Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

قتل استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط م - ع - عزیزی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 13:09

م - ع - عزیزیاستاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور بالاثر یک توطئۀ سازمان یافته بین المللی ومنطقه ئی شهید شدند.
استاد برهان الدین ربانی یکی از معدود ترین شخصیت های اسلامی ؛ نیم قرن اخیر در تاریخ کشور افغانستان بوده و یکی از از استوانه های بزرگ نهضت اسلامی واز رهبران سترگ انقلاب اسلامی افغانستان بود

استاد ربانی که خود فارغ التحصیل دانشکدۀ شرعیات کابل وفارغ پوهنتون ازهر مصر ویکی از اساتیذ متبحر واسلام شناس درفاکولتۀ شرعیات کابل مصروف تدریس بود، از همان روزهای نخست پایه گذاری نهضت اسلامی افغانستان یکی از موسسین نهضت بحساب می آید
من راجع به زندگی نامه شخصی وخانوادگی استاد شهید ودوران تحصیلات شان در کابل واظهر مصرو...... نمی پردازم زیرا درین مورد دوستان وهوادارن جمعیت اسلامی به تکرار نوشته اند.
من جایگاه ومنزلت استاد ربانی را از نظر دینی واز نظر سیاسی را بصورت خیلی مختصر برمیشمارم:
الف - از نطر دینی :  
-------------------------
استاد ربانی را می توان بعنوان یکی از دانشمندان علوم اسلامی عصر معاصر دانسته و یک از جمله تیوری پردازان آگاه وبا بصیرت اسلامی درکشور افغانستان نامید
درک سالم استاد از احکام شرعی ودینی وشناخت ایشان از اختلاف ودیدگاه متفاوت فقها وائمه مذاهب اسلامی، وانفتاح فکر وسعۀ صدر ایشان از جمله شاخصه های بزرگ فکری استاد میتواند بحساب آید
استاد براساس مطالعات عمیق دینی و درک درستیکه از این اندیشه الهی داشت، می دانست که پیام این دین محدود ومنحصر به جغرافیای خاص وکشور خاص ومردم خاص واجتماع خاص تعلق نداشته و این پیام آسمانی می بایست بامت اسلامی وسپس برای همه بشریت رسانده شود ومسلمانان در حقیقت بعنوان مبلغین این دین، رسالت بزرگ ملی وبین المللی را بعهده دارند
پیام این دین که اساس آنرا توحید ویگانه پرستی وانقیاد در برابر فرامین ودساتیر این آئین آسمانی تشکیل می دهد زمینه ساز پیوند اخوت وبرادری دینی را بامت اسلامی و روابط انسانی واخلاقی ورحمت را برای همه ابنای بشر که از نظر خلقت همه شان برادر وخواهر نسبی اند، بوده ومی باشد.
د رمنظومه فکری وخطاب استاد ربانی شهید ملت افغانستان وامت اسلامی وجهان بشریت مطرح بود
استاد با وجود اینکه انسان انعطاف پذیر ونهایت مهربان بود اما در موضع حراست از اصول وبنای اندیشه اسلامی هیچگاهی مجامله وتقیه نمی کرد بلکه در همه مجالس مخالفین وموافقین اسلامی پیام اصلی دین را براساس حکمت وموعظه حسنه وبرخورد فکری را با بهترین شیوه های آن با خنده وتبسم ارائه میکرد
استاد بر خلاف ادعای عناصر منحرف زبان پرست وقوم پرست وفاشیستهای قبیله گرا ویا چپیهای ستمی وشعله ئی هیچگاهی بحث قوم وزبان وسمت ومنطقه و.....سایر اندیشه های جاهلی در نزد آن مطرح نبود بلکه اسلام تنها اصول ومحور اندیشه استاد را احتوا کرده بود وترکیب شورای اجرائیۀ جمعیت با اکثریت برادران پشتون دلیل این مدعا است تمام تلاش استاد این بود تا معاندین اسلامی را از سنگر دشمنی پائین آورده ومخالفین را به بحث وگفتگو وتبادل نظر واداشته وعناصر غیر مهذب را با تشویق وترغیب وتوصیه راه وطرق تزکیه وتقوا وپای بندی بموازین اسلامی واخلاقی را بیاموزد واز مردم عاطل وبی خاصیت عناصر متحرک ومبارز تربیت کند
