Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آمـــوزه هـــایی از تــاریــخ خــود فـــرمـــانی مـــلی شـــاه حبیب الله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
شنبه ، 6 دی 1393 ، 22:06

متن بیانیه دکـتـر بصـیرکامجو در کنفـــرانس اروپــایی لنـــدن، مبنی برشناخت "جایگاه شاه حبیب الله در تــاریــخ معـــاصر افغـــانســـتان" ۱۴  دسامبر ۲۰۱۴متن بیانیه دکـتـر بصـیرکامجو در کنفـــرانس اروپــایی لنـــدن، مبنی برشناخت "جایگاه شاه حبیب الله در تــاریــخ معـــاصر افغـــانســـتان" ۱۴  دسامبر ۲۰۱۴
بنام خداوند جان وخرد
خداوند نورو خداوند مهر
اول: پیدایی شخصیت تاریخی شاه حبیب الله:
شاه حبیب الله تاجیک تبار درسال 1890م. در ولایت کابل شهرستان کلکان تولد گردید. وازسال 1920 الی 1922 خدمت زیر بیرق را انجام داد. ودر سال 1924 به دورۀ دوم خدمت جلب گردید ودر سرکوبی شورش جنگ منگل سهم فعال گرفت، وهمچنان به کمک مولوی عبدالحی پنجشیری به شهردوشنبه رفته در پهلوی گروه های مقاوم ملی تاجیکان علیه دولت شوروی سابق به مجاهدت پرداخت.


حبیب الله ازسالهای 1926 تا 1928 م. رهبری نیروهای مقاومت مردم شمالی علیه دولت امانی را بعهده داشت. که در این روند مبارزه و مقاومت، دولت مجبورشد که در برابر نیرو های مقاوم مردم شمالی از درِ مفاهمه ومصالحه پیش آید . " براثر یک توافق نامه ای رسمی میان ایشان ونماینده دولت در سال 1928 از جانب شاه امــــان الله، به حبیب الله خان رتبه ژنرالی اعطا گردید . علاوه براین براساس سه فرمان شاه امـــان الله به حبیب الله هشتاد و دو میل تفنگ 303 بور با مقدار کافی کارتوس داده شد." (1)

بر اثرخود ایستایی و خود ارادیت، جنبش مقاومت مردم شمالی برهبری حبیب الله خان، سرانجام دولت امانی را در جنوری 1929 سرنگون نمود .

شتاب زدگی در تحقق راهکار های مدنی دولت امان الله که متناسب به پذیرش سطح آگهی شعور اجتماعی جامعه نبود ازیکسو، تطبیق مالیات سنگین، فقر و تهی دستی وانشقاق وچند گانی قومی، عدم قانونیت وتراکم انواع مظالم در هم آمیخته اجتماعی وده ها انگیزه درون کوفته ناشی از حاکمیت مطلقه نظام، ازسوی دیگر، همه دست بدست هم داده اثرات أسف باری را در حیات اجتماعی مردم بوجود آورده بود .

این ناخرسندی اجتماعی درکل باعث انگیزه شورش وتحرک نیروهای اپوزیسیون در سراسر کشورگردید . ازجمله قیام ملاعبدالله گردیزی مشهوربه « ملای لنگ » درمارچ 1924 م.، قیام مردم شینوار وخوگیانی در 1927 م. .

بالاخره قیام مردم شمالی در نوامبر و دسامبر 1928 م . بقیادت حبیب الله مشهور به خادم دین رسول الله بود، که پایه های حاکمیت دولت امانی رالرزان و شکننده ساخت و باعث زوال وسرنگونی آن گردید .

در هنگام تسخیر کابل، شاه حبیب الله بتاریخ 17 جنوری سال 1929 م. از شاه عنایت الله واعضای دولت امانی، بیعت نامه انتقال قانونی حکومت را پذیرفت. وبصورت رسمی برتخت شاهی افغانستان تکیه زد.

