Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ابلوموف، شاه تنبل ها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- مسکو   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 08:02

دکتورعلی احمد کریمی--- مسکوایوان گا نچاروف«1812 – 1891 » ازناب ترین نویسندگان قرن نزدهم روسیه وازچهره های اصلی رئالیسم محسوب میگردد. گانچاروف خالق سه رمان بنامهای «تاریخ معمولی» «پرتگاه» و « ابلوموف » است . رمان ابلوموف ازشاهکارجاویدان وی است که  به نویسنده شهرت جهانی بخشید.  گا نچاروف دراین رمان بانگاهی عمیق وماهرانه وبیان زنده و پر احساس تنبلی، راحت طلبی، بیکاره گی وبیهودگی طبقه اشراف روسیه را که باحرف وخواب وخیال روزگذرانی مینمایند توصیف می نماید. ایلیا ابلوموف قهرمان داستان دراملاک پدری زندگی می نماید. اودرجوانی در اداره دولتی شامل کارمی گردد وتازمان تقاعد به همان منصب خود باقی می ماند. ابلوموف آرزو دارد تا کار زیاد ومفیدی رادرزندگی انجام بدهد اما چنان بی اراده وتنبل است که اکثراوقات را دربستر می گذارند. ابلوموف بدون بیماری وخستگی اصلا علاقمندی به کارندارد وبزرگترین فعالیت های ذهنی اوخیال پردازی، پرگویی وحرافی است وروح وروان وی اسیریک  نوع رخوت وسستی دائمی گردیده است که همواره بروی بستر لمیده ویا خواب است، ودرعالم رؤیا خودرا سپه سالار، فیلسوف وهنرمند بزرگ تصور مینماید. صبحانه موقعیکه ازخواب بیدارمیگردد به نوکرش«زاخار» که ازاو درتنبلی دست کم ندارد فریاد میزندتا دربستربرایش غذا بیآورد. مناسبات ارباب ونوکرهم مناسبات انسانی نیست هردو با همدیگر مناسبات ملول انگیز،بیمارگونه ومسموم کننده دارند . وقتیکه نوکراورابا دیگران مقایسه مینماید به خشم میآید، من ودیگران، من هرکاره ام، من کارمی کنم، من کم می خوابم.  شاه تنبل ها، دوستی دارد بنام «اندری». اندری آرزودارد تا اورا ازاسارت تنبلی وبی هدفی نجات بدهد، بادختری جوانی بنام اولگا معرفی مینماید. شاه تنبل ها فریفته زیبایی این دختر میگردد ولی حرارت عشق نیزنمی تواند اورا ازاین بیماری که روح وروان وی را مکدرگردانیده نجات بدهد، دخترجوان زندگی را با این موجودتنبل، لافزن، خیال باف وبی تحرک نا ممکن میداند ازاوجدا میگردد وبه همسری  دوست ابلوموف درمی آید.ابلوموف به بیوه صاحب خانه ازدواج مینماید وبه زندگی بیهوده خود ادامه میدهد. تنبل زااده شد وتنبل مرد.ایوان گا نچاروف دراین اثرتوانست تیپ زنده وملموس ازانسان روس بیآفریند. ابلوموف درعصرپرتلاطم گذر روسیه به سرمایه داری بوجود آمد زمانیکه روسیه بادنیای یک نواخت وراکد فیودالی وداع می نمود، روسیه درمرحله گذربه رفتاروطرززندگی نونیازداشت اما روحیه تنبلی،کسالت ، سستی وراحت طلبی درطبع وسرشت افراد جامعه عجین گردیده بود. ابلوموف تنها به بیماری تنبلی گرفتارنیست، روح وروان او مسموم وبیماراست واندکترین انگیزه ای برای کاروزندگی فعال وپرتحرک ندارد. بعد ازچاپ این رمان  تیپ ابلوموف که سمبول رخوت وتنبل سالاری است  ورد زبانها گردید وبه عنوان مقوله ای اجتماعی وفرهنگی «ابلوموویسم» مورد تحقیقات و ارزیابی قرارگرفت . تورگینیف نویسنده مشهورروسیه درفنا ناپذیری این رمان گفت: تا زمانیکه حتی یک روس زنده است ابلوموف هم دریاد ها زنده خواهد ماند. داستایفسکی این اثررا سرچشمه گرفته ازذهن پویا عنوان کرد. ولادیمیرلنین درنطقی اظهارداشت« که روسیه سه انقلاب راازسرگذرانیده است اما ابلوموف ها باقی هستند.» گانچاروف ازقاطع ترین نماینده ادبیات واقعگرایی روسیه است وتیپ سازی روشن اودرتنبل سالاری ویژه روسیه نیست این تیپ اقارب و دوستان زیاد درفرهنگها وجغرافیای کشورهای مختلف جهان دارد. درفرهنگ اسلامی کسالت، بی نشاطی، سستی و تنبلی  مترادف به عجزوزبونی است ودرفرهنگ ملی ما  قصه  لت های سلطان محمود بطورطنزوانتقاد درقبح  تنبلی نقل مجالس گردیده است.   ایوان گانچاروف باشیوه رئالیستی خاص مشکل ظاهری عادات درونی وروحی قهرمانان خودرا بطوربیطرفانه وبا انصاف تریسم می نماید وواقعیت ها را با استفاده ازطنزبیان می نماید وخود ازهرنوع انتقاد خوداری می ورزد تامخاطبین درباره آنها قضاوت نماید .گانچاروف معتقد است « نویسنده آنگاه می تواند کتابی ارزشمند بنویسد که خودفریفتگی وپیش داوری را ازخود دورکرده باشد.اوباید بادید آرام وروشن به زندگی انسان بنگرد، درغیر این صورت تنها خویشتن خویش را بیان خواهد کرد که آن هم بکاری کس نمی آید.» رمان ابلوموف یکی ازمحبوب ترین گنجینه های ادبیات جهان به شمارمی آید وبعدازدو قرن ازپرفروش ترین آثارادبی است   وبه اکثرزبانهای دنیا ترجمه گردیده است وهمچنان ازاین اثردرکشورهای مختلف جهان فیلم ساخته شده است ونگارنده توفیق یافتم فلم روسی این رمان را درسالهای 1985 برای افغانستان ترجمه نمایم. ابلوموف، ارباب زاده بیکاره درفرهنگ وادبیات روسیه است ونمودی ازانسان تنبل، تن پروروفرومایه است که رؤیا هایش فدای رخوت وخواب عمیق میکند که برسرتاسرزندگی اش سایه افگنده است. گانچاروف در18 جنوری سال 1812 درسیمبیرسک روسیه به دنیا آمد.اوازمعاصران نویسندگان بزرگ روسیه مانند تولستوی، داستایفسکی، گوگل، تورگنف وغیره بود. زبانهای انگلسی، آلمانی، وفرانسوی را میدانست وعلاقه سرشاربه مطالعه آثارنویسندگان بزرگ اروپا داشت اما به پوشکین عشق می ورزید. کانچاروف  سیاحت وجهان گردی را دوست داشت اما درسالهای آخر، زندگی سخت ودشواری راآزمایش نمود ودر اثر بیماری به تنهایی وافسردگی روحی مواجه گردید.« هیچ وقت دروجود من آتشی روشن نشده است،نه حیات بخش وسازنده و نه مخرب وسوزاننده .» ایوان گانچاروف در27 دسمبر سال 1891 دنیا را ترک گفت. « ادامه دارد.»
دکتورعلی احمد کریمی- مسکو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 190 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.