جناب دوکتور سلام این مقاله وتحلیل از وضع اجتماعی وسیاسی منطقه وجهان حاوی درک ومعرفب کامل به پدیده ه ای نوظهور وجدید است به شمااین پروسه ادامه دهید به موفقیت مهم دست خواهید یافت موفق باشید آصفه صبا