Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ایجــاد برنامــه دوکتــورا زبــان وادبیــات دری (فارســی- دری)... PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط دکتر دستگیر رضایی   
دوشنبه ، 7 اسفند 1391 ، 11:39

دکتر دستگیر رضایی

ایجــاد برنامــه دوکتــورا زبــان وادبیــات دری (فارســی- دری) در پوهنځی " دانشکده" ادبیــات پوهنتـــون "دانشگاه" کابـــل از نظــــر اهمیت بلـــی، امـــا ازنظـــر مضمـــون وشکـــل نهـــاد آمـــوزشی نه!

نشر خبر ایجاد دوره آموزشی دوکتورا در رشته زبان وادبیات دری وپشتو در دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل توسط وزیر تحصیلات عالی آقای عبیدالله عبید بتاریخ 29 دلو 1391 از تلویزیون ملی، نویدی خوشی برای هر شهروند وبه ویژه جامعه دانشگاهی، علمی وتحقیقی افغانستان است. به گفته آقای وزیر در دور اول این برنامه، ابتدا استادان دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل و ولایات و سپس دانشجویان جذب خواهند شد،

آقای عبید تربیت نیروی ورزیده و متخصص به زبان های ملی کشوررا از اجندای اصلی این برنامه خواند. وایجاد زمینه تحصیل در سطح دوکتورا در دانشگاه کابل را دستاورد بزرگی در تاریخ افغانستان قلمداد نمود. بدون شک ایجاد دوره آموزشی دوکتورا در دانشگاه کابل عمل خردمندانه،ارزشمند، ملی وافتخار افرین است.

ایجاد برنامه های آموزشی عالی از جمله دوکتورا در رشته های زبان وادبیات دری وپشتو یک ضرورت می باشد.زیرا مهد پیدایش وتکامل هردوزبان در جغرافیایی است که بیشترین آن هم ازلحاظ تاریخی واکنون مربوط به افغانستان می باشد که به اثر بی لطفی وتعصبات حکومات افغانستان در بخش فارسی – دری، بیشترین افتخارات وامتیازات آنرا کشورهمسایه ایران نصیب شده است. درحالیکه افغانستان می توانست با اتخاذ واجرای برنامه های مفید آموزشی وفرهنگی افغانستان را صاحب چنان جایگاهی بسازد که نه فقط دوطلبان سطوح مختلف تحصیلات عالی داخلی، بلکه دوطلبان خارجی نیزمی توانستن درجات عالی دانشگاهی را ازنهاد های افغانستان بدست بآوردند.

درجه یا مدرک دانشگاهی به گواهی نامه ای(دیپلوم) از یک کالج(مکاتب عالی) یا یک دانشگاه گفته می شود که معمولاً همراه با عنوان یا موقعیتی خاص به گیرنده اعطا می شود. این گواهی نامه اغلب برای تایید اتمام موفقانه ی یک واحد درسی معین شده برای دانشجو و یا برای نشان دادن تلاش و فعالیت درخور دانشجو با حد گواهی مورد نظر، به وی اعطا می شود. امروزه این گواهی نامه ها ودرجات، اغلب شامل متخصص کوچک (associate's)، لیسانس(bachelor's)، ماستر(master's) ودوکتورا(doctoral ) می باشد.

البته درجه دوکتورای عالی(Higher Doctorate) در بعضی از کشور ها وجود دارد که به دانشمندان ارشد(Senior Scientist) اعطا می گردد.

برنامه دوکتورا(PhD Programme)چهارسال ویا حد اقل سه سال را دربر می گیرد که مرکب ازبخش تحقیقات ویک ترکیب کوچک آموزشی است. تحقیقات تحت نظر استاد رهنما با نوشتن PhD Thesis)) وبخش آموزشی درحد (15درصد) تمام زمان دوره دوکتورا برای تعمیق و گسترش عناصر آموزش ادامه پیدا می کند.

