۀ نخست  بر بنیاد تجربه های به دست آمده، برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب به بازنگری شد که بر بنیاد این بازنگری مرحلۀ دوم برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب آغاز شد. این بازنگری به سال 1393 برابر با 2014 صورت گرفت. جهت بازنگری یک کمیتۀ تخنیکی  از نهادهای هم‌کار به وجود آمد تا دیدگاه ها، پیشنهادها و تجربه های خویش را در پیوند به این موضوع بیان کنند و چگونه گی کار در مرحلۀ دوم را مشخص سازند.  در این مرحله بیشتر توجه بر تطبیق پروژه های متمرکز شده است که باید دهقان محور باشد. یعنی  راه اندازی پروژه های زراعتی که تاثیر مستقیم بر زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی دهقانان داشته باشند تا دهقان از کشت خشخاش به گونۀ آگاهانه دست بردارند و به جای آن به کشت حلال روی آورند. در این مرحله ولایات،  بر بنیاد کتگوری ها زیرین  مستحق پاداش شناخته می شوند:
•    محو و کاهش کشت کوکنار،
•    تنفد قانون،
•     آگاهی عامه .
هم اکنون برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب در مرحلۀ دوم کاری خود قرار دارد. با این حال هنوز کار ساختمان پروژه های زیر بنایی ساختمانی که در مرحلۀ نخست، تایید شده است ، جریان دارد. کار روی کارهای پروژه های دهقان محور که از سال 2015 آغاز شده است. هم اکنون دست کم در بیست ولایت کشور کارمندان تحقیق فعالیت دارند تا شورا های دهکده ،  شورا های انکشافی ولسوالی های ، شورای انکشافی ولایت را در انتخاب پروژه های دهقان محور کمک و رهنمایی کنند. البته انتخاب پروژه های از  مسوُولیت شورا های می باشد.  در سال 2015 شماری از پروژه ها پس از انتخاب  اولویت بندی ، به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از طریق مقام ولایات فرستاده است. قرار است که کار این پروژه های پس از تایید کمیتۀ مسوُول آغاز شود.  البته برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب در چارچوب اهداف راهبردی خود در مرحلۀ نخست، در سال 2015 یک رشته پروژه های ثمر بخش و بنیادی را در ولایات کشور  تکمیل کرده و به بهره برداری سپرده است. البته این پروژه  به کمک مالی ادارۀ بین المللی تنفیذ قانون و مبارزه با مواد مخدر ایالات محتد امریکا  در چارچوب دسته بندی پاداش های  برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب به آن ولایاتی داده شده است که در زمینه ریشه کن سازی کشت خشخاش، کاهش کشت خشخاش ، دستگیر قاچاقچیان مواد مخدر دست آورد هایی داشته اند.  برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب در چارچوب  اهداف کاری خود می خواهد تا با ایجاد چنین پروژه هایی در یک جهت دهقانان و زمین داران را تشویق کند که دست از کشت خشخاش بر دارند، بل در جهت دیگر می کشود تا با ایجاد زمینه های آموزش و  فعالیت های اجتماعی جلو گشترش اعتیاد در میان جوانان را بگیرد.
ولایت  کنر
1-     ساختمان  پوهنتون یا دانشگاه ولایت کنر تکمیل شده  که  هم اکنون  دانش‌جویان این دانشگاه در شرایط معیاری  به آموزش خود ادامه می دهند.
ولایت پنجشیر
1-    تکمیل مرکز بیست بستر  درمان معتادان ، این مرکز به بهره برداری سپرده شده و شماری از معتادان در آن درمان می شوند.
2-    تکمیل مجتمع ورزشی یا جمنوزیم، با ساختمان این مجمتع ورزشی جوانان ولایت پنجشیر فرصت آن را یافتند تا به گونۀ معیاری به ورزش‌های گوناگون بپردازند.
ولایت پروان
1-    ساختمان مکتب  بیست و چهار صنفی میر علی احمد شاهد،  با ساختمان این مکتب شماری از دانش آموزان پروان فرصت یافتند تا در صنف های معیاری به آموزش خود ادامه دهند، در حالی که در گذشته شماری آنان در زیر خیمه ها در شرایط دشواری  درس می خواندند.
2-    ساختمان کانال آب‌یاری در ولسوالی خواجه سیاران پروان، با ساختمان این کانال مشکلات شمار زیادی از دهقانان در زمینۀ آب‌یاری  زمین های زراعتی حل شده و بخش های از زمین های للمی نیز زیر آب قرار گرفته است.
ولایت بادغیس
1-    ساختمان مکتب بیست و چهار صنفی  در بادغیس، با ساختمان این مکتب  شاگردان این مکتب  به صنف ها و شرایط آموزشی معیاری و بهتری  دست یافته اند.
