Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دورنمای روابط روسیه واتحادیه اروپا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 08:36

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکوبحران اوکرائین دامنه اختلافات وبی اعتمادی را درروابط روسیه واتحادیه اروپا تشدید بخشیده است، رهبران اتحادیه اروپا وروسیه تحریم های اقتصادی بالمثل رابه ضرراقتصاد طرفین وجهان می دانند. ولادیمیرپوتین درهمایش اقتصادی بین الملی سان پترزبورگ که درآن ژانکولد یونکررییس کمیسون اتحادیه اروپا، نیکولای سارکازی رییس جمهورپیشین فرانسه وبزرگترین شرکتهای اروپای شرکت ورزیده بودند آمادگی کشورش را برای برگردانیدن اعتماد درروابط روسیه واتحادیه  اروپا ابرازنمود، پوتین همزمان تاکید ورزید که آمادگی روسیه معنای بازی به یک دررا نمی دهد، تحریم، ابتکاراتحادیه اروپا بود وروسیه اقدام به عمل باالمثل نموده است. یونکر الحاق جزیره کریما را بروسیه مغایرقوانین بین المل خواند ولغو تحریم های اقتصادی را منوط به اجرای کامل قرارداد مینسک وانمود گردانید. روسیه جزیره کریما را جزء قلمرو تاریخی خود میداند وهیچگونه شرط ومذاکره را دراین باره نمی پذیرد. نیکولای سارکازی که درمطبوعات روسیه از آن به گونه نامزد اصلی درانتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه نام میبرند خواهان لغو تحریمات اقتصادی میان روسیه واتحادیه اروپا گردید ودرضمن پیشنهاد نمود که ابتکار عمل باید ازجانب قوی یعنی روسیه اتخاذ گردد. دورنمای روابط میان روسیه واتحادیه اروپا بیشترازهمه به آینده اوکرائین وبحرانهای اقتصادی داخل روسیه مرتبط میگردد وسران اتحادیه اروپا با استفاده از ضعف اقتصادی روسیه به بلندپروازی های سیاسی خود درآینده نیزادامه خواهد داد. ازجانب دگرحضورچین بگونه ای متحد روسیه درهمایش بین المللی سانپترزبورگ نسبت به سالهای گذشته کمرنگ تربود. روزنامه نیزویسیمای چاپ مسکو علایق کنونی مسکو رابرای برگردانیدن اعتماد سازی با بروکسل چون برگشت روسیه به اروپا ارزیابی نموده ومی نگارد، مسکو بعدازتلاشهای نا موفقانه در روابط اقتصادی نزدیک با چین، ازآشتی با اتحادیه اروپا استقبال می نماید. کسربودجه، تورم، افزایش مصرف بر درآمد، کاهش قیمت نفت دربازارهای جهانی، بحرانهای بانکی و سقوط روبل مهمترین مشکلات اقتصادی روسیه را تشکیل می دهد وازهمین سبب در برنامه توسعه ومدرن سازی درازمدت میان دولت وکارشناسان مستقل روسیه اختلاف نظر وجود دارد. 77 تن ازاقتصادانان وکارشناسان مجرب روسیه در روزنامه کمیرسانت چاپ مسکو انزوای بین المللی را برای روسیه خطرناک ترازتروریسم می دانند، به نظرآنان تهدید تروریسم، سقوط روبل، مبارزه بافساد وسایرمشکلات زمانی موثر میگردد اگرروسیه ازانزوای بین المللی دربازارهای جهانی خارج گردد. اگرچه شاخص های اقتصادی فصل اول سال جاری روسیه باداشتن پشتوانه قوی ارزی ومهارنسبی تورم باعث خوشبینی برنامه های دولت درمبارزه با بحران بی سابقه درتاریخ روسیه معاصرگردیده است ولی اکثریت مردم روسیه نگرانی دارند که بحران کنونی تا اواخر سال 2019 ادامه خواهد یافت، طبق گزارشهای رسمی 97 درصد ازمردم روسیه بحرانهای اقتصادی را درزندگی شخصی خود حس می نمایند وبیشترازسوم جمعیت روسیه طی دوازده ماه اخیرکم درآمد گردیده اند و84 درصد بخاطر ترس ازروزمبادا می اندیشند و88 درصد ازگرفتن وام ازبانکها خود داری میورزند. تعدادی از کارشناسان پیشنهاد می نمایند که روسیه درچوکات اتحادیه یور- آسیا باید روابط خودرا باکشورهای مانند چین، هند وایران بیشترتقویت بخشد چون اتحادیه اروپا درشرایط کنونی وابسته با امریکا