Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تومــاس مــان، پیــروزی قــلم بردکتــاتوری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دوکتور علی احمد کریمی اتشه فرهنگی درمسکو   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 05:06

دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی درمسکوتوماس مان «1875 – 1955 » اولین نویسنده آلمانی است که به دریافت جایزه نوبل مفتخرگردید. نخستین نویسنده ای  است که باقلم برعلیه بیرحم ترین دکتاتورقرن هتلر رزمید وپیروز گردید، همانطوریکه افلاطون  دموکراسی را تحقیرنمود وبخاطر دفاع ازدموکراسی برعلیه دکتاتور زندگی خودرا به مخاطره افگند توماس مان نیزبه دموکراسی مسخ شده خندید اما باوجود اهانت به جاسوسی وتبعید به مدت پانزده سال با قلم به دفاع ازدموکراسی پرداخت وبزرگترین پیام او به بشریت اتحاد بخاطر دموکراسی بود، آثاروزندگی این نویسنده بزرگ آلمانی درکنارهمدیگرازبرازندگی جالب برخوردارند ، او بعد ازتبعید درزمان بازگشت بوطن نگرانی دارد ورنج میبرد که آیا آلمانی ها فراروحشتزده اورا ازکشور خواهندبخشید؟ چون تعدادی ازمنقدان اورا فراری، کمونیست، ملحد وهیچ انگار می نامیدند ولی درخارج ازآلمان از توماس که باقلم برعلیه هتلر شجاعانه میرزمد ورنج بدنامی را خریدار گردیده است  و بزرگترین نویسنده معاصراست مایه تسلی خاطر او می گردید. توماس مان دوماه پیش ازمرگ، 80 مین سالروز تولدی خودرا جشن گرفت و در سراسراروپا  این روزرا تجلیل نمودند. پدرش یوهان هاینریش مان بازرگان گندم وسناتوردرشورای حکومتی شهرلویک بود.مادرش که دربرازیل متولد شده بود تبارالمانی وپرتغالی داشت وشیدای موسیقی وادبیات بود. خانواده مان همه ازهنرواستعداد ادبی بهره مند بودند.برادرش هاینریش مان ازنویسندگان برجسته وپرآوازه اغازقرن بیست بود وازلحاظ اشتهار، زمانی رقیب توماس بود ودرعرصه سیاست هم بیست سال با او مبارزه کرد. توماس مان میگوید ازمدرسه نفرت داشتم. پسرخجالتی زودرنج ومغروربود می خواست کتابهای موردعلاقه خود وشغل آینده اش را خود انتخاب کند. دردوازده سالگی مدرسه را رها کرد وهیچگاه ازصنف ششم ابتدایی فراترنرفت. درسال 1891 پدرش درگذشت وشرکت تجارتی آن که یک قرن سابقه فعالیت داشت ورشکست گردید. مادروپنج فرزند ازناچاری به مونیخ امدند. توماس به قدری ازمونیخ خوشش امد که به جزچند دوره کوتاه تازمان تبعیدش 1933 ازانجا خارج نشد. توماس درهمین سالها تحت تعقیب هتلرقرارگرفت وناچارازآلمان به سویس رفت ودرفاصله سالهای 1940 تا 1944 به رادیو امریکا اشتغال داشت ودرسال 1949 درجشن دوصد سالگی گوته بعدازپانزده سال تبعید به آلمان برگشت. توماس مان  بطور غیررسمی درکلاسهای تاریخ، اقتصادسیاسی، ادبیات وهنر دانشگاه مونیخ شرکت می ورزید. توماس مان درجوانی  به مطالعه اثار نویسندگان بزرگ مانند زولا برادران گنکور، گوته، داستایفسکی پرداخت  وبه گستردگی تولستوی رشک می ورزید و مطالعه اثرنیچه "چنین گفت زردشت" که مرگ خدا وفروپاشی تمدن اروپایی وآمدن ابرمرد رانوید داده بود تاثیرعمیق به وی گذاشت. توماس مان درسال 1897 برای مدتی به ایتالیا رفت ودرآن جا به نوشتن رمان " بودنبروکها" که نام دومی آن انحطاط یک خانواده است آغازنمود واین رمان درسال 1901 دربرلین انتشاریافت مایه اشتهاراوگردید.