Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تحولات سیاسی واجتماعی روسیه درزمان پوتین PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتور علی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکو   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:05

دکتور علی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکوهفتمین دورانتخابات پارلمانی روسیه با اشتراک چهارده حزب سیاسی در94 هزاره حوزه انتخاباتی درقلمرو پهناور روسیه برگزارگردید همزمان با انتخابات پارلمانی یکصد و یازده میلون وششصدهزارجمعیت روسیه به پای صندوق های رای رفتند تا همزمان 9تن از روسای مناطق و39  شورای محلی را نیزانتخاب نمایند، این رویداد سیاسی، بزرگترین انتخابات درتاریخ روسیه نوین محسوب میگردد. حزب روسیه واحد که موسس آن ولادیمرپوتین است باپیروزی چشمگیرازسایررقبا مجددا برای پنج سال بردومای روسیه بدون موافقه سایر جناح ها به تصویب لوایح وازآن جمله تعدیل قانون اساسی کنترول مطلق را کمایی نمود.  احزاب لبرال دموکرات ، کمونیست ها وروسیه عادل ازمخالفین قابل کنترول طبق پیشگویی های مقدماتی مجددا به پارلمان جدید راه یافتن اما اندکترین نقش درتصویب و رد لوایح نخواهند داشت ونقش نمایندگان حقوق بگیر را بازی خواهن نمود ،سایراحزاب چپگرا و راستگرا نتوانستد برای ورود به پارلمان ازمانع پنج فیصدی عبورنمایند. پوتین پیروزی حزب روسیه واحد راتبریک گفت،و« نتایج انتخابات راعلاقمندی مردم به ثبات دانست، مردم باوجود وضع دشوار و مشکلات بطوروسیع درانتخابات  شرکت ورزیدند اگرچه حضورمردم مانند انتخابات گذشته گسترده  نبود. او نتایج انتخابات را برگهای اعتماد مردم به حزب فاتح ودولت روسیه  نامید وگذشته ازآن انتخابات  را پاسخ مردم روسیه برعلیه فشارهای خاریجی وتلاشهای آنها که باعث بی نظمی درداخل گردد خواند.»  مهم ترین برازندگی های انتخات پارلمانی روسیه را می توان شرکت وسیع احزاب سیاسی وانتصاب خانم ایلاپانفیلوفا به صفت رییس کمیسون انتخابات دانست، ایلا پانفیلوفا پیش ازاین رییس مدافع حقوق بشربود و به مردم وعده داد که نه خواهد گذاشت که جعل وتقلب مانند  انتخابات قبلی سال 2011 که منجربه آشوب ودرگیری باپولیس گردید تکرارگردد. حضور مردم درانتخابات 48 درصد بود درحالیکه درانتخابات گذشته رقم 60 درصد راداشت درمجموع ده میلون نفردرانتخابات شرکت نه ورزیدند، آگاهان عدم گسترده حضورمردم را درانتخابات نارضایتی مردم به مشکلات اقتصادی واجتماعی تفسیرمی نمایند، نمایندگان فاتح  حمایت وسیع مردم روسیه را ازحزب حاکم علاقمندی مردم به ثبات وصلح، مخالفت آنها برعلیه زورگویی ومداخله بیگانگان، نفرت عمیق آنها به دموکراسی وارداتی که تنها زورودیکته رابه رسمیت میشناسد واعتماد مردم به پوتین می دانند. میگویند درجهان معاصراقتصاد تحت الشعاع سیاست قراردارد، غرب بافشارهای سیاسی برعلیه پوتین وبا تحریم های اقتصادی موفق نگردید تامردم رابرعلیه دولت  تحریک نماید بر خلاف  این استراتژی امریکا وغرب نتجیه معکوس داد وباعث محبوبیت بیشتر پوتین درداخل وارتقای جایگاه روسیه درسطح بین المللی گردید. پوتین کیست؟ وچرا محبوبیت او بعد 17 سال زمامداری افزایش می یابد. می خواهم بطورمختصربه صفت خبرنگار که درسالهای 1991 تا2010 گزارشگر حوداث آن زمان بودم توجه خوانندگان رابه این واقعیت معطوف بگردانم.  درسالهای 1990 روسیه نوین، بعداز فروپاشی شوروی دستخوش هرج ومرج وبی نظمی وبی امنیتی هولناک  گردید.مردم بافرا رسیدن تاریکی ازترس بی امنیتی ازخانه های خود خارج نمی گردیدند، قتل وکشتارسرمایه داران، خبرنگاران، سیاستمداران ونمایندگان دومای روسیه به نوعی پدیده معمولی تبدیل گردیده بود.مردم از پولیس که محافظین امنیت ونظم اجتماعی هستند بیشتر ازاوباشان وچاقو کشان میترسیدند. درآن زمان پوتین افسرناشناس ک گ ب و معاون شهردارسان پترسبورگ بود. درسال 1997 به مسکو آمد وبه سمت معاون دفترریاست جمهوری روسیه انتصاب گردید.