Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســرنگــونی بیــرق طالبــان در قطـــر؛ و بــرافــراشتن آن درپاکســتان!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 5 اسفند 1394 ، 10:52

محمدعلی- مهرزادازادم تا این دم، انسان برای رسیدن به مقصود خود حیله ها بکاربرده وتدبیرمی اندیشد، ولی غافل ازاینکه همین حیله ها وتدبیرها عاقبت دام اومی شود، وانسان چیزی را که جانفزا خودمی پندارد ای بسا جانستان اوشود؛ نقش که برای پاکستان درروابط بین المللی وبخصوص به حق کشورهای همسایه از طرف ارباب بزرگ داده شده بود؛ تا اکنون توانسته رضایت انهارا حاصل کند، ولی ازانجاییکه درین اواخرشنیده می شود که پدرخوانده ها ازفرزندان خود نا راض شده اند، علت ان را معامله گریهای است که خارج از توصیه های پدرخوانده ها انجام داده است. ازوینستون چرچیل درباره کشورهای مستعمره از جمله جداکردن پاکستان از بدنه هندوستان وافغانستان نقل قولی شده به این عبارت: (برای تسلط بریک ملت ؛ اقلیتی خائن وفاسد، اکثریت نادان لازم است).! اکنون باید از اخلاف چرچیل صدراعظم زمان جنگ اول ودوم انگلستان پرسیدکه هدف از اقلیت خاین واکثریت نادان در ایجاد دولتی بنام پاکستان بچه مفهوم گفته شده است وچه اهدافی را ازین گفته می توان برداشت ودنبال کرد.؟ بوجود آوردن پاکستان بعدازختم جنگ جهانی اول یعنی سال 1947 میلادی داستانی طولانی دارد که ازما بهتران اگاهی دارند. سوال اینجاست که بعداز گذشت شصت سال با اینکه پاکستان صادقانه ازسیاست فتنه انگیزانه ای اربابان بزرگ نعل باالنعل به زعم خود پیروی ودنبال کرده است و گفته چرچیل را درعمل تحقق بخشیده است ؛ولی بعضاً وقسماً درین اواخر تحولات که درجواردوطرف سرحد افغانستان می گذرد؛ پدرخوانده ها از فرزندان خود ظاهراً اظهارنا رضایی می کنند.! از دیرزمانی است که در جهان سیاست از مفهوم (سیاست پدرومادرندارد) ویا(سیاست نه دوست دایمی دارد ونه دشمن دایمی)زیاد درمحافل رسمی وغیررسمی درپهنه جهان سیاست زبان زد عام وخاص است. با تاسف که درطول تاریخ این مفاهیم خودساخته واستعماری، حیات جامعه انسانی را از جوهرانسانی عاری وبیگانه ساخته است. درمقابل این مفهوم استعماری که عاری ازمعنویات است؛ برعکس درشرق توسط رهبرمذهبی ایران (خمینی) نقل قول شده که بعدازانقلاب اسلامی 1358 درمقابل مفهوم (سیاست پدرومادرندارد)گفته بود: (سیاست هم پدردارد وهم مادر) بشرطیکه بدست بی پدومادرقرارنگیرد.! بعدازین مقدمه کوتا ؛ جریانات که درجوارسرحدات جنوبی ما با پاکستان در طی چهاردهه اخیربخصوص بعد ازشکست شوروی از افغانستان براه افتیده نگاهی اجمالی به سیاست پدرخوانده ها که ازفرزندان خود ناراضی شده اند می خواهیم اشاره ای کوتا داشته باشیم وبه این تحولات در افغانستان می اندازیم. اوانیکه دفترسیاسی به اصطلاح طالبان در قطربه هدف تعین ادرس برافراشته شد توسط دعا وتکبیرالله اکبراز حنجره های که از مذهب ودین اسلام بشکل افزاری ازطرف پاکستان کارگردانی شد افتتاح گردید.