پس اززوال حکمروایی شاهنشاهی دود مان غوریان تاجیک تبار در سال 1215 میلادی، حبیب الله خان اولین شاه است که، بعد ازگذشت 532 سال حکمروایی دود مان تُرکان و 182 و اند سال حاکمیت پشتونها(افغان ) در سرزمین آریان و خراسان (افغانستان ) بوده که بار دیگر یک تاجیک تبار به سروری تخت شاهی می نشیند . واز 17 جنوری الی 13 اکتوبر 1929م . بصفت شاه افغانستان خدمت می نماید .

دوم: پیدایی وزوال حاکمیت شاه حبیب الله:
شاه حبیب الله پیش ازاینکه حکومت امان الله را سقوط دهد، نادر خان در پاریس درچند ملاقات پنهانی با سفیروقنسل بریتانیا جهت تعویض حکومت امانی وبعداً حکومت شاه حبیب الله، موفق به گزینه های مقدماتی دریافت حمایت سیاسی ونظامی دولت بریتانیا گردیده بود.

با بقدرت رسیدن شاه حبیب الله، نادر خان بیدرنگ با برادران خویش هاشم خان وشاولی خان بتاریخ 23 فبروری 1929 م. ازفرانسه به هند برتانوی آمدند ودرمرزافغانستان سپاهی ازملیشه های سرحدی را تجهیز کردند ومجالی به آوردن تغییر در ساختار نظام به حکومت نوبنیاد شاه حبیب الله نداند . وجنگ میان ملیشه های سرحدی نادر خان و نیروهای نظامی حکومت با حدد تمام آغاز شد. ازجمله:
" ... جنگی که درغزنی درگرفت بیست هزارسرحدی‌های پتان که با نادر آمده بودند کشته شدند اما نتوانستند غزنه را تصرف کنند .
اما بنا به وعده‌های که به هزاره‌های بامیان از طرف نادر داده شد هزاره‌ها از عقب به حبیب الله یورش بردند و وی را مجبور به عقب نشینی به زادگاهش کردند.
نادر با این شیوه ولایت غزنی و به همین ترتیب کابل را تسخیر کرد. بعد از تسخیر کابل، « محمد صادق مجددی » را با یک جلد قرآن شریف که نادربرای یقین دادن عفو حبیب الله از جانب خود مهر و دست خط نموده بود نزد او فرستاد و شاه حبیب الله به قرآن شریف احترام گذاشته، با بیست تن از یارانش وارد کابل شد. اما نادر خان بی حرمتی به قرآن شریف نموده و خلاف وعده یی خود، حکم به دار آویختن حبیب الله و یارانش را صادر کرد . بتاریخ 13 اکتوبر 1929 بوسیله پتان‌های بیرون مرزی تیر باران و بعداً به دار آویخته شدند. " (2)

چون نادر خان وولی نعمت اش بریتانیایی وقت خوب می دانستند که شاه حبیب الله از تبار وخون جمشید و کیومرث، کاوه وکیقباد، کوروش بزرگ، ابومسلم خراسانی ویعقوب لیث صفار، اسماعیل سامانی، فردوسی بزرگ و مولانای بزرگ است . واین را هم درک می کردند که با استقرارحاکمیت شاه حبیب الله، فرهنگ بومی سرزمین آریان ــ خراسان بار دیگر جای تاریخی خود را احراز می کند ودست آزمند بیگانگان را برای همیش از میهن خویش کوتاه می سازد وبستر خود فرمانی ملی، دوستی و همبستگی ملی را میان شهروندان این میهن باستانی ایجاد می نماید .

به پیروی ازین اندیشه بود که شانس تنفس کردن از جانب نادر خان ووحامیان برتانوی اش برای ادامه حیات حاکمیت سیاسی شاه حبیب الله داده نشد. وحکومتش را در هنگام تولد شدن خفه نمودند .