توماس مان این رمان رادربیست وشش سالگی نوشت، زمان وقوع داستان ازسالهای 1835 تا 1875 است وشخصیتهای اصلی داستان به خانواده های کهنسال بازرگانان تعلق دارد وموضوع داستان رشد وزوال یکی ازاین خانواده ها است. داستان به مهمانی شامی درخانه بودنبروک ، به مناسبت خریدن «قشنگ ترین خانه شهر» که به علت ورشکست مجبوربه فروش ان گردیده وحالا خانه را به رقیب تازه به دوران خود میفروشد  برگزارمیگردد. درجریان رشد وزوال خانواده بودنبروک توماس مان کینه وحسادت خویشاوندان و رقیبانشان رابرجسته وبه تصویر می کشد.  مطالعه این اثرحوصله مندی و  ایجاب دقت بیش ازحد رامی نماید و نگارنده به کمک استادان ادبیات خارجی روسیه عمق تراژیدی و فنای تدریجی این طبقه که همه چیزرا فدای آداب ورسوم خود می نمودند واینکه این رمان واقعیتی اززندگی وتجربه های شخصی زندگی خانواده خود توماس مان است دریافتم ، منقدان آلمانی تاهنوز معتقداند که دراین رمان نویسنده، اجتماع آلمانی قرن نزدهم را درطول چند دهه به تصویرکشیده است. شهرت ادبی توماس مان دراثرجنگ جهانی اول متوقف شد ونویسنده با گروهی ازروشنفکران به جبهه جنگ رفت. ودرسال 1924 کتاب "کوه جادو" رانشرکرد که باعث شهرت سرتاسری اودراروپا گردید و این اثردرسال 1929 جایزه ادبی نوبل را برای وی به ارمغان آورد. منقدان کوه جادو را یکی ازبهترین آثارتوماس مان میدانند. داستان کوه جادو ازشهرهامبورگ که شهربازرگانان ومیدان مسابقه کسب ثروت است اغاز می گردد ووقایع درکوهستان داوس سویس که درافسانه ها، ماورای ارواح خبیثی بود که باطلسم های جادویی انسان هارا به دام می کشد رخ می دهد.دراین اسایشگاه دومرد درباره مسایل عصرخود به بحث میپردازند وقهرمان اصلی کسی است که درجستجوی عقل است تاعقل اورا اززندان دیو درون آزاد بگرداند، عقل به هنرمند کمک می کند تا درکنه ذات خود دقیق شود وبه بررسی وتحلیل خویشتن خود بپردازد وازآن پس دنیای نوبسازد.توماس مان درکنارخلق آثارادبی ازپژوهشگران برجسته درنقد آثارتحقیقی وتحلیلی نیزمی باشد.کتاب اودرباره « گوته وتولستوی» وآثاراودرباره شوپنهاور دروجود این رمان نویس شخصیت فلسفی را نمودارگردانیده است نزاع های درونی توماس مان مبارزه بغرنج وطولانی تواناییهای طبیعی اوبرای ازاد ساختن خویش ازهیپنوتیزم واگنر وهیچ انگاری نیچه تابد بینی شوپنهاوراست. پند گوته که کلاسیسیسم تندرستی است ورمانتیسیسیم بیماری است آویزه گوش توماس بود وآموزه های نیک سنت آلمان را دررمان های ادبی واندیشه های فلسفی خود دورنگردانید.   توماس مان در نوشته های سیاسی اگرچه بزبان طنزبه دموکراسی های مسخ شده وبازاری که همه  دران دخالت می نمایند می خندد وبه باور وی گروه معدودی از ادمهای معمولی نمی تواند رهبری خردمندانه را تشکیل دهند وخیروبرکت رادرجامعه نصیب همگانی بگردانند و به سرمایه داری به خاطران بدبینانه می نگریست که درسرمایه داری ثروت ودانش درکف عده معدود که مغروروخودخواه اند متمرکزمیگردد. حکومت راباید اقلیتی که دارای مغزفعال وکارامدباشد وهیچگونه اجباری برای توضیح سیاستهایش به مردم کوچه وبازارنداشته باشد رهبری نماید به تصورتوماس مان برای رسیدن به دنیای بهتر ومعقولتر شاید انقلابی لازم باشد ولی پیروزی آن شاید مستلزم فداکردن جان ومال فروان باشد. ازسوی دیگر گرایشهای کمونیستی بدون دینی ماورای طبیعت که بتواندنیاز انسان را به آسایش وآرامش ذهنی ومعنا بخشیدن به زندگی براورده کند هیچ جامعه نمی تواند مدت زیادی دوام کند.هیچ قاعده اخلاقی بدون ضمانت فوق طبیعی نمی تواند خوی جانوری را دردرون ادمی رام کند وپیشنهاد مینمود تا کمونیسم با مذهب کاتولیک سازش نماید. توماس مان مانند افلاطون که دموکراسی را مسخره میکرد ولی درعین حال برای مقابله بادکتاتورزندگی خود را به مخاطره افگند اونیز به کسانیکه به خاطرازای قدرت ورضایت عوام  دموکراسی را مسخ می نمودند می خندید.