انچه در ان موقع بوقوع پیوست نگرانی ودادوفریاد شتابزده وعکس العمل حکومت برسراقتدارافغانستان را موجب شد؛که نشود این افراشتن بیرق معنای ومفهوم به رسمیت شناختن به اصطلاح امارت اسلامی طالبان خلاف تعهدات میان دولت امریکا ودولت افغانستان نباشد. این صحنه سازی برای انحراف واغفال افکارعامه و دولت افغانستان وکشورهای هم جوار صورت گرفت. بلا فاصله بعدازبرافراشتن بیرق وافتاح دفترد رقطر،اعلان شد که این عمل طالبان به هیچ عنوان خواست امریکا نبوده ومخالف این کاراست.! جالب است که بعداز اظهارنارضایی ارباب بزرگ از برافراشتن بیرق طالبان در قطربه شکل شتابزده بیرق را حاکمان قطر پائین کشیدند.در همین ایام کوتا مدت ایجاد دفترسیاسی امارت اسلامی طالبان، موجب ایجاد تضاد ها ومخالفت میان گروهای متعدد سران طالبان، که توسط پاکستان تقسیم بندی شده بودند ایجاد شد. حتی بعدازپائین کشیدن بیرق به دستورارباب بزرگ ؛ با اینکه قبلاً طالبان تهدید به خروج از قطرکرده بودند، ودرین مدت هیچ نوع تماس بعدی از طرف امریکا به شکلی تاکتیکی صورت نگرفت، طالبان در حالت بلا تکلیفی قرارگرفته ودرعین زمان به دسته وگروپهای متعد د و پراکنده تجزیه وهرکدام برای خود حساب بانکی جداگانه بازکردند.شما خود تصورکنید از ان ایام شکست دفتردرقطرپروسه صلح با مخالفین مسلح توسط دولت افغانستان از ان تاریخ تا اکنون به شکل کج دارومریزبا قبول ملیونها دالرمصرف، وعنوان کردن لویه جرگه صلح وشورای عالی صلح وبا قربانی کردن رئیس شورای صلح با بسته شدن دفترناکارامد؛ این جریان نزدمردم افغانستان وحتی کشورهای ذیدخل کاملاً بی نتیجه به پایان رسید. اما درین میان کسی برنده این بازی بزرگ شد که این بازی را براه انداخته بود ومنجربه امضای توافقنامه امنیتی وایجاد پایگاهای نظامی با حکومت افغانستان شد؛ درین بین بازنده اصلی حکومت کابل به شمول طالبان گردید. امریکا وانگلیس بحیث پدرخوانده با انهمه ناراضی بودن ظاهری از فرزندان خود تلاش داشتند تا به اشکال گوناگون بدون نتیجه پروسه صلح جریان داشته باشد، ودرین اواخرپروسه صلح به اشتراک امریکا،چین،پاکستان وافغانستان به لانه های اصلی تروریستان انتقال شده، ومراحل چهارم گفتگوها نزدیک شده است. اکنون کاملاً روشن شده است که موقعیت افغانستان وعراق از هرنگاه برای امریکا از اهمیت خاصی برخورداراست،وازطرف دیگرپاکستانی ها که حامیان طالبان محسوب می شوند بصورت رسمی متحد استراتیژیک ومتحد طبعی امریکا درخارج از ناتوقراردارد. چرا راهای مواصلاتی پاکستان مسیر اصلی تدارکات رسانی برای نیروهای امریکا در افغانستان است، دولت پاکستان صدها نفراز رهبران القاعده وطالبان افغانستان در پاکستان را دستگیرنموده، تعداد زیادی ازانهارا به دولت امریکا فروخته وبقیه را درزندانهای پاکستان برای روزمبادا نگهداری می کند ؛ وتعدادی را به حیث انتحاری وتخریب کاری به افغانستان اعزام می کند. حکومت واردوی پاکستان در حالیکه تا حال قیمت گزافی ملیارد دالر، بنام جنگ علیه طالبان این طرف وان طرف ازدولت امریکا دریافت کرده است ؛ این دیگرجای تردید نیست که حمایت رسمی وغیررسمی حلقاتی در درون حکومت واردوی پا کستان ازطالبان افغانستانی یک حمایه توطه گرانه وناظربرتامین منافع ازمندانه دولت پاکستان در رابطه به افغانستان واستفاده افزاری از طالبان است.این هم به تجربه رسیده که پاکستان درهرمقطع زمانی با این حمایه طالبان از دولت امریکا باج می گیرد وهمواره طالبانرا در معرض خرید وفروش قرارمی دهد.