Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
درسقـــوط فـــرهنگ، حیــات مــدنی را نبـــاید انتظـــارداشت! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط انجنیـر خلیـل الله روًوفـی   
جمعه ، 27 خرداد 1390 ، 13:35

درسقـــوط فـــرهنگ، حیــات مــدنی را نبـــاید انتظـــارداشت!جناب پروفیسور رسول رهین، مورخ وپژوشگر توانای کشور، مقالهً را پیرامون یگانگی زبان فارسی دردهکـــدهً جهانی به نشرسپرده اند که بسیارآموزنده ودرخور تاًمل است. جناب شان که عمریانجنیـر خلیـل الله روًوفـی رادرعرصهً پژوهش زبان وفرهنگ فارسی وقف کرده ودرین راه خدمات شایانی را ازخود بجا گذاشته اند، درآغازمقالهً خود، نقــــل قولی را از ادیب وداستان نویس مشهورانگلیسی ویلیــام شکسپیر می آورد که گفته بود «سیاسیون اول بسوی تان لبخند میزنند، بعد شمارا مسخره میکنند بعد باکمی تعمق فرهنگ وزبان تانر اپایمال میکنند، پس ای آنانیکه زبان وفرهنگ تانرا بیشتر از هر چیز دیگر دوست دارید نگذارید همه چیزتانرا ازپیش تان بدزدند».

این مقــوله درشرایط بحرانزا وفرهنگ ستیزامروزی کشورما که بیشترازهمه، زبان وفرهنگ فارسی زیرچکمهً سانسور وآماج رهــزنانهً یک حلقهً معلوم الحال که میخواهنـد واژه واژهً این زبان شیرین را بشکنند وبه تاراج ببرند، قرارگرفته، چقدربجا ومناسب صدق میکند.

یعنی ما دیدیم که درعرصهً همین ده سال سیاسیون قومگرای داخلی ازیکسو ونهاد های منفعت جو ومعامله گرخارجی از سوی دیگردروهلهً نخست چگــــونه بسوی ما لبخند زدند، ازراه دادن پول وامتیازات زود گـذر، چگونه مارا خریدند و به گروگان گرفتند وسرانجام امروزچگـــونه تیشه هارا بدست زرخریدان خود. همــان زرخریدانیکه حتا باهمین فرهنگ پنج هزارساله ارتباط خونی واتنیکی داشته، ازهمین مجرا تغذیه شده وبه جاه وجلال رسیده اند، داده اند تا ریشه های فرهنگ وزبان شانرا بدست خود شان قطع سـازند. تا برزبان شان مهـــرسکوت زده و به قـــول شکیپیر فرهنگ شانرا پایمال وبر حضیض خاک بریزند.

درکشورما وضع فرهنگ وزبان سخت قابل نگرانی است مردم درحالت فقــر، بی نانی وبیکاری نفـس میکشند. سیاسیون داخلی وخارجی زمینهً خودسریها،عدالت ستیزیها ومافیای فساد را آنگونه درجامعه ترویج داده اند که درین میانه باتاسف فرهنگ وادب پربارجامعهً ما بگونهً مظلومانه، به قربانگاه رفته و دربسترخاموشی قرارگرفته است.

اوضاع بگونهً در چرخـش است که هیچـکسی نمیتواند ازطــریق ادب وفــرهنگ مادری، صاحب مصروفیتی گردد که تا لااقــل نان خشکی را برای فامیل خود دست وپا کند. جوانان درس خوانده واکادمیـک باید به زبان انگلیسـی تکلــم نمــوده بتوانند ودرسرزمین خود فرهنگ وزبان دیگران را گدائی کنند تا درکدام نهاد خارجی ویا انجوئی بکارگمـــاشته شده وبا معاش دالری آن امرارحیات نمایند، ازینروطبیعیست که فرهنگ وزبان میهنی اش به حاشیه های فراموشی قرارمیگیرد.

سیاست روبه زوال وغیرملی دولت وهیاهوی انجوبازیها درمورد دوگانگی معاشات، این فاجعـهً دردناک را درکشورببار آورده است که قشرتوده های دانشگاهی ومغزهای آینده ساز اعم ازپسران ودختران روزتاروز، ازفـرهنگ وزبان مادری خود فاصله گیرند وازروی مجبوریت به دامان فرهنگ بیگانگان پناه آورند.

 

پژوهش عمیق وگستردهً جناب پروفیسوررهین، درمورد زبان فارسی که درحقیقت به حیات مدنی جامعهً ما تعلق میگیرد در شرایط امروز ازارزش بلند رهکاری برخورداراست که میباید با دقت تمام درجهت توسعه ودرخشش بیشتراین گوهر اعجازآفرین، دست بکارشد وآنرا ازتهاجـم دستبرد نجات داد. کاریکه تلاش معنوی، خرد جمعی ووطنپرستی را با خود، به همراه دارد.

