Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رویــارویی اردوغــان و گــولن و احتمـــال دست کــاری هــا در کــودتای ترکیـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 18 مرداد 1395 ، 07:19

رویــارویی اردوغــان و گــولن و احتمـــال دست کــاری هــا در کــودتای ترکیـــهوقوع کودتا و شکست آن در ترکیه گمانه زنی های گونه گون را برانگیخته است. هرچند اردوغان ادعا دارد که این کودتا از سوی گولن رهبر دینی و اجتماعی ترکیه راه اندازی شده که حالا در پنسلوانیای امربکا زنده گی می کند. گولن چند سال پیش از این متحد نزدیک اردغان و حامی حزب توسعه و عدالت بود که در به قدرت رساندن اردوغان نقش داشت. گولن هرگونه دست داشتن در این کودتا را رد می کند و می گوید که از گفتن دروغ به خدا پناه می برد؛ اما اردوغان مدعی است که گولن از دو سال بدین سو در صدد براندازی حکومت او است. در این میان گمانه زنی هایی وجود دارد که این کودتا را ساخته و پرداختهء اردوغان برای تحکبم قدرت و برآورده شدن ایده آل های ترکیهء عثمانی اش عنوان می کنند و می گویند که اردوغان تلاش دارد تا با وارد کردن تغییرات در قانون اساسی ترکیه، نظام پارلمانی این کشور را به نظام ریاستی بدل کند که اردوغان در درون حزب خود نیز در این رابطه مشکل دارد. چنانکه داوود اغلو نخست وزیر پبشین ترکیه که مخالف نظام ریاستی است، از مقام نخست وزیری کنار رفت. یعنی اغلو در داخل حزب از قربانی های اردوغان به شمار می رود. حتا با کنار رفتن داوود اغلو از مقام نخست وزیری شایعاتی در پیوند به احتمال تجزیه شدن حزب توسعه و عدالت پخش شد. اردوغان برای ایجاد تغییر در قانون اساسی ترکیه نیاز به تایید دو سوم آرای پارلمان این کشور را دارد که حالا برایش ممکن نیست. یکی از بدیل های دیگر برای این تغیبر راه اندازی همه پرسی در ترکیه است و همه پرسی هم زمانی می تواند، رنگ قانونی را در این کشور بگیرد که از تایید قضای ترکیه بگذرد که پیش از کودتا چنین امکاناتی در دادگاهء عالی ترکیه نیز میسر نبود؛ زیرا قاضیان پیشین در دادگاهء عالی ترکیه مخالف نظام ریاستی بودند. از سویی هم اردوغان برای رسیدن به این هدف خود نیاز به پشتیبانی نظامیان ترکیه را نیز دارد که ساختار نظامی قدرت در ارتش این کشور چندان بر وفق مراد اردوغان نبود و این کودتا زمینهء ایجاد تحولات گسترده را در دادگاهء عالی و ارتش و پولیس این کشور فراهم کرد. چنانکه پس از کودتا به تصفیهء بیشتر از هفت هزار و پنجصد تن قاضی در دادگاه عالی، والیان و به همین گونه صدها تن را در ارتش و پولیس به اتهام همکاری با کودتاچیان برکنار و زندانی کرده است و وظیفه های دولتی پنجا هزار کارمند دولتی را شامل استادان دانشگاه نیز به تعلیق افگنده است .  حتا شایعات احیای قانون اعدام در ترکیه را برانگیخته که سبب واکنش تند اتحادیهء اروپا شده است. در حالی که یکی از دلایل لغو اعدام در ترکیه از جمله شرایط پیوستن این کشور به اتحادیهء اروپا بود. چنانکه وزیر خارجهء فرانسه کودتا در ترکیه را چک سفید برای اردوغان عنوان کرد و رهبران ناتو و امربکا با وجود پشتیبانی از اردوغان و تقببح کودتا از وی خواستند که در بازداشت ها باید اصول دموکراسی را رعایت کند.گفتنی است که ویکی لیکس در تویتر خود اعلان کرده است که اضافه تر از سیصد هزار اسناد به زبان ترکی را افشا خواهد کرد که از چند وچون کودتای ترکیه پرده برمیدارد و با افشای این اسناد ممکن چیز های ناگفته یی در پیوند به این کودتا آشکار شود. این در حالی است که هرچند گروه های لیبرال، ملی گرا و دموکرات اردوغان را متهم به اقتدارگرایی می کنند و سیاست های اقتدار گرایانۀ  او را نمی پذیرند و حتا چندان به وعده های اردوغان دل بستگی ندارند و اما باز هم با رد و تقبیح کودتا به نحوی پشتیبانی خود را از اردوغان اعلام کردند؛ البته بدیی دلیل که گروه های سیاسی گونه گون ترکیه خاطرهء خوبی از نظام های کودتایی در ترکیه ندارند و در آخرین