Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اهمیــــت زبــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط میر احمد لومانی   
چهارشنبه ، 7 ارديبهشت 1390 ، 12:53

بنـــام خــداوندمیر احمد لومانی
تقــدیم به آنهــا یی که به گــویش فــارسی عشـــق میـــورزند.

مقـــدمـــه:
بنام خداوند هم دلی. و بنام آن که به ما حکمت تفکر نمودن، هنر سخن گفتن، "در سفتن" و اعجاز جاری شدن زلالیت "کلام" در زبان آموخت.
سخن و تفکر؛ بیان، زبان و گویش؛ هنر و اعجاز آدمیت خلاق بوده است. که؛ همین اعجاز بزرگ سخن گفتن؛ نقطه تفکیک و تمایز میان آدمیت و جهان حیوانیت میباشد.

انسان متفکر؛ این پیام آور کلام وحی. و؛

سخن و کلام، سفیر و پیامبر روح بشریت متفکر بوده است. که؛ در پرتو آن درک، تفاهم و همدلی در میان یک ملت و امت و یا پیروان یک اندیشه به ظهور نشسته؛ که در نتیجه، گستره تمدن ها در ادوار تاریخ از همین پس منظر نشات گرفته و به بارور شدن پرداخته اند.

زبان؛ سنگ بنا اساسی و بنیادین تبادل افکار، تفاهم و همدلی میباشد. زبان شالوده و بنیاد هویت ساختار اجتماعی یک ملت و جامعه بوده، که تمام اندوخته های زیر بنایی و افتخارات تاریخی یک ملت و جامعه را در قلمرو خویش به ودیعه گرفته، و به باز خوانی میگیرد.

دولت ها، از گستره بستر زبان های مشخص پدیدار گشته، و مجموعه زبان و فرهنگ در قاموس دولت های مسئولیت پذیر در زمره ناموس ملی تعیین و مرز بندی گردیده است.

زبان؛ شناسنامه نامه فرد و جامعه است. سخن و کلام، بیان گر بلوغ نبوغ فکری نخبگان ملت ها را به نمایش میگذارد.

زبان و گفتن، کلام است. و کلام همان گذر گاه عبور به سوی شدن آدمیت در طول ادوار تاریخ بوده است.

قو لو لا اله الله تفلحو.

زبان اصالت فرد و جامعه است. و زبان نقطه تمایز، و ایجاد تعیین حدود و مرز؛ و تعیین پیوستگی ملی، در طول تاریخ بشریت بوده است و....

..... و زبان؛ خداوندگار همدلی است. و همدلی؛ دریچه، روزنه و گذر گاه یی است به سوی یکی شدن.

زبان؛ نماد ساختار اساسی و بنیادین خانواده بوده که؛ " مادر " در پرتو الطاف کلام خویش در ان درخشش گرم و جاویدانه گی حیات به هدیه میگیرد.

 " مادر " و " خانواده "، سمبل و نماد پیوستگی " وارثین بوده "؛ که در صورت تعقل و درایت خود دژ پایدار و ماندگار متحد بودن و یک پارچه بودن را در میان فرزندان و وارثین به تضمین میگیرد.

زبان، وسیله تفاهم است. و تفاهم، سرآغاز همدلی و یگانه گی و "پیوند " میباشد.

زبان کلام است، و کلام، مقدس. تقدس ی به قداست مادر. بدان جهت زبان به مادر مسمی شده است. زبان به مادر مسمی شده است. بدان جهت، تا حریم قداست وی، به پیمانه پاسداری از ارزش ها و حرمت مادر؛ در لوح کار و عمل کرد ها، در اولویت استراتیژی کی قرار داده شود.

 زبان، کلام و گفتن؛ اعجاز است؛ جادو است. زبان همان جریان حیات در وجود و شریان یک جامعه است.

مگر نه آن که فردوسی بزرگ، در اعجاز " کلام " ملتی را به اوج قله های افتخار مجدد به عروج میرساند ؟؟. مگر نه آن که وی با سخن و اندیشه ناب و حکیمانه خویش، به تاریخ پنچ هزار ساله بخشی از تمدن بشریت حیات دوباره بخشیدن میگیرد ؟.

