به نظر من این ها خیزش های مردمی نه بلکه مبارزات سیاسی پلان شده ای است که ازطرف قدرت های بزرگ جهان اد اره و تجهیز میشوند.