Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ترس ونگرانی اروپا ازروسیه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگراموربین امللی- مسکو   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 08:55

دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگراموربین امللی- مسکو پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه ای جنگ خبری را رسما برعلیه کریملین اعلام نمود، دراین قطعنامه رسانه های دولتی روسیه مانند شبکه تلویزونی «روسیه امروز»که بزبان های مختلف پخش میگردد،«آژانس خبری ریا نووستی» «سپوتنیک» و «جهان روسیه» به تفرقه ونفاق افگنی میان کشورهای اتحادیه اروپا وتبلیغات کاذبانه متهم میگردد وحتی نام این رسانه ها درردیف داعش وافراطگرایان اسلامی که درروسیه سازمانهای ممنوعه اند ذکرگردیده است.  این قطعنامه دربزرگترین پارلمان جهان که 751 نماینده از28 کشوراروپا دارد با 304 رای موافق و179 رای مخالف تصویب گردید و نمایندگان فرانسه، ایتالیا ویونان که طرفدار عادی سازی روابط باروسیه ولغو تحریم های اقتصادی اند، برعلیه این قطعنامه رای دادند. ترس ونگرانی اروپا ازروسیه بعدازپیروزی دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری امریکا وپیروزی رئیسان جمهوری طرفداربه روسیه در بلغارستان وملداویا بیشرگردیده است و تشدید عمیق بحران های سیاسی درروابط روسیه واروپا این جمله معروف کارل مارکس را درمانیفیست حزب کمونیست که « شبحی دراروپا درگذراست... شبح کمونیزم» اتحادیه اروپارا مجددا مانند دوران جنگ سرد دستخوش دودلی وانشعاب گردانیده است . نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا نگرانی دارند که اروپا درشرایط جنگ باروسیه به سرمی برند وبه مردم خود میگویند که واژه ها،  قوی ترین اسلحه درجنگ است واگربیدارنگردیم دراین جنگ شکست خواهیم خورد. تعدادی ازنمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا جا دادن نام داعش واسلام افراطی را درردیف رسانه های دولتی روسیه انتقاد نمودند که ما باذکر نام داعش درریف  رسانه ها دولتی روسیه درواقع داعش رابگونه دولت برسیمت می شناسیم  درحالیکه داعش دولت نیست ویک سازمان قسی اقلب تروریستی ودشمن بشریت محسوب میگردد. این قطعنامه پارلمان اروپا جنبه مشورتی دارد و تنها به کشورهای حوزه اتحادیه پیشنهاد می گردد تا هیزنه اضافی را دربودجه های خود درجنگ خبری برعلیه کریملین تخصیص بدهند.اگرچه خوشبینی ها درباره عادی سازی روابط روسیه وامریکا بعد ازپیروزی ترامپ ایجاد گردیده است ولی تصادفی نه خواهد بود که کنگره امریکا بعدازقطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا لایحه رابه اتفاق آرا تصویب نمود که براساس آن برعلیه فعالیت های «مخفیانه روسیه» درمقابل  سایرکشورها به مقابله خواهد پرداخت. رییس جمهورروسیه وتحلیلگران سیاسی تصویب این قطعنامه را توطئه بر علیه آزادی مطبوعات وبرتری جویی وخودخواهی غرب بر سایرکشورها محکوم نمودند ومداخله سیاستمداران را درامورمطبوعات مغایربه آزادی بیان و سوء قصد به مهم ترین رکن دموکراسی تفسیر نمودند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه قطعنامه پارلمان اروپا را انحطاط سیاسی نمایندگان برعلیه دموکراسی خواند .ماریا زاخا روفا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه این قطعنامه را چون بزرگترین جنایت خبری محکوم نمود، خبرنگاران روسیه قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا رابگونه ای پیروزی خود در جنگ نرم بر علیه رسانه های غربی استقبال می نمایند ومی گویند که  اروپا عصبی گردیده است، توانایی رقابت آزاد راندارد ومانند سابق به همه درس دموکراسی واحترام به حقوق بشررا  می آموزد ودردموکراسی هیچ کشوری حق مداخله وفشار را به سایر کشور ها ندارد تا به نام دموکراسی ارزشها وکرامت های اخلاقی وفرهنگی راپایمال بگرداند. به باورکارشناسان روسیه  نخبگان ولیبرال دموکراتهای اقلیت غرب از دموکراسی وآزادی برای مخدوش گردانیدن افکارعمومی ومردم عوام بهره برداری می نمایند تا توجه وافکارمردم را با ترویج  بی بند وباری ها ازواقعیت های روزمره دوربگردانند.اروپا بعدازسقوط شوروی قوانین ومقراراتی را می خواهد به کشورهای مختلف تحمیل نماید که به ویژگی های فرهنگی وتاریخی اکثرکشورها مخالفت دارد مانند همجنسگرایی واهانت به مقدسات سایر ادیان. رسانه های گروهی روسیه درزمان شوروی با وجودیکه ازقدرت بزرگ نظامی، اقتصادی وسیاسی برخورداربود ونیمی ازکشورهای جهان درمدار روسیه می چرخیدند نه توانست درجنگ خبری برعلیه غرب پیروز گردد، چون سیاست، اقتصاد، علم وحتی آزادی های اجتماعی باایدیالوژی که سازوبرگ اغواگرانه وبی ریشه داشت آلوده گردیده بود،اما امروز وضع درجهان تغیر نموده است وکشورهای جهان می دانند که تامین وتضمین امنیت ملی ارتباط مستقیم با امنیت خبری دارد وکشورهای که امنیت خبری ندارد قادر به دفاع ازامنیت ملی خود نیز نه خواهند بود.