بیشترازهمه تلاش ورزید تادموکراسی دچارعوافریبی نگردد. اودرمقاله خود بنام اتحاد برای دموکراسی ازمردم دعوت نمود نمود تانگذارند دموکراسی توسط افراد جاه طلب مسخ گردد،ضرردموکراسی مسخ شده را بیشتراز دکتاتوری میدانست.دردموکراسی مسخ شده جنگ با افراد متملق و دورو مشکل تربا دکتاتوراست.  توماس مان درسال 1943 دراثرمعروف خود بنام دکترفاستوس با الهام ازگوته که منقدان انرا نه بهترین که پرقدرت ترین اثراو میدانند باقلم به جنگ مقتدرترین دکتاتورزمان هتلررفت. اودراین اثرروشنفکران واستادان دانشگاه ها را که درازای قدرت، دانش ووجدان خودرا به شیطان می فروشند وبه مسخ شدن دموکراسی با ژست های فضل فروشانه کمک می نمایند تمسخرمی نماید ویقین دارد که درتاریخ نام آنان به رنگ ننگ ثبت خواهد گردید.«امروزروح المان راشیطان درچنگ خود گرفته است .» دکترفاستوس قصه شوم به بردگی کشیدن المان بود توسط مردی بنام هتلرکه به نظرتوماس مان تجسم کامل شیطان است. توماس مان درنبرد بادکتاتوری اولترازهمه استادان دانشگاه های آلمان را فراخواند که دراین روزهای سرنوشت ساز ونجات آلمان ازچنگال شیطان با چاپلوسی های مصلحت آمیز وفرصت طلبانه که باهمدیگرمسابقه دارند تااز یکدیگرپیشی گیرند به اوامرعاملان فساد وجنایت مهرتائید نگذارند . دانشگاه بن آلمان درآستانه تسلط نازی ها به توماس مان دکتورای افتخاری داده بود او آنرا پس فرستاد ودر نامه ای به دانشگاه نوشت : دانشگاه های آلمان درایجاد بدبختی های کنونی مسئولیت عظیم دارندکه درشناختن موقع تاریخی خود به طرزدردناکی کوتاه آیند وبه نیروهای ستم پیشه که آلمان راازلحاظ اخلاقی، سیاسی واقتصادی برباد داد کنارآیند... اگریک نسخه نامه را که برای من فرستاده اید ودرتخته اعلانات خود چسپانده اید، بسی خشنود خواهم بود پاسخی را که ازمن دریافت می نمایید نیزبه همان تخته افتخارات نصب نمایید شاید، برای یکی ازاعضای شورای علمی دانشگاه ویا یکی ازشاگردان ویا استادان با خواندن این پاسخ بیمی ناگهانی وگواهی رعب آوری دردل پدید آورد، چرا که این نوشته به او، که درجهالت وانزوای جبری وننگینی به سرمی برد، پرتواندکی ازدنیای فضیلت وفرهنگ که هنوزدرخارج ازآلمان وجود دارد می نمایاند. منقدان ادبی آلمان وجهان آثارتوماس مان رابهترین وروشن ترین نمایش دهنده اجتماع آلمان درنیمه اول قرن بیست ارزیابی مینمایند، وسعت روح اندیشه وذهن مستقل اوبه همه جلوه های دنیای متمدن بستگی می یابد اودرباره مسایل میاندیشد که دشواری ها وابهام هارا روشن میسازد وبا وجود شهرتی که  به کاربردن واژه های لحن آمیز باروشهای بسیارجدی وبیغرضانه درسازندگی انسان میکوشد. اودرمیان معاصرانش به سبب گوناگونی آثاروقدرت انسان دوستی برهمه برتری دارد ودرتاریخ ادبیات آلمان تنها اوست که جای گوته را اشغال کند وازنظربشردوستی اغلب منقدان اورا گوته شماره دومیدانند اگرچه ازنظربشردوستی این دونویسنده روش مشترکی دارند.آثارگوته تحت تاثیراندیشه های مذهبی قراردارد درحالیکه در آثارتوماس مان غیبت خدا احساس میشود، گوته یک لحظه درعظمت مسایلی که برای بشرمطرح است تردید نمی کند درصورتیکه درآثارتوماس مان زندگی،عشق،مرگ تنها بازی بزرگی است که مسخره واستهزادرآن چون اسباب بازی بکاررفته میشود، اسباب بازی نفیسی که کمترکسی لطف وارزش آنرا درمیآبد.
دکتورعلی احمد کریمی- مسکو   

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 144 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.