Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تاريـــخ سخـــن مي گــويد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 9 ارديبهشت 1394 ، 08:14

محمدعلی مهرزادفروپاشی تفکر اعتباری وقراردادی اتحاد جماهیرشوروی با پشتیبانی ارتش سرخ باانهمه ساز برگ نظامی غیر قابل تصور،یاد آور شکست امپراطوران تجاوز گرتاریخ در سرزمین عیاران راستین وصدیق اين پيام آوران حق عليه باطل،که در مکتب آزادی بخش پرورده شده بودند؛ شکست ناپذیري شوروي را به ارشيف تاريخ سپردند وصفحه جدید در تاریخ مبارزات حق علیه با طل به خط زرین وماندگار از خود بجا گذاشتند، وجها نیان را با مبارزه جانانه خود بدهکار ومدیون ساختند؛ انانکه در برابر این ملت سلحشور دین خودرا ا دانکند باید بدانند که تاریخ در برابر نا اگاهان وعهد شکن ها سخت کینه توزاست. اگــــــرصدارا در گلوبا سرنیزه خفه کنند، سخن بصورت نور وروشنای جلوه گرمیشود،نوروروشنای را دیگرنمیتوا ن با سـرنیزه ا ز بین برد ونا بود کرد ! هیچ قدرتی وهیچ قدرت مندی نمیتواند وجدان وشرف انسان را وادار به تسلیم وفـــرما نبرداری کند، واگــــر ظاهرا تسلیمی دیده شود بی پایه وزود گذرا ست، زیــــــرا وجدان وشرف بشری یک الهام خداوندی است که درنها د انسانها بودیعه گذاشته شده است وهرگز تسلیم شدنی نیست ! ازمــون زمان نشان داده است که اندیشه وتعالی فکروروح، همیشه ازچنگا ل انانیکه میخواهند انرابه اسا رت بکشا نند، کاملا گریزان واز ان تنفر دارد.
روی این اصل با عدم درک وشناخت ازجامعه ما سعی داشتند تا اقوام باهــــــم برادررابه سکوت وادارنـــــــــد،وحق سکوت رابعناوین مختلف بکاربردند،وبنام برابری ملیتها اختلافا ت جبران ناپذ یر رادامن زدند، وبارشد کیش شخصیت سازي کاذب به شانه های زخمی اقوام خودرا تحمیل کردند؛ تا ازین طـــــــــریق مشعل فـــــروزان،روحیه رزمنده گی وازادیبخش كه درخون اقوام مختلف عجین شده بـــــود خاموش کنند! ولی غافل از اینکه مشعل که روشن شده درطی مبا رزه درخشنده تر شده هرگز خاموش نشده، ولوبرای مدتی گذراواپس زده شود، سرانجام شعله ورتر شده ازارزشـهای والای دینی و فرهنـــــگ ملی خود بهره مند شده، هرآن تجدید قدرت میکند، سایه شوم اختنا ق که توسط سازما ن جاسوسی شبکه ای جهنمی (ک-ج-ب) این باند تروریزم دولتی بر جا معه افغانستان ستم هــا روا داشتند. در حقیقت می توان ادعا کرد که افغانستان سرزمین است از یک سلسله رشته هاو وعده های شکسته شده، از پیمان شکنی های انگلیس این استعمارگر کهنه کاربنا لیم، یا از تجاوزخفاش گونه شوروی سابق ویا از فرب کاریهای همسایگان چون پاکستان ویا ایران، ویا از شاهان مستبد داخلی که با سوگند به قران مقدس بهترین مبارزین صدیق وپیام اوران آزادی ووطن دوست این سر زمین را بخاطر بقای خود بخاک وخون کشیدند، تعدادی را به توپ بستند، تعدا دی را اعدام وعده ای را در زندان شیرپوروده مزنگ نا بود کردند، ویا از جنگ سالاران ونوآموزان راه سیاست وبه قدرت رسیده گان که توسط مزدوران استعمار در لباس مذهب چون پاکستان وایادی شان را یاد کنیم که در تمام اکناف وطن مردم مارا در سوگ عزیزان شان نشاندند.!