در افغانستان درجه تحصیلات عالی بالاتر از لیسانس الی سالهای 1360 وجود نداشت. برای بار نخست در سالهای حکومت حزب دموکراتیک خلق برنامه ماستری در انستیوت پیداگوژی،پلتیخنیک وانستیوت علوم اجتماعی ایجاد شد.بعد از مدتی از بین رفت واز سال 1385 در دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل از سر گرفته شده که تا حال ده ها دانشجو در شش دوره ماستری از بخش های فارسی و پشتو به درجه ماستری فارغ داده و درآینده ممکن است درموسسات دولتی وخصوصی گسترش یابد. اما برنامه دوکتورا تجربه کاملآ جدید در افغانستان است که مستلزم تمامی امکانات (محیط آموزشی معیاری،اساتید،مواد درسی و...... می باشد، امید وارم وزارت تحصیلات عالی آنرا مطالعه وفراهم ساخته باشد.

برنامه دوکتورا در رشته های زبان وادبیات دری وپشتو یک برنامه تحقیقی آموزشی به بلند ترین سطح است. اهداف آن باید فراتر از اظهارات وزیر تحصیلات عالی آقای عبید که " تربیت نیروی ورزیده و متخصص به زبان های ملی کشوررا از اجندای اصلی این برنامه خواند ه است" باشد.

به نظر بنده پاسداری از اصالت،رشد وتوسعه زبانهای دری وپشتو متناسب به ظرفیت وکاربرد آنها و نیازمندی امروز جامعه در سطح ملی وبین المللی است. که در نوبه خود میدان گسترده ای را برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی از جمله رویکرد تحقیقی به پیشینه زبانهای دری وپشتو،ارایه مستندات، ویژگی ها،مشترکات وتفاوت ها هردو زبان،داد ستدهای زبانی و.......... مساعد می سازد.افغانستان به عنوان یک کشور فارسی زبان وپشتو زبان بهترین بستر آموزش وتحقیق میباشد.

اهداف این برنامه عالی است، اما رسیدن به آن به وسایل وابزار ضرورت دارد که باید درست انتخاب وآماده گردد. یکی از وسایلی مهم رسیدن به اهداف، پرهیزاز داد وستد های غیر ضروری وطبیعی زبان است که در نتیجه آن سچه گی وپاک نگهداری زبانها تضمین می گردد؛ موضوع مهم دیگر تضاد زبانی درمضمون وشکل نهادی که برنامه درآن قرار است اجرا شود، دیده می شود،یعنی شکل نهاد به زبان پشتو و مضمون به زبان دری- فارسی، بنآ شکل نمی توان مضمون را با ظرافت هنری وادبی زبان بازتاب دهد. از اینرو تضاد از نظراصولی و فلسفی وجود دارد که باید حل گردد.این تضاد ناشی از تحمیل واژه های پشتو(پوهنځی و پوهنتون) به عیوض واژه های (دانشکده ودانشگاه) فارسی – دری است. هرگونه تحمیل واژگان یک زبان به زبان دیگر نه تنها خلاف اصول وقواعد زبان است، بلکه از زیبایی وارزشمندی آن می کاهد. نمونه بارز آن برنامه دوکتورا زبان وادبیات دری(فارسی- دری) در پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل است. که تضاد بین مضمون وشکل نهاد وهمنیطورتضاد بین هدف وسیله برنامه آموزشی دیده میشود. نمی توان با وسیله نادرست به هدف درست رسید.

پرستیژ واعتبار موسسه اعطای عنوان درجه آموزشی خیلی مهم است. این اعتبار علاوه بر دیگر عناصر ضروری شامل اسم نهاد نیز می شود، اسم رسمی نهاد پوهنځی وپوهنتون کلیمات فارسی دری نیست. این کلیمات که معادل کلیمات(Faculty، university ) درزبان انگلیسی است در بخش پشتو درست است.اما در بخش زبان وادبیات فارسی دری آن بار معانی را که دانشکده ودانشگاه در ذهن تداعی وبازتاب می دهد را ارایه کرده نمی تواند.چنانیکه دانشکده ودانشگاه به زبان پشتو نمی تواند. اسمای انگلیسی به مراتب درست تر وبااعتبار تر از کاربرد کلیمات پشتو در بخش فارسی دری وبرعکس کاربرد فارسی دری دربخش پشتو است. زیرا گواهینامه های دانشگاهی( academic degree) به ویژه دوکتورا( PhD) که بلندترین درجه آموزشی دانشگاهی است دارایی حیثیت واعتبار بین المللی می باشد. توجیه این امر از دیدگاه اصول وقواعد زبان، حمل بارمعانی،،زیبا شناسی،هماهنگی،علمی و منطقی، دادوستد های زبانی و حقوقی وقانونی نه در سطح ملی ونه در سطح بین المللی قابل اعتباراست.