تعهد ورسالت ما، دران است تا ازطریق توسعهً فرهنگ تمدنی، زمینه های نوگرائی، جنبش دموکراسی وسنتهای نوین را جاگزین میراث واپسگرائی وعقب افتاده گی حقارتبار، درجامعهً خود سازیم.

استاد رهیـن بااحساس همین مسوًولیتهای ملی، درین راستا عملاً گامهای استواربرداشـته، باتقبـل انواع مشکلات روزگار مهاجرت، گاهی بحیث استاد زبان فارسی، درهمایشات علمی وفرهنگی کشورتاجکستان اشتراک میکند وازرهتـوشهً سفر بادستان خالی، برنمیگردد بلکه دستاورد این همـــایش بزرگ علمی وفرهنگی را، درشناخت جامعهً فرهنگی افغـانستان و برنامه های بعدی توسعوی زبان فارسی، نهایت ارزنده میخواند.

 زمانی درجمع استادان زبان وادبیات فارسی، درهمایش بین المللی، به تهــران دعـوت میـشود ودر آنجا ازایجـاد وتاسیس بنیـاد فارسـی زبانان جهان ـ اروپا، که به ابتکارشورای فرهنگی افغــانستان ـ سویدن، آنهــم به همت خود شان پا بعـرصهً وجود گذاشته، گزارش داده، حمایت نهادها وانجمنهای پارسی زبانان جهان، بویژه یونسکو را درین راستا، تقاضا میکنــد که عملکرد فعال شان، مورد قدردانی وتائید اشتراک کنندگان این همـایش قرارمیگیرد. اینست خدمت برجستهً جناب استاد به فرهنگ و زبان پارسی که بااین روال ادامه دارد و مسلماً که همیشه ماندگارخواهد ماند.

 

ما داریم نهادها وانجمنهای فرهنگی بویژه دردیاراروپا که غنیمتیست درحد برگزاری شبهای شعر، خواندن مقالات کتابی ویا معرفی شخصیتهای معنوی وآثارفکری آنها ویاهم عرسهای تکراری که نمیتـواند کدام انگیـزهً فکری وآموزهً روشنـی ازقضایای فرهنگی وتاریخی رادراذهان جوانان بیدارسازد، زیرا سخن روزکمتردرین نشستها تجلی دارد. اکثرگردانندگان این محافـل، به بهانهً پالیسی فرهنگی، فقط بخــواندن چند پارچه اشعار ودوسه مقاله بسنـده کرده میگویند محافل ادبی باید ازسیاست بدورنگهداشته شود. مگروقتیکه وطن دارد درلبهً سقـوط وتجزیه نفـس میکشد وسرنوشت ملت سرفراز ولی خاموش وبیخبرازتوطیه بازیهای اهرمداران نظام، درمعامله با طالبان ودستگاه آی.اس.آی به حراج میرود

آیا هنوزهم درین محافل، صرف درچوکات شب شعرمقید بمانیم ودیگرهیچ حرفی به گفتن نداشته باشیم ؟

آخرما چرا ازمجرای این شبهــای شعروعرسهای عارفانه که جـذبات بیشتری نسبت بهــرنشـستهای دیگردارد، گاهگاهـی

صدای عـدالت خواهـی رادربرابرعـدالت ستیزان بالا نکنیــــم، کاریکه تاریخ، حوادث بیشماراین جانبازیهــارا، ازحنجرهً صوفیان سرکش وفقهای آزاده مشرب، درسینه دارد که با یک فریاد حلاج ویا شوریده حالی مولانا، تخت وتاج شاهـــــان زمان به لرزه درمی آمد ومبارزهً حق برباطل این دریا دلان راه حقیقت وآزادی، دربرابر استبــداد نظامهای فاسد تا چوبه های دار ادامه مییافت.

پروفیسور رهیـن، دربارهً نزدیکی های ادبی وفـرهنگی سه کشور ایران، افغانستان وتاجکستان درکابل وافتتـاح جشنوارهً گل سوری به ابتکاربنیاد اندیشه مینویسد: « هرچنــد ازشیوهً گزارشگر بی.بی.سی ناگفته پیـــدابود که رهبـــران سیاست فرهنگی دولت اسلامی وبریتانیای کبیر، با برگزاری جشنــوارهً گل سوری، چنـدان خوشبیـنی نداشته اند. زیرا گزارشگر بی.بی.سی، خلاف راه ورسم واصول ژورنالیستیکی آگاهـانه ویا ناآگاهــانه، به ذکـرنامهای داوران وبرنده گان جــــوایز نپرداخته بود، نام کامل وهویت بنیاد اندیشه نیزبه علت تعصب تباری کارگزاران بی.بی.سی مثله وحذف شده بود.....

