Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

قماربزرگ ترامپ با پوتین درمبارزه باتروریسم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
چهارشنبه ، 10 آذر 1395 ، 08:41

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکوبازیگران بزرگ دنیا بعد ازپیروزی دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری امریکا، آینده  روابط وهمکاری های بین المللی را با دیدگاه های خوشبینانه وبد بینانه پیشگویی می نمایند.نگرانی های سیاسی، بحرانهای اقتصادی ومهاجرت،  اتحادییه اروپا رادستخوش انشعاب و باعث تقویت نیروهای چپگرا دراین قاره گردیده است و مردم اروپا ازوابستگی وعدم استقلال سیاسی این اتحادیه درنظم جهانی به دموکراسی مسخ شده که

همه را وادار به اطاعت از کشور میگرداند  اعتراض می نمایند.ترامپ به کشورهای اتحادیه وانمود گردانید که امریکا درخارج ازمرزهای خود قصد ندارد با روسیه جنگ نماید و اتحادیه اروپا درناتو که ازآنها چون مشت مفتخوران یاد نمود باید بخاطرامنیت خود درناتو دودرصد درآمد سرانه خودرا به بودجه ناتو تخصیص بدهند.  چین بطورمحافظه کارانه سکوت اختیار نموده است. روسیه یگانه کشوری بود که درانتخابات ازترامپ حمایت نمود.مطبوعات روسیه با طرفداری ازترامپ رقیب اورا عفریت نفرین شده وتوطئه های اورابرعلیه ترامپ جون کودتای سیاسی افشاگری نمودند. روسیه درانتخابات ریاست جمهوری امریکا درمیان سایرکشور های جهان درمرکزمناظرات تلویزونی نامزدان قرار داشت، هیلاری کلنتن بااستفاده ازتئوری توطئه برای بدنامی ترامپ درداخل وهراس افگنی متحدین خود در خارج ترامپ را مهره پوتین متهم نمود، لیبرال دموکراتهای امریکا که همواره روسیه را به طعنه چون کشورضعیف، عقب مانده وپامپ بنزین تحقیر مینمودند اما درانتخابات از مداخله روسیه درامورداخلی یگانه کشور برترجهان چون تهدید به منافع ملی امریکا وجهان زنگهای خطر را به صدا درآوردند که درنتیجه، این توطئه های مضحک به نفع ترامپ وارتقای نقش وجایگاه روسیه درسطح بین المللی گردید وازهمین سبب تعدادی پیروزی ترامپ راپیروزی پوتین می دانند.نمایندگان دومای روسیه پیروزی ترامپ راباکف زدنهای ممتد استقبال نمودند.ترامپ دردکترین سیاست خارجی خود روسیه را دشمن نمی داند وولادیمیر پوتین رییس جمهور مقتدر روسیه را،  رهبرقوی، شایسته وسزوار احترام می داند ا وآماده گفتگو پیرامون  به رسمیت شناختن جزیره کریما، لغو تحریم های اقتصادی، انصراف ازپذیرش گرجستان واوکرائین درپیمان سیاسی ونظامی ناتو است. ترامپ علاقمند به همکاری مشترک دوکشور درمبارزه باداعش وتروریسم دشمن شماره یک بشریت است وپیشنهاد مینماید که بجای برکناری بشاراسد باید بطورمشترک برعلیه داعش والقاعده  جنگ نمایم،موضعگیری های ترامپ درمبارزه باتروریسم، عدم مداخله وکودتا درامورداخلی سایرکشورها  مشابه به موضعگیری های روسیه است و ترامپ همزمان پنهان نمی نماید که امریکا درهمکاری خود باروسیه  مانند ریگن از زاویه قدرت مذاکره خواهد نمود.مشاورین ترامپ سیاست گذشت رادرمقابل پوتین خطرناک وعلامه ضعف می پندارند که امریکا به خاطرآن قیمت گزاف خواهد پرداخت .