شما خود شاهد بودید که عده ای ازعظمت طلبا ن درطلب بزرگی مردند ویا ازصحنه روزگا ر محوونابود شدند،ولی جویندگا ن وپویندگان راه حقیقت انچه طلب نمودند به ان نا یل شدند،درحالیکه نزد رهبران وگروهای مستبد خوبی وبدی فضیلت،صلاح وفسا د هما نند بود،سرانجام شعاردروغین عدالت اجتماعی شان به بیراهه رفت وبه مظالم اجتماعی تبدیل شد،اثرات خود خواهی وجنون فکری شا ن وطن محبوب مان افغانستان وهم وطنا ن معصوم مارا د ر بحران عظیم ونها یت درد ناک ورنج اورمواجه ساختند، اینک نسلهای امروز وفردا با ر این همه اشتباها ت شا ن را بدوش میکشندوخواهند کشید ! تاریخ بیا د دارد که عده ای درموقف قرارگرفتند که، نه اسلام انا ن را راضی ساخته ونه هم به کفر قناعت کردند،گاهی به یک رنگ ولحظه ای به رنگ د یگری درامدند. چون فرصت طلبا ن درلحظا ت خوشی میگریند وازوفور نعمت نا ارام میگردند،درهرپهلو که قرار میگیرند با زهم طینت زشت شان نسبت به برادر وهم وطن معصوم هرگز تغیرنیافت، ونسبت به د ین ومذهب خود در نوسا ن قرار داشتند،گاهی سنی وگاهی شیعه وزمانی وهابی ولحظه دیگر دهری میشدند.همین تشتت وپراگندگی فکری وعدم استقرار عقیده د ینی وعدم روحیه ملی شا ن، نه تنها در فقدان اند یشه ملی بلکه موجب خشم خداوند ونفرت جامعه ما قرار گرفتند.

پیمان شکنی های انگلیس در وجود تمام مهاجمین به سرزمین ما تکرار تاریخ است !وبه تعقیب آن شکست شورویها دومین تجربه ی ازین نوع سیاست فریب ونیرنگ عهد شکنی ها است که هرکدام عدم مداخله را در اموریکد یگر را پذیرفته بودند ولي خلاف انرا عمل كردند. یکی از ادرس آزادی و دموکراسی، دیگری از ادرس عدالت اجتماعی وتساوی حقوق کارگری،ودیگری از ادرس اسلام بر جامعه ما ستم روا داشتند. بریتانیا به اصطلاح از اولین قدرت های بود که در سال 1842 وسپس در سال 1880-1878 میلادی وبار دیگر در سال 1919 وارد جنگ با افغانستان شد، ودر حدود رقم تلفات شوروی وبیشتر از ان سرزمین مارا با شعا ر ((اختلاف به انداز و خارج شو)) افغانستان را در حالی ترک گفت که تا امروز توسط شاگرد وفادار خود يعني پاكستان مردم مارا اغفال نموده است ! همان طوریکه از شکست بریتانیا در افغانستان شوروی نیا موخت ودست به پیمان شکنی علنی وتجاوزبه حریم کشورما زد ؛ اما شوروي بعد از شکست به هوش آمد ه امریکارا توصیه می کرد که نباید اشتباهات مارا در افغانستان تکرار کند.!