 

* *

 

در پروسه ملت سازی، همواره این همدلی بوده است که توده ها را به هم به پیوند گرفته و متحد نموده است.

همدلی؛ این پیوند صمیمی و جاویدانه یک خانواده بزرگ (ملت).

 که، هم دلی " آدمیت " از هم زبانی " وی " نشات و سرچشمه گرفته؛ و، ما " سوای " هم زبانی؛ تفاهم و هم دلی، در شوره زار ابهام " به خشکیدن " خواهد رفت. که؛

تمدن ها، ادیان و شالوده و اساس رشد و غنا مند ی بشریت، مدیون کلام است و گفتن است و تفاهم.

ادیان و مذاهب، تغیر یافته اند. خط و مرز های جغرافیایی به هم خورده اند؛ اما شالوده و اساس زبان و پیوند هم زبانی، در میان جوامع بشری به عنوان یک اصل همواره مانده گار بوده است. که؛ در محدوده هم زبانی، بیگانه گی و نا آشنا بودن را راستا و مکانی نیست.

 در گذر زمان هر گاه ملت و جامعه یی، باور و اندوخته های فرهنگی خویش را که اساس، بنیاد و شالوده ساختار هویت اجتماعی ان ها را شکل میدهد، به فراموشی سپرده و یا کم بها و سبک قایل گردیده اند؛ در تند باد خشن و بی رحم حوادث به فراموشی گرفته شده و به انقراض گراییده و منحل گردیده اند.

 

 

زبان دیالوگ و گفتن، یکی از بنیادی ترین و ریشه دار ترین واسطه و ابزار پیوند هویتی و عاطفه یی میان بشریت بوده، که از آغاز تولد این پیوند و پل مقدس عاطفی، میان کودک و مادر، بر قرار می گردد. و به هر اندازه یی که بر رشد و بلوغ فکری انسان افزوده میگردد به همان پیمانه اهمیت گفتن و تفاهم در زنده گی وی به یک امر ضروری تبدیل میگردد.

 این یعنی، انسان بالغ و جوامع متمدن، گفتن و دیالوگ اصول مند را بیش از دیگران، یک ضرورت و امر حیاتی و کار ساز می پندارند.

 

دوستان.

این که در گستره سینه تاریخ، فارس و حوزه تمدن زبان فارسی یکی از پایه های اساسی و بنیادین تمدن بشریت بوده است، در آن هیچگونه شک و تردیدی موجود نه میباشد.

این حوزه پرافتخار، شخصیت های علمی و نوابغ مانده گاری را تقدیم بشریت نموده است

بخش اعظم از تمدن دیروز و امروز بشریت، مدیون کار، کوشش و تلاش شخصیت های علمی پروریده شده در دامان این سرزمین میباشد.

اندیشه های مملو از فلسفه و حکمت زردشت بزرگ، که بیان گر خیر اندیشی، دوست داشتن و خدا جویی میباشد، قدامت چندین هزار ساله داشته، و در جوار دیگر ادیان تاریخی، هم چنان در سینه تاریخ به گونه مانده گار میدرخشد. که این موضوع، بیان گر غنا مند ی و پویا یی فرهنگ و زبان فارسی در هزاره های دور، میباشد.

شخصیت های علمی و نوابغ حوزه زبان فارسی، که د رشته های علمی گوناگون افتخار جاویدانه و تاریخی برای بشریت به ارمغان گذاشته اند، امروز مایه غرور، افتخار، و عزت و سربلندی؛ برای ما نسل حاضر میباشد.

 

رودکی بزرگ در شریان های تاریخ،با اعجاز هنر، حیات می بخشد.

 و پیر هرات خواجه انصار با زمزمه های عاشقانه اش ما را به ملکوت اعلی پیوند نموده، و مولانا بلخ، در اوج شور سماع و ایجاد فضا ی عارفانه، به تن، روح روان آدمی جان بخشیده و جهان به هدیه می گیرد.

 

حافظ بزرگ، در دامن پارس درو شکر می فشاند و سعدی حکمت به ودیعه میگذارد و فردوسی بزرگ درس وطن و میهن پرستی و جوان مردی و عیاری ما به میاموزد

 

چو ایران نباشد، تن من مباد.

