Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ماکسیم گورکی نابغه سرگردان ومهاجر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
پنجشنبه ، 17 تیر 1395 ، 10:35

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکوماکسیم گورکی « نام مستعار الکسی ماکسیموویچ پوشکف» 1868 تا 1936 رمان نویس، نمایشنامه نویس ومقاله نویس نامدارروسیه وجهان است که درشهر نیژنی نووگورد دیده به جهان کشود. گردیتمی ازکوچکی برچهره وی نشست، درچهار سالگی پدرپرده فروشش ودرده سالگی مادرش را ازدست داد. چند سالی به مدرسه رفت ولی بخاطرمشکلات وکسب معاش هردری راکوبید وهرکاری رامانند شاگرد کفاشی امتحان نمود. دردوازده سالگی ازخانه فرارنمود ودریکی ازکشتیهای دریای  والگا ظرف شوی آشپزخانه شد. آشپز که چمدان پراز کتاب داشت وی رابه کتاب خواندن تشویق نمود. گورکی زندگی سخت وتلخ را باتمام مراحل آن ازشهربه شهری پای پیاده سپری نمود وبه کارهای مانند نقاشی شمایل، نانوایی، حمالی ومیوه فروشی پرداخت. کورکی علاقه بیش ازحد به مطالعه داشت،توصیه می نمود که لباس کهنه رابپوشید ولی کتاب نوبخرید.
دربیست وچهارسالگی اولین ناول خودرا انتشارداد که موفقیتی نداشت ولی چاپ این ناول باعث پشتکاری بیشتروی گردید. درسال 1901 آثارگورکی خوانندگان فروان داشت وبارها تجدید چاپ شد. گورکی درسال 1906 به امریکا سفرکرد تا کمک مالی  به نهضت انقلابی جمع آوری نماید ونویسندگان امریکا از او به گرمی استقبال نمودند. روسیه تزاری بعد ازسرکوب نخستین انقلاب سال 1905 دچاربحران های عظیم سیاسی گردیده بود، سرکوب بیرحمانه تزار موجب خشم بیشتر کارگران به  تزار گردید، اگرچه تعدادی زیادی از ازانقلابیون ازترس، دوباره به تزارپیوستند وتعدادی ازطرفداران انقلاب خاموشا نه  کناره جویی نمودند. گورکی می دید  که شرایط انقلابی درآستانه تکوین است. درسال 1906 رمان مادرکه ازمهم ترین شاهکاراومحسوب میگردد چاپ گردید. گورکی دراین رمان وظایف انقلاب را درآینده که چگونه شعورطبقاتی کارگران راکه نقش تعین کننده درتاریخ دارند به درک آزادی و احترام به کرامت های انسانی وزندگی زیبا که شایسته تمام افرادجامعه  باشد رهبری وسازماندهی نمایند. قهرمان اصلی داستان کارگراست. داستان ازشخصیت شوهر مادر آغازمیگردد مردیکه ازمستی وخشونت برعلیه همسرش لذت میبرد، وعادت نموده است تا تمام درد ورنج روزانه ومعده تنبل خودرا بانوشیدن ودکا تحریک نماید. پاول ولاسف، قهرمان رمان بعدازمرگ پدر به طرززندگی نوین رومیآورد، او ازدرد،شکنجه وبی خوابی مادرش رنج می برد، درامور منزل با مادر خود کمک مینماید تا مانند پدرباردوش مادرنگرد وبامطالعه آثارگوناگون ازاعضای فعال جنبش کارگری میگردد وبه کارگران درعمل نشان میدهد که زندگی تنها خوردن ونوشین نیست وکارکران، سزاوار زندگی زیباتر و بهترازآن اند که اسثمارگران به آنها تحمیل نموده است.
