Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تحریکات غیرمسئولانه ناتو برعلیه روسیه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
پنجشنبه ، 17 تیر 1395 ، 10:32

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی -مسکوپیمان نظامی ناتوکه درآن بیست وهشت کشوراروپایی عضویت دارند درحدود نیمی ازدرآمد جهان را تولید می نماید ومصارف نظامی این پیمان هم بیشترازنیمی مصارف تمام دنیا میباشد. اضافه از72 درصد هزینه ناتورا امریکا می پردازد، ولی  بازهم رییس سازمان نظامی ناتو ناراضی است که بودجه کنونی برای انجام  ماموریت های لازم وغیرمترقبه درقرن پرغوغای 21 بسنده نیست وکشورهای عضو باید ازدرآمد سرانه خودهزینه لازم را به این پیمان تخصیص بدهند تا امنیت اروپا ازتهدید روسیه تامین گردد واروپا می تواند چون بازیگرفعال وموثردرمسایل جهانی باقی بماند. به باور کارشناسان روسیه ناتو بعد ازلغو پیمان وارسا با ماهیت مطلق نظامی و چشم پوشی ازمقرارات بین المللی ازمنافع مالی وشرکت های صنایع نظامی امریکا کمربه غارت وچپاول کشورهای جهان بسته است. دولتمردان امریکا درروابط بین المللی تنها با پیروی اازادبیات  سیاسی تفوق طلبانه  می خواهند برتری خودرا درجهان حفظ نمایند. تطبیقات نظامی ماه جنون  2016  ناتو درکشورهای پولند وجمهوریهای بالتیک با شرکت سی ویک هزارنظامی وهزارنوع تجهیزات وسلاحهای متعارف با اشتراک بیست وچهارکشورازبزرگترین تطبیقات نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه بعد ازجنگ سرد محسوب میگردد.بدنبال این تطبیقات همایش بزرگ سران کشورهای ناتو ازتاریخ هشت الی نه جولای 2016  دروارسا برگزارخواهد گردید. دراین همایش بزرگ سران این کشور ها استراتژی ناتو را درباره روابط نامتوازن با روسیه  و شرق اوکرائین بنام دفاع دستجمعی ونه عملیات تهاجمی و دورازمرزهای ناتو مانند افغانستان زیر شعار« هراس افگنی ودفاع» مورد ارزیابی قرارخواهند داد.،

تطبیقات نظامی ناتو به واکنش شدید روسیه مواجه گردیده است. سرگی لافروف وزیرخارجه روسیه بطورقاطعانه اعلام نمود که مناسبات مادرباره توسعه وخزش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه تغیرنکرده ودردکترین نظامی جدید روسیه که ولادیمیرپوتین درآخرین روزهای سال 2015 آنرا امضاءنمود ناتو تهدید شماره یک تلقی و احتمال  استفاده بیشتربرای مقابله با تهدید خاریجی پیشبینی شده است، دکترین جدید روسیه نشان می دهد که کریملین اقدامات قاطع تری رابرعلیه تلاشهای تحت حمایت امریکا و منزوی وتضعیف کردن روسیه درنظر گرفته است. طبق دکترین جدید در صورت تهدید روسیه ازسلاحهای متعارف به نحوی که کل موجودیت کشورروسیه تهدید شود استفاده، ازسلاح اتمی مجازشمرده میشود.« تسلیحات متعارف—موشکهای زمین به زمین، موشکهای کروز  زیردریایی، بمب های رهگیر وحملات توپخانه ای .» ناتو هدف این تطبیقات نظامی را آزمایش وآمادگی کشورهای ناتو درمقابل تهدیدات نظامی ،شیمیایی واستخباراتی الکترونیکی روسیه وانمود می گرداند. کارشناسان نظامی وآگاهان سیاسی درروسیه توسعه پیمان نظامی ناتو را درنزدیکی مرزهای روسیه بازی ناتو به آتش و خطر بزرگ به امنیت اروپا می پندارند. روسیه علاقمند به همکاری با کشورهای اتحادیه اروپا است و تامین امنیت اروپا بدون همکاری با روسیه ناممکن به نظر میآید.  کارشناسان وتحلیلگران بیطرف درکشورهای اروپا نگرانی دارند که تطبیقات  نظامی ناتو درکشورپولند وکشورهای بالتیک روسیه راتحریک میگرداند که عکس العمل قاطع تر نشان بدهد. روسیه ازتهدید های ناتو هراس ندارد واما تصادفات احتمالی نظامی را که خطربزرگ درپی خواهد داشت هیچ کس تضمین نمی تواند . اروپایان تاریخ وفرهنگ روسیه را بهتراز دیگران می دانند، روسها درجنگ دوم جهانی بیست وهشت میلون نفرقربانی داده اند، مردم ازجنگ تنفردارند اما زمانیکه وطن شان در معرض خطر وتهدید بیگانگان قرارمی گیرد آماده اند ازوطن خود دفاع نمایند. ناپلئون وهتلر به روسیه حمله نمودند وهردو به شکست مواجه گردیدند. روسیه امروز با زمان ناپلئون وهتلرفرق دارد، تحریک نمودن روسیه به جنگ معنای نابودی اروپا وخود کشی  را دارد. روسیه سیاست های برتری جویانه امریکا را مردود می داند وحاضرنیست استقلال سیاسی خودرا دربدل دادو بگیر های ژئوپولتیک بفروشد. روسها می گویند ماجنگ را آغاز نمی نمایم اما حاضریم به جنگ ها خاتمه بدهیم. نظامیان،سیاستمدران ومردم روسیه دکترین جدید نظامی راحق ملی ومشروع خود می دانند.