یکی از مقامهای عالی رتبه شوروی بنام (زمیران کابا لوف) گفته بود که: ((امریکا ی ها در افغانستان آنچه ما مرتکب اشتباه شدیم؛ انها بشکل مبتکرانه در اشتباهات از ما قدم فراتر گذاشتند)). ولی از انجاییکه افغانستان سرزمینیست که دارای تاریخ دیرینه ای چه خوب وچه بد، به نظر بعضی از کج اندیشان قبول کنیم که از فراز وفرود های گاهی پر افتخار وبعضاً در قلب خود شخصیت های کاذب وپیمان شکن وسوگند خورده را تربیه وبه تجربه گرفته، اما برخی از ما میل دارند همواره از بالا نگاه به مبارزه مردم داشته باشند خودرا سوار کاران وچاپ اندازان عرصه نبرد می دانند، نظام شوروی با دستیاران داخلی شان به شکل تحقیر امیز چون دیگران ادعا داشتند که ملت افغانستان شایسته ای حکومات دیروز و امروزشان نبوده ونیست ! این طرزتفکرکه تا اکنون در وجود نو آموزان راه سیاست وجبهات دمدمی مزاج تداوم یافته وخودرا بهتر از دیگران محق می دانند، بلی براستی این ملت بقول (این همه از ما بهتران) لایق همچورهبران خون اشام وجنگ اوران که خون ملت مارا می مکند و فعلاً در گوشه وکنارمصروف سرمایه گذاری همان پولهای ملتی اند که انهارا به ناز ونعمت رسانید غارت کردند در عیش ونوش اند، وعلاوتاً در تحقیر این مردم دست بکار اند،جوانان کشور که در تب وتاب سراب تغیر وتحول در جوش وخروش بودند، با عهد شکنی شوروی سابق در افغانستان بحال خود رها شدند تا یک دیگررا تکه وپاره کنند ! انهاییکه ادعا داشتند که این مردم افغانستان لایق و شایسته حکومت شان نیست در عمل دست به کشتار این مردم زدند، صرف انهایرا زنده می ماندند که لایق حکومت خود می دانستند، با اینکه ملیون ها انسان این سرزمین را در پولیگون ها زنده بگور وتعداد کثیری را مجبور به ترک وطن و مهاجر به دیار کشورهای کردند که سالها اين كشورها در انتظار هم چو فرصتی بودند تا کینه دیرینه خودرا نسبت به یک اواره ارضا واقناع کنند؛ بلی این مردم لایق وشایسته حکومتی انقلابی واقعی وپیشرو هستند، نه رهبران معامله گروسازش کار وابسته به ایران وپاکستان ویا مزدوران استعمار در لباس مذهب.
عدم درک وشناخت از مردم خود واوضاع متغیر وپلانهای پشت پرده اهنین کشورهای استعمارگردر سه دهه اخیر جنبش ملی مارا به بیراهه کشاندند وبد تراز همه که زمینه مداخله کشورهای همسایه را دروطن ما فراهم ومساعد نمودند که تااکنون جریانات در مسیرمنافع دشمنان می چرخد. نهایتاً جوانان این مرزوبوم را به تشتت فکری وخلای فرهنگی قراردادند،تشکل های سیاسی این توانمندی را نداشتند تا انقلاب دموکراتیک ملی را به مردم ارایه دهند، در عوض با هزارتاسف که خود دنباله روان این وآن شدند،وبه ورطه فرصت طلبی های مقام ودر تقسیم غنایم جنگی،طعمه عیاران وفرزندان صدیق وطنرابه خورد لاشخواران ایران وپاکستان نمودند.وبدین صورت زمینه تسلط ایران وحاکمیت استخبارات پاکستان را برتحولات اصیل وطن ما چیره ساختند.
سوال اینجاست که ایا به حامیان پیمان شکن خارجی وسوگند خوردگان توبه شکن سود سالاروپول زده می توان در اینده بازهم اعتماد کرد.؟ پیامد تهاجم و تجاوز شوروی بدون شک افغانسان رااز یک کشور نیمه فیودال به یک کشور نیمه مستعمره مبدل ساخت.