ولی سوال اینجاست که که تاکی این فریب خورده گان به خود می ایند وازسیاست که نزد پاکستان پدرومادرندارد سود وسهم اند ک به قیمت جان انسانهای بی گناه افغانستان ادامه می دهند.ایا طالبان فکرکرده اند که چگونه بیرق طالبان ازقطرسرنگون وبه اسلام اباد به اهتزازدر اورده شد؟ طالبان باید درک کرده باشند که درین میان کشتارمردم بی گناه افغانستان، بنام جهاد علیه نیروهای خارجی کاملاً یک معامله پاکستانی است ونتیجه ان درین مدت معلوم شدکه بازنده اصلی در اینده طالبان ودرین میان قربانی مردم مسلمان افغانستان اند.جنگ که فعلاً طالبان به همکاری پاکستان درافغانستان براه انداخته اند به هیچ صورت به ان گستردگی وسرتا سری وهدفمند نیست که مردم افغانستان علیه تجاوز شوروی بپا خواسته بودند.طالبان باید بدانند که این مبارزه شان خیلی محدود تر از انست که مقاومت مردم افغانستان بشکل سرتاسری علی تجاوزشوروی براه انداخته شده بود.مبارزه ای که درراه برآوردن اهداف پاکستان به دستوراربابان بزرگ توسط طالبان جریان دارد؛ جز هدف تفرقه وتجزیه دربین جهان اسلام منظوری دیگری را دنبال نمی کند. اگرپاکستان وطالبان به این تصورباشند که از براه انداختن این جنگ فرسایشی که درظاهر علیه امریکا ودولت افغانستان جریان دارد،به موفقیتی دست نخواهند یافت ؛ درست برعکس این چنین تصور خوشخیالی وکاملاً تصورمزدورمنشانه ای بیش نیست، که هم پاکستان وهم طالبان دراهداف ارباب بزرگ قربانی خواهندشد ترسیم می نمایند. هدف پاکستان وحتی ارباب بزرگ درافغانستان این است وتجربه یک دهه اخیرگویا است که هردو یکی اشکار ودیگری پنهان نقشه می ریزند تا جنگ را عمدتاً به یک جنگ میان جناح های مختلف افغانستان مبدل نماید تا در تداوم جنگ مردم افغانستان را متهم و بهانه قراربدهند، طوریکه با تشکیل دولتی بنام (حکومت وحدت ملی) نه تنها مردم افغانستان را اغفال کردند بلکه برای کشورهای دیگروانمود ساختند که با این دولت حد اقل بحران که از دولت قبلی به میراث توسط خود این اربابان قدرت سرهم بند ی شد و سا زماندهی شد. اما واقیت اینست که برای تداوم جنگ ؛ملیت های افغانستان را دربرابرهم قراردادند، اگرچه درظاهرمسئولیت های روزمره جنگی ولو موقتاً تا حدی سمبولیک ونمایشی بدون انکه قوای امنیتی افغانستان راازنظرتسلیحات مدرن وهوایی مجهزکنند، ازطرف دیگرزمینه تبلیغ را برای تضعیف حکومت وحدت ملی واردوی افغانستان درین اوخرتوسط شخصیت های مسئول خود براه انداخته اند؛ همه از ما بهتران می دانند که مانورهای استخباراتی وضرورت بخشیدن به ایجاد پایگاه وماندن دایمی خود درافغانستان مساعد وحساسیت هارا کاهش دهد. اگرچه به گفته ای مولانای برزگ بلخ که فرموده است: (ماهی از سرگنده می شود؛ نه ازدم). برای اینکه درشرایط امروزی خلای قدرت بوجود نیاید، وفجایع گذشته تکرارنشود، باید نهادهای تاثیر گذاربه همکاری و به اشتراک افکارعامه ؛ حکومت وحدت ملی را واداروهمکاری کنند تا برای اینده ولو فرصتها را ازدست داده است،بازهم در ساختن سیستم ونظام که دران تمام ارزشهای ملی وبین المللی درنظر گرفته شود دست به کاروصرف به چرا ها؟ اکتفا نکنیم؛ بلکه به چگونه گی حل مسایل ونجات ازین بن بستهای تحمیلی رهای یابیم به اندیشیم؛ وماهی که دم آن سالم مانده از دست ما رها نشود.
