سلیمان راوش بزرگوار سپاس از پشکش با ارزش تان

رنسانس و يا تولدى دوباره و يا دوران نو هميش ازهمآغوش ى دو دوران بوجود مى آيد
دوران روشنفکرى همانا ازهماغوشى دوران باستان ودوران ميانه دوپديده دوکشور دو فرهنک و از دو دين حتى يا ازيک دين در دو دوران بوجود مى آمد.

پیکره های بامیان ازهماغوشى دو فرهنک و دين و يا چندين دين بوجود و چندفرهنگ گيتى (دين زردشتى دين بوديسم وهندويسم با فرهنک وخدايان يونان) بوجود آمدند.

کوشانيان زردشتى بلاخره بدين بودايى پيوستند وبا فرهنگ وهنر يونان باستان باختر زمين بکلى آشنا بودند.
و اما راه ابريشم از هند و چين از باميان مى گذشت وبوديسم ازهند به باختريا و به بام يان آمد

در واقعيت امر تنديسهاى بودايى در هند و يا کشورهاى کلاسيک بودايى بطوراستاده وياخوابيده


ولى در سرزمين باختريا و درباميان پيکرها بهگونه ايستاده و بر بنياد گفتار باستانشناس آقاى طرزى يک تند يس خوابيده شايد وجود داشته باشد
واما براى من چيزيکه با ارزش است دين و مذهب اش نيست بلکه پيام اش اس ت.

واعداد و واحدهاى آن است که تصوير برجسته ازتفکر برابرى نياکان ما است. واعداد دروغگو نيستند

ص لصل و يا خنک بت از پا تا سر 53 واحد اندازه شاهمامه و يا سرخ بت 35 واحد اندازه گيرى شده است

در اين جا بزرگى و يا درازى بتها مهم است ونه از بزرگى غارها و يا تالارهاى کوه که پيکر ها درآن تراش شده اند


گروه پژوهشى دانشگاه ارتش آلمان مونشن بلندى هاى بتها را در سال 2003 اندازهگيرى کردند که ارتفاع ت اقچه و يا غار خنک بت 58 متر و تالار سرخ بت 38
و ارتفاع پيکرها که به همان اندازه مى باشند که
باست انشناسان درسالهاى 1950 و 1960 ميلادى بدون نور ليزر اندازهگيرى کرده بودند. پژوهشگران دانشگاه نظامى مو نيخ اندازه صلصل از پا تا سر 53 متر و سرخ بت 35 متر اندازه کردند.

اعداد هند و ايرانى که در غرب يا اروپا به اعداد عربى مهشور بودند زيرا بزرگان اين سرزمين مانند البيرونى وپورسينا نه تنها اعداد را بل پ يش ازآن پنجتنترا و يا کليه ودمنه ,هزاردستان وسندباد را به کشورهاى عربى برده بودند که از آنجا به اروپ ا برده شدند ودرآنجا از آميزش فرهنگ هندوآريايى با دين مقدس اسلام دوران رنسانس اسلامى را براه انداختند .

پيش ازآن پدر زيعن العابدين نواسه نبى با شهربانو دخترشاهنشاه ساسانى عروسى نموده بود که جوش دو ف رهنک ميتواند دليل بر آن باشد که چرا زبان فارسى و يا زبان دربار ويا درى در دوران روشنگرى اسلامى رول م هم را بازى نمود.

اگر به اعداد پیکره های بامیان نگاه ژرف کنيم مى يابيم که يک عدد عکس عدد ديگراند .

صلصل سمبول مرد گقته شده و شاهمامه سمبول زن.

درميان بتها بزرگ دو بت ٨ واحدى کوچک ديگرى وجود د ارد که نماد از فرزندان مى باشد

طرزى يک تنديس خوابيده را خواست ثابت نمايد که هزار فوت يعنى برابر به برج ايفل باشد و در خارج ازافغانستان به اندازه 323 متر گفته شد که نمونه نياکان است.

درکشور باخ ترزمين اکنون هم جشنها و يا نوروز درگورستانها در پهلوى نياکان تجليل مى شوند

دوبت بزرگ ازهم در فاص له واحد 800 مترى قرار
در روش زردشتى و دراديان هندويسيم عدد هفت عدد مقدس گفته مى شد
دردين بودايى عدد هشت عدد و مبارک مى باشد

هرگاه هريک ازاعداد را به گونه افقى باهمديگرجمع کنيم عدد ٨ دريافت مى ک نيم که ارزش هر انسان چه مرد چه زن چه کودک چه نياکان يکسان مى باشد.

طالبان بتها را را نابود ساختند ولي طالبان آنها را درجهان مهشورتر ساختند

پيام صلصل و شاهمامه جاودانى ايست نزد چون اين پيام پيا م پروردگار است که نزد وى مرد و زن کوچک و بزرگ
يک سان ارزش دارند. قانون ايکه مرد و زن پير و برنا يکسان باشد پيام خداوند راعملى مى کند

چيزيکه در اوغانستون نيست