Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جنايت بر واژه ها! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط عزيز احمد حنيف   
يكشنبه ، 27 ارديبهشت 1388 ، 20:42

اين عنوان شايد نخستين بار براي خواننده در خور توجه نباشد،‌ و شايد هم سؤالي را بر انگيزد كه جنايت بر واژه ها و مفاهيم چگونه روا داشته مي شود؟ به خاطري كه جنايت بر مبناي تعريف حقوقي آن به مسايلي ارتباط مي گيرد كه در قوانين وضعي نافذه كشورها از آن تذكر رفته است؛‌ اما بعد از اندكي دقت و تأمل به آنچه در اين نبشته آمده است‌، به نقطه عطفي متوجه خواهد شد كه تمام معضله هاي اجتماعي به آن پيوند خورده است.

به خاطر درك بهتر اين موضوع طور مقدمه لازم به تذكر پنداشته مي شود كه تغيير و تجدد دو وصف نسبي اي اند كه همراه با گذشت زمان و رفت و آمد نسل ها در جوامع مختلف، تاريخ آنرا به تجربه گرفته و در امتداد قرن ها شاهد نسل هاي مختلف انساني از لحاظ نژاد و مذهب بوده و رويداد ها و تحولات عظيم را در مقاطع مختلف زماني بيازموده است.
 هرگاه نسلي بيامده،‌ ارزش هاي انساني را از گذشته به ميراث برده و آنرا بر معيار انديشه و باورهاي حاكم بر زمان خويش تفسير و تحليل نموده است.
 از آنجايي كه مسئوليت ها و وجايب انسان در زمين نسبت به ساير زنده جان ها تفاوت داشته و از طرف آفريدگار هستي به مكلفيت هايي مأمور گشته است،‌ پروردگار به خاطر راهيابي و سعادت بشر، از ميان بندگانش پيامبران را برگزيده است تا از طريق آنها مسير رستگاري ملت ها را نشان داده و پيام خويش را براي انسانها كه چرا آفريده شده اند، مسئوليت و مكلفيت آنها در زمين چيست و چگونه مي توانند در زندگي خوشبخت بوده و به مدارج علياي موفقيت صعود نمايند، برساند؟
 دعوت پيامبران الهي همواره از نقطه باورمند شدن به خداي يكتا و لايزال آغاز يافته و در محور ارزش هاي عقيدتي مربوط به سرشت و سرنوشت انسان مي چرخيده است؛ پروردگار در قرآن كريم،‌ سوره اعراف،‌ آيه 59 از نوح عليه السلام ياد نموده و مي فرمايد:‌ "هر آيينه فرستاديم نوح را به سوي قوم او،‌ پس گفت:‌ اي قوم من! عبادت كنيد خدا را، نيست شما را هيچ معبودي بر حق سواي وي". همانطور در آيه 16 سوره عنكبوت در رابطه به ابراهيم عليه السلام فرموده است:‌ "و فرستاديم ابراهيم را آنگاه كه گفت براي قوم خود:‌ پرستش كنيد خدا را و بترسيد از وي،‌ اين بهتر است براي شما اگر مي دانيد". عين همين تعبير در آيه 65 سوره "الاعراف" از حضرت هود عليه السلام حكايت مي كند:‌‌‌ "و فرستاديم به سوي قوم عاد برادر ايشان هود را، گفت:‌ اي قوم من! عبادت كنيد خدا را،‌ نيست شما را هيچ معبود بر حق غير او‌، آيا پرهيزگاري نمي كنيد". چند آيه بعدتر، از حضرت صالح عليه السلام ياد آور شده و مي فرمايد:‌ "و فرستاديم به سوي قوم ثمود برادر ايشان صالح را‌، گفت:‌ اي قوم من! عبادت كنيد خدا را،‌ نيست شما را هيچ معبود بر حق غير او". خاتم النبيين پيامبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و سلم به عنوان آخرين مهره از زنجيره بهم پيوسته انبياء عليهم السلام در آيه 21 سوره بقره در خطاب خويش به سوي بشر، عين همان مفهوم را به كار برده است: "اي مردمان بپرستيد پروردگار خويش را؛ آنكه آفريد شما را و كساني را كه پيش از شما بودند تا پرهيزگار شويد".
 اين آيات و ده ها آيه ديگر در باب دعوت پيامبران الهي نشاندهنده اينست كه باور نمودن به ذات و صفات پروردگار در رأس تمام احكام و فراميني قرار دارد كه پيامبران براي امت هاي شان تبليغ مي كرده اند.
 حكمت در اينكه چرا دعوت پيامبران الهي از جنبه عقيدتي آغاز يافته است در حالي كه شرايع آسماني براي تمام امت ها شامل جوانب مختلف عملي بوده و عقيده يك شاخه آنرا تشكيل مي دهد،‌ اينست كه تمام ارزش هاي فردي و اجتماعي به عقيده پيوند دارد.
