Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اسباب و عوامل ورود واژه های بیگانه در داخل زبان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط سیدمحمد خیرخواه   
دوشنبه ، 8 تیر 1388 ، 15:24

بسم الله الرحمن الرحیم

علت ورود واژه های بیگانه در داخل زبان را میتوان بچند عامل عمده مرتبط دانست.
1- استیلاگری ها (نظامی، سیاسی، اقتصادی)
2- برتری های فنی و علمی    
3- اشتراکات مذهبی  
4- قرابت های زبانی
5- تعارضات و تقابلات فرهنگی  
اگر بتاریخ بنگرید همه آن مملو از جنگ ها کشورکشائی ها، اشغالگری ها بوده که کشورهای قوی کشورهای ضعیف و ناتوان را مورد تاخت و تاز خود قرار داده و سرزمین آن ها را تحت سیطره و مستعمرات خویش درمی آوردند

که خواهی نخواهی کشورهای غالب بعد از ترک آن سرزمین ها نفوذ فرهنگی، سیاسی و زبانی خویش را بالای آنها بجای می گذاشتند. 
ماننده بریتانیای کبیر در قاره آسیا و کشور فرانسه در قاره افریقا و امپراتوری روسیه تزاری و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق در اروپای شرقی و آسیای میانه و امثال آنها و یا اینکه ممکن نفوذ واژه های بیگانه بواسطه موجودیت برتری های علمی و فنی بوجود آمده باشد طوریکه ملت های گیرنده واژه ها بواسطه عدم توانائی های علمی و فنی در زمان استفاده تکنالوژی عصری اسامی و واژه های آنها را نیز همرای تکنالوژی مورد استفاده قرار دادند. مانند واژه های تیلفون، تلگراف، رادیو، کمپیوتر، تلویزیون، سینما، موتر، ماشین، پنسلین، ویتامین و غیره.

و یا اینکه علت نفوذ کلمات و واژه های بیگانه در داخل زبان بواسطه اشتراکات مذهبی ملل با یکدیگر بوده مانند ملل اسلامی که تعابیر و کلمات مشترک دینی و مذهبی (اسلامی) دارند مانند واژه های صلاة، زکواة، رمضان، حج، دعا و غیره که این واژه ها در اصل عربی بوده ولی در زبان تمام ملل مسلمان این تعابیر و واژه ها وجود دارد. 

و یا اینکه نفوذ واژه ها ممکن بواسطه قرابت و نزدیکی زبانها با یکدیگر بوده باشد ماننده قرابت و نزدیکی زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی با یکدیگر که اکثراً از کلمات که ریشه مشترک لاتینی دارد استفاده میکنند و یا زبانهای ترکی، ازبکی، ترکمنی، قزاقی و قرغزی که از کلمات مشترک که ریشه ترکی دارد استفاده میکنند. و یا ممکن تعابیر، کلمات و واژه ها مورد استفاده ریشه واحد مشترکی نداشته باشند ولی از کلمات مشترک که در زبان شان مروج گردیده استفاده کنند ماننده زبان دری فارسی، پشتو، ترکمنی، ازبکی، بلوچی، اردو، عربی که از کلمات مشترک که ریشه عربی دارد استفاده میکنند، که این نوع اخیر (نفوذ زبانها با یکدیگر) بیشتر طوری است که هم واژه ها و تعابیری را بیکدیگر میدهند و هم از یکدیگر میگیرند. چنانچه نفوذ واژه های زیادی از زبان عربی در داخل زبان فارسی و همچنین واژه ها و کلمات از زبان فارسی در زبان عربی و یا زبان ترکی و زبان اردو و یا برعکس که چنین تعاطی مشترکی بین زبانها از گذشته های دور تا امروز وجود داشته و ادامه دارد.