استاد از طرز تفکر انحرافی خوارج تکفیری وروافض تکفیری وفاشیزم قومی وستمی گری مبرا بود ودر راه جهاد ومبارزه صبر وشکیبائی ومتانت وپایداری را سرلوح کار خود قرارداده بود وبا همه فرزندان نهضت اسلامی وکسانیکه در چوکات جمعیت هم نبودند محبت دینی داشته وحتی رقبای سیاسی خودرا با تهمت وافترا و بد دهنی یاد نمی کرد وختی با کسانیکه با او جفا کرده بودند باز هم آنهارا برادر خطاب میکرد
استاد درعین حالیکه مفسر قرآن وحدیث بود، بر باز بودن دروازه اجتهاد وخرد گرائی وتجدد وتطور فقه اسلامی اعتقاد داشت واز افراط وتفریط وخشکه مقدسی بدور بود
در منظومه فکری استاد بحث تکفیر مسلمان واهل قبله جای نداشت ولوکه آن دسته از مومنان مرتکب گناهان بزرگ بوده وحتی در قتل مسلمانان دخیل بودند زیرا استاد میدانست که مسئله تکفیرمسلمان گنهکار خلاف اصول ومبانی فقه اسلام ومنهج شریعت است
در مورد جایگاه دینی وفقهی استاد ربانی می بایست علما وفقهای معاصر افغانستان واهل اجتهاد بیشتر نظر بدهند واین نوشته مختصر گنجایش این مطالب را ندارد
ب- جایگاه استاد ربانی از نظر سیاسی :
-----------------------------------
استاد ربانی شهید بعنوان یک عالم دین، سیاست را جز لا ینفک دین می دانست وکسانیکه پندار تفکیک دین از سیاست را در خارج وداخل افغانستان مطرح میکردند عناصر نا آگاه ومنحرف اعتقادی میدانست زیرا احکام اسلامی در مورد مسایل اجتماعی اعم از اقتصاد وسیاست وقوانین مدنی وقوانین جزا وتعزیرات وقوانین کیفری ونظام حکومت ورابط بین افراد وجامعه وروابط یک کشور با جهان خارج همه براساس اصول ومبانی سیاسی صورت میگیرد ودین اسلامی با همه این مولفه های بزرگ از خود ضوابط خاص دارد وتاریخ گذشته حکومتهای اسلامی از زمان پیامبر (ص) تا عصر امروز کشور های اسلامی بهیچ صورت از فقه اسلامی واصول وضوابطی که برای حکومت ومجتمع اسلامی ضرور است خود را بی نیاز احساس نمی کنند
حتی در کشور های اسلامی که حکومت های دین ستیز وسکولار هم دارند باز هم به نحوی با فقه سیاسی اسلام وقوانین مدنی اسلامی سر وکار دارند
استاد بادر ک عمیقی که از اسلام داشت با جمع دیگری از سران نهضت اسلامی وجوانان بادرک وبا ایمان وبا شهامت اقدام به هسته گذاری جنبش اسلامی می نمایند
من در مورد فراز وفرود جریان نهضت اسلامی وتجزیه نهضت اسلامی به دو جریان حزب اسلامی آقای حکمتیار وجمعیت اسلامی نمی خواهم اشاراتی داشته باشم
چون این دو جریان منشاء واحدی داشتند ولی از نظر سیاسی وراه وروش مبارزاتی تفاوتهای اندکی بین این دو جریان وجود داشت وگردانندگان وشورا های اجرائیه هر دو جریان از جمله حلقه نخستین نهضت اسلامی بودند
استاد ربانی با شناخت عمیقی که از اسلام وتاریخ اسلام وسرگذشت انقلابها ونهضتهای جهانی اسلام وسایر حرکتهای انقلابی وازادیخواه جهان داشت حرکت سیاسی جمعیت را طوری جهت داده بود که در کشور افغانستان نمیتوان با روش های خیلی سختگیرانه تحزب کار سیاسی را دنبال نمود زیرا مردم افغانستان از نظر قومی وزبانی وسمتی وحتی از نظر فکری واعتقادی ودانش ومطالعات اسلامی با همدیگر فرق بزرگ دارند وملت افغانستان را نمیتوان بقبول یگانه راه وروش سیاسی مانند جمعیت اسلامی ویا حزب اسلامی وادارساخت
وبر اساس همین طرزتفکر سیاسی وانفتاح فکری بود که استاد ربانی باسایر تنظیمهای جهادی واسلامی نه تنها رقابت نا مشروع نداشته بلکه مشوق شان هم بود
زیرا استاد میدانست که در جامعه سنتی افغانستان بسیار مشکل است تا همه اقشار ملت وخاصتا علمای سنتی را در حول نهضت اسلامی بسیج نمود