تحلیل رسیدن به اهداف شان را در یک نظام انتخاباتی و مردم سالار جستجو می کنند که در آخرین تحلیل آنان ناگزیر اند تا قرعهء فال را به نام اردوغان بزنند. در این میان فعال شدن هماهنگ ۸۵ هزار مسجد برای بسیج مردم و کشاندن آنان به جاده ها با سرعت شگفت انگیز و رویارویی راهپیمایان با سربازان کودتاچی و اطلاع یابی زودهنگام اردوغان در شهر مرمره بوسیلهء یک جنرال ترکی که اردوغان را از مرگ حتمی نجات داد. موضوع هایی اند که پرس و پال ها و چند و چون ها را در پیوند به کودتای ترکیه بلند برده است که نمایانگر نوعی هماهنگی از پیش آماده شده را نشان می دهد. هرچند گاهی شتاب حادثه رخداد های تازه را بیشتر مهمیز می کند و حادثه های نو به نو را می آفریند که کودتای ترکیه و پیشامد های موازی به آن نمی تواند، مستثنا از آن باشد.
حال پرسش این است که هرگاه پذیرفته شود که کودتا در ترکیه عملی دستکاری شده است که به گونهء فعال و یا غیر فعال آبستن حادثه شد. این در حالی است که اردوغان از پیامد های کودتا در ترکیه ناراض است و به همین گونه گولن ۷۵ ساله رقیب اردوغان که  در پنسلوانیای امریکا زنده گی می کند. وی می گوید، به عنوان کسی که از چندین کودتا درد کشیده است، اتهام کودتا را برای خود توهین می داند. وی در سال۲۰۰۲ ادوغان را برای رسیدن به قدرت یاری کرد که در نتیجهء اختلاف با اردوغان وادار به تبعید خود خوانده به امریکا شد. وی دلیل اختلاف خود با اردوغان را خودخواهی ها و اقتدارگرایی او عنوان می کند. وی گروهء خدمت را رهبری می کند و ده ها مکتب را رهبری می کند که دانش آموزان شان رابیستر قشر بیچاره گان تشکیل میدهند. گولن در میان بازرگانان و روشنفکران نفوذ فراوان دارد و تمویل کنندهء حزب و بنیاد او هستند. این که سیاست چشم های حقیقت ببن را گاهی کور می کند و سره و ناسره کردن ها را زیر بار گرایش های گروهی، قومی و ایده ئولوژیک می برد و انسان را به پرتگاهء قضاوت های ناباب و شتاب زده می اندازد که اتهام بستن بر گولن از سوی اردوغان هم نمی تواند، مستثنا از آن باشد. حال آنچه مسلم است، این که کودتا به هر شکل و بنا بر هر علل و عواملی که در ترکیه واقع شده است، بیشترین بها را باید اردوغان بپردازد تا در کنار یک سلسله دشواری های دست پاگیر دیگر در جامعهء ترکیه تاوان اتهام اقتدارگرایی خود را بپردازد و ترس آن می رود که پیش از رسیدن به رویای ترکیهء عثمانی و داعیهء خلافت عبدالحمید پادشاه با دشواری های متعددی رو به رو شود که آنگاه به بهای قربانی سیدجمال الدین افغان بوسیلهء سلطان وقت عثمانی تمام شد و این بار ممکن بهای بیشتر از آن را بخواهد. این در حالی است که اردوغان در مخالفت با مصر و سعودی قرار دارد و متهم به پشتیبانی از داعش است. چنانکه مقام های روسی پس از سقوط طیارهء شان در ترکیه ادعا کردند که ترکیه کانال تامین اسلحه و جنگجویان داعش است. بعید نیست که ناباوری ها بازی های کجدار و مریز در سیاست اردوغان را هم به انتخاب گزینهء بد از بدتر در پیوند به داعش کرده باشد و مانند پاکستانی ها به باور داعش خوب و بد رسیده باشد که در هر حالی نه تنها برای ترکیه؛ بلکه برای جهان اسلام زیانبارتر است. از شخصیت هایی چون اردوغان که آرزو های بلند و بالایی دارد، چنین نشاید و بابد ا این مخمصه زودتر بیرون آید  که خدای نخواسته داستان مرد هندوی که مسلمان شد و بعد پشیمان شد، بر سر او و کشور اش باز نیاید. این کودتا ضربهء ویرانگری نه ننها به ثبات بیشتر از یک دههء ترکیه تحت رهبری اردوغان وارد کرد؛بلکه بدتر از این ضربهء جبران ناپذیری بر حاکمیت حزب توسعه و عدالت و کارنامه های یک و نیم دههء اخیر آن نیز وارد نمود که افزون بر احتمال افزایش یک سلسه ناباوری های اتحادیهء اروپا در پیوند به اردوغان، برسرنوشت رهبران حزب توسعه و عدالت به گونهء قطع نیزتاثیر گذار است. در حالی که پیوستن کامل ترکیه به اتحادیهء اروپا می تواند، یکی از بزرگترین دستاورد های حکومت حزب اردوغان باشد.