و یا اینکه نفوذ کلمات و واژه های بیگانه طوریکه در عناوین به آن اشاره کردیم براثر تقابلات فرهنگی بین فرهنگ های قوی و ضعیف بوجود آمده طوریکه فرهنگ قوی در این مقابله غالب گردیده و فرهنگ ضعیف بتدریج کنار رفته است. چه در مقابله فرهنگی فرهنگ قوی در محدوده اصلی خود باقی نمانده و نفوذ خود را بر اطراف و اکناف خود میگستراند  و به پیشرفت خود ادامه میدهد. و یا ممکن علت ورود واژه های بیگانه در داخل زبان بواسط کشفیات جدیدی که در عرصه های علم و تکنالوژی معاصر بوجود آمده بمیان آید چنانچه جهان امروز ما هر روز شاهد کشفیات جدیدی در عرصه های علم و تکنالوژی معاصر بوده که هر روز در جهان چنین کشفیات رخ میدهد و اسامی و واژه های جدیدی را نیز همرای  خود وارد عرصه زندگی و از جمله وارد عرصه زبان میگرداند.  ماننده میکروب، باکتری، سلول، آکسیژن، هایدروژن، پروتین، ویتامین، کلسیم، اتم، الکترون، ایدز، انفلوانزا و غیره و یا ممکن واژه ها بواسطه پیدایش رویداد های جدیدی که در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی، زندگی انسانی رخ میدهد بمیان آیند که چنین رویدادها و حوادث سیاسی ممکن در گذشته وجود نداشته و احتیاج برچنین واژه ها و تعابیری هم نبوده ماننده بانک، بیمه در عرصه تجارت، سینما، تأتر در عرصه هنر، سمینار و کنفرانس در عرصه فرهنگ و علوم اجتماعی دولت حقوقی و جوابگو، پارلمان و دموکراسی، شهروندی نه بمفهوم اتباع محض، گروهای فشار، و امثال اینها در ساحة علوم سیاسی و علم اداره که تقریباً اینها همه واژه های تازه و جدیدی بوده که با تکمیل و نهادینه شدن دموکراسی و دولت حقوقی میتواند مصداق واقعی خود را درست پیدا کند و وارد عرصه زندگی اجتماعی گردد.
 
سابقه وجود واژه ها و تعابیر:      
بهتر است تا مطلب خود را با طرح سؤالی مبنی بر سابقه موجودیت واژه ها و تعابیر که آیا چنین تعابیر و واژه های در جوامع مختلف بمعنی خاص آن از قبل وجود داشته و یا خیر؟ و اگر چنین واژه های در جوامع از قبل وجود داشته آیا بهمان معنی خاصی که در حال حاضر از ان تعبیر میگردد بوده و یا معنی دیگری از آن مستفاد میگردیده که این سؤالی است که جواب آن بیشتر بستگی به آن دارد که آیا مصداق چنین واژه ها و تعابیر در آن جوامع از قبل وجود داشته و یا خیر؟ که اگر مصداق آن واژه ها و تعابیر در آن جوامع از قبل وجود نداشته پس خود آن تعابیر و واژه ها نیز ماننده مصداق خود وجود قبلی نداشته است بلکه اینها تعابیر و واژه های جدیدی است که در فرهنگ آن جوامع بعداً وارد و مروج گردیده و قبلاً چنین واژه ها و تعابیری به معنی خاص آن وجود نداشته است. 

بطور مثال تعابیری چون نماز، روزه، حج، زکواة، آذان که مجموعی از واژه های است که بعد از آمدن دین اسلام در مناطق مختلف جهان مروج گردیده و قبل از اسلام چنین تعابیر و واژه های بمعنی خاص آن وجود نداشته بلکه اینها واژه ها و تعابیر جدیدی است که با آمدن دین اسلام این تعابیر و واژه ها نیز در داخل زبان و فرهنگ ملت های که به اسلام گرویده اند وارد گردیده و رواج یافته است.

و یا ممکن واژه ها و تعابیر و اسامی بوده باشند که از جهان غرب همرای علم و تکنالوژی معاصر وارد زبان ملت ها گردیده است ماننده اسامی علمی و فنی موجود و یا زمینه های اجتماعی و سیاسی خاص امروزی سبب ایجاد آنها گردیده در حالیکه ممکن قبلاً چنین تعابیر و واژه های به این معنی خاص رواج نداشته ماننده تعابیر دموکراسی، لبرالیزم، سندیکا، کوپراتیف، امپریالیزم، سوسیالیزم، فاشیزم، نازیزم و غیره.   
 