ولی حوادث سه دهه اخیر دلالان ومزدوران استعمار در لبا س مذهب ونما ینده گان تحمیلی وپوشالی اقوام که سالها در تعصب وتفرقه واختلاف اقوام باهم برادر دست بکار بودند چهره ای شان به مردم افغانستان افشا شده دیگر فریب این دشمنان دین ودولت را نخواهند چشید، چه در روزگار ما، بزرگترین تغیری که ایجاد شده، تغیر در وجدان بشریت بصورت کل وبخصوص در کشورما اندک اندک وجدان های خفته در حال بیدار شدن است ! ودیگر با هیج افسانه وافسون، ویا مخدرویا ((هیپنوتیسمی)) به خواب غفلت نخواهند رفت ؛ چرا مردم ما طی سالهای متمادی دنیا را با چشمی پوشیده نگاه داشته است،ووضع زندگی وسرنوشت خودرا هرچه بوده، بی چون چرا پذیرفته، اکنون این پوشش از جلوی چشمش برگرفته شده، دنیا ووضع نظامهای غیر مردمی را در کشورخود با پوست وخون خود به تجربه گرفته، دوست ودشمن داخلی وخارجی را تشخیص داده ودر زیر با ر این دلالان وتیکه داران که نقش رهبری اقوام و مزدوران استعمار در لبا س مذهب را بازی می کنند نخواهند رفت. پس، این بر عهده مردمان با فرهنگ و پاک نیت وپاک سرشت است که نسبت به مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان اگاه بما نند وبه(چگونگی؟) حل مسایل امروزی بپردازند واز این همه چراها ؟ و شعارهای بی شعور که در گذشته معمول بود بگذرند، ووظیفه ای خودرا ایفا کنند.تا زما نیکه پراکنده اند نخواهند توانست در تصمیمها یی که راجع به سرنوشت مملکت وجهان گرفته می شود اثر بگذارد. می توان امید داشت که هزینه ای این کار زیاد نیست ؛ چه هرروز مردم با وجدان و انسان دوست میهن ما در حال شکل گیری است باید خارج ازاین تشکلهای نیم بند واحزاب دمد می مزاج و جبهات شخصیت سازی کاذب کاری ساخته نیست دست بکار شد ؛ در حالیکه مسایل مملکت به درجه ای از بحران رسیده که سیاستمداران واقتصاد دانان، از حلش عاجز مانده اند، ناچار باید دست به دامن دانایان ومردان با فرهنگ زد، تا گرد هم آیند وکوششی از خود نشان دهند.بیائید تا ارزو کنیم که حرف آخر در باره سرنوشت مردم ما از دهان عقل های که خداوند در نهاد انها بود یعه گذاشته بیرون آید، نه از دهان((عقل های معایش))!  ا گر قبول کنیم که قدرتهای بیگانه به ما ظلم روا داشتند، بدون شک نتیجه عمل اشتباه امیز وتلخ سه دهه اخیر است،ودر قدم دوم منافع بیگا نگا ن ونو دولتا ن راه سیا ست وشخصیت های کاذ ب که صرف چشم طمع شا ن بمنا فع مادی بکشورما دوخته بودند این وضع نا بسا مان را بوجود اوردند. تاجاییکه حواد ث وتحولات اخیر نشا ن داد به و جود اورد ن دشمنی ها شیرازه وحد ت مارا سخت صدمه زده است وبیگا نگا ن از این فاصله که دربین اقوام توسط شبکه های استخباراتی همسا یگا ن بوجود امد ه بهره جستند تحولات اخیربدون شک تجربه جدید وابتکارات نوی است که در منطقه وجها ن در حا ل شکل گرفتن است !