طالبان درصورتیکه ازخوداندیشه مستقل داشته باشندوازحوادث که بعد ازشکست شوروی آموخته باشند که چگونه پای ان کشور را امریکا در افغانستان کشانید وموجبات شکست انرا درافغانستان فراهم ساخت باید ازین حوادث آموخته باشند که این سیاست امریکا به طورمشخص در رابط با طالبان در ابتدای ظهورشان توسط پاکستان به حمایه مسقیم امریکا در نظرگرفته شده بود، می بینیم که امریکا یها وانگلیس ها وسایرکشورهای غربی علی الرغم به بازی گرفتن طالبان از لحاظ نظامی برای راه یابی به منطقه اسیای میانه منابع نفت وگازآن منطقه، از لحاظ سیاسی امارت اسلا می طالبان را تا اخرامریکا به رسمیت نشناختند، وسرانجام چون بیرق شان درقطرسرنگونش کردند وخود ودست نشانده گان شان جای انهارا گرفتند. بی مناسبت نیست که اگردرینجا به همزمانی سرنگونی حکومت محمد مرسی درمصر، که توسط طالبان محکوم گردید، وسرنگونی بیرق ولوحه امارت اسلامی در قطراشاره گذرا داشته باشیم تا طالبان وحمایت گرشان پاکستان بدانندکه تاریخ با لای شما هم تکرارشدنی است؟. در شرایطی کنونی که همسویی ونزدیکی موقتی میان اسلامیست ها ی عربی وغرب بصورت عموم وبصورت اخص امریکا بسررسیده وزمان سرنگونی ها وتحدیدات برای مزدوران استعماردرلباس مذهب توسط غربیها فرارسیده است، به نحووشکلی دیگردام سازش ومذاکره را امریکا به همکاری چین می خواهند چهره بدل کنند؛ ویک باردیگربرای طالبان راه برافراشتن بیرق ولوحه امارت اسلامی را درکشورحامی طالبان در پاکستان برافرازند تا دیگرپاکستان نگوید که بر طالبان کنترول ندارد ویا منکرشود که تروریستان درپاکستان غرض تخریب کاری تربیه نمی شوندعلی الرغم شکست پروسه قطر، طالبان درمسیر سازش ومصالحه با حامیان غربی خود به دلالی پاکستان تا حدی پیش رفته اند که احتمال برگشت شان ازین مسیر کم وبیش ضعیف است. آنچه درین اوضاع واحوال میتواند بحیث یک امتیازدرمیز مذاکره عنوان شود تغیردر حالت جنگی افغانستان است که فعلاً بشکل مسقلانه انرا پیش می برند.این وضع دولت افغانستان را باهمه فقدان وکمبود تجهیزات مدرن جنگی بازهم می تواند ازجا یگاه
قدرت نقشی موثر وبا اهمیت درمیزمذاکره کسب نماید. گرفتن مسئولیت های امنیتی توسط نیروهای خودی به حیث یک سرآغازتغیردر وضع وروحیه اردوی ملی وتامین کننده امنیت وتمامیت ارضی واستقلال سیاسی را درآینده درعمل تحقق بخشد؛ وبه مداخلات وتبلیغات دشمنان داخلی وخارجی خط بطلان بکشد.این ارزوزمانی بهترازپیش برآورده می شود که همکاری مردم شریف افغانستان را نسبت به قوای امنیتی شان با خود داشته باشد؛ وبصورت کل مقاومت وسمت دهی درست واصولی ملی ومردمی توام با روحیه رزمنده گی ملی علیه مداخله گران وخائنین داخلی که نقش ستون پنجم را بازی می کنند، یک ضرورت اجتناب ناپذیراست، بلکه مقدم بران حصول پیروزی درحفظ استقلال کشور ونابودی نیروهای بازدارنده تحول وتغیروپیشرفت اقتصادی کشورنیز مستلزم پیشبرد مبارزه ومقا ومت قاطع درین مسیراست. ما باورداریم که در کنار روحیه ای رزمنده گی اردوی با شهامت ما،واکمالات وتجهیزات مدرن نظامی؛ نه تنها خیا لات پوچ وتوهم آمیزپاکستان را که درفکر دوباره بدست آوردن حکومت زریعه طالبان مثل سالهای 1994-2001باشدبه گورستان تاریخ چون ارباب کهنه کارشان خواهیم سپرد، ویک باردیگرتاریخ شکست امپراطوران غرب وشرق را ورق خواهیم زد و تاریخ را بر انان تکرار خواهیم کرد.  
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 308 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.