درسال 1999 به مقام نخست وزیری روسیه ارتقا یافت  ودرهمان سال بوریس یلتسین بطورناگهانی درآستانه سال نومیلادی ازمقام ریاست جمهوری استعفا نمود وولادیمرپوتین کفیل مقام ریاست جمهوری گردید،رییس جمهوربازنشسته ازمردم روسیه عذرخواهی نمود وازپوتین خواهش کرد تاروسیه را نجات بدهد. درماه مارس سال 2000 میلادی پوتین درانتخابات ریاست جمهوری بااکثریت آراء پیروز گردید. پوتین درزمانی اداره قلمروپهناورروسیه را با140 قوم وملیت پذیرفت که کشوردستخوش هرج ومرج نگران کننده گردیده بود، موافقین ومخالفین فروپاشی روسیه را مانند شوروی پیشگویی می نمودند،.پوتین چون رهبرقاطع بدون تردید ودودلی وترس ازعواقب احتمالی اولترازهمه سرمایه دران نو به روزگاررسیده و سرکش را که غرق درتجمل پرستی وبلهوسی گردیده بودند و تنها درفکرفایده خالص بودند ودرسیاست نیزمداخله مینمودند رام وزندانی نمود واین اقدام پوتین باعث محبوبیت مردم به دولت گردید. پوتین به جنگ چچن که زخم عمیق دربدن روسیه بود خاتمه داد. شهرگروزنی که دراثرجنگ به شهرارواح تبدیل گردیده امروزاززیبا ترین شهرهای اروپا به شمارمی آید و مخالفین  که طبل جدایی طلبی را می نواختند امروزخودرا جزء جداناپذیرروسیه میدانند.اقدام بعدی پوتین اصلاحات اقتصادی ومبارزه با جنایات اقتصادی بود. ذخیره بانک مرکزی روسیه دردوردوم ریاست جمهوری پوتین به 600 ملیارد دالررسید که جایگاه سوم رابعدازچین وجاپان بدست آورد، دردوره اول ودوم ریاست جمهوری پوتین بودجه دولت بدون کسرپیش ازسال نو تصویب می گردید. پوتین درگامهای بعدی امنیت خبری را دررسانه های گروهی تامین نمود و غروربرباد رفته روسها را به افتخارات ملی وتاریخی شان احیا نمود. پوتین استقلال خبری روسیه را ازدنباله روی به غرب آزاد گردانید وحتی انگلس ها اعتراف می نمایند که کرملین قهرمان جهان درصحنه سازی های سیاسی می باشد وصحنه سازان امریکایی نیز از موفقیت رسانه های گروهی روسیه درمدت کوتاه تعجب می نمایند. پوتین درجنگ خبری  به جذب وجلب خبرنگاران روسی که درگذشته به شبکه های غرب خدمت میکردند پرداخت وبدین ترتیب سیاست خبری روسیه ازفازدفاعی وارد فازتهاجمی گردید. پوتین محور سیاست خارجی روسیه را همکاری های مساویانه، احترام متقابل وعدم مداخله درامورداخلی کشورها تحت قیادت سازمان اعلام نمود. دکترین سیاسی پوتین  پیام به کشورهای جهان وبویژه غرب بود که روسیه درهمکاری های جهانی ازسیاست مستقل پیروی می نماید.پوتین درکنفرانس امنیتی مونیخ درسال 2007 امریکا رامورد انتقاد شدیدالحن قرارداد وکاخ سفید رامتهم نمود که باسیاست یکجانبه وسلطه جویانه امنیت بین المللی رابه مخاطره افگنده است، این حرکت ناگهانی پوتین غرب خودخواه را که بعد ازسقوط شوروری خودرا بادار جهان می پنداشت تکان داد ودرواقع این سخنرانی فاتحه جهان یک قطبی ومرگ انقلاب های رنگی درجمهوری های شوروی سابق بود .سخنرانی پوتین درداخل روسیه نفس تازه به کالبد بی روح روسها و ارتش روبزوال روسیه بخشید . بدنبال این سخنرانی حملات جدید غرب برعلیه پوتین آغاز گردید که روسیه ازمسیردموکراسی منحرف گردیده وبه دوران اختناق استالین برمیگردد. تبلیغات ضد پوتین بعدازدوران تمامیت خواهی یلتسین وگرایش های یکجانبه وتسلیم گرانه او به غرب وچوروچپاول سرمایه دران نوبه روزگاررسیده به واقیعت های آن زمان مطابقت نداشت و باعث تحریک احساسات روسها گردید. پوتین به وطن پرستی خود افتخار می نماید اما مخالف نژادگرایی است، اودرجمعیت کثیرالملت روسیه از تساوی طلبی حمایت می نماید باوجویکه 85 درصد جمعیت روسیه را روسها تشکیل میدهند اما سایرجمهوری ها ازحقوق امتیازات مساویانه برخورداراند ومطابق قانون هیچ قوم حق وادعای تمامیت طلبی رابرسایراقوام  ندارد. پوتین درمسایل اصولی با صلابت رفتارمی نماید،حس تشخیص، حافظه قوی، معلومات درزمینه های مختلف، ظرفیت انتقاد پذیری ،شناخت افراد وتفویض اختیارات برمعیار لیاقت باعث ترس مسئولین ومحبوبیت مردم به رهبری اوگردیده است او عملگرایی را بردموکرسی ترجیح می دهد. ولادیمرپوزنر تحلیلگر و ژورنالیست مشهورروسیه میگوید« پوتین زاده شوروی است، سختگیروباصلابت است، دموکرات نیست اما استالین هم نیست وحتی شباهتی هم به استالین ندارد.» انتخابات پارلمانی روسیه تمرین بزرگ پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 است تابرنامه های خودرا تحقق بخشد.