من با این اعلامیه 100% 100 موافقم و از همه روشنفکران آگاه کشورم که در بریتانیا مقیم اند میخواهم تا دیر نشده در برابر طرح های قوم گرا و قبیله پرستانۀ آغای کرزی بپا ایستند ومتحدانه عمل نمایند به امید اتحاد و اتفاق همه شهروندان هموطن ما