 آيين مقدس اسلام كه در پايان تمام شرايع آسماني،‌ فرود آمد و به عنوان يگانه نظام انساني كامل و جهان شمول‌، پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم و ياران متعهدش در گفتار و كردار خويش آنرا تفسير كردند،‌ تمام ارزش هاي انساني را با معيار هاي ويژه ايماني و عقيدتي متفاوت از گذشته شرح و توضيح نمود. از باب مثال:‌ مفاهيم ايثار،‌ فداكاري، حلم و بردباري،‌ احترام و شفقت متقابل،‌ وفاداري و مهرورزي،‌ صداقت و راستكاري،‌ عدالت و احسان،‌ امانت داري و غيره از گذشته هاي تاريخ در جوامع مختلف بشر به ويژه در جزيره عرب وجود داشت، اما دين مقدس اسلام اين مفاهيم انساني را به عقيده ربط داده و معيار آنرا از لحاظ مفهوم انساني نسبت به گذشته تغيير داد.
 اخلاص يگانه وصف ايماني است كه در فرهنگ اسلامي به تمام اعمال ارتباط داشته و خداوند اعمال نيك و زشت انسانها را در ترازوي اخلاص وزن نموده و در بدل آن پاداش مي دهد. امام بخاري، صحيح خويش را كه دومين كتاب بعد از قرآن كريم مي باشد،‌ به روايتي از حضرت امير المؤمنين عمر بن خطاب آغاز مي كند كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم فرمود:‌ "به يقين كه پاداش اعمال بر مبناي نيت محاسبه مي شود". بدين مفهوم كه وقتي انسان عملي (نيك يا زشت) را انجام ميدهد سزاء‌ و جزاي آن از طرف خداوند بر مبناي تصميم و اراده قلبي آن كه عبارت از نيت است،‌ محاسبه مي شود.
 از باب مثال:‌ واژه ايثار يك مفهوم انساني اي با خود داشت كه از آن در قرآن كريم ياد شده و پيامبر در احاديث متعددي آنرا تفسير فرموده است؛ ياران پيامبر هريك تلاش مي ورزيد تا با اين وصف زيباي انساني خود را مزين بسازد؛‌ در روايتي از ابوهريره رضي الله عنه آمده كه شخصي به نزد پيامبر آمد و مي خواست شب را با وي سپري نمايد؛‌ پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم از ازواج مطهرات احوال گرفت كه براي خوردن در خانه چيزي هست يا نه؟ ازواج مطهرات گفتند:‌ علاوه از آب هيچ چيزي نيست؛ پس پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم بالاي اصحابش صدا زد كه اين شخص را كي مهمان مي كند؟ شخصي از قبيله انصار برخاست و پاسخ داد:‌ من، يا رسول الله! بالآخره شخص مذكور را با خود به خانه برد و براي همسرش گفت:‌ مهمان پيامبر را چگونه كه مي تواني عزت و اكرام كن؛‌ همسرش گفت:‌ در خانه همان قدر طعام است كه براي اطفال كفايت كند؛ شخص نامبرده گفت:‌ طعام را آماده كرده، چراغ را خاموش كن و كودكانت را وقتي طعام مي خواهند،‌ بخوابان؛‌ همسرش طعام را آماده نمود و اطفالش را خوابانده و حركت كرد به بهانه اينكه چراغ را روشن كند، خاموش كرد؛ (زن و شوهر از مهمان طوري پذيرايي نمودند كه) هريك دست خويش را به سوي ظرف طعام مي برد تا مهمان فكر كند كه اينها طعام مي خورند اما در حقيقت طعام به همان اندازه اي بود كه صرف براي مهمان كفايت مي كرد، (ايشان اين كار را به خاطر احساس دروني خارق العاده يي كردند كه به خدا و پيامبرش داشتند، آنها از اين امر لذتي احساس نمودند كه تعبير از آن در قالب حرف نمي گنجد)، وقتي صبح شد پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم براي آنها فرمود:‌ پروردگار (بلاتشبيه و به كدام كيفتي كه سزوار او تعالي است) به كار ديشب شما خنديد، (در روايتي) تعجب كرد از آنچه شما انجام داديد" و اين آيه را در شأن شما نازل فرمود:‌ " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون". ترجمه:‌ و ترجيح ميدهند بر خويشتن با آنكه در نهايت نيازمندي باشند؛‌ و كسي كه نفس خود را از بخل بازداشت، پس آنان اند رستگاران".