تحلیلگران وکارشناسان چال های مرموزوسربسته ترامپ را دربازی بزرگ باپوتین چون قماربزرگ سیاسی ارزیابی می نمایند وهنوزمعلوم نیست که ترامپ دراین بازی بزرگ ازروسیه چه می خواهد،درنگاه نخست امریکا درمبارزه باتروریسم با وجود مصرف شش بلیون  دالر درافغانستان وخاورمیانه موفق به شکست تروریستها نگردید و امریکا باائتلاف شصت کشور جهان طی پنج سال  در جنگ سوریه وپانزده سال در افغانستان نتوانست ماموریت خودرا درجنگ باتروریسم  انجام بدهد وموفقیت های روسیه طی یک سال جنگ درسوریه موثرتراز امریکا وکشورهای متحد آن بوده است واین نکته بیانگراین واقعیت است که مبارزه باتروریسم وحل سایرمناقشات منطقوی بدون همکاری های مشترک روسیه وامریکا دوابرقدرت بزرگ نظامی دنیا ناممکن است، همکاری امریکا باروسیه  درمبارزه به تروریسم، ترافیک موامخدر روند برقراری صلح وامنیت را تسریع خواهد بخشید وشکست تروریسم درافغانستان باهمکاری روسیه وسایرکشورهای منطقه بنام ترامپ ثبت خواهد گردید. ولادیمرپوتین رییس جمهورروسیه از سرگیری روابط وهمکاری های کشورش باامریکا براساس اعتماد واحترام متقابل استقبال نمود، اما بار ها هوشدارداده است که روسیه درهمکاری ها زبان زور وتهدید رانمی پذیرد، ازحقوق مردم روسیه درتعین سرنوشت شان درشرق اوکرائین  وازمنافع خود درجمهوری های سابق شوروی حمایت می نماید و مناقشات منطقوی وجهانی باید تحت قیادت سازمان ملل ازطریق مذاکرات سیاسی حل گردد. طوریکه ظاهرا دیده میشود هر دوابرقدرت بزرگ جهان از رقابت های صادقانه وبدون فشار ومداخله درامورداخلی کشورها طرفداری می نمایند. کارشناسان روسیه با استقبال ازپیروزی ترامپ وزوال جهان یک قطبه به دورنمای همکاری ها با امریکا خوشبین اند، به باورآنها روسیه وامریکا  هردو قصد خودکشی راندارند چاره جزهمکاری برمبنای اعتماد واحترام متقابل وجود ندارند، تعدادی که به دیده شک وتردید به آینده همکاری ها می نگرند وازدموکراسی مسخ شده امریکا بعد ازسقوط شوروی خاطره خوش ندارند دولت را به احتیاط دراحیای همکاری ها مشوره می دهند تامانند سالهای 1990 از سیاست گذشت یکجانبه درهمکاری ها خود داری ورزد.امریکا عادت نموده که برای جلوگیری ازانکسارقدرت باید یک ثبات دهنده درجهان وجود داشته باشد،آیا امپراطوری امریکا حاضراست که بطورداوطلبانه قدرت رابا سایررقبا تقسیم نماید ودر روابط بین المللی از سیاست انحصارگرانه دست بردارگردد؟ روسها عادی سازی همکاری راخوب وعدم عادی سازی همکاری را اشتباه می دانند ودرهردو صورت دردفاع ازمنافع ملی خود تسلیم گذشت های یکجانبه وبرتری جویانه  نه خواهد گردید. موضعگیری های مشابه ترامپ وروسیه اتحادیه اروپا را به سرنوشت مبهوم ونگران کننده مواجه گردانیده است وخبرنگاران  وضعیت کنونی اتحادیه اروپا رابه خانه ماکیان های  مقایسه مینمایند که بدون خروس قد قد می نمایند. بارک اوباما درآخرین سفر وداعیه خود درآلمان با الهام ازاثر ارنست همینگوی نویسنده بزرگ ونامدارامریکا که «خورشید همچنان میدرخشد» به تسکین بخشیدن قلب های جریحه دارسران اتحادیه اروپا پرداخت.«خورشید همچنان می درخشد وخورشید غروب می کند وبه همان جایی که طلوع کرده بود می شتابد.» قماربزرگ ترامپ باپوتین درمبارزه باتروریسم به نفع تمام کشورهای جهان وبویژه افغانستان، سوریه وعراق که بیشرازهمه قربانی تروریسم گردیده اند می باشد ودراین بازی هردوبرنده وهیچ کشوری به جزپاکستان، عربستان سعودی وقطرکه پرورشگاه وحامی مالی تروریستان جهان اند بازنده  نه خواهند بود، عادی سازی روابط با روسیه باید مسیرطولانی را سپری نماید، سیستم سیاسی وپیچیده امریکا باروسیه فرق دارد،ترامپ درانتخابات باکسب رای اکثریت الکترال یا  گزنیشگران ونه مردم امریکا پیروزگردید ورییس جمهوراگرچه سیاست خارجی راتعین مینماید اما در تشکیلات سیستم محوری امریکا دست آزاد ندارد درحالیکه پوتین ازحمایت کامل مردم، پارلمان ونظامیان ودیپلماتهای روسیه برخورداراست. بعید به نظرمی آید که ترامپ مانند گرباچف که پیمان نظامی وارسا را بطوریکجانبه لغو نمود، او با پیمان نظامی ناتو که بعدازپایان جنگ سرد رقابت های ایدیالوژی وجود ندارد وروسیه وامریکا همدیگررا دشمن نمی پندارند وداع نماید.اختلاف درروابط روسیه وامریکا درطول تاریخ یک امرمعمولی است ودرآینده نیزادامه خواهد یافت ولی بهترین دستآورد نتایج انتخابات امریکا درآنست که کشورهای بزرگ اراده سیاسی قوی دارند تا بطورمشترک برعلیه تروریسم مبارزه نمایند ودرعادی سازی روابط بدون تهدید واستفاده اززوربه پشت میزمذاکرات رقابت های خودرا ادامه بدهند. جای مسرت است که تمایل سران دوابرقدرت بزرگ جهان پیشگویی های نگران کننده انگلس هارا که سال جدید میلادی 2017 را سال جنگ پیشگویی می نمودند به سال نوید بخش مبارزه با تروریسم وهمکاری های بین المللی وصلح طلبانه بشارت میدهد .
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی - مسکو   

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 130 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.