تصویر ذهنی اسامی، واژه ها و تعابیر
طوریکه در مباحث قبلی گفته آمدیم زبان علاوه بر اینکه وسیله برای تفاهم و درک متقابل افراد درون جامعه بوده وسیله برای درک و فهم ذهنی خود اشخاص نیز بحساب میرود که هدف از این گفته در این است که وقتی اسم و یا واژه و یا تعبیری را از یک شی و یا رویداد میخواهیم به زبان خود بیان کنیم تصویر آن شی و یا رویداد مانند یک فیلم در ذهن ما مجسم میگردد و آناً در ذهن ما وجود ذهنی پیدا میکند بطور مثال وقتی میخواهیم (اسپ) بگوییم تصویری از اسپ در ذهن ما پدیدار گردیده که اسپ حیوان است چارپا دارای یال و کوپال و صفات دیگر. در کنار این تصویر ذهنی نقشی را که واژه ها و تعابیر میتوانند در ذهن ما بازی کنند بگفته محققان و زبان شناسان این خواهد بود: (که این واژه ها و تعابیر میتوانند نقش نوع مخزن فکری برای انسان بحساب آیند و در خود دانش، تجربه و فهم نسل های گذشته همه را جمع کرده و بشکل واژه ها و تعابیر درآورده و بما تقدیم و ارائه کنند و از طریق آموزش و تجربه این واژه ها و تعابیر بنسل های بعدی نیز انتقال پیدا کنند.

بطور مثال یک ضرب المثل عامیانه که میگوید: صدای دهل از دور خوش است را در نظر بگیرید و در اطراف آن فکر کنید که این ضرب المثل روی چه اهدافی و دارای چه سابقه تاریخی بوده که بوجود آمده و تکامل یافته تا امروز بدسترس ما قرار گرفته است. چنانچه اگر تازه وارد که زبان ما را تازه میخواهد یاد بگیرد و از سابقه و فلسفه چنین ضرب المثل و محل کار بردش که در چه مواقع و شرائط چنین ضرب المثل بکار میرود آگاهی نداشته باشد فقط ظاهر کلمات آن را بداند برای چنین شخص درک معنی حقیقی این ضرب المثل دشوار خواهد بود. و ممکن به ذهنش تصور شود که صدای دهل چه دور و چه نزدیک آن چه خوشی دارد بلکه گوش خراش و آزار دهنده است. مگر اینکه از سابقه ضرب المثل آگاهی داشته باشد که در کجا و چه زمانی و برای چه اهداف چنین ضرب المثل استعمال و استفاده می شود و معنی مجازی آن چیست. بهمین سبب است که میگویند زبان حتی در شکل گیری تفکر و تکوین افکار ملت ها و نحوه پیشرفت و ترقی آنها نیز اثرگزار بوده و نقش اساسی میتواند داشته باشد.

چنانچه زبان شناسان میگویند: (دو کشور هند و جاپان که در یک صد سال اخیر صاحب ترقی و پیشرفت های خوبی در عرصه های مختلف علمی و تکنالوژی گردیده اند مگر پیشرفت و ترقی آنها از یکدیگر متفاوت بوده و یکی از دلائل این تفاوت را در آن میدانند که جاپانی ها تمام اصطلاحات علمی روز را به زبان خود ترجمه کرده و مورد استفاده قرار دادند مگر هندیها زبان علمی و اداری خویش را زبان انگلیسی برگزیدند که بعدها متوجه شدند که اگر به زبان اصلی خود اصطلاحات علمی روز را بر میگردانیدند و مورد استفاده قرار میدادند ممکن زودتر میتوانستند باالوسیله زبان اصلی خود صاحب پیشرفت و ترقی بیشتر و بهتری گردند. چنانچه  بهمین دلیل در سال 1965 شروع به ایجاد مراکز علمی کارشناسی روی زبان خود کردند تا بتوانند واژه های هندی را جایگزین واژه های انگلیسی گردانند و به زبان خود زودتر صاحب پیشرفت و ترقی بهتری گردند.) که این مثال ها نشانگر آن است که زبان ملت ها میتواند تأثیر گزار بر پیشرفت و ترقی آنها نیز باشد و طبیعتاً بیان درد هر ملتی به زبان خودش آسانتر و راحت تر نسبت به زبان دیگری است چه انسانیکه نمیتواند درد خودش را به زبان خودش بیان کند خواهی نخواهی در مسیر زندگی خویش بمشکلات جدی تری روبه رو خواهد شد و به یقین باید گفت: که زبان ترجمه جای زبان اصلی را گرفته نمیتواند.    
    

سیدمحمد خیرخواه  
این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید             

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 175 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.