من واقعاً به حال این آقا افسوس میخورم که از عقده یا درد دل ویا هم برای رسیدن به مادیات دین را به دنی ا باخته است و پشت نظریات متروک و اصلاً فنا شده ای میگردد که نه تنها گره از مشکل و عقده هایش باز نخوا هد کرد بل آخرتش را برباد داده است متاسفم!! خداوند ج مارا از این رسوایی ها در پناه خودش حفظ کند!!! حا لا این محترم میخواهد که نسب اش را به ایرانی های متکبر برساند که آنها چه توهین و تحقیر های افغانستانی ها نمیکنند؟؟؟؟ آیا این چسبیدن به هویت بیگانه مشکل قوم این آقارا حل خواهدکرد؟؟؟؟