هر چند جریانات مانند جبهه ملی وحرکت انقلاب اسلامی واتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان و...از اتحاد های پیهم حزب وجمعیت بوجود آمدند ولی با آنهم استاد وجود جبهه ملی حضرت صاحب صبقة الله مجددی وحرکت انقلاب مولوی محمد نبی محمدی ومحاذ اسلامی پیر سید احمد گیلانی را برای اینکه اقشار مختلفه ملت افغانستان در جهاد بر علیه قشون سرخ شوروی ونظام دست نشانده شوروی بسیج کنند ضروری می پنداشت هر چند جناب انجینر حکمتیار با این دیدگاه مخالف بود
وهمین سیاست دور اندیشانه استاد بود که حکومتهای کمونیستی افغانستان از هر طریق وتاکتیکی که لازم بود برای متفرق کردن ومتلاشی کردن جهاد استفاد کرد ولی موفق نشد زیرا احزاب اسلامی با وجود اختلاف سیاسی در محوریت جهاد همه متفقانه عمل کردند تا انقلاب به پیروزی رسید ودر حقیقت همین اندیشه باز وهمدیگر پذیری استاد ربانی سبب شد تا همه تنظیم های اسلامی استاد را انسان معتدل ودور اندیش ودارای تفکر دور اندیشانه قلمداد کنند
اگر چه هیمین سیاست استاد هم منتقدینی هم داشت
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استاد ربانی پوره می دانست که افغانستان کشور محاظ به خشکه بوده ودر همسایگی دو کشور آزمند ومداخله قراردارند و افغناستان توان مقابله بالمثل را با کشور های همسایه ندارد و تمام تلاش آن این بود تا با پاکستان وایران بهیچ صورت نباید روابط ما خراب شود هر چند این دو کشور متذکره، همسایه های خوبی برای افغانستان نیستند ( با تاسف که جریانات سیاسی مخالف اندیشه سیاسی استاد ربانی در درون جمعیت اشتباهات فاحشی را در موردروابط سیاسی با پاکستان مرتکب شدند که نتائج آنرا تا امروز ملت افغان شاهد هستند وخساراتی که از رهگذر سیاسی بر این کشور وشخص استاد وجمعیت و وفرماندهان بزرگ جمعیت ودر راس احمد شاه مسعود شهید و.......وحتی در مجموع به کل ملت افغانستان وارد شد بهیچ صورت قابل جبران نبوده ونخواهد بود )
استاد تا کید داشت که افغانستان در عرصه بین المللی با کشور اسلامی خاصتا عربستان وکشور های خلیج وکشور های آسیای میانه می بایست محکمترین وقویترین روابط را داشته باشد ودرعین حال با اروپا وامریکا وچین وروسیه نیز می بایست افغانستان روابط تنگاتنگ داشته ونمیتوان افغانستان ویران را با شعار های خشک ومیان تهی وغیر عملی آباد ساخت.هر چند روسیه مسئول ویرانی افغانستان است ولی بدون ارتباط نزدیک با روسیه نمیتوان بمشکلات بزرگ سیاسی ومنطقه ئی خود راه حلی پیدا کرد
با وجود یکه حکومت امریکا وبا تاکیدات آن بر گشور های اروپائی وکشور های اسلامی، حکومت مجاهدین را بایکات کرده ودر محاصرۀ اقتصادی وسیاسی قرارداده بودند ولی استاد ربانی مایوس نبود وتمام تلاش خود را بکار برد تا بتواند دوباره حمایت کشور های اسلامی وجهان غرب وخاصتا امریکارا برای افغانستان جلب کند
متاسفانه که دشمنان اسلام ودشمنان افغانستان حکومت مجاهدین را با آشوبها وفتنه های عظیمی مستاصل ساختند وبرای افغانستان سناریو های تازه ای روی دست گرفتند
زیرا جهان از شعار های تند وتیز مجاهدین بوحشت افتاده بود وبرای جهان مشکل بود تا پیروز مندان وفاتحان جنگ گرم ضد اردوگاه کمونیزم بین المللی را شاهد باشند تا برای سایر ملتهای که در زیر چکمه استعمار ویا حکومتهای دیکتاتور خرد وخمیر شده اند الگو ونمونه پیروزی باشند
همان بود که با همه قوت تلاش کردند تا این نظام نوپای جهادی با چالش های بزرگ امنیتی - اقتصادی وسیاسی و...مواجه شده ودر نهایت بسقوط مواجه شود
استادربانی در همه این فراز وفرود چه دوران شروع جهاد وچه دوران حکومتداری از لحاظ اخلاق وبرخورد آن با مردم ورعیت وسنگردارن جهاد وزعمای جهاد هیچ تغیری نکرد وآرزو داشت تا افغانستان ارام وصاحب استقلال سیاسی واقتصادی بوده باشد ومردم در روش انتخاب حکومت اصل شورا وانتخابات آزاد را رعایت کنند