2-    ساختمان شفاخانۀ بیست بستر ، با سختمان این شفاخانۀ باشنده گان این ولایت به امکانات بهتر صحی دست رسی پیدا کرده اند.
ولایت کندز
1-    ساختمان دیوار استنادی 270 متره «لاله میدان» در ولسوالی علی آباد کندز. با ساختمان این  دیوار استنادی از تحریب زمین های زراعتی دهقانان و زمین داران جلو گیری  شده و این امر میزان در آمد کشاورزان را بالا  برده است.
2-    ساختمان مرکز صحی در دهکدۀ « مولا قلی» ولسوالی دشت برچی ، با ایجاد این مرکز صحی ، دهقانان و باشنده‌گان این ولسوالی به خدمات صحی دست رسی پیدا کرده اند.
3-    ساختمان کتاب‌خانۀ عامۀ کندز، با ایجاد این کتاب‌خانه شهریان کندز ، جوانان و دانش جویان  به کتاب های مورد  نیاز خود  دست رسی پیدا کرده اند.
4-     ساختمان یک مکتب هشت صنفی  در ولسوالی چهار دره.
ولایت کاپیسا
1-    ساختمان پوهنتون یا دانشگاه کاپیسا، با ساختمان این دانشگاه ، حالا دانش‌جویان در این ولایت امکانات آن را یافته اند تا در فضای بهتری آموزشی به آموزش‌ بپردازند.
ولایت نمیروز
1-    ساختمان شفا خانۀ بیست بستر برای درمان معتادان،  با ایجاد این شفاخانه زمینۀ آن برای مردم این ولایت فراهم شده است تا به درمان معتادان خود بپردازند.
2-    ساختمان مکتب بیست صنفی « رودابه» ، با ساختمان این مکتب حالا دختران از زیر خیمه ها به صنف های معیاری راه یافته و آموزش خود را در شرایط معیاری به پیش می برند.
ولایت لغمان
1-    ساختمان دیوار سنگی استنادی 310 متره در  دهکدۀ « شمشیر آباد» ولسوالی قرغه ای. با ایجاد این دیویر سنگی جلو تخریت زمین های زراعتی کشاورزان گرفته شده  و امکانات بهتر زراعتی برای آنان فراهم شده است.
ولایت سمنگان
1-    ساختمان شفاخانۀ بیست بستر درمان معتادان، با ایجاد این شفاخانه مردم برای درمان معتادان به فرصت های خوبی دست یافته اند.
2-    ساختمان مکتب شش صنفی در ولسوالی خرم و سارباغ که با ساختمان این مکتب شاگردان به زمینه های بهتر آموزش دست یافته اند.
3-     ساختمان یک مرکز صحی، که زمینۀ دست رستی مردم را به خدمات اولیۀ صحی فراهم ساخته است.
4-    - ساختمان یک مکتب 24 صنفی ، که زمینۀ بهتر آموزش را برای شاگردان فراهم ساخته است. در حالی که در گذشته شماری از شاگردان این مکتب در هوای آزاد یا هم در زیر خیمه‌ها درس می خواندند.
ولایت هرات
1-    ساختمان یک شفاخانۀ درمان معتادان که زمیه درمان معتادان این ولایت را فراهم ساخته است.
2-    ساختمان یک مکتب هشت صنفی که زمینۀ آموزش بهتر را برای شاگردان فراهم ساخته است.
ولایت پکتیکا
1-    ساختمان تالار کنفرانس ها،  با ایجاد این تالار زمینۀ راه اندازی  نشست های بزرگ علمی در این ولایت فراهم شده است، هم چنان برنامه های آگاهی عامه در پیوند به زیان‌های اعتیاد و کشت مواد مخدر راه اندازی می شود.
2-    ساختمان یک مکتب  12 صنفی، با ساختمان این مکتب شاگردان به صنف های معیاری دست رسی پیدا کرده اند.
ولایت غزنی
1-    ساختمان مکتب دوازده صنفی که با ساختمان آن زمینۀ بهتر آموزش برای شاگردان فراهم شده است.
ولایت دایکندی
1-    ساختمان مجتمع ورزشی که زمینۀ ورزش های گوناگون را برای دانش جویان و دانش آموزان و جوانا این ولایت فراهم کرده است.
ولایت غور
1-    ساختمان یک مکتب شانزده صنفی که زمینۀ دست رسی شاگردان را به صنف های معیاری فراهم ساخته است.