می باشند ونمی توانند مستقلانه همکاری اقتصادی خودرا باروسیه براساس احترام متقابل ورقابت های جوانمردانه انجام بدهند و روسیه مقتدر را تهدید به منافع خود میدانند. تحریم های دوسویه تاجران وشرکتهای اروپایی را نیز دروضع نامناسب روبرو گردانیده است وباعث اختلاف میان سیاستمدران اروپا گردیده است ومهم ترازهمه اتحادیه اروپا میداند که روسیه در روابط اقتصادی زبان تهدید وفشار را نمی پذیرد ودر آینده نیزبه منابع سرشارانرژی روسیه نیازمند میباشد وبدون مبالغه بازاربزرگ روسیه معاصردرسالهای 1990 اروپا را از بحران های اقاصادی نجات داد. تحریم های اروپا، روسیه بیدارگردانید تا درآینده خود کفا گردد. این اختلافات درتاریخ روابط روسیه واروپا یک مسله معمولی است ودرآینده نیزادامه خواهدیافت. اختلاف نظرروسیه با اتحادیه اروپا پیرامون اوکرائین می تواند عواقب خطرناک وغیرقابل پیشبینی داشته باشد. اگردامنه این اختلافات تشدید یابد یا منجربه تجزیه اوکرائین ویا وداع روسیه با این کشوربرادرمیگردد وراه سوم وجود نخواهد داشت. روسیه واوکرائین طی دوسال اخیر با زبان وادبیات جنگ باهم مذاکره می نمایند ودوکشوربرادر،هم دین وهم نژاد همدیگررا دشمن وتهدید به امنیت ملی خود می پندارند، زبان وادبیات جنگ دررسانه های گروهی باعث افزایش روحیه نفرت ودشمنی میان مردمان دوکشور گردیده است. طبق آمار رسمی 44 درصد مردم اوکرائین ازبستن مرزها و وضع ویزا ومحدویت های گمرکی باروسیه طرفداری می نمایند در حالیکه پیش ازبرکناری ویکتور یانوکوویج رییس جمهور سابق اوکرائین وطرفدارروسیه 15 درصد بود، درروسیه دو سال پیش 16 درصد ازمردم ازکنترل درمرزها حمایت می نمودند وحالابیشتراز 36 درصد افزایش یافته است. تعدادی زیادی از روسها ازهرزه گی های ملی گرانه اوکرائین ها وتحریف وجعل سازی تاریخ خشمگین گردیده اند وحتی با طلاق دائمی با این جمهوری برادرآرزوی وداع را دارند. روسها نژادگرایان وسرمایه داران ازنیمه راه رسیده اوکرائین را دست نشانده های غرب می پندارند که به فرمان غرب به روسیه وتاریخ آن بی احترامی می نمایند وما نمی توانیم منتظر باشیم که اوکرائین چه زمانی به گمراهی خود پی میبرد وهرزمانی که به حماقت های خودآگاه گردد مانند زمان شوروی بروسیه بر میگردد. اتحادیه اروپا باحمایت ازاوکرائین هوا وهوس آنرا درسرمی پرورانند تا شرایط برای پذیرفتن اوکرائین درپیمان نظامی ناتومهیا گردد که طبعا روسیه نمی تواند دراین راستا بیطرف باقی بماند، مسکو درقرارداد مینسک ازحق تعین سرنوشت روسها درشرق اوکرائین به حمایت خود ادامه خواهد داد. حمایت اتحادیه اروپا بدون توجه به حقوق روسهای شرق اوکرائین نه تنها باعث بی ثباتی اوکرائین بلکه نور امنیت را درافق اروپا نیزتاریک خواهد گردانید. دورنمای روابط روسیه واتحادیه اروپا ارتباط به موضعگیری امریکا دارد واروپایان شاید تحریم های اقتصادی را تا شش ماه دیگرتمدید نمایند تا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا مشخص گردد. ولادیمیرپوتین درهمایش بین المللی سانپترزبورک گفت « امریکا یگانه ابرقدرت درجهان است ودولت امریکا نباید به روابط وهمکاری های روسیه با اتحادیه اروپا مداخله نماید.» باور دیپلماسی ودوراندشانه پوتین ازامریکا چون یگانه ابرقدرت جهان، همزمان هوشداربه سیاست های برتری جویانه درروابط وهمکاری های بین المللی است که امریکا نباید منافع وبرتری خودرا در بی امنیتی اروپا حفظ نماید.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو           

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 154 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.