 

لشکری از خوبان و نوابغ، تمدن سخت بزرگ و عظیمی به جهانیان و ما نسل کنونی ار مغان گذاشته اند. که امروز ما نسل کنونی شرافت پاسداری از ان را بر دوش میکشیم.

 

مسئولیت.

نسل کنونی؛ ما مسئولیت بزرگ تاریخی را بردوش میکشیم.

رسالت مان به عظمت و بزرگی شهنامه است و به قداست حافظ و به پهنا و وسعت اوستا.

 

حوزه تمدن زبان فارسی، حوزه عظمت دیروز، امروز و فردای ماست. نیاکان غیرت مند و باشرف و دانش پیشه ما، شکوفایی سخت عظیمی را در پهنه گیتی به ارمغان آورده اند،و با درایت و هوشمندی کامل حاکمیت های قدرت مند ی را تشکیل داده اند. که حکایت امپراتوری ایران باستان بخش لاینفک از واقعیت تاریخ بشریت میباشد. پیشدادیان، کیانیان، ساسانیان و... نمونه الگو حاکمیت های مقتدر ی در تاریخ بشریت میباشند.

 

نسل کنونی. از میان مخروبه های تاریخ، کاوه گونه قامت بر افراز. و فریدون دیگری بر تارک تاریخ در اوج اقتدار و عظمت دوباره احیا گری نموده، و عزت بر باد رفته خویش باز پس گیر.

 

 هم زبان، هم ریشه و هم هویت؛ مسئولیت حفظ هویت، اقتدار و عزت؛ و احیا دوباره آن در سینه تاریخ دین تاریخی ما است. و این امر مقدس ممکن نه خواهد بود، مگر با تلاش و همت نخبگان و دلسوختگان این گنجینه پر بها.

آن چه به گونه یک فا کت و واقعیت های عینی به مشاهده میرسد، این است که ما نسل کنونی بر اساس توطئه و دسیسه های دستان دور و نزدیک، تحت لفافه های دوست و دشمن؛ و به علت ضعف و بی کفایتی رهبران مقطعی بی خرد، از هم پاشیده و اسیب پذیر گردیده ایم.

 

در این مقطع از تاریخ، که تند باد بیداد استبداد، شقه مان نموده و هستی و هویت دیروز و امروز مان به تاراج برده، با تمام کاستی ها، به جا است تا از فرهیختگان، دانشمندان و عزیزان ساکن در حوزه جغرافیا یی ایران کنونی در جهت حفظ و غنا مند ی زبان گهر بار پارسی قدر دانی نمود.

که، اگر دقت هوشمندی و مسئولیت پذیری عزیزان میراث دار نه میبود، شاید مدت ها قبل ما در تهاجم کرگدن ها له میگردیدیم.

 

دوستان. امروز با تمام دست آورد های بزرگ و کوچک در وضعیت آشفته یی داریم حیات به سر میبریم. امروز بیش از هر زمان دیگر، ما وضعیت شکننده یی را دارا میباشیم. به خصوص در افغانستان.

افغانستان مهد تمدن گهر بار ایران زمین و سرزمین مقدس اوستا، در برزخ رنج خویش دارد به قربانی گرفته میشود. فارسی ستیزی به گونه آگاهانه و هدف مند، و نا آگاهانه؛ از دیر باز زمان در پیکره این قند پارسی دارد به تزریق گرفته میشود. دوستان همتی. که در قبال تاریخ و نسل آتی مسئولیت داریم.

 

تذکر: میخواستم این مقاله را در همایش همدلی در تهران به قرائت بگیرم، که توفیق یار نگردید. همایش که حقیقتا جای برادران تاجیک مان در ان جا خالی بود.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  ازنوشتارزیباوپرازمفهوم شماسپاسگذارم به امبدنوشنارهای ببشترشما.سپاسگزارم ازتفدیمی به این زیبائی .پدرو د
  اهوراهی
 • ناشناس
  بایدبگویم که مرابه شوروجوش اوردید
  اهوراهی
 • ناشناس
  چو ایران نباشد، تن من مباد.

  نام ايران شرقي برازنده ترين نام براي كشور افغانستان است.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.