ولایت بدخشان
1-     ساختمان یک پل سی متره در ولسوالی کشم  که دهکده های خشکه دره و نمازگاه را با هم پیوند می زند. با ساختمان این پل رابطۀ نزدیکی در میان باشنده‌گان دهکده های دو ساحل دریا فراهم شده است و راه رفت و بر کشت آنان را کوتاه ساخته و این امر در رزمینۀ داد ستد و روابط اجتماعی در میان مردمان تاثیراتی خوبی برجای گذاشته است.
2-    ساختمان پل 45 متره در  پلیران پایین ولسوالی تگاب، این پل  رفت و آمد و رابطه در میان چندین دهکده را فراهم ساخته است.
3-    ایجاد یک کانال  آب‌یاری در ولسوالی جرم بدخشان که سهولت بزرگی را برای کشاورزان و زمین داران در امر آب رسانی به کشتزار های شان فراهم ساخته است.
ولایت ننگرها
1-    ساختمان باشگاه شبانه یا لیلۀ برای دانش‌جویان پوهنتون یا دانشگاه  ننگرهار، با ایجاد این باشگاه شبانه  زمینۀ آن فراهم شده است تا دانش جویان ولایت دیگر و دانشجویان ولسوالی های دور دست ننگرهار به امکانات بهتر زنده گی شبانه دست یابند که این امر تاثیر بزرگی در امر آموزش آنان بر جای می گذارد.
ولایت لوگر
1-    ساختمان مکتب هشت صنفی  که شاگردان را از مشکلات آموزش د زیر خیمه رهایی دادهد است.
2-    ایجاد یک کانال آب یاری، با ساختمان این کانان شمار زیادی از کشاورزان ولایت لوگر از مشکلات آب‌یاری زمین های کشاورزی خود رهایی یافته اند.
ولایت فاریات
1-    ساختمان یک باب شفاخانۀ مکمل  در ولسوالی گرزیوان که با ایجاد آن مردم  این ولسوالی به خدمات صحی دست رسی پیدا کرده اند، در حالی که در گذشته مردم ناگزیر بودند تا بیماران خود را به مرکز ولایت انتقال دهند که بد بختانه شماری از بیماران در مسیر راه جان می دانند.
ولایت وردک
1-    ساختمان یک مکتب دوازده صنفی در شهر میدان وردک که با ساختمان آن شاگردان به صنف های معیاری دست رسی پیدا کرده اند، در حالی که در گذشته بخش بیشتر آنان یا در هوای آزاد یا هم در زیر خیمه ها درس می خواندند.
ولایت ارزگان
1-     ساختمان یک مجتمع ورزشی یا جمنازیوم که با ساختمان این جمنازیوم  دانش‌جویان، دانش آموزان و جوانان شهر ترین‌کوت به امکانات بهتر ورزشی دست یافته اند.
ولایت زابل
1-    ساختمان  چهار دیوار شورای ولایتی که این امر زمینۀ امنیت بهتر را برای شورای ولایتی زابل فراهم می سازد.
ولایت بلخ
1-     ساختمان یک شفاخانۀ بیست بستر درمان معتادان که با ایجاد آن زمینۀ بهتر درمان معتادان در این ولایت فراهم شده است.
ولایت کابل
1-    ساختمان یک محراب مسجد در ولسوالی فرزۀ ولایت کابل.
نکتۀ آخر این که برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب از 2008 تا هم اکنون کار ساختمان  298 پروژه ساختمانی و زیر بنایی را  در 34 ولایت کشور ، راه اندازی کرده که تا کنون  238 پروژۀ آن  تکمیل  و به بهره برداری سپرده شده است  و کار ساختمان 60 پروژۀ دیگر آن ادامه دارد. هم چنان باید یاد دهانی کرد که در این همه پروژه های تا کنون  یک صد و سی پنج ملیون دالر امریکایی هزینه شده است.
همان گونه که پیش از این گفته شد هم اکنون برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب وارد مرحلۀ دوم کاری خود شده است که در این مرحله در سه کتگوری برای ولایات پاداش می دهد. نخست  کاهش وریشه کن سازی کشت خشخاش ، دو دیگر تنفیذ قانون شامل ضبط مواد مخدر و موادی که با استفاده از آن مواد مخدر ساخته می شود، دست گیری  قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر ، سه دیگر آگاهی دهی به مردم در جهت زیان های مواد مخدر و جلو گیری از کشت خشخاش. در ای مرحله برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب آن پروژه های را تطبیق می کند که زراعتی و دهقان محور بود و بر زنده گی دهقانان تا ثیر مستقیم داشته باشد.
انتظار برده می شود که کار ساختمان شماری از پروژه های دهقان محور  در شماری از ولایاتی که مستحق پاداش برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب می شوند، در سال 2016 آغاز شود!
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 152 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.