اگر چه استاد وقتی مشکلات عظیم اجتماعی واقتصادی وتحرید عمدی افغانستان از مجمتع بین المللی را دید آماده شد تا حکومت را به عناصر تکنوکرات غربی بسپارد تا وضعیت افغانستان ازین بد تر نشود ومردم به لقمه نانی دسترسی پیدا کنند، ولی عدۀ در درون جمعیت استاد را نگذاشتند تا براین تصمیم خردمندانه جامعه عمل بپوشد وسر انجام حکومت جهادی در سراشیبی سقوط مواجه شد وسناریوی تازه بافغانستان رقم زده شد که بعد ها تمام آرمان جهاد وآرمان شهدای انقلاب اسلامی وآرزوهای ملت افغانستان بر باد فنا رفت
سناریو سازان بین المللی با آنکه از پیروزی جهاد افغانستان وشکست کمونیزم بین المللی بزرگترین فائده و بهره ها را برده اند ولی افغانستان را در میدان نا امنی وفقر اقتصاد وجنگ وفتنه های بزرگ مواجه کردند
تا اینکه حوادث دیگری در سطح جهان در یازده سپتامبر بوقوع پیوست ودوباره افغانستان شاهد بمباردمانهاوویرانیها دیگری گردید و طومار نظام طالبان که سناریوی طرح شده قبلی بود در هم پیچیده شد
وامریکا بهمکاری اروپا طرح تشکیل حکومت موقت در خارج افغانستان در شهر« بُِن آلمان » را مطرح کردند وبر خلاف دیدگاه استاد ربانی که خواستار تدویر این جلسه در کابل بود جلسه بن صورت گرفت و ونماینده های استاد ربانی دربن برخلاف نظر استاد با تصمیم یکجانبه وحتی بر خلاف نورمهای دموکراتیک وانتخابات آزاد ونتیجۀ انتخابات باز هم حامد کرزی که منتخب امریکا بود اورا بعنوان رئیس جمهور موقت تعیین کردند
واستاد ربانی هم وقتی عملکرد نمایندگان خود را دربن آلمان دید بدون واکنش حکومت را تسلیم کرزی نمود وبرایش تبریک گفت
وبرای خودش هم هیج منصبی هم در خواست نکرد.
وبعد از حکومت موقت طرح خلع سلاح مجاهدین تحت نام (دی دی آر ) واز بردن سلاحهای باقیمانده ازدوران طالبان روی دست گرفته شد
بعد از هفت هشت سال بعد جریان طالب دوباره احیا شد ومسئله شورای صلح با طالبان مطرح شد وریاست شورای عالی صلح را به استاد ربانی محول کردند
استاد ربانی در شرایطی بعنوان عضو پارلمان از طرف مردم بدخشان انتخاب شد وجالب بود که ریاست پارلمان را یکی از رده های پائین پائین جمعیت بعهده داشت واستاد با همان سعه صدر خم بابرو نیاورد
وباز هم از کار سیاسی مایوس نبود ودربین اجتماع مانند دوران جهان مطرح بود ودر قندهار وپکتیا وکنروننگر هار مانند بدخشان وهرات وبادغیس وتخار مورد استقبال وتائید مردم مناطق پشتون نشین بود
دشمنان اسلام ودشمنان افغانستان متوجه بودند که این شخصیت هنوز از بین اجتماع طرد نشده وچانس زیاد دارد تا از طریق انتخابات آزاد دوباره بارای مردم بروی کار بیاید ؛ آخرین دسیسه وحرکت جنایتکارانه سازماندهی شد واستادربانی توسط جانی ترین وکثیف ترین وناپاک ترین ونامرد ترین جریان در تحت نام کبوتران صلح در یک عمل انتحاری در خانه خودش که پذیرای این کبوتران صلح ؟! بود شهید شد
وعناصری که این عفریت وحشت وبر بریت را بدون بازرسی بدنی بخانه استاد ربانی آوردند تا این جنایت ضد بشری را رقم بزند در حکومت کرزی وحکومت اشرف غنی در رده های بلند حکومتی قراردارند.وشئرای رهبری جمعیت ووورثۀ استاد تا حال نتوانستند قضیه ترور استاد ربانی را مانند ترور احمد شاه مسعود پیکیری ودنبال کنند
واز قرائن معلوم میشود که همانطوریکه دوسیه انفجار حواجه بهاء الدین وشهادت احمد شاه مسعود به تاق نسیان گذاشته شد شهادت استاد ربانی نیز بعنوان یک قضیۀ مختومه وفراموش شده در آمده است.