برای شناسی بیشترمسئله، که چرا؟ بریتانیای وقت وخاندان آل یحاخان از رهبری شاه حبیب الله هراس داشتند . در این مفهوم نهفته است که نیاکان شاه حبیب الله بومی ترین ملیت در سر زمین آریان ــ خراسان می باشند که پیش از پنچهزار سال سروری این مرزبوم رابعهده داشته اند، اینک بگونه ایجاز بشرح حکمروایی دوره های تاریخ نیاکان می پردازیم:

اول ــ شاهنشاهی پیشدادیان بلخ اجداد تاجیکان فارسها و کُرد ها:
(دوران حکمروایی دوهزار و پانصد و پنجاه و شش سال )

دوم: شاهنشاهی کیانیان بلخ اجداد تاجیکان وفارسها:
(دوران حکمروایی حدود سیصد و اند سال)

سوم: شاهنشاهی هخامنشی ها اجداد تاجیکان و فارسها
(دوران حکمروایی 220 سال )

چهارم: شاهنشاهی اشکانیان سومین سلسله دود مان تاجیکان
(دوران حکمروایی 476 سال )

پنجم: شاهنشاهی کوشانیان، چهارمین سلسله دود مان تاجیکان
(دوران حکمروایی 315 سال)
ششم: پادشاهی طاهریان، پنجمین سلسلۀ دودمان تاجیکان
( دوران حکمروایی 52 سال)

هفتم: شاهنشاهی صفاریان، ششمین سلسلۀ دودمان تاجیکان
(دوران حکمروایی 141 سال)

هشتم: شاهنشاهی سامانیان، هفتمین سلسله دود مان تاجیکان
(دوران حکمروایی 130سال )

نهم: شاهنشاهی غوریان، هشتمین سلسله دودمان تاجیکان
(دوران حکمروایی 67 سال )
..........................................................................

سوم: کنه اهریمنی حاکمیت تک صدایی در افغانستان:
نادر خان بعد از قتل شاه حبیب الله ویارانش پایه های قدرت و حاکمیت تک صدایی نظام مطلقه شاهی همچو پار را مستحکم تر ساخت . جهت سرکوب وشکستن غرور ومطیع ساختن مردم، توانست جنگ و خشم و خشونت و تعرض وتصاحب آفریند . وبیاری گروه های مهاجم سرحدی خود، دو بار یکی به سال 1929 م. ودیگری به سال 1930 م. بسرکردگی محمد گل مهمند تحت نام این شعار:
" سراش ازمن ومالش ازشما " بی باکانه مردم شمالی را قتل عام کردند ومرتکب بیشمارجنایت ناموسی شدند.

با بقدرت رسیدن افغانها در سرزمین خراسان از سالهای 1747 میلادی تا کنون کشور ما در دوران 267 سال دارای نظام های سیاسی ای بوده که درآن قـــــــدرت وحاکمیت دولتی ( قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه اجرائیه ) پیوسته در دست یک فرد قرار داشته است. که وی زیر نام: شاه، امیر، رئیس جمهوری ولاغیر هرچه دلش خواسته اراده کرده، تصمیم گرفته، عمل نموده .
براثراستمرار چنین سیاست مطلقه، کشور از رشد و تکامل وهمزیستی و همگرایی واقعی باز ماند . ودرروند این مدت زمان، میلیونها انسان بیگناه هم میهن ما، قربانی سیاست های ضد انسانی این حکام خود سر و وابسته بغیر، گردیدند.
ازتجارب تاریخی کشورمی آموزیم که حکومات تک محور وتک صدا و مطلق عنان در جریان حکمروایی شان، فقط تعرض و غصب نمودند، تشنج آفریدند، خون ریختند، بدار آویختند، قتل و کشتار کردند. وبیک کلمه ثبات وامنیت را در جامعه از ریشه خشکانیدند . که این قتل وکشتار وقربانی گرفتن ها در کل، کم وبیش با کمی تفاوت شامل تمام اقوام و گروه ها وشهروندان این کشورمی شود.