 اين كار شايد در ظاهر امر تعجب آور نباشد و از هر شخص عادي در قبال مهمان انتظار برده شود اما آنچه جاي تعجب است احساس دروني و قلبي اي است كه به پيامبر دارند و به پاس وي چنين كاري را انجام دادند؛‌ در احساس قلبي آنها يك نوع محبتي به پيامبر نهفته بوده كه ماهيت آنرا نمي توان به تجربه گرفت؛‌ آن شور و جذبه و احساسات دروني اي كه به عشق و ايمان در روزگار پيامبر (در محيط مدينه منوره و مجالس پيامبر) تجربه شد ديگر هرگز تكرار نخواهد شد.
 صدقه يكي از واژه هاي عربي است كه در لغت به معناي راستكاري و در اصطلاح به مفهوم خرچ كردن بالاي افراد مستضعف و محتاج به كار برده شده است؛ اين مفهوم در تمام فرهنگ ها و جود دارد. از زردشت (مصلح بزرگ ايران) نقل شده كه گفت:‌ اگر يكي از شما بالاي شخصي مستضعف، مالي را صدقه مي كند،‌ در حقيقت به نفس خويش احسان كرده است، به خاطري كه خرچ كردن بالاي افراد مظلوم و محكوم جامعه يكي از غرايز انساني است كه اشباع مي شود و در نتيجه آن يك احساس دروني خارق العاده يي به انسان رخ مي دهد كه سبب راحتي نفس و اطمينان خاطر مي شود.
 پيامبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و سلم در باب صدقه فراتر رفته و مي فرمايد:‌ "سه شخص را پروردگار دوست دارد،‌ شخصي كه نيمه شب برخاسته و به تلاوت قرآن كريم مي پردازد، و شخصي كه به دست راست خويش صدقه مي كند و آنرا پنهان مي نمايد"‌ (در روايتي ديگر) دست چپ آن هم آگاه نمي شود. در روايات ديگر آمده كه سخن نيك و تبسم به سوي مسلمان صدقه است. احاديثي كه از پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم در باره صدقه روايت شده است، هر قدر كه احساس دوستي در آن مطرح باشد و به هر اندازه يي كه اخلاص و صميميت ايماني در آن نهفته باشد، به همان سطح پروردگار پاداش آنرا داده و بنده اش را دوست مي دارد.
 اينجا ويژگي اي كه ديده مي شود همين اخلاص، صميميت و انسان دوستي اي است كه از يك ايمان و باورمندي كامل به خدا برخاسته است؛ يقيني كه تمام حواس و غرايز انساني در گرو آن است. در اينجا دو احساس با هم يكجا مي شود:‌ يكي احساس عاطفي، همانطوري كه زردشت آن را تحليل كرده است دوم احساس ايماني؛ لذتي كه انسان از احساس ايماني اش مي برد، به مراتب فراتر از لذايذ برخاسته از عواطف انساني و قابل مقايسه با آن نيست. همين مفهوم را امام ترمذي به نقل از سليمان بن عامر از پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم روايت مي كند كه "خرچ كردن بالاي شخص محتاج صدقه است و بالاي اقارب دو اجر دارد؛‌ اجر صدقه و اجر صله رحم".
 از همين باب وقتي به واژه محبت متوجه مي شويم قبل از ظهور خورشيد نبوت به مفهوم عاطفي اش در ميان مردم وجود داشته است، اما پيامبر بزرگوار اسلام بر مبناي پيام آسماني اي كه بر وي فرود مي آمد معيار عاطفي آنرا تغيير داد.
 در جنگ بدر برخي از ياران پيامبر با اقارب خويش مواجه مي شوند كه قبل از اسلام در ميان هم محبت مي ورزيدند، اما وقتي ايمان آوردند از آن محبت احساسي باقي نماند؛ در اين جنگ يكي از ياران معروف پيامبر به نام ابوحذيفه با پدر خويش مواجه شد؛ احساس عاطفي اش از زمان جاهليت به همين قدر باقي مانده بود كه خود را از مقابل وي كنار كشيد و شخص ديگري پدرش را به قتل رسانيد؛ در پايان جنگ وقتي پيامبر فرمان داد تا اجساد كشته گان مشركين را به قليب (گودال) بياندازند؛ به سوي ابوحذيفه متوجه شد كه پدرش را در جمله شده گان تماشا دارد كه به قليب انداخته مي شود؛‌ و خيلي خسته و پريشان حال به نظر مي خورد، پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم از وي پرسان كرد كه آيا در ايمان شما تغييري رخ داده است؟ ابوحذيفه در پاسخ گفت:‌ نه، پريشاني من از اين است كه اي كاش پدرم مسلمان مي شد.
 از همين باب ده ها و صدها واژه اسلامي را در مي يابيم كه تحت تأثير باورها و برداشت هاي مردمي رفته و مفهوم اصلي خود را از دست داده اند.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.