کورکی با مطالعه آثارمذهبی به مقام وجایگاه مقدس مادر نام رمان خودرا انتخاب نموده است، ومادران را آینده سازان جامعه میداند« تنها مادران می توانند به آینده فکرکنند، چون آنها آینده رابا تولد فرزندان شان ساخته اند» مادر درجنبش کارگری بافرزندش متحد و همنوا می گردد. زمانیکه فرزندش به جرم تحریک کارگران درتظاهرات اول ماه می دستگیروزندانی میگردد. مادرپاول راه فرزند خودرا ادامه میدهد ودراعتراضات ضد دولت اززنان ومردم دعوت مینماید که فرزندان خودرا درمبارزه باستمکارانیکه مسئول خیانت های اجتماعی واقتصادی هستند تنها نگذارند.او شجاعانه ونترس اعلامیه های انقلابی وشب نامه های  پسرش را پخش می نماید. ماموران تزاراورا بااعلامیه هادستگیرمینمایند ومیکوشند صدای اوراخفه نمایند وتاسرحد مرگ موردلت وکوب قرارمی دهن  مادر فریاد میزند، هیچ حاکم وستمگری قادربه خفه ساختن وجدانهای بیدارنیست و نمی توانند بقای خودرا دربردگی اکثریت طولانی تر بگردانند و آخرین جمله بااین سخنان مادر خاتمه می یابد« حقیقت رانمی توان بادریای خون خاموش کرد.» آثار گورکی ازسرگردانی ودر بدری جوانی او، ایمان به قدرت مردم، زیبا شناسی، خوشبینی به آینده وعشق به زندگی الهام میگرفت اودرآثارخود با بیان هنرمندانه، واقع گرایانه وکوبنده رئالیسم سوسیالیستی را درادبیات ترویج نمود.درآن زمان هیچکس تصورنمی توانست که این مهاجر سرگردان ودربدر وعوام مکتب ناخوانده موسس ادبیات پرولتاریای جهان گردد.رمان مادربه تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه گردیده است وبنا به گزارش روزنامه تایمزاین کتاب درلست 1001 کتاب قراردارد که پیش ازمرگ باید خواند. بعد از پیروزی انقلاب اکتوبرازسال 1918 تا1919 دامنه فعالیت های سیاسی واجتماعی گورکی وسیع تر گردید، گورکی نگرانی داشت که در موج سیل آسای انقلاب آموزه های نیک سنت گذشته ومخصوصا روشنفکران روسیه صدمه نه بینند.
اوازیک طرف فعالیت های انقلابی وتنگ نظرانه بالشویکها را محکوم می نمود که به نام انقلاب مرتکب تصفیه حساب بارقبای سیاسی میگردن وازجانب دیگر مردم عوام را وحشی می نامد که درهیاهوی کاذبانه و جاهلانه اعمال بالشویکها را تبرئه می نمایند.گورکی ازدوستان تولستوی بود مانند او تا توانست شئان خود وشئان ادبیات را باهیچ ایسمی پائین نیآورد. از همین سبب به علت اختلافی که میان او و لنین بروزنمود، درسال 1921 ناچاربه ترک کشورگردید و تا سال 1928 درآلمان به سربرد واستالین که درزمان مهاجرت درایتالیا ازشاگردان گورکی بود ازوی دعوت نمود تابوطن بازگردد. تعدادی ازمنقدین پیام گورکی را محدود به زمان خود او میدانند ولی همه درنبوغ او اتفاق نظر دارند.  پیشگویی های گورکی ازروشهای آشتی ناپذیر و انقلابی بلشویکها درمقابل ناراضیان نبوغ اورا بعدازمرگ ثابت گردانید که بالشویکها با روشهای آشتی ناپذیر درگل ولای دیوان سالاری جدید وبدتر اززمان تزار زمینگیر شد وبه گفته کافکا نویسنده مشهور زنجیرهای، انسان زجردیده ازکاغذ بازی ساخته شده است. پیام گورکی در ادبیات روسی کشف دنیای تازه درعالم مردم تهیدست ومطرود شدگان اجتماعی است. گورکی یارویاور دزدان، معتادان، فاحشه ها، بیکاران وآوراگان بی سر وپا است و درآثارگورکی آنان روح زیبا وقلب پاک دارند وقربانیان سیستم های  اجتماعی اند وبشریت نباید آنها را فراموش نمایند. گورکی درتصویرآورگان ومطرود شدگان اجتماعی دچاربی انسجامی داستایفسکی است ولی پابند عشق مرتاضانه آن نیست. گورکی فاسد ترین، بدنام ترین، بیچاره