برای جلوگیری از ادامه چنین سیاست تک صدایی که هنوزهم جریان دارد، کنون بایست وقایع تاریخی را باری با دیده باز وعقلانی بازشناسی کنیم . وازآموزه های عینی تاریخ معاصر میهن مان طرح راهبردی سیاسی:

" حل اساسی مسئله ملی در افغانستان" را پیشکش نمائیم . و با دل وجان در راه عملی نمودن این طرح انسانی وصلح خواهانه، گام عملی بدون هراس برداریم.

چهارم:" حل اساسی مسئله ملی در افغانستان (3) "
به تأسی از آموزۀ مؤلفه های ساختاری حاکمیت مردم سالار،" حل اساسی مسئله ملی در افغانستان " دارای اهداف سیاسی، انسانی وحقوقی می باشد .

وعبارت اند از: واپسگیری آن ارزشهای هویت فرهنگی وتاریخی وملی سرزمین خورشید است که در روند سده های اخیربوسیله حاکمان ستمگستر وابسته بغیر، از جای تاریخی و بومی اش بیجا شده وباید دوباره بسر جایش آورده شود. تا زمانیکه این خشت های ارزشمند تاریخی بیجا شده ــ دوباره در جایش سفت نگردد، هیچگاه دیوار های واقعی صلح وآزادی و همبستگی ملی با این مهندسی های اهریمنی تعمیر نخواهد شد.

در واقعیت امر مرام این سند تاریخی ایجاد ملت یک پارچه خراسانی برمبنای ارزشهای عینی تاریخی وفرهنگی وعلمی حوزه تمدنی خراسان بزرگ، درجغرافیایی سیاسی کنونی کشور ماست .این راهبرد سیاسی مولد همبستگی، عدالت اجتماعی، صلح و آزادی می باشد. وآن ارزشــــها بترتیب در مؤلفه های زیر متجلی می گردد .:

اول ــ استقرارهویت ملی:
که شامل دونگرش:
1 ـ تغییرنام افغانستان به خراسان مدخلی دراه صلح جاویدان ؛
2 ـ تسجیل زبان فارسی در قانون اساسی بمنزلت زبان تفاهم ملی .

دوم ــ استقرارامنیت ملی:
شامل دو نگرش:
1 ــ شناسایی خط دیورند بمنزلت مرزمشترک بین المللی میان افغانستان و پاکستان .
2 ـ تغییراساسی در تمام اساسات خدماتی وتشکیلاتی قواعد واصول رزمی و دفاعی قوای مسلح افغانستان .

سوم ــ استقرارحقوق ملی:
شامل ارزشهای:
1 ـ استقرار نظام پارلمانی وانتخابی بودن تمام ارگانهای محلی قدرت وادارۀ دولتی،
2 ـ تغییر قانون اساسی برمبنای ارزشهای پذیرفته شده حاکمیت مردم سالار،
3 ـ انجام سرشماری دقیق نفوس وتوزیع شناسنامه های شهروندی همه پذیر خراسانی
4 ـ حق متعادل ملکیت بر زمین وحق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی .

وده ها مؤلفه ها ی سیاسی وحقوقی دیگریکه صیانت و خوشبختی انسان شهروند کشور ما را ضمانت قانونی می نماید.
سلامت وسرفراز باشید

منابع ومآخذ
ــــــــــــــــــــ
1 ـ رجوع شود به کتاب " حبیب الله کلکانی مردی در حریق تاریخ "، نویسنده: دکتور خلیل الله وداد «بارش »، ص 77 .
2 ـ رجوع شود به " دانشنامه آزاد " بخش: نادر شاه .
3 ـ نوت: جهت معلومات بیشتر راجع بتوجیه علمی و تاریخی و سیاسی " راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان " عنقریب اثری زیر این عنوان در خدمت دوستان وعلاقه مندان قرار خواهد گرفت .

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 6 دی 1393 ، 22:32
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 171 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.