سلام!
بسیار علمی و بکر است. لطفآ مقالهی جناب لعل زاد را که در کنفرانس منشن ایراد شده یک کمی با سهولت در سایت بگذارید که با امکانات ناچیز اینجا دون لود شده بتواند. تشکر