روسیه رقیب ایدیالوژی غرب نیست اما دراین اواخر ازلحاظ نظامی به رقیب وهمناک غرب درصحنه ژئوپولیتیک تبارز نموده است وازموضع زور با زبان وادبیات که ازاروپا آموخته است ازمنافع خود دفاع می نماید، درجنگ نرم وخبری کشورها از روشهای تبلیغ وضد تبلیغ به هرنوعی،مانند دروغ پراگنی ویا اطلاعات کاذب، شایعه سازی، تخریب شخصیت ها،ایجاد تهدید های واهی، ایجاد امید های واهی، تغیرباورها وتهاجم فرهنگی باابزارهای تبلغاتی مانند رادیو،تلویزون،انترنیت، قلم، کتاب،روزنامه ها وجراید، فلم های هنری شعروموسیقی برعلیه همدیگر از منافع سیاسی، اقتصادی ونظامی خود استفاده می نمایند. جنگ نرم میان کریملین وجهان غرب بعد ازالحاق جزیره کریما ازاوکرائین بروسیه درسال 2014 وارد فازنوین گردیده است. رسانه های گروهی روسیه از دفاع و تهاجم باروشهای گوناگون ومهارت خاص بطوربی سابقه روحیه عمومی رادرداخل وخارج ازروسیه برعلیه غرب وامریکا تحریک می نمایند وکشورهای غرب رامتهم مینمایند که باسیاست دوگانه بخاطرمنافع خود تروریسم را تشویق می نماید، سیاستمداران روسیه باطرفداری ازارتقای نقش سازمان ملل درحل مناقشات منطقوی و جهانی ومخالفت باجهان یک قطبه به افشاگری مداخلات غرب درعراق، سوریه، لبیا وافغانستان که منجربه ویرانی وجنگهای داخلی وسیل مهاجرین وآوارگان گردیده است می پردازند وهمزمان به اروپایان وانمود میگرداند که روسیه خود کشوراروپایی است و اروپا باید از وابستگی امریکا آزاد گردد تا اروپا بطورمستقل وبدون توجه به امریکا ازامنیت خود ونظم جهانی دفاع نماید. خبرنگاران غرب این نوع دلسوزی  های روسیه را اهانت به اروپا تلقی می نمایند وکریملین رامتهم می نمایند که بااین گونه تفرقه افگنی ها می خواهد تا دودستگی ونفاق را میان کشورهای اتحادیه اروپا افزایش بخشد تا به اهداف انتقام جویانه واحیای امپراتوری برباد رفته موفق گردد. امریکا واروپا جدا طلبی جمهوری های ابخازی واستیای جنوبی را ازگرجستان درسال 2008  والحاق کریما را نقض حقوق وقوانین بین المللی می دانند واستقرار موشکهای اس 400 رادرمنطقه کالینیگراد خطر به امنیت اروپا ارزیابی می نمایند. تناقضات شدید سیاسی میان اتحادیه اروپا وروسیه پیرامون اوکرائین وسوریه منجر به  بی اعتمادی هردوجانب گردیده است وعادی سازی روابط بیشتر به تحولات سیاسی امریکا خواهد داشت. روسیه باوجود اختلافات علاقمند به همکاری با اتحادیه اروپا که دومین قدرت عظیم اقتصادی وعلمی وتکنالوژی باچهارصد ملیون جمعیت درجهان است می باشد و با وجود بحرانهای های سیاسی وجنگ نرم، علاقمندی مردم روسیه به اروپا کاهش نیافته است و دموکراسی جوان روسیه بدون همکاری بااتحادیه اروپا به مشکل مسیرتکامل خودرا سپری خواهد نمود وامنیت اروپا بدون روسیه نیزتامین نه خواهد گردید. جنگهای های نرم به خاطرمنافع تازه وجدید نیست ودرآینده نیزادامه خواهد یافت واین جنگ از زمان  آدم ابوالبشرآغاز گردید که همه فرشتگان بفرمان خداوند به آدم خاکی سجده نمودند و شیطان بخاطرساختمان وخلقتش ازفرمان خداوند تمرد ورزید وسوگند یادنمود که تاقیامت ازراه تزئین به اغوا فرزندان آدم خواهم پرداخت و طوری زندگی رادرنظرآنان تزئین بخشم که انسانها درآشوب هیجان واحساسات کاذبانه بجای یکتا پرستی به بت پرستی قدرت سجده نمایندوبه باطل بیشترازحق لجاجت ورزند.اصطلاح پست حقیقت ازمفاهیم تازه درسال 2016 است ودرقاموس آکسفورد پست حقیقت را این طورتعریف می نماید« وقتیکه واقعیت های عینی درپرورش افکارعمومی بی ارزش ترازپیام های هیجانی وسلیقه جویی های شخصی میگردد.» مردم به خودزحمت تحلیل رانمی دهند، به گوینده می نگرند که ازکجا وبکدام قدرت، قوم وسمت تعلق دارد وحق وباطل را درترازوی احساسات وسلیقه های سمتی وقومی وزن می نمایند ودرهمین طرزنگرش انگیزه ها قربانی اندیشه ها میگردد. درجنگ نرم هرکشوری که تسلط بررسانه های گروهی واطلاعات داشته باشد بردنیا مسلط خواهد گردید، قدرتهای بزرگ ازاین ابزار با ژانرهای مختلف  بخاطرمنافع خود به رقابت خود ادامه خواهند داد ولی متاسفانه کشورهای که امنیت خبری ندارند همواره دنباله رو،مقلد ونیشخوار تبلیغات آنها باقی خواهند ماند.
دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگراموربین امللی- مسکو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 190 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.