امروز حیثیت واعتبار دانشگاه ها ی پیشرو تحقیقاتی در بازار رقابتی بستگی مستقیم به ارایه معلومات راجع به رویکرد نوآورانه تحقیقات میان رشته ای و تاکید بر آموزش با کیفیت بالا به داوطلبان( PhD) دارد. این دوعامل دانشگاه را یک مکان جذاب برای پژوهشگران و داوطلبان دوکتورا مشتاق به گشایش مرزهای دانش بشری می گرداند.

تمام دانشگاه معتبر در جهان در به مبارزه دعوت کرد ن ویا تحقیقات به چالش کشیدن(Challenging research) خود،ارایه محیط تحقیقاتی جذاب(an attractive research environment) برای داوطلبان(PhD)، کیفیت تحقیقاتی که در رتبه بندی بالا در ارزیابی پژوهشی و رتبه بندی های بین المللی (. The quality of research is reflected in high ratings in research assessments and international rankings)منعکس شده است را برخ رقیبان می کشد.

افغانستان نیز ناگزیر است تا حد ممکن این عوامل را پیش بین باشد واولین گام را سنجیده بردارد.اسم نهاد اکادمیک را از نظر شکل ومحتوا،لفظ ومعنا،همخوان وهماهنگ به زبانی که برنامه دوکتورا به آن پیشبرده می شود بسازد. اصلاح وحل این موضوع نتنها وسیله مناسب برای رسیدن به اهداف، بلکه یک پروژه تحقیقی خوب در موضوع سچه سازی وپرهیز از دادوستد غیر ضروری زبانها می تواند باشد. وزارت محترم تحصیلات عالی باید پیش از شروع برنامه اسم نهاد را به هردو زبان رسمی کشور دری وپشتو در لوحه(یعنی دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل به زبان دری و دکابل پوهنتون د ژبی او ادبیات پوهنځی ) بنویسد. واین امر را درتمام دانشگاه ها دیگر نیز به اجرا بگذارد. هرگاه این اصلاح صورت نگیرد علاوه بر موارد غیر مؤجه در بالا اشاره شده موانع فراوان را در اجرای برنامه ایجاد می کند. بطور مثال دواطلب دوکتورا در زبان وادبیات فارسی- دری که به سطح سواد اساسی، تحلیلی وعلمی رسیده وبالای پایا ن نامه (PhD thesis) یا(PhD Dissertation) خود در موضوعات شامل حوزه زبان وادبیات فارسی دری کار می کند چگونه قبول خواهد کرد که به عیوض دانشکده ودانشگاه،پوهنځی وپوهنتون بنویسد.هرگاه وی این کار را به اشتباه ویا هر دلیل دیگر انجام دهد،استاد رهنما آنرا اصلاح باید کند. هرگاه هردو مرتکب اشتباه شوند،دوتن حریفان رسمی (Opponent) در تقریظ خود به پایان نامه، ایشان را متوجه میسازد وهمینطورموسسه معتبر وپیشقدم علمی دارای صلاحیت ارایه تقریظ که نظر آن در ارزیابی وتائید تیزس ضروراست آنرا زیر سوال می برد ودر نهایت وشورای اختصصاصی بررسی درجه علمی دوکتورا آنرا قبول نخواهد کرد.علاوه برآن اسم موسسه به زبان دیگر جذابیت وحیثیت آنرا در نزد داوطلبان داخلی و خارجی از بین می برد. از طرف دیگرافغانستان به عنوان کشوری مهد پیدایش وتوسعه زبانهای فارسی- دری وپشتو که هردوزبان رسمی مملکت است،وظیفه دارد تا در بالا بردن اعتبار وحیثیت علمی واکادمیک این نهاد در سطح ملی وبین المللی بکوشد ودانشکده زبان وادبیات را درآیند حتی به سطح دانشگاه ارتقا بخشد تا در آن مزید بر دانشجویان ومحققین داخلی دانشجویان وپژوهشگران سطوح مختلف خارجی را جذب نماید.جای بس تآسف است که تا اکنون شهروندان افغانستان درجات ماستری ودوکتورا را در رشته زبان وادبیات از کشور های خارجی به ویژه ایران در بخش فارسی- دری، و از روسیه در بخش پشتوکه زبان آن کشور هم نمی باشد بدست می آورند.

