Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فجایع سوریه ونشانه های آن در افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 16:44

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکوتنش درروابط امریکا وروسیه پیرامون سوریه موج جدید بی اعتمادی را درروابط وهمکاریهای بین المللی وبیم جنگ جهانی سوم را درجهان افزایش بخشیده است. امریکا وغرب روسیه را بخاطرحمایت ازبشاراسد به جنایات نظامی برعلیه مردم معمولی درسوریه متهم می نمایند وتهدید مینمایند که باتحریم های جدید اقتصادی این باربخاطرسوریه روسیه را مجازات نمایند. ولادیمیرپوتین رییس جمهور روسیه غرب وامریکا را مقصراصلی بحران ها وفجایع سوریه نمود ووزیر خارجه روسیه به امریکا وغرب هوشدارداد کاری نه نمایند که کاسه صبرروسیه لبریز گردد. برای نخستین بار دوابرقدرت بزرگ جهان درسوریه باهمدیگربطورمستقیم باموضعگیری های کاملا متناقض ومتضاد روبرو گردیده اند که این تناقض آینده مذاکرات صلح آمیزرا به بن وبست مواجه گردانیده است، حتی  نگرانی وجود دارد که تصادمات احتمالی درآسمان سوریه می تواند عواقب خطرناک وغیرقابل پیشبینی برای جهان داشته باشد وهردوکشورمی دانند که مذاکرات صلح بدون سایربازیگران مانند ایران، ترکیه ، عربستان وحتی قطرنتیجه مطلوب نه خواهد داشت. آنتونیو گوترریش دبیرجدید کل سازمان ملل نخستین وظیفه خودرا به این مقام بزرگ پایان بخشیدن جنگ درسوریه اعلام نمود به باور وی سوریه نه تنها قربانی مشکلات داخلی خود بلکه تضاد ها ومناقشات جهانی نیزگردیده است.رویداد های اواخرقرن بیست واوایل قرن بیست ویک واقعیت سخنان دبیر جدید سازمان ملل را ثابت میگرداند که درکشورهای مانند افغانستان، سوریه، اوکرائین وعراق مردم قربانی مشکلات داخلی ومناقشات وتضاد های جهانی گردیده اند که دراثر خودخواهی وتبعیض رهبران قدرت پرست مردم از حق تصمیم گیری درسرنوشت کشورشان محروم گردیده اند وکشورهای شان به میدان نبرد وتمرین وآزمایش سلاحهای مدرن رقبای بزرگ  تبدیل گردیده است . نهال بهارعربی دراثر خشونت وسرکوب بیرحمانه بشراسدبرعلیه اعتراضات مدنی باخون آبیاری گردید وخاک سوریه مورد تهاجم داعش وسایر سازمانهای تروریستی ومخالفین قرارگرفت شهرها ویران وآبادات تاریخی که جزء ازگنجینه های عظیم فرهنگی جهان اند وحشیانه ویران وصدمه دیدند.امریکا باائتلاف شصد کشور جهان جنگ رابرعلیه تروریسم آغازنمود وطی پنج سال نتوانست تروریستهارا تارومار بگرداند بلکه داعش وسایر سازمانهای تروریستی ازقدرت ومنابع مالی بیشتر برخوردار گردیدند، ازسال 2011 آغاز بهارعربی درسوریه تاکنون 400 صدهزارنفر تلف وبیشترازیک میلون معلول وچهارمیلون آواره گردیده اند وامروز کشورهای بزرگ بروی ویرانه های این کشوربه خاطرمنافع خودتروریسم را بمباران می نمایند وتجزیه این کشوررا که سالها چون بازیگرموثردرمنطقه نقش داشت ناگزیرگردانیده است، درسپتمبر سال 2015 روسیه برای جلوگیری ازخطر روبه افزایش تروریسم درمنطقه با