Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اگــرآب را (اوبــه) نه گفتــی جاســوس ایــران هســتی! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط محمدیوسف صفار   
دوشنبه ، 13 خرداد 1392 ، 12:50

محمدیوسف صفاردرماده 36 قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است«اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز خود، به شکل صلح آمیز، بدون حمل سلاح طبق قانون، تظاهرات نمایند».
متأسفانه فرهنگ تظاهرات درکشورمان نهادینه نه شده است تبلیغات و آگاهی لازم از طریق وسایل اطلاعات جمعی کمتر به گوش و اطلاع مردم رسیده چنانچه دیده شد که در تمام تظاهرات زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی افغانستان، اهداف خصمانه دشمنان وطن توسط عمال آنها بیان گردیده و بیشتر چنین تظاهرات برای مسوولین امنیتی نیز مشکل سازگردیده است حتا وزارت امورداخله و ریاست امنیت ملی از مهار و یا جلوگیری از خشونت آنها عاجز مانده اند.

تظاهرات تاریخی 9/3/1392- توسط یک عده افراد اوباش و بی بند و بار، که به گونه لشکرخریده ازآنها استفاده گردید، با شعارهای توهین آمیز و تنگ نظرانه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل صورت گرفت که درلوایح خود عکس استاد عطامحمد نور والی مقاومتگر و مبتکر ولایت بلخ، داکترعبدالطیف پدرام نماینده مردم در مجلس نماینده ها و شماردیگرازشخصیت های ملی کشور را که به خاطرحفظ ارزش های این سرزمین مردانه ایستادند، با خط سرخ چلیپا گرفته و بی شرمانه شعارمیدادند که باید جاسوس های ایران از دولت کنار زده شوند.

طوریکه دیده شد این تظاهرات در کل از سوی یک عده اشخاصی که هنوز درحاکمیت هستند سازماندهی شده بود تا چهره های مطرح سیاسی را که در نزد هرافغان با وجدان محبوب هستند خدشه دار بسازند تا در پروسه انتخابات اشتراک کرده نتوانند. چون رنگ و بوی تظاهرات و مظاهرکننده ها به وضاحت نشان میداد که حرکت شان ساختگی، خشک و خشن و کاذب است و سردادن شعارهای شان نیزطبق دستورهمان افراد سبک مغز سر داده می شود.

اگرچنین نیست و حرکت مظاهرکننده ها خود جوش بوده و به خاطر منافع ملی کشوراست پس چرا عکس های آقایانی که سال ها درخدمت ISI پاکستان بوده و به داشتن کارت استخباراتی شان ازISI نیزفخرمی کنند واکنون هم درمسند وزارت و ریاست قراردارند، نام برده نمی شود؟ و یا چرا عکس های آنان با خط سرخ چلیپا گرفته نشد؟ پس معلوم است که این چرا ها جواب ندارد! از سوی دیگر حل معضلات کشورما چندان ساده و کوچک نیست که با احساسات کاذب چندتا افراد خریده شده حل گردد.

مسوولان امنیتی و به خصوص ارگان های عدلی و قضایی به این دسته های کوچک سازماندهی شده که واقعیت های کشور و جهان را نمی دادند اجازه ندهند که بدون حکم محکمه با صلاحیت چهره های مطرح سیاسی کشور را که به خاطراین سرزمین مستقلانه ایستادند، رزمیدند، شهید دادند تا آزادی وهویت مردم خود را حفظ کردند به جرم اینکه زبان مادری خود را گرامی میدارند، به استهزا گرفته شوند تا شخصیت شان دراذهان مردم زیرسوال قرارگیرد.

چون این حرکت ها روی احساسات تنگ نظرانه قبیلوی شکل گرفته واعمال تحریک آمیزشان منافع ملی کشوررا درآینده صدمه خواهد زد.

نباید ازآزادی تظاهرات یک عده افراد بی هویت به حیث یک افزارسیاسی استفاده سو نمایند و باید پیامد آن را بدانند که انجام این حرکت ذلیل شان چه سود و زیانی را به مردم و کشور مان می رساند.

