باسلام،بسيار آرزومنديم كه شما عرضه داشته باشيد نام آرياناي كهن يا خراسان يا ايران را بر كشور خودنهيد و نام آن را از اوغانستان=پشتونستان تغيير دهيد. ما كليه مزاياي نام ايران را به شما واگذار ميكنيم.عاش ق همه شما عليرضا ميرزايي