Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

روابط روسیه وامریکا بعداز انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 10:59

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکوانتخبات پارلمانی روسیه وریاست جمهوری امریکا درقضای بی اعتمادی ومقابله جویی مانند دوران جنگ سردبرگزارمی گردد. امریکا روسیه رامتهم مینمایدکه هاکرهای این کشور در انتخبات امریکا مداخله مینماید ودولت امریکا با ادامه از استراتیژی تحریم های اقتصادی برعلیه روسیه با سیاست هراس افگنانه به متحدین خود فشارمی آورد تاازاین طریق وحدت وهمآهنگی درمیان کشورهای ناتو حفظ گردد. باوجوداختلاف نظرها وبی اعتمادی درحل مناقشات منطقوی وزارای خارجه روسیه وامریکا مذاکرات پانزده ساعته خودرا رابه پشت درهای بسته درباره متارکه جنگ در سوریه انجام می دهند تارشته مذاکرات قطع نگردد هردو ابرقدرت توافق نمودند تادرباره آینده سوریه و انتقال قدرت بطورصلح آمیز همکاری نمایند ولی کارشناسان به آینده این همکاری ها دیدگاهای بدبینانه دارندومعتقداند که هردوابرقدرت درسوریه ازمنافع خود دفاع مینمایند وبروی ویرانه های سوریه تروریست هارا بمباران می نمایند.سوریه طی پنج سال جنگ تباه گردیده است و مردم سوریه بروی ویرانه شهرهای خود ازشدت قحطی برگهای درختان را می خورند. روسیه یکه تازی امریکا رابرسمیت نمی شناسد وحتی امریکا را منبع شروجنگ ومداخله درامورداخلی کشورهای دیگر میگرداند.  روسیه  اگرچه علاقمند به سرگیری همکاری شورای روسیه وناتو است ولی توسعه وخزش این پیمان نظامی وسیاسی رادرنزدیکی مرزهای خود خطروتهدید به تمامیت ارضی خودمی شمارد وپوتین بارها هوشدار داده است که روسیه درهمکاری های دوجانبه وچند جانبه منافع ملی روسیه را قربانی منافع ژئوپولتیک نمی نماید وامریکا راعامل انقلاب های رنگی میداند.انتخابات پارلمانی روسیه وریاست جمهوری امریکا درآینده روابط این دوابرقدرت اتمی نقش تعین کننده را درسال نومیلادی درحل مناقشات منطقوی ونظم بین المللی خواهد داشت. نتایج انتخابات پارلمانی درروسیه نه تنها ازاهمیت بزرگ داخلی برخورداراست بلکه ادامه سیاست های استراتژی ولادیمرپوتین درانتخابات دوسال بعد ریاست جمهوری روسیه محسوب میگردد ونقش کلیدی رابه حیات سیاسی، اقتصادی واجتماعی روسیه وروابط وهمکاری های آن باکشورهای جهان وبه ویژه امریکا خواهد داشت ونتایج این انتخابات درواقع زنگ خطربه رییس جمهورجدید امریکا خواهد بود که باپوتین ازطریق مذاکرات به حل اختلافات دوجانبه ومناقشات منطقوی بویژه پیرامون سوریه واوکرائین مذاکره نماید.بنا برگزارشهای مطبوعات غرب محبوبیت روبه افزایش پوتین درداخل وموفقیت های دیپلماسی ونظامی اودرامورمنطقوی وحمایت اوازنظم جدید درروابط جهانی برعلیه سیاست های یکه تازانه امریکا باعث تشویش،دودلی ونگرانی کشورهای غرب وناکامی سیاست های واشنگتن به منزوی گردانیدن روسیه گردیده است. ترامپ سیاستمدار جنجالی ونامزد ریاست جمهوری امریکا پوتین را رهبرتاثیرگذار و به مراتب بهتراز اوباما خواند ووعده داد که درصورت پیروزی تحریم های اقتصادی رابرعلیه روسیه لغو والحاق جزیره کریما رابه رسمیت خواهد شناخت.