همین انگیزه دادن های کاذب که موجب بروز احساسات مردم گردید جامعه را به چنین سرنوشت دردناک دچارساخت که اکنون سه میلیون انسان درکشورپاکستان و دونیم میلیون انسان در جمهوری اسلامی ایران مهاجرمی باشند که سالهاست درد غربت و بی خانه گی را باهزاران رنج وعذاب می کشند و کسی نیست که آه و فریاد آنها را بشنوند و صدها جوان، به پای دارجان باختند باید به خاطرآنها چاره اندیشید.

مبرهن است که دشمنان می خواهند به خاطرنیل به اهداف استراتیژتیک خود به هراقدام خصمانه به تحریک احساسات مردم ما مبادرت ورزند و جنگ های خونین و ویرانگر35 ساله، کشور ما که نیز ناشی از همین ناآگاهی مردم بیچاره، ضعف سواد سیاسی و برانگیختن احساسات پاک شان بود که یک تنظیم را بر تنظیم دیگر و یک قوم را بر قوم دیگر امتیاز داده و متأسفانه تا امروز این جنگ ادامه دارد و از مردم ما قربانی می گیرد. از این خلا کشورهای کفر و مسلمان، مستقیم و غیرمستقیم به کشور ما مداخله کرده و به خاطر منفعت خود این تفرقه را بیشتر شعله ور ساختند که در واقع زمینه ساز این همه نا بسامانی چنین حرکت های خورد و بزرگی است.

به عقیده نگارنده هرنوع حرکت ناسنجیده و احساساتی توسط جریان های متذکره اثرات منفی بجا گذاشته و از جانب دیگرزعامت کشورمان را با وجودحضورجامعه جهانی و سیل کمک های مادی و معنوی زیرسوال می برد که نتوانسته اند بسترمساعدرا برای بازگشت آبرومندانه مهاجران مظلوم به خانه و کاشانه اصلی شان به وجود آورند.

همچنان حرکات ناسنجیده شده وعدم جلوگیری از حرکات خشونت آمیزشان ضعف دستگاه امنیتی، کشفی، عدلی، قضایی و دپیلوماتیک افغانستان را نشان می دهد.

اگررهبری نظام در واقع به فکرمنافع ملی همۀ مردم افغانستان است باید هرچه عاجل عاملان و سازمان دهنده های این تظاهرات کاذب و ساختگی را دستگیر و مورد پیگرد قانونی قراردهد تا تفکرات قرون وسطایی و لجوجانه چنین افراد که به سرتنبگی می خواهند واقعیت و ارزش های یک ملت را کتمان و پرده پوشی کنند در نطفه ازبین برود و به خاطراینکه باید آب را (اوبه) بگویی دیگر بهانه گیری نشود تا شخصیت های ملی ما که هویت شان درذهن هرافغان با وجدان ثبت است بدون اسناد متهم گردد.

چون شرایط کنونی جهان و کشورمان حکم می کند که تمام مردم به خصوص جوانان که نیروی سازنده و پرتحرک جامعۀ هستند هوشیارانه و آگاهانه با ارادۀ قوی عقل و منطق، روی حل معضلات و رویدادهای جاری درکشور با تدویر کنفرانس ها و نشست ها آنهم در مقابل رسانه های همگانی اقدام و از خود واکنش نشان دهند و راه حل عاقلانه و سنجیده شده که پیوند علمی و عملی داشته باشد و درمطابقت به ارزش های، حقوقی، دینی و مذهبی که درآن منافع عام ملت افغانستان حفظ باشد به جانب مقابل ارایه کنند.

درچنین وضعیت تمام سیاستمداران واحزاب سیاسی رسالمند کشور که منافع بزرگ ملی را در برنامه سیاسی خویش دارند مسوول هستند که مطابق قانون اساسی کشور و درک شرایط حاکم برجامعه و منطقه، روی تحقق تأمین صلح و ثبات وحدت و اتفاق مردم کارنموده زمینه انگیزه به فعالیت بیشتر دشمن را مساعد نسازند.

بلکه مردم را آگاهانه به خاطر دفاع ازوطن و حاکمیت ملی شان بسیج نموده از طریق ممکن آگاهی مردم را جهت فعالیت مسالمت آمیزشان گسترش دهند.

تا دیگر مفکوره غیر منطقی وجود نداشته باشد که اگر افغانی آب را (اوبه) و دانشگاه را (پوهنتون) نگفت جاسوس ایران پنداشته شود.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 184 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.