انا لله وانا الیه راجعون
حسبنا الله ونعم الوکیل
استاد ربانی شهید با آنکه جمعیت اسلامی را تا سرمنزل پیروزی جهاد رهبری کرد وحکومت جهادی را که هر چند ضعیف ونا کار آمد بود جلوداری نمود
بادرد ودریغ که میراث فکری واندیشه های وتنظیمی استاد ربانی بدست یکتعداد مردم نا اهلی بمیراث مانده است که نه تنها در مسیر اندیشه استاد در حرکت نیستند بلکه می خواهند تا تمام آرمانهای فکری استاد را با عملکردهای نا پاک وناجوانمردانه خود مانند چور وچپاول وغارت بیت المال واحیای دوباره فرهنگ جاهلی تعصبات قومی وزبانی وسمتی و....بورطۀ نابودی قراردهند
احیای طرز تفکر سکولاریزم غیر دینی - احیای اندیشه جاهلی قوم پرستی وزبان پرستی مانند افغان ملتیهای فاشیست ودوری از تقوا واخلاق اسلامی ودنیا پرستی وحب جاه ومال ومسابقه در امر جمع آوری زر وزور وتزویر سبب شده است تا این خانه بزرگ جهاد وخانه امید ملت مسلمان افغانستان بطرف انهدام ونابودی کشانده شود
توصیه آخرین من به فرزندان نهضت اسلامی وعناصر مومن جمعیت است که از خدا بترسید وبخود آئید واز افتراق دوری جوئی همدیگر پذیری وتسامح واخوت اسلامی را فراموش نکنید با دیگر اقوام ملیتهای دست اخوت ودوستی دراز داشته واز اشاعه فرهنگ جاهلی وتعصبات قوم گرایانه وزبان گرایانه بدور باشید البته از حقوق حقه خویش دفاع کنید وپرچم عدالت را بدست خود بالا نگهداشته ودر میدان گفتار وعمل از جادۀ عدالت وانصاف بدور نروید خوبیها وفضایل دیگران از نظر دور ندارید وکمبود های وخلا های بزرگ خویش را رفع کنید واغماض نفرمائید، مانند دوران جهاد بملت خود ثابت کنید که خیر خواه مردم هستید وبا دشمنان خویش از در کینه وانتقام وارد نشوید وبا رقبای سیاسی خویش حق بدهید تا |آنها هم در میدان سیاسی کار وفعالیت نمایند ومسابقه تان در کار خیر بوده باشد
برای اسلام وملت مسلمان کار کنید تا مهر ومحبت تان در قلوب همه مسلمانان وامت اسلامی جای بگیرد وخداوند عزت وسر بلندی از دست رفته را دوباره بشما باز گرداند
از بارگاه خداوند با دست دعا می طلبم که استاد شهید را غریق رحمت کند وبدنباله روان استاد شهید در قدم اول ایمان - تقوا - وسپس استقامت وپایداری - شهامت وغیرت وفداکاری نصیب گرداند
اقول قولی هذا واستغفرالله لی ولکم ولسایر المومنین
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هر گز
مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند
پایان
------------------------------------
م - ع - عزیزی
اول محرم الحرام سال 29سنبله سال 1396 هجری شمی
مطابق به : بیستم سپتامبر سال 2017 میلادی
مطابق به : اول محرم الحرام سال 1439 هجری قمری
برابر به 20 سپتامبر سال 2017 میلادی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 112 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.