این که هدف بنیادی اردوغان از تلاش هایش برای تغییر در قانون اساسی ترکیه برای ایجاد ریاستی چه است. این بر می گردد، به اسنراتیژی های راهبردی و درازمدت اردوغان و حزب اش و اما رقیبان وی در عقب این تلاش ها تنها انگیزهء اقتدارگرایی او را جستجو میکنند و از نظر آنان ریاستی شدن ترکیه معنای تمرکز قدرت در دست یک شخص را دارد که با روح دموکراسی چندان سازگار نیست که این موضوع در آینده ها برای حزب عدالت و توسعه هم دردسر ساز است؛ زیرا نظام سیکولر کنونی ترکیه بربنیاد دموکراسی شکل گرفته است و یک و یا دو دورهء اقتدار سیاسی در چهارچوبهء اقتدار متمرکز نشاید که حلال دشواری های ترکیه باشد؛ بلکه در ضمن آن که برآورده شدن رویا های اردوغان در آن ناممکن است، بر میزان شکنده گی ساختار های سیاسی قدرت در ترکیه کودتایی و کودتا زده نیز می افزاید؛ زیرا ترکیه، مصر و پاکستان در جهان اسلام از جمله کشور هایی اند که سرنوشت شان هر از گاهی با کودتا ها گره خورده است و رهبران سیاسی آنها هر از گاهی مورد خشم نظامیان آنان قرار گرفته اند. چنانکه این حزب باری شاهد سرنگونی اقتدار سیاسی و زندانی شدن رهبران اش بوسیلهء نظامیان ترکیه بود، به همین گونه مرسی در مصر بوسیلهء نظامیان از قدرت برافگنده شد؛ هرچند مرسی تا اندازه یی قربانی اشتباهات انحصار گرایانهء اخوان المسلمین مصر شد؛ البته نه اشتباهاتی که نظامیان مصر را برای براندازی این کشور بری ذمه بسازد و پاکستان نیز باربار شاهد کودتا های نظامیان برضد حکومت های ملکی ابن کشور بوده است. در حالی آزمون های سه دهه در ترکیه نشان داده که تلاش برای تقویت و تداوم نظام های مردم سالار و استحکام دموکراسی راه دراز راهء رسیدن به قدرت را برای احزاب اسلامی میانه مساعدتر می سازد. سه دورهء حاکمیت حزب توسعه و عدالت نمونهء آشکار آن در نظام سیکولر ترکیه است. از سویی هم عصر کودتا ها به تاریخ پیوسته و این پدیدهء ضد دموکراسی مربوط به قرن نوزدهم است. بنا بر این هرگونه تلاش و تمایل برای راه اندازی سناریو های کودتایی نیز مردود بوده و ضربهء جبران ناپذیری برحقانیت جنبش های اسلامی وارد میکند که در شرایط ویژهء کنونی با ظهور نیرو های کور و تاریک اندیش داعش، طالب و القاعده در حال گذار از خطیر ترین دوران تاربخی شان پس از شکست اسلام سیاسی بعد از دههء نود قرن بیستم هستند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 176 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.