آغازحملات هوایی مواضع داعش وسایرسازمانهای تروریستی را درقلمرو سوریه بمباران نمود وبیشتر ازهزار مرکز تروریستی را نابود گردانید، درحال حاضرتروریستها از شهرآلیپو که دومین شهربزرگ سوریه است ودرحدود دومیلون جمعیت دارد ازمردم معملولی چون سپرزنده برعلیه حملات دولت استفاده می نمایند وامریکا وغرب روسیه رامتهم می نمایند که مردم معمولی را موردبمباران قرارمیدهند ومانع رسیدن کمک های بشردوستانه میگردند.غربی ها روند مذاکرات سیاسی را به بر کناری بشراسد منوط میگردانند وروسیه وایران که ازمتحدین اسد اند برکناری اسد وانتخاب شخص دیگری رابجای او حق مردم سوریه می دانند.  درمیان مخالفین رهبر قابل قبول برای همه وجود ندارد که به خاطر حفظ تمامیت ارضی ووحدت سوریه، مسئولیت  را به عهده بگیرد. اوضاع سوریه بسیارشباهت به افغانستان دارد، مردم افغانستان نیز قربانی مشکلات داخلی وتضادها ومناقشات جهانی گردیده است. طی دوسال اخیروضع درافغانستان بدترازگذشته گردیده است، دراکثرولایات افغانستان اجیران پاکستانی جنگ می نمایند وپاکستان به کمک این اجیران جنگ راازمرزهای خود وارد تمام مناطق افغانستان گردانیده تا شرایط برای مداخلات علنی  ایجاد گردد.رهبران بی خرد دولت وحدت ملی چون ستون پنجم شرایط رابرای حضورکشورهای مختلف مساعد ترگردانیده اند،بی عدالتی های اجتماعی، تبعیض دراشغال وظایف، بی احترامی به تساوی طلبی های بشردوستانه میان اقوام ساکن در افغانستان، چشم پوشی ازمبارزه باعناصر فاسد،بیکاری جوانان، فقرعمومی وآوارگی ازجمله عوامل اند که بیگانگان بجای مردم درباره آینده افغانستان تصمیم بگیرند ودرافغانستان مانند سوریه یک رهبرملی وجودندارد که بتواند تمام مردم افغانستان را بسیج نماید، وضع جاری مردم را مجبور به زندگی خصوصی شان گردانیده است و تفرقه های زبانی، مذهبی وقومی همه رابه حیات سیاسی واجتماعی کشور بی تفاوت ساخته است. رهبران بی خرد وحدت ملی به آن اندازه تنورتفرقه های قومی وزبانی را داغ گردانیده اند که تعدادی از افغانهای احساساتی ومخصوصا نسل جوان فریب نغمه های اغواگرانه دشمنان را میخورند و درشبکه های مجازی چون دشمن به توهین واهانت همدیگر می پردازند وحتی باادبیات بازاری وکلمات رکیک شمشیرکند ستون های پنجم  را برعلیه خود تیزتر میگردانند.کسانیکه لااقل چهل سال پیش درافغانستان بزرگ وزندگی میکردند آگاه اند که نمایندگان اقوام مختلف بنام افغان افتخارمی نمودند که همه زاده سرزمین واحد ودرزیر یک سقف نورانی وشفاف افغانستان سرنوشت ومسئولیتهای مشترک دارند. اما نسلهای امروزمی نویسند ما افغان نیستیم، افغان یعنی پشتون وما تاجکیم، ماهزاره ایم ،ما ازبکیم ما... افغان پشتونهای شوینیزم اند که دررگهای شان خون خشونت،جهالت وتمامیت خواهی جریان دارد و به زور کلمه افغان بودن را به سایراقوام تحمیل می نمایند. پشتونهای احساساتی تاجکها، ازبکها وهزاره ها را اقوام درجه دو وحتی مهاجرین که ازاقوام ساکن افغانستان نیستند وباید به سرزمینهای آبایی خودبرگردند توهین واهانت می نمایند. بارها نوشته ام وبازهم تکرارمی نمایم که چالشهای قومی درکشوربه مراتب خطرناک ترازتروریسم ودشمنان خاریجی است، پدران می گفتند که اتحاد قوی ترین اسلحه مابرعلیه دشمن است دراتحاد اگرنان خشک نداشته باشیم درجنگ با دشمنان وطن یکدست خودرا میبریم و میخوریم وبادست دیگر پاهای دشمن راقطع می نمایم. چرا امروزدشمنی های قومی افزایش یافته است؟ دشمنان افغانستان واحد درطول تاریخ چراموفق نگردیدند که مردم رابرعلیه همدیگرتحریک نمایند وامروز ستون پنجم ازداخل موفق به این کارگردیده است؟ ستون پنجم ماموریت دارد تا افغانستان ازدرون فروپاشد، پشتون هارا برعلیه سایراقوام بخاطرزبان ومذهب تحریک مینمایند وسایراقوام را برعلیه پشتونها تحریک می نمایند تا به کمک این تحریکات  منطق،انسانیت، مسئولیت های اخلاقی وسیاسی ومهم ترازهمه اصلاحات اجتماعی واقتصادی که ثبات وامنیت رادرجامعه تامین می نماید تحت تاثیرجنگهای زبانی وقومی فراموش گردد تا شرایط رابرای فروپاشی کشورناگزیربگرداند. افتخاروزیبایی افغانستان باتکثراقوام، زبانها وفرهنگ های متنوع آن است که درزیر یک سقف ودرسفره یک دسترخوان با فرهنگ های متنوع باهم زندگی نموده اند.کرزی درطول سیزده سال زمامداری خود بجای تامین وحدت ملی وحل مسایل قومی براساس تساوی طلبی های بشردوستانه واحترام به کرامت های انسانی  رسم ورواج های مفلوک قوم پرستی را مشروعیت بخشید وقدرت وثروت توسط تکه داران اقوام مختلف غصب گردید. تمرکزقدرت وثروت به گروه تکه داران تشنه به خون با حماقتهای جاه طلبانه، ظاهرسازی های ننگین ودروغگویی ها وبداخلاقی های عصیانگرانه نه تنها باعث نفرت اکثریت به آنها گردید که خوشبختانه جوانان اقوام مختلف افغانستان، براساس عقل ومنطق ونه پیروی ازتکه داران تشنه به خون ازمنافع ملی افغانستان براساس عدالت اجتماعی، تساوی طلبی های بشردوستانه وآزادی ودموکراسی علم مخالفت رابر علیه آنان دراهتزاز درآوردند و جوانان هرقوم وملیت بدون احساسات کاذبانه واحترام به مقام والای انسانی حق دارن  ازمنافع خود وافغانستان واحد دفاع نمایند. امروزجوانان بنام ملت واحد برعلیه تکه داران تشنه به خون قیام می نمایند وبه ملیت وقوم خود به خاطرآن افتخارمی نمایند تا هیچ قوم در افغانستان با وجدان مورد تبعیض قرارنگیرد. دولت وحدت ملی سیاست مفلوک وبدبوی کرزی را با شکل ومحتوی بدترآن تکرارمی نماید، جوانیکه راکه دراعتراضات مدنی برعلیه تکه داران تشنه به خون ازآزادی وتساوی طلبی های بشردوستانه دفاع می نمایندبا دسیسه جویی پشت پرده سرکوب وبه جاسوسی متهم میگرداند. مسئولین امورامنیت ملی متاسفانه تاهنوز تعریف روشن درباره جاسوس ندارند ویا خودرا به نوعی باین اتهامات بی اساس تبرئه مینمایند، درحالیکه جاسوس ها بر سرخود تاج دارند وبا پاسپورتهای بیگانه ومصئونیت های سیاسی باهم متحد گردیده اند وتاهنوزیک جاسوس مطابق قانون بخاطر خیانت بوطن محکوم نگردیده است تا مردم لااقل «قهرمان» خودرا بشناسند. دشمن درکاشانه ما راه یافته است،  جنگهای هلمند، تخار،قندهارودست وبدست گشتن قندوز تمرین بزرگ وهدفمند برای تجزیه افغانستان می باشد.درزمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری یک شرط وملاک اصولی برای  نامزد به این مقام درنظرگرفته می شدتا طرفداروخوشبین به پاکستان باشد واگر نامزدواجد این شرایط نمی بود اورا ودارمیگردانید تا این خوشبینی را تبارزبدهد. رمزطولانی ماندن امریکا درافغانستان وسیاستهای قمچین وکلچه آن با تروریسم  درآنست که امریکا ازراه پاکستان وارد افغانستان گردید واگرمانند شوروی سابق ازراه تاشکند وارد میگردید شاید به همان سرنوشت مواجه میگردید.تراژدی مابدترازسوریه است. سوریه مانند روسیه وایران وحزبالله متحد دارد که ازهواوزمین برعلیه امریکا ومتحدین آن می جنگند، اوباما که بازور وتهدید کمربه برکناری اسد بسته بود زودترازاو ازصحنه سیاسی جهان خارج خواهد گردید، پاکستان باحمایت مالی امریکا درافغانستان می جنگد،تروریست ها وجنگجویان اجیر وانتحاری ازصادرات پرورشگاهای پاکستان است ومقرری ها درمقامات عالی کشوربا اشاره های پاکستان صورت می گیرد. افغانستان درخطراست دروغگویی وپنهان کاری ودسیسه سازی های پشت پرده  عمرتباهی وبربادی کشوررا کوتاه ترمی گرداند. درهلمند،قندهار،غزنی وسایرمناطق جنوب افغانستان تبادل کالا وحتی مهریه دختران افغان با کلدارپاکستانی صورت می گیرد، تنها احمق هامی توانند بپذیرند که پاکستان فقط چشم طمع را به مناطق جنوب افغانستان دوخته است .فجایع قندوزنشان داد که پاکستان واجیران آن قصد تصاحب منابع غنی وسرشار شمال افغانستان را دارند. طبعا این هدف دشمن به مقاومت فداکارانه مردم مواجه خواهد گردید ولی منجربه جنگ وخون ریزی وفجایع بزرگ بشری خواهد گردید وراه را برای حضورسایرقدرتها هموارخواهد گردانید و فجایع سوریه درافغانستان تکرارخواهد گردید، اگربیدارنگردیم بازیگران بزرگ دنیا وکشورهای همسایه  درباره ما وآینده کشور ما تصمیم خواهن گرفت.ما حق نداریم امروزبی تفاوت باشیم وظیفه ایمانی ودین ملی ما ایجاب مینماید تا بخاطرنجات کشور از جنایات که درآستانه تکوین است متحد گردیم .هرنوع تعلل وفرارازمسئولیت به فردا مارا ازعذاب وجدان نجات نه خواهد دارد، افغانها پنبه های غفلت راازگوشهای خود درآورید،اسیرنزاع های پوچ وخرافی نگردید و همه ازسرنوشت مشترک خوددفاع نمایید واین بارمسئولیت رابردوش فردا نگذارید فردا دیرخواهد بود.روسیه وامریکا درسوریه دست به خودکشی نه خواهند زد، اختلافات و جنگ زرگری آنها درتضاد منافع درآینده نیزادامه خواهد یافت ولی سوریه به خاطربی احترامی به اراده مردم خود قیمیت گزاف ترازویرانی ها وتلفات جانی کنونی خواهد پرداخت، فجایع سوریه باید درس عبرت برای ما وسایر کشورها باشد تا درحل مشکلات داخلی خودرا قربانی تضاد ومناقشات جهانی نگردانیم.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو      

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.