بعید به نظرنمی آید که سخنان ترامپ درکارزارانتخباتی بیشترجنبه تبلیغاتی داشته باشد ولی واقعیت امرحاکی ازآنست که بهبود روابط میان دوقدرت بزرگ اتمی جهان بازبان زورودیکته باعث افزایش تنش های بیشتر درجهان خواهد گردید. غربی ها می دانند که مردم روسیه ازسیاست های پوتین دراموربین المللی حمایت می نمایند اوبگونه رهبرقاطع براوضاع کنترول دارد وتا هنوزکمتررهبری را میشناسند که درمدت بیشترازچهارساعت درگفتگوی مستقیم باخبرنگاران ومردم بدون استفاده ازیاداشت وکاغذ به سوالهای گوناگون وحاد پاسخ بدهد. موفقیت های نظامی پوتین درسوریه مواضع امریکا را درخاورمیانه تضعیف نموده است واگرپوتین نمی بود شاید بشاراسد به سرنوشت صدام حسین وقذافی مواجه میگردید. مطبوعات کشورهای غرب به سران کشورهای خود هوشدارمی دهند که دشمنی امریکا باروسیه اتحاد مسکو وپکن را تقویت مینماید وروزنامه تایمزلندن پیشنهاد می نماید تاغرب مانع تقویت اتحاد روسیه وچین گردد به نظرنویسنده مسکو وپکن دوابر قدرت اتمی واعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل درمقابل سیاست های سلطه جویانه امریکا دراموربین المللی با وجود بی اعتمادی های تاریخی وفرهنگی موضعگیری های مشابه دارندورهبران دوکشورطی سالهای اخیر17 بارملاقات نموده اند وهر دوکشوربه مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه می دهند.اوباما برنده جایزه نوبل که بعد ازدوماه کاخ سفید را ترک می نماید نه توانست ماموریت های خودرا درافغانستان وسوریه بطورموفقانه انجام بدهد،سوریه تباه گردید  وافغانستان باموجودیت سران فاسد وغیرمسئول روزهای بدترازسوریه راآزمایش می نماید،گسترش فساد،بی عدالتی وبی بازخواستی تفرقه های قومی راچالش برانگیزگردانیده وباعث  بی امنیتی درنقاط مختلف کشورگردیده است  که عواقب آن برای آینده افغانستان خطرناک ترازتروریسم وحتی داعش است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا وپارلمانی روسیه درسال میلادی جدید ایجاب همکاری مشترک وصادقانه کشورهای بزرگ را می نماید. درانتخابات پارلمانی روسیه 450 نمایده بطور انفرادی  وحزبی انتخاب میگردند، 250 نماینده ازطریق احزاب سیاسی و250 نماینده بطورانفرادی در انتخاب شرکت می ورزند. دراین انتخابات چهارده حزب سیاسی که گرایش های  مختلف دارند برای ورود به پارلمان آینده مبارزه می نمایندواحزاب سیاسی برای ورود به پارلمان بایدازمانع پنج درصدی عبورنمایند ونمایندگان انفرادی  برای ورود به پارلمان نیازبه کسب رای اکثریت دارند، به علاوه انتخابات پارلمانی همزمان رییسان هفت منطقه روسیه ونمایندگان 39 شورا های محلی نیز انتخاب میگردند. حزب روسیه واحد که موسس وبنیان گذارآن ولادیمیرپوتین است نقش پیشآهنگ را درانتخابات دارد  ودرمیان سایر احزاب، حزب کمونیست، روسیه عادل ولیبرال دموکرات ازجناح های برنده درپارلمان جدید خواهند بود. مهم ترین مسله در انتخابات پارلمانی امسال روسیه درآنست که احزاب مخالف وموافق ازوضع کنونی اقتصاد روسیه ناراضی اند وهمه اتفاق نظردارند تااقتصاد روسیه ازوابستگی به