ترین و جانی ترین افراد را ذاتا انسانهای سالم میداند که آرام آرام به سعادت راه می یابند، اما داستایفسکی مازوخیست است وازعذاب، رنج وشکنجه قهرمانان خود لذت می برد ودرفلسفه داستایفسکی انسان دراثر ریاضت وتحمل رنج وعذاب به سعادت دست می یابد وقهرمانانیکه که ازرنج وعذاب بردن ابا میورزند دچارجنون وجنایت میگردند. داستایفسکی متخصص روان روسها بود وبه طبیعت دوگانه آنها می نگریست و دوای درد های درونی آنان را ریاضت وصبر می دانست. گورکی استاد ماهربه کشف دردهای اجتماعی و جسمی قهرمانان خود بود اودرآن زمان توانست نشان بدهد چه باید کرد وکی ملامت است وبا چشم پوشی ازطبیعت دوگانه انسان درجامعه نتوانست نشان بدهد که کجا باید رفت. منقدان خوبترین تخیلات هنری گورکی را دراثراو بنام « دراعماق» نقد وارزیابی مینمایند واین اثررا تکراری از آثاردیگراو نمی پندارند . گورکی این درام را درسال 1901 نوشت. دراین درام چند آدم بدبخت ودربدر را که دریک هوتل ارزان قیمت گرد هم آمده اند تمثیل مینماید. درمیان آنان دزدی است که باهمسرمالک هوتل روابط عاشقانه پیدا می نماید اما از زن مالک هوتل دلزده میشود وبا خواهرش دل می بندد .همسرمالک که از روابط عاشقانه دزد با خواهرش آگاه میگردد، بطور حیله گرانه  خشم خودرا پنهان می نماید وازدزد می خواهد تا شوهرش را بکشد واوشرایط ازدواج وی رابا خواهرش مهیا میگرداند، دزد ازپیشنهاد اوخوداری می ورزد وزن  جنگ وجنچالی را براه می اندازد. دزد مالک را میکشد. زن اورا به جنایت متهم می نماید.خواهرش  پای اورا دراین قضیه می کشاند.دزد وزن مالک زندانی میگردند . هدف گورکی دراین اثرکشف دنیای درونی تبهکاران است که باکینه وحسادت ودروغ درسخت ترین وضع زندگی باز هم درفکرنیرنگ وتوطئه برعلیه همدیگراند. ماکسیم گورکی ازپرکارترین نویسندگان قرن بیست روسیه است آثاری دیگری او مانند، دانشکده های من،دوران کودکی، ولگردان، کودکان آفتاب،تولد یک انسان، بیست وشش مرد ویک دختر وغیره ازمیراث های ادبی این نابغه سرگردان ومهاجرمحسوب میگردند . گورکی بنیان گذاررئالیسم سوسیالیستی وسلطان نثرنویس زحمتکشان جهان با دیدگاه وسیع وجامع براوضاع می نگریست وقلبا ازدسیسه سازی های دیوان سالاران حزبی که مانند تراموای به روی یک خط درحرکت بودند رنج میبرد وبا وجود دیدگاه سیاسی خاص، به ادبیات به عنوان واقعیت والا وفراتراز تمام تنگ نظری های ایدئولوژیکی می نگریست ومی دانست که رژیم ازقلم جادویی اودرقالب تنگ رئالیسم سوسیالیستی بهره برداری های سیاسی می نماید. اوبه عمرشصت وهشت سالگی که دلیل دقیق مرگ آن تشخیص نگردیده درگذشت. جسد اورا سوزاندند وخاکسترآن را دردیوارکریملین دفن نمودند اما پیش ازسوزاندن مغزآن را درآوردند وبه انستیتوت تحقیاتی شهرمسکو دادند. بعدازمرگ گورکی زادگاه وی درنیژنی نووگورد وبزرگترین خیابان مسکو درجوارکریملین به نام وی مسمی گردید. بعدازفروپاشی شوروی وپیروزی دموکراتهای طرفدار به سیستم سرمایه داری نام های تاریخی شهروخیابان مسکو بنام سابق وتاریخی آنها  برگردانیده شد.دموکراتها انقلاب اکتوبررا چون کودتای نامشروع بالشویکها محکوم می نمایند. درخاتمه باین طنز تاریخ بجا ست سخن خود گورکی را یاد آورگردیم« درماورای هرقبروهرسنگ قبر، یک تاریخ وبیوگرافی کامل نهفته است.» ادامه دارد .
دکتورعلی احمد کریمی - مسکو                        

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 190 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.