مشکل بعدی که دامنگیر مردم ما شده در تعدادی از رهبران سیا سی ویا به اصطلاح (اپوزیسیون) دولت است که اصلاً با خود مشکل دارند چه رسد به اینکه افکارجامعه را بسوی وحدت ملی سوق دهند ؛ از استقرار وثبات عقیده ورأی بر خوردارنیستند، با هر بادی می جنبند وحـالت دمدمی مزاج کاملاً بر عملکردشان حکمفرماست،با تأسف که برای مطرح بودن پست ومقام وبدتر ازهمه برای رسیدن به ثروت سر از پا نمی شناسند، تا اکنون مردم ما موفق نشده اند تا آنهارا در ک کنند، چرا رهبرانی که هد ف مشخصی را پیگیری ودنبال نکنند، گاهی ندای جبهه،گاهی خواب ايتلاف را می بینند، لحظه بعدی هردورا رد می کنند؛ وندرتاًً بعضی از رهبران سیاسی فریاد استقلال وآزادی سر می دهند، سعادت افغانستان را در نظام فدرالیزم می بینند وتلاش بر تمرکز زدايی دارند، بدون اینکه معنا ومفهوم حق وحقوق،جدايی وتجزیه طلبی را حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها و قوانین بین المللی دنبال کرده باشند با آن بیگانه اند. بدون شک همین حـالت نوسانی وعدم استقرارفکری مردم مارا از احزاب سیاسی دلسرد ساخته وجامعه مارا با جوامع پیشرفته مشخص می کند، مردم ما در کوچه وپس کوچه به این نتیجه رسیده اند که همین جمهوری اسلامی افغانستان با همین دولتمردان با همین (اپوزیسیون) تناسب دارد بیشترازاین هرگزانتظاردیگری ندارند! تا اکنون از این دگم انديشي ها و قشری گری ها چه سودی برده ایم ؟ مگرنه این است که کل تباهی ودر به دری چندین قرنه ما محصول جزم اند یشی است ؟ با درد ودریغ اگراسلام بودیم، اگر کمونیست شدیم، واگرسکولارشدیم واگرراستگرا بودیم یا چپ گرا، جزجزم اندیش ومطلق انگارچیزی دیگری نبوده ایم، همین هم رمز وراز تباهی و بیچاره گی ماست.هیچگاه نـــیا موختیم که همچون دیــگران بـــیا موزیـــم وبیند یشیم، گاه تنها به آموختن پرداختیم و بردروازه يی اندیشیدن قفلی فولادین انداختیم که هنوز از شکستن آن عاجزیم، هرچه ادعای روشنفکری می کنیم به تاریکی می غلتیم وهرچه ملی گرایی سر می دهیم از تونل های تنگ وتاریک قوم گرایی و قبیله ستایی وتبار پروری سر در می آوریم، وقتی فریاد عدالت سر می دهیم، بیشتر به استبداد نزدیک می شویم وهنگامی که نعره ترقی خواهی می کشیم، کشوررا یا در بست به بیگانه می فروشیم ویا از بن ویران می کنیم، همان طوریکه ویران کردیم!، واکنون بر خاکستر آن رجزمی خوانیم وحماسه می سرائیم. چرا هنوز که هنوزاست قادر نیستیم این گذاره منطقی ساده را بپذیریم که: ((همه انسانها (به استثنای انبیا واولیا) در رفتار شان خطا پذیر اند ؛ سیاستمداران همگی انسانند ؛ پس خطا پذیراند ! اگرهدف خدمت به مردم بود وهست پس چرا بخاطر همان مردم اعتراف به اشتباه نکنیم تا از تکرار اشتباهات بعدی جلوگیری شود؟
نهایتاً درجوامع طبقاتی جنگ نه تنها بین طبقات متضاد در یک جامعه بلکه بین جناح های مختلف طبقه حاکمه نیز امکان پذیر است، ریشه وعلل این گونه جنگ ها را قبل از هر چیزی بائیست در چگونگی شرایط اقتصادی زما نی ومکانی جناح های آن طبقه ایکه درگیر جنگ شده اند، جستجو نمود و امتیازات اقتصادی و با لنتیجه سیاسی آنها را مورد کاوش قرار داد. در سطح جهان می توان این مطلب را در جنگ بین گروه بندی های قدرت های مطرح داخلی وخارجی در افغانستان دید، جنگ های امروزی در کشورما بخاطر هرچه بیشتر استثمار وبهره کشی از یک کشور کاملاًً وابسته به سرمایه داران بین المللی ودلالان داخلی که به همکاری کشورهای مرتجع و مداخله گرچون ایران و پاکستان مشاهده کرد.
بلی، این وظیفه روشنفکران واقعی افغانستان است که بدون هر نوع تعلقات ووابستگی به این و آن درین آزمون جد ید تاریخی بحیث پیش آهنگان نجات وطن ازین همه
پراکنده گی وویرانی هرنوع اختلافات سلیقوی را کنار گذاشته با شناخت خصلت جنگ فعلی ماهیت آنرا به مردم خود افشاء نموده برای تأمین منافع ملی گام بردارند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.