پوتین دوماه پیش ازانتخابات ریاست جمهوری روسیه درسال 2008  دیمیتری مدویدف نخست وزیرکنونی روسیه را  به مقام ریاست جمهوری روسیه پیشنهاد نمود، حزب روسیه واحد وسایر روسای مناطق ازاین پیشنهاد پوتین استقبال نمودند. دیمیتری مدویدف گفت نامزدی را به شرطی می پذیرد که اگرپیروزگردد پوتین به صفت  نخست وزیراداره امور را دردست  داشته باشد.پوتین بااین ابتکارزبان مخالفین رادرداخل وخارج ومخصوصا کشورهای غرب قطع نمود. تعوض قدرت براساس انتخابات آزاد، قابل پیشبینی وبدون اظطرابهای سیاسی صورت گرفت، قانون اساسی نقض نگردید وپوتین هم به قدرت باقی ماند،.پوتین پیش ازاینکه کرملین راترک بگوید به غربی ها فهماند که بعدازوی مذاکرات آنها با وارث وی شرین ترنه خواهدبود. درماه اگست سال 2008 ساکا شویلی رییس جمهورآن زمان گرجستان به ابخازی حمله نمود که دراثراین حمله ماجراجویانه تعدادی زیادی ازپاسداران صلح روسیه کشته شدند، پوتین درآن زمان به صفت نخست وزیرروسیه دربازی های المپیک چین شرکت ورزیده بود وازهمان جا فرمان عملیات نظامی را با کد وادارگردیدن به صلح را صادرنمود که منجربه آزادی ابخازی واستیای جنوبی ازگرجستان گردید واین فرمان پوتین امریکا راکه ازمتحدین گرجستان بود دچارشوک گردانید ولی عملا نتوانست درمقابل روسیه اقدام نماید. پوتین نیروهای مسلح روسیه را که در آستانه فروپاشی قرارداشت تقویت بخشید و مدرن سازی نیروهای دفاعی کشور را درزمین ، هوا وبی رقیب ترین کشتی های زیردریایی روسیه تحقق بخشید ودرآینده نیزادامه خواهد داد. انتخابات پارلمانی روسیه تمرین بزرگ برای انتخبات ریاست جمهوری سال 2018 بود. پوتین فاتح پارلمان روسیه گردید ، هدف پوتین احیای روسیه مقتدراست. اوفروپاشی شوروی را بزرگترین فاجعه قرن بیست نامید وبرگشت مجدد شوروی را ساده لوحانه خواند، ولی روسیه پنهان نمی نماید که از نفوذ ومنافع خود در جمهوری های سابق ودنیای روسیه  دفاع خواهد نمود. پیروزی حزب پوتین درانتخابات اعتماد اکثریت مردم روسیه به ادامه برنامه های اقتصادی، اجتماعی، نظامی وسیاست های پوتین در روابط بین المللی می باشد وحزب روسیه واحد وبدون رقیب به رهبری پوتین این مسئولیت بزرگ راپذیرفته است، حزب فاتح میداند که تنها موفقیت های دولت درسوریه ومدرن سازی نیروهای مسلح نمی تواند بی علاقگی نیمی جمعیت روسیه را که ریشه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد به حیات سیاسی کشورجلب نماید . مشکلات اقتصادی واجتماعی برای روسیه به آن اندازه چالش برانگیزگردیده است که حتی اقتصادانان روسیه که مشاورین پوتین هم هستند آنرا خطرناک تراز تروریسم برای روسیه میدانند.مسله مهم تردیگرمنظره مبهم وتاریک روابط سیاسی روسیه باغرب است.موضعگیری  پوتین درباره سوریه، اوکرائین وتوسعه ناتو درمرزهای روسیه بقوت خود باقی خواهدماند. پوتین قصد مقابله جویی راباغرب ندارد وزبان زوروتهدید را نیزنخواهد پذیرفت. اوباما درآخرین سخنرانی خود درمجمع سازمان ملل روسیه را به انتقام گیری های امپراتورمابانه متهم نمود که روسیه بدنبال احیای شکوه ازدست رفته خود با استفاده اززوراست.  امریکا می خواهد تاهمکاری ها مطابق قواعد امریکا صورت بگیرد.پوتین به گفته جورج واشنگتن آمادگی به جنگ را نگهداری به صلح می داند وموافقین ومخالفین وحتی جمعیت بی علاقه به سیاسیت ازبرنامه های پوتین به تقویت نیروهای مسلح ودفاعی طرفداری مینمایند وروسها ارتش ونیروهای دریایی خودرا مطمین ترین متحد خود میدانند.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو          Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 157 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.