سوال ازدستگاه بی.بی.سی درینجاست که چرا این ابتکارفرهنگی به گونهً مشاعرهً محمد گل مهمنـد وسایرنشـستهای تبار گرایانهً کشور، دررسانه های دولتی وبیرون مرزی بازتاب گسترده نیافت...»

بلی درینجا از بی.بی.سی که سالهاست ازپالیسی یک بام ودوهوای خود قلم وقدم برداشته است چه گلایه! جائیکه وزارت اطلاعات وفرهنگ وشخص اول آنوزارت، ازآجنداهای همایشات فرهنگی وزبانی، اهمیت وضرورت برپائی هرکدام آن مستقیماً مسًوولیت دارند. آنها اند که زمینهً برگزاری چنین نشستها ویا برپائی غیرمترقبهً مشاعرهً محمد گل مومنــد را در درتالاروزارت خود، بدون آنکه یکباربه تاریخ مراجعه کنند، سازمان میدهند. اما هیچگاهی هم بفکرآن نبوده اند تابخاطر یاد و بود شهیدان پاکباز وسرداران آزادیخواه ضد استبـداد وضد استعمار، که عمداً نامهای شان به گمنامی تاریخ فرورفته است، صدائی بالا کنند ودست کم روح شانرا با دسته های گلی شاد نگهدارند.

 

جــولای سال 2011

 

 

 

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • حکیم

  با هرض سلام عدمت آقای روءفی واستاد رهین و سایت وزین خاوران

  پاسداری از زبان و فرهنگ فارسی وظیفه و ر سالت هر فرد این سر
  زمین افتخار آفرین و بلاخص بزرگان و پسشکسوتان که آراسته به
  زیور علم و دانش بوده وزندگی شان را وقف حفظ و حراست
  از فرهنگ گهربار این جغرافیه تمدنی و آگانی جوانان آینده ساز
  آن کرده ا ند. که موفقیت و سعادت و طول عمر با برکت را از بارگاه خداوند کریم خواسته و خواهانم.
  اما یک گله مندی ا ز سایت وزین خاوران داشتم اون اینکه در
  هفته گزشته انجمن قلم در سویدن محفل بزرگداشت از شخصیت ادبی
  فر هنگی و سیاسی آقای واصف باختری برپا کرده بود که از طریق
  بی بی سی و بعضی سایت های انترنیتی با خبر شدی م . اما در سایت خاوران انعکاس نیافت که باعث تعجب گردید.وهنوز هم جای سوال چراباقی است .
  آیا آقای باخ تری یکی از آن ناخدای این کشتی فرهنگ فارسی
  نیست و در باره شخصیت علمی و ادبی ایشان کسی شک دارد.
  ویا ا گر دست اندر کاران خاوران نظر لطفی در باره انجمن قلم ندارند.این بدان معنی نیست که اگر درجای از همچو شخصیت های بزرگوارما تجلیل بعمل می آید ما انعکاس ندهیم
  در آخر در فکرم رسید که نکند آقای باختری نیز سو رنی مجمد
  خان مومند را پف می کرده و ما نمی فهمیدیم
 • شعیب احمد  - تشکر
  خداوند به قلم تان برکت بیاندازد دانشمند گرامی رهین صاحب . بر وجود شما میبالیم خدا نگیریتان
  دوست تان داریم
 • ناشناس
  زنده وکامگارباشید اماباید یاداورشوم که زبان پرباروپرگهرپارسی زبان زردشت واویستاست ریشه این زبان همچو ن نورخورشیدست .تازیان پابرهنه باقتل ووحشت کشتارهمگانی خودنیمه ازافریقارا تازی ساختند ومارابرای چند س ده ازسخنوری بزبان شیرینمان بازداشتندامااین زبان همچون اتش زیرخاکسترفوران زدوبااین اتش زردشتی چشمان ت اریکبین تازیان ونوکرانشانراکورساخت.پس باید دانست که این زبان خورشید اهوراهیست وهمچون خورشید پاینده ا ست.پدرود
  اهوراهی
 • ناشناس
  درود بر روان پاك شما
 • ناشناس
  واقعا خوب گفتيد
  همين زبان گرانمايه در ايران با ايجاد وحدت بين همه اقوام مختلف و مردم قدرتي ايجاد ك رد كه آمريكا هم از آن مي ترسد
  كاش تعصبات جاهليت در اين جا هم به كنار گذاشته مي شد.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 29 خرداد 1390 ، 21:11
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 152 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.