فروش گازونفت آزاد گردد تا ازاین وابستگی اکثریت مردم فقیرکه تعداد آنان به بیست میلون نفرمیرسد ازاسارت و قربانی نفت وگازنجات یابند، احزاب دموکراسی طرفداربه غرب که بعد ازفروپاشی شوروی درزمان بوریس یلستین ازقدرت نا محدود سیاسی واقتصادی برخورداربودند دراین انتخابات نقش کمرنگ دارند وحزب حاکم رابه فساد وفقرعمومی متهم مینمایند وسیاست اقتصادی دولت را مسئول وضع اسفناک چهل میلون متاقاعدین کشورمی دانند وبه نظرآنان مدرن سازی اقتصادی کشور بدون تغیر سیاست درنظام کنونی ناممکن است ولی این احزاب پراگنده ومتفرق اند. سایراحزاب ازسیاست های پوتین دراموربین المللی ومناقشات منطقوی به اتفاق آراء پشتبانی می نمایند.اکثریت مردم روسیه که دراثرمشکلات اقتصادی و بیکاری و تورم که درآمد ناچیزآنهارا می بلعد به سیاست بی علاقه گردیده اند، بنا به گزارش مراکزهمه پرسی باوجود مشکلات اقتصادی وبی علاقگی به سیاست اکثریت روسها میل ندارند به دعوت مخالفین دراعتراضات ضد دولت اشتراک ورزند. مردم نمی خواهند تا بی امنیتی وچوروچپاول سالهای 1990 بعد ازسقوط شوروی تکرارگردد. پیروزی وسبقت حزب روسیه واحد در هفتمین دورانتخابات پارلمانی مولود محبوبیت پوتین است که توانست اقتدارملی وغروربرباد رفته روسهارا احیا نماید.سیاست خاریجی پوتین درآینده نیز تغیر نه خواهد کرد وازمنافع روسیه درجمهوری های سابق، نقش وجایگاه روسیه درخاورمیانه، حمایت ازخودمختاری شرق اوکرائین،مخالفت به عضویت اوکرائین وگرجستان درپیمان نظامی ناتووهمکاری های دوجانبه وچند جانبه درچارچوب سازمان همکاری شانگهای باچین وسایر بازی گران موثرمنطقوی مانند ایران،ترکیه وکشورهای بریکس ادامه خواهد یافت، روسیه میگوید که باامریکا وغرب ازهمکاری های مساویانه ومتساوی الحقوق طرفداری مینماید وعلاقمند به مقابله جویی های نظامی نیست ولی به مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه می دهد تا هیچ کشوری حتی فکرحمله بروسیه را نداشته باشد. روسیه برای مدرن سازی اقتصادی ولغوتحریم های اقتصادی علاقمند به همکاری با امریکا وکشورهای غرب است همزمان دیکته وفشاررا نمی پذیرد. در میان نامزدان انتخابات  ریاست جمهوری امریکا درباره دورنمای روابط با روسیه اختلاف نظروجود دارد وتا هنوزمعلوم نیست که برای نخستین بار درتاریخ امریکا  از میان دو نامزدکهن سال کدام جناح پیروزمیگردد،اگرچه روحیه عمومی درروسیه به پیروزی ترامپ خوشبین است ولی مقامات رسمی اعلام می نمایند ما به اراده مردم امریکا احترام می نمایم هرکسی را که مردم  انتخاب نماید همکاری خواهیم نمود.آیا امریکا که تاهنوزخودرا یگانه ابرقدرت جهان می داند ومدعی میگردد که برای جلوگیری ازانکسارقدرت درجهان باید یک ثبات دهنده وجود داشته باشد حاضرخواهد گردید تادرسیاست وهمکاری های خود با روسیه تجدید نظرنماید؟ نتایج انتخابات درسال میلادی جدید به این سئوال پاسخ خواهد داد.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی -مسکو             

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 163 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.