به نظر بنده وقت آن رسیده تا مسولین وزارت تحصیلات عالی ومراجع زیربط دیگر اقدامات بنیادی را درچارچوب برنامه ها سیاست ها واستراتیژی های رشد وتوسعه آموزش ودانش عملی سازند.مسایل که ایجاب مباحثه علمی را می نماید را در محافل دانشگاهی(academic) در معرض بررسی وارزیابی قراردهند،نگذارند تا محافل سیاسی براساس منافع تنگنظرانه ومتعصب خویش استفاده ابزاری نماید. برای من جای بس شگفت است که پارلمان کشور در دودوره نمی تواند قانون تحصیلات عالی را با وجود صراحت ماده ( 16) قانوان اساسی تصویب کند وآنرا به دادگاه عالی (استره محکمه ) جهت تفسیر می فرستد ودادگاه عالی نیز تفسیر غیر عادلانه وغیر مؤجه وسیاسی را مخالف ماده (16 ) به استناد جمله آخیر که ارتباط منطقی وصراحت با اصل مواد این ماده ندارد گنگ وبی ربط می باشد و به گفته شرکت کنندگان لویه جرگه قانون اساسی بعدآ مهندسی شده است،انجام می دهد. که خود گره را در کار اضافه می نماید. ناتوانی این مراجع مسول باعث می شود تا سیاسیون و متعصبان با استفاده از احساسات پاک جوانانی که توانایی درک درست موضوع را ندارند آنها را در باهم درگیر سازند.چنانکه نمونه های آن در سالهای گذشته در دانشگاه کابل دیده شد. اما وزیر تحصیلات عالی وقت آقای دادفر با آنکه وعده حل آنرا داد جرئت عملی کردند آنرا نکرد،آقای دوکتور اشرف غنی احمد زی باوصف اظهارات اش در مورد کاربردکلیمه دانشگاه در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری گفت" نمی توان زبان را سانسور کرد" اما در زمان ماموریتش در پست ریاست دانشگاه کاری را انجام نداد.حالا آقای دانشمند عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی برنامه دوکتورا را چنین اعلام می نماید"برنامه دوکتورای زبان های پشتو ودری در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل" این متن در مورد زبان پشتو بسیار دقیق ودرست است اما در مورد زبان فارسی – دری تضاد زبانی در اسم نهاد ها دیده می شود. من باور دارم که آقای وزیر سواد درک این نقص را دارد،شاید روی مصلحت ویا مامور ومعذور بودنش ازکنار این موضوع مهم بی خیال رد می شود. به گفته عاشق پیشه گلزار ادب لسان الغیب محمد حافظ شیرازی" عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار-- ظاهرآ مصلحت وقت در آن می بینی" اکتفا مینماید. به نظر بنده حل این موضوع در صلاحیت ومسولیت وزیر ومسولین وزارت تحصیلات عالی کشوراست، فقط اراده وشهامت عمل را میطلبد. چنانکه بزرگ مرد با شهامت آقای عطا محمد نور والی مدبرولایت بلخ در مورد دانشگاه بلخ انجام داد امروز اسم دانشگاه به هردو زبان رسمی درلوحه دانشگاه مزین است. هرگاه با زهم خود را در حل موضوع عاجز می داند. بهتر است موضوع را به مباحث دانشگاهی وعلمی (البته نه به ماشین تولید به اصطلاح" اصطلاحات ملی " به یک زبان ) راجع سازد. زیرا جای ارزیابی موضوعات علمی نهاد های دانشگاهی ومراکز علمی تحقیقی می باشد.هرگونه توجیه دیگردر طرز دید، تعصب آمیز وپا در هواخواهد بود. تعصب بمعنی رجحان دادن به فکر ومکتب خود برخلاف دیگران، عدم دانش باعث رجحان ورجحان باعث تعصب وتعصب سبب تبعیض و تبعیض موجب برخورد می شود.تقریبآ 98 درصد دانشمندان به درجه نوبل به این عقیده اند که تعصب علمی امکان ندارد. همچنان مصلحت در تحلیل موضوعات علمی وتحقیقی جای ندارد.