امریکا باسیاست هراس افگنی به کشور های عضو ناتو فشاروارد مینماید تاهزینه بیشتررا به ناتو تخصیص بدهند تا ازاین طریق به روسیه نشان بدهد که درمناقشات بین المللی تنها نیست. روسها بعدازبحران سال 2014 در اوکرائین که منجربه برکناری وفرار ویکتوریانوکوویچ رییس جمهورسابق اوکرائین وطرفدار به روسیه گردید، آنرا  کوتای  ضد مردمی میداند که به کمک استخبارات امریکاوناتو صورت گرفته است وبا وقوع این کودتا تبعیض عمدی برعلیه اکثریت روسها درشرق اوکرائین برنامه ریزی گردیده است. آگاهان سیاسی درروسیه امریکا را چون منبع جنگ وبی ثباتی درجهان متهم می نامند، امریکا درهرکشوریکه پا می گذارد عامل جنگ وویرانی میگردد، ازمداخله امریکا درخاورمیانه و افریقا غنی ترین کشورها مانند عراق، سوریه ولبیا درآتش جنگهای داخلی میسوزند ومردم دچارفقروبدبختی گردیده اند ومیلونها مردم معمولی وبی گناه درهجرت وآوارگی به سر می برند. تحریکات ناتو ازراه های نظامی وتحریم های اقتصادی برعلیه روسیه نتیجه معکوس داده است وباعث تقویت همکاری های نظامی وامنیتی روسیه با چین وایران گردیده است واین تحریکات روسیه را وادارگردانید تا موشکهای اس 300 را به ایران  وموشکهای اس 400 را به چین بدهد. ایران قراراست درسال جاری به عضویت اصلی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود، کشورهای عضوقرارداد امنیت دستجمعی مانند تاجکستان،قرغزستان،قزاقستان، بلاروسیه وارمنستان  روسیه را ضامن ثبات درمنطقه درمبارزه باتروریسم، قاچاق مواد مخدر وافراطگرایی میدانند وبدیده ترس واعتماد به روسیه می نگرند وبه هراندازه که ترس این جمهوری ازروسیه بیشترگردد پایه های قدرت روسیه درمنطقه قوی ترمی گردد واین جمهوری ها به بلند پروازی های امریکا وهراس افگنی ناتو کمتراعتماد خواهند نمود.

افسانه سازی های امریکا برای منزوی گردانیدن روسیه باعث فجایع بزرگ اقتصادی وبحرانهای سیاسی دراوکرائین گردیده است وادامه این بحران ها خطرتجزیه این کشوررا تسریع خواهد بخشید. جمهوری های آسیا میانه حضورطولانی امریکا وکشورهای ناتو را درافغانستان بزرگترین خطربه امنیت ملی خود می دانند. امریکا وناتو طی این مدت طولانی درمبارزه با تروریسم وترافیک موادمخدرنه توانستند ماموریت خودرا در افغانستان موفقانه انجام بدهند.تلفات درمیان مردم معمولی باعث بی اعتمادی افغانها به امریکا وناتو گردیده است. دولت ومردم افغانستان علاقمند به تحکیم روابط نظامی واقتصادی با روسیه می باشند. مقابله جویی های نظامی میان روسیه وناتو فضای بی اعتمادی را درامورامنیت بین المللی تشدید خواهد بخشید، هردوازسیاست هراس افگنی برعلیه همدیگراستفاده می نمایند، امریکا واروپا میخواهند تاروسیه مطابق قواعد آنها بازی نماید، روسیه چون بزرگترین قدرت اتمی نمی خواهد سیاست مستقل خودرا قربانی منافع ژئوپولیتیک نماید ودراین اختلافات بیشترازهمه مردم معمولی صدمه می بینند چون پول مالیات آنها بجای حل مشکلات اجتماعی مانند تعلیم وتربیت و غیره صرف تسلیحات نظامی می گردد ونا گفته نماند که ادامه اختلافات بیشتربه ضررروسیه تمام خواهد گردید چون روسیه به مدرن سازی اقتصادی خود نیازبه تکنولوژی پیشرفته غرب دارد وغربی ها ازهمین سبب  تحریم های اقتصادی رابرعلیه روسیه از مقابله جویی های نظامی موثر تر می دانند چون دررویارویی نظامی غالب وفاتح وجود ندارد.  تعدادی ازکشورهای اروپا علی الرغم فشار ومخالفت امریکا علاقمندی دارند تا سطح تحریم های اقتصادی علیه روسیه کاهش یابند و تصوز مینمایند که همکاری های اقتصادی غرب باعث تقویت دموکراسی وجوامع مدنی درروسیه میگردد تاروسها درهمکاری های بین المللی مانند اروپا رفتارنماید.
دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.