درصورت عدم توجه به آن نه اینکه اعتبار وحیثیت این نهاد زیر سوال می رود، بلکه به همان اندازۀ که این اسم برای زبان پشتو از دیدگاه اصول وقواعد زبان، حمل بارمعانی،،زیبا شناسی،هماهنگی،علمی، منطقی، دادوستد های زبانی و حقوقی وقانونی درست و قابل اعتباراست، به همان اندازه برای زبان فارسی- دری نادرست وفاقد اعتبار می باشد.

در پایان به رئیس جمهورکشورآقای حامد کرزی پیشنهاد می کنم تا در یک اقدام ملی وتاریخی با صدور فرمانی نوشتن اسمای تمامی واحد های اداری از قریه تا شهر ها،ادارات ملکی ونظامی،القاب وعناوین علمی،تحقیقی،اسناد (تذکره هویت،پاسپورت،گواهینامه ها ودیپلوم ها...) و پول ملی را به هردوزبان رسمی کشور اجباری بسازد.این کارموثریت گسترده وکثیرالبعدی دارد. ازجمله: - زمینه آشنایی ومعرفی هردو زبان رسمی با کمترین هزینه وآسان ترین شیوه ازسطح قریه درکل کشور به عیوض برنامه های غیر موثر وزارت معارف واکادمی علوم تآمین می شود، همچنان عدالت ورشد متوازن زبان های رسمی،رفع تعصب وتبعیض، حل اختلافات زبانی وتامین وفاق ووحدت ملی و...... تامین می گردد. به قول (حافظ).

شاه را به بود از طاعت صد ساله زهد قدریک ساعت عمری که در اودادکند

عین پبشنهاد را به شورای ملی افغانستان به ویژه مجلس نمایندگان(ولسی جرگه) دارم تا با استفاده از صلاحیت های قانونی ومسولیت وظیفوی خویش با تصویب قانونی به حل این معضل خاتمه بخشند.

 

دکتر دستگیر رضایی

3حوت 1391مصادف به 20فبروری2013

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  اقای دکتر دستگیر رضایی!

  سلام تقدیم نموده و بعد درمتن به عوض دوکتور باید دکتر یا دکتور بنویسید بهت ر خواهد شد. زیرا دوکتور به داکتران طب گفته میشود.

  به هرصورت این بروگرام گام نیک است و فعالیت دوکت ور عبید را نشان میدهد. بهتر است که بوهاند عبید در اکثر فاکولته های بوهنتون کابل برنامه های ماستری را دایر نمایند که خیلی مهم است. درقدم های بعد برنامه های دکتورا را دایر نمایند زیرا در فاکولته های علو م اجتماعی به مواد کیمیاوی ضرورت ندارند.درقدم سوم در فاکولته های علوم طبیعی دایر نمایند شاید حدود 15 تا 20 سال بعد این کار صورت گیرد.

  مهمتر از همه استادان مسن و بیکاره بوهنتون های افغانستان رااز قدر ت سبکدوش و بعدا تقاعد بدهند. زیرااکثرا دیده شده که اینها خود مانع تطبیق بلانهای وزارت تحصیلات عالی م یشوند.

  بیشنهاد بنده به وزیر صاحب تحصیلات اینست که از اشخاص تحصیل کرده فعلی که تازه از خارج امده ب اشند در راس دیبارتمنت ها و فاکولته ها کار بگیرند تا هم بیشرفت بوجود اید و هم خداوند خوش شود و هم ملت ما ازین حالت نجات بیدا کنند.

  بااحترام

  از دانشگاه کابل

 • tajik
  هر که مهر میهن را در دل میپروراند و سایه خرد با اوست، در پاسخ برای این دزدان فرهنگی، در برابر هر واژ ه پشتو و عربی که برای از میان برداشتن زبان والا و شیرین پارسی در این زبان گت شده است، هزار واژه پارس ی باید که نوشت!
  ای پارسی زبان!!! شیر مادر برایت زهر باد اگر در برابر ستیز این دزدان بیگانه که بر سر تخت فرمانروایی سرزمین تو نشسته اند و کمر بسته اند برای سرنگونی تو، خاموش بنشینی!!! ننگ کن! بیدار شو! دور کن سایه این خواب خفته را ز سر! تا به کی شوله خوردن و پرده کردن! تا به کی این همه رسوایی!!!